19 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29567

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik, ve Haberleşme Bakanlığı TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesinden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

12.06.2015 tarihli 29384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 37.265,62-TL Katma Değer Vergisine isabet eden yasal faizin ve 12.05.2015 tarihli 1702 sayılı Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 4580346112 vergi numaralı Has Kalıp Makina San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen 06.11.2015 tarihli 11522747 sayılı Ödeme Emrine konu 52.975,72-TL Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi ve 74.531,24-TL'lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

11488/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Uğur Mumcu Mahallesi 14865 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11504/1-1

—————

İlkyerleşim Mahallesi 14616 ada 2 ve 14617 ada 1, 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11503/1-1


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Yusuf ÇETİN isimli şahsın şikayet dilekçesinin bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11/08/2015 tarihli ve Sor. No: 2015/99647 sayılı yazısı ve eklerine istinaden başlatılan ön inceleme neticesinde; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uz. Dr. Bora ÇEKMEN, As. Dr. Ali ÇİMEM ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uz. Dr. Derya ÖZTÜRK, Uz. Dr. Senem NEBİ, As. Dr. Yusuf İŞ, As. Dr. Serpil AKYÜZ hakkında İstanbul Valiliği tarafından 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 27/10/2015 tarih ve 2015/275 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar müşteki Yusuf ÇETİN'e tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

11487/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. ve Transatlantic Turkey Ltdnin Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TAT-TEM/K/4174 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TAT-TEM/K/M45-a4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 11.12.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11551/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: - , Pafta:i45b06b, Parsel: 565) Aşkale/ ERZURUM adresinde 04.10.2013 tarih BAY/939-82/33296 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Halit Kayaoğlu-Konak Akaryakıt tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 28/08/2014 tarihinde yapılan denetimde Karadeniz Teknik Üniverstesi’nin 15/09/2014 tarih E14-1018/M sayılı, 15/09/2014 tarih E14-1019/M sayılı ve 15/09/2014 tarih E14-1020/M sayılı Analiz Raporları da göz önünde bulundurularak marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunduğunun tespit edilmesi hususunun; 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Halit Kayaoğlu-Konak Akaryakıt nezdinde 17/06/2015 tarihli ve 5651-4 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 08/07/2015 tarihli ve DDB-217-16-16 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11483/1/1-1

—————

Kurul’un 08/10/2015 tarihli ve 5819-30 sayılı Kararı ile BAY/939-82/30790 numaralı (26/04/2013 tarihli 15910 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol’ün lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak yeniden satış maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11483/2/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5857-6 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30745 numaralı bayilik lisansı sahibi Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisinde 17/09/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2013 yılı içerisinde muhtelif tarihli faturalar karşılığında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 150 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11483/3/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5857-8 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/32003 numaralı (11/04/2014 tarihli ve 12734 sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisinde 13/01/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; Can Kardeşler Petrol Ticaret Limited Şirketi, Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 2013 yılı içerisinde yüksek miktarlarda akaryakıt satışı yaparak lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 150 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11483/4/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5857-2 sayılı Kararı ile, 08/10/2013 tarih ve BAY/939-82/33305 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sırdaş Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Kuyumculuk ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin, 2013/11 döneminde, sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Kal-Der Ankara Petrol Ürünleri Madencilik Nakliye Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; bunun yanı sıra, istasyon otomasyon sisteminin arızalı olduğu dönemde akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi (27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası) hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/11/2015 tarih ve 169 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11483/5/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/71 sayılı Kararı ile; 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11483/6/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388-70 sayılı Kararı ile; “Bursa Karayolu Soğucak Köyü Otogar Yanı (Pafta:G22CIIA3 Ada:170 Parsel:3), / YALOVA”  adresinde faaliyet göstermek üzere verilen 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29708 sayılı bayilik lisansı (istasyonlu) sahibi USL Lojistik Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 163.111-TL idari para cezası olarak uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11483/7/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2015 tarih ve 5769/32 sayılı Kararı ile; “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı alan Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik şirketlerine ÖTV’si indirilmiş denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAŞ’tan mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 22/04/2015 tarihli ve 5575/25 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/05/2015 tarihli ve DDB.498/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin;

a) 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik şirketlerine ÖTV’si indirilmiş denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAŞ’tan mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı olduğu,

b) Söz konusu fiilinin ayrıca 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı olduğu,

c) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b ) bendinin (2) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 339.814.-TL idari para cezası uygulanmasına ve aynı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahip olduğu 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11483/8/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5857/13 sayılı Kararı ile; “Samsun Yolu Üzeri 35.Km Baştaş Karşısı Elmadağ / ANKARA” adresinde 17/09/2007 tarih ve BAY/939-82/22954 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aspetler Grup Petrol Ürünleri Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda 13/09/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satışı gerçekleştirerek (otomasyon sistemi çalışmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu ederek) ve istasyon otomasyon sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 ve 14 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, fiyat ilan panosunda lisans sahibine ait bilgilere yer vermeyerek Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla,  5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aspetler Grup Petrol Ürünleri Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede  Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 20/11/2015 tarihli ve 163 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11483/9/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5857/4 sayılı Kararı ile; “Karakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı No:227 Bağlum / ANKARA” adresinde BAY/939-82/21435 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 24/03/2011 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Danıştay 13. Dairesinin E.2012/389 sayılı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E.2014/2427 ve K.2015/2025 sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 20/11/2015 tarihli ve 164 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11483/10/1-1

—————

Kurul’un 28/10/2015 tarih ve 5849/11 sayılı Kararı ile; “Samsun Karayolu 24.Km. Gölgelikaya Durağı Lalahan Elmadağ / ANKARA” adresinde 17/12/2012 tarih ve BAY/939-82/31899 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Özaylar Seramik Market Otomotiv Taşımacılık Tarım Gıda Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda 31/01/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirerek (otomasyon sistemi çalışmayan tankları piyasa faaliyetine konu ederek) ve istasyon otomasyon sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 ve 14 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 2. İdare Mahkemesinin E.2014/400 sayılı ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/2899 sayılı Kararları çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Özaylar Seramik Market Otomotiv Taşımacılık Tarım Gıda Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 20/11/2015 tarihli ve 161 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11483/11/1-1

—————

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-55 sayılı Kararı ile; DAĞ/627-27/15377 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nak. ve Tur. Tic. A.Ş.hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değişiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11483/12/1-1

—————

Kurul’un 22/10/2015 tarihli ve 5840-14 sayılı Kararı ile BAY/939-82/31086 numaralı istasyonlu bayilik lisansı (04/06/2013 tarihli ve 20245 sayılı Karar ile sonlandırılan) sahibi On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000,-TL,

b) İstasyonunda otomasyon sistemini devre dışı bırakarak akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000,- TL,

c) İstasyonda gizli düzenek bulundurması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 14.652,-TL, olmak üzere toplam 254.652,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 254.652,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11483/13/1-1

—————

Kurul’un 22/10/2015 tarihli ve 5840-15 sayılı Kararı ile DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı (09/05/2013 tarih ve 4394-3 sayılı Karar ile sonlandırılan) sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin tespit tarihi itibariyle dağıtıcısı bulunduğu BAY/939-82/31086 numaralı bayilik lisansı sahibi On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine yapılan müdahaleyi engellememesi eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11483/14/1-1

—————

Kurul’un 22/10/2015 tarihli ve 5841-11 sayılı Kararı ile DAĞ/4217-3/31946 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olan Ercüment Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamaması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/11/2015 tarihli ve 132 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11483/15/1-1


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                09.08.210

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2015-106                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2015-4182                                              AYDIN

Aydın İli, Nazilli İlçesi, Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 954 parsel numarasında kayıtlı namazgah ve 987 parsel numarasında kayıtlı sebilin bakım ve onarım talepleri ile tescil değerlendirmesine ilişkin Nazilli Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih ve 5387 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.08.2015 tarih ve 2628 sayılı yazısı, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 09.09.2015 tarih ve 2810 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 02.09.2015 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan Görüşmeler sonucunda,

Aydın İli, Nazilli İlçesi, Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 954 parsel numarasında kayıtlı namazgah ve 987 parsel numarasında kayıtlı sebilin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine, namazgah koruma alanı sınırlarının parsel sınırı olarak belirlenmesine, tescilli sebil ile tescilli parsele bitişik ve aradan yol geçse dahi cephe veren taşınmazlarda yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, fiziki ve inşai müdahale içermeyecek şekilde tescilli yapılardaki bakım ve temizlik çalışmalarının ilgili Belediyesince düzenli olarak yapılmasına ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, yapılara ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin Kurulumuza iletilmesine, projelerin hazırlanılması aşamasına kadarki geçecek süreçte sebil yapısının iklim şartlarından etkilenmemesi için sıva, boya, badana tamiratlarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereğince basit onarım kapsamında özgün renk ve malzeme dokusu ile uyumlu olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı çevresinde yer alan yol içerisinde yapılacak alt yapı çalışmalarının ilgili Belediyesi denetiminde yapılabileceği ancak yol içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek herhangi bir alt yapı çalışmasının yapılmaması gerektiğine karar verildi.

11378/1-1