18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

Resmi Gazetede yayımlanan 14/08/2012 tarih ve 28384 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. dereceden 60 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

 

GRUP ADI

ASİL

KPSS

PUAN

1

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakülteleri

15

P63

80

2

Hukuk

  5

P 103

70

3

Sosyal Hizmetler

10

P 70

4

Psikoloji

  6

P 70

5

Sosyoloji

  8

P 70

6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  3

P 70

7

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

  3

P 70

8

Bilgisayar Mühendisi

  5

P 5

9

İstatistik

  5

P 25

 

TOPLAM

60

 

 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Sözlü sınavın yapılacağı 2016 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan türlerinden İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinden mezun olanlar için 80, diğer bölümlerden mezun olanlar için 70 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilan edilen kadronun 4 katı kadar aday arasında yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAVA BAŞVURU:

Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulup formun imzalı çıktısının 22/12/2015-31/12/2015 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir yakını veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ile gönderilen başvuru formunun Bakanlığa en geç başvuruların son günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI, İSTENECEK BELGELER VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girme hakkını kazanan ve istenilen belgeleri teslim eden adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 18/01/2016-22/01/2016 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

TC kimlik fotokopisi,

Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

4 adet vesikalık fotoğraf,

Özgeçmiş,

KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe kadar mesai saatleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından elden teslim alacaklardır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

SINAV SONUCU:

Sözlü sınav sonucunda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre belirlenecek asil ve yedek adaylardan oluşacak liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

DİĞER HUSUSLAR:

Alanlar itibariyle ilân edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde veya başvurunun olmaması durumunda, kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarf-ı nazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

11468/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli ili, Derince ilçesi, 1436 ada, 25 parsel üzerindeki 644076 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Atilla DÜLGER (Denetçi No: 7301, Oda Sicil No: 34786) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli ve E.2014/1175-K.2015/1744 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Atilla DÜLGER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.12.2015 tarihli ve 32859 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11420/1/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, 347 ada, 1 parsel üzerindeki 542229 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Meral YALÇINTEPE (Denetçi No: 7806, Oda Sicil No: 12611) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarihli ve E.2015/2172 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Meral YALÇINTEPE hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 09.12.2015 tarih ve 32861 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11420/2/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Handan KURŞUN (ŞENCAN) (Denetçi No: 18546, Oda Sicil No: 18367) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/208 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli ve E.2015/208-K.2015/1732 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Handan KURŞUN (ŞENCAN) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 11.12.2015 tarihli ve 33150 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11421/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/09/2015 tarih ve 485 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2015 tarih ve 2396 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46161 ada 6 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi" 18/12/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11458/1-1


 


 


 


 


 


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Radyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu olup Romatoloji alanında uzmanlığını almış olmak

Prof.

1

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak

Prof.

1

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu olup Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

İlk ve Acil Yardım

Tıp Fakültesi mezunu olup, Gastroenteroloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olup Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

İlk ve Acil Yardım

Tıp Fakültesi mezunu olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

2

Radyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Endokrinoloji alanında uzmanlığını almış olmak,

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olup Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

İlk ve Acil Yardım

Tıp Fakültesi mezunu olup, Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

2

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

2

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olup, İç hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak,

Yrd. Doç. Dr.

1

Radyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Dermatoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olup, Nükleer Tıp alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olup, Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Yüksekokulumuzun programlarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları;

• Adayların, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sayfasında bulunan Atama Terfi Kriterlerini sağlamaları ve belgelemeleri gerekir.

• Adayların, kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi

• İKBU Atama-Terfi Kriter Formu

• Yayın listesi

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru yapan adaylar, değerlendirme aşamasında, kendileri ve çalışmaları hakkında Fakülte kapsamında İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet edileceklerdir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Direktörlüğü Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26    34217 Bağcılar İstanbul

11452/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Prof. Dr.

1

11454/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat ve Fen Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör - Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Yaşlanma fizyolojisi konusunda çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Karaciğer nakli tanısal ve girişimsel radyoloji alanında deneyimli olmak.

Fen

İstatistik

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Profesör

1

1

Sosyal ağlar üzerinde veri analizi ve halk sağlığı enformatiği alanlarında uluslararası çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

Nefroloji uzmanı olmak. Polikistik böbrek hastalıkları alanında yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

2

1

Transkateter aortik kapak implantasyonu ve endovasküler aort cerrahisi alanında deneyimli olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Edebiyat teorisi, edebiyat felsefesi ve metafiziği konularında çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

1

1

Sosyoloji alanında doçent unvanını almış olmak. Siyaset bilimi, iletişim sosyolojisi ve medya teorileri konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

 

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

11476/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ