17 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29565

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Mühendisleri Odasından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketinden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 15 - 26 Şubat 2016 tarihleri arasında Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2016 tarihi) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), VI ncı maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (Öğrenim dalları itibariyle giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır),

d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve VI. maddede belirtilen fakülte veya bölümlerden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış okullardan mezun olmak.

II) BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 21 Aralık 2015- 5 Ocak 2016

III) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavına katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte en geç 5 Ocak 2016 Salı günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl - ANKARA) adresine şahsen veya en geç bu tarihte Kuruma ulaşacak şekilde posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun http://www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edecekleri Sınav Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

a) Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter veya mezun olunan okul tarafından onaylanmış örneği,

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) (A) grubu kadrolar için 05/06 Temmuz 2014 veya 04/05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesi,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (Başvuru formundaki ilgili bölüme yazılacaktır).

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine (saat 18:00) kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.

V) SINAV GİRİŞ BELGESİ

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi en geç 20 Ocak 2016 tarihine kadar Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini sınavdan önce Kurumdan alacaklardır. Sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

VI) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Giriş sınavı yapılacak 35 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir:

 

Öğrenim Dalları

Kontenjan

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Elektrik Mühendisliği

4

16

KPSSP5

Endüstri Mühendisliği/ İşletme Mühendisliği

4

16

KPSSP5

Makine Mühendisliği/ Mekatronik Mühendisliği

4

16

KPSSP5

Enerji Sistemleri Mühendisliği

1

4

KPSSP5

Kimya Mühendisliği

3

12

KPSSP5

Harita Mühendisliği

1

4

KPSSP5

Hukuk

5

20

KPSSP103

İstatistik

2

8

KPSSP69

İktisat/İşletme/Kamu Yönetimi/Uluslararası İlişkiler/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri/Ekonometri/Maliye

11

44

KPSSP82

Toplam

35

140

 

 

VII) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl - ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Giriş Sınavına çağrılanlar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklardır.

VIII) GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır.

VI ncı maddede yer alan mühendislik ve istatistik bölümleri haricindeki fakülte veya bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları:

a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,

c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat,

ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe,

d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar.

VI ncı maddede belirtilen mühendislik ve istatistik fakülte veya bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecektir.

Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.

IX) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI SIRASININ BELİRLENMESİ

Giriş Sınavında adaylar;

a) VIII inci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

X) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ

IX uncu maddede yer verilen usulle belirlenen sözlü sınav notu adayların giriş sınavı başarı puanı olacaktır.

Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.

Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenecektir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav sonuçları açıklanırken, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

İlan olunur.

11429/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2014/1500 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

11370/1-1

—————

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/746 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilen Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/969 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

11373/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı, Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/11/2015 tarihinde kesinleşen, 08/10/2015 tarihli ve E:2015/662, K: 2015/1043 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11434/1-1


Elektrik Mühendisleri Odasından:

EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ VE UYGULAMA ESASLARI

a) 2016 yılı En Az Ücretleri ile ilgili genel kurallar 18-19-20 Nisan 2014 tarihli Elektrik Mühendisleri Odası 44. Olağan Genel Kurulu’nun verdiği yetki ve 09.12.2010 tarih ve 27780 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret Ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca EMO Yönetim Kurulu’nun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. En az ücretlerin uygulanmasından EMO Yönetim Kurulu sorumludur.

En az ücret tanımları her yıl Oda Sürekli SMM Komisyonu tarafından belirlenir ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile son şekli verilerek “En Az Ücret Tanımları” olarak yayımlanır. En az ücret tanımlarında belirtilmeyen hizmetlerin bedellerinin belirlenmesinde Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu hizmetler bu tarifedeki ücretlerin altında yapılamaz. En az ücretlere KDV dâhil değildir. KDV tutarı fatura veya serbest meslek makbuzunda belirtilerek ayrıca tahsil edilir.

Resmi ihaleli işlerde denetim ihale bedeli üzerinden yapılır.

b) En Az Ücret Tanımlarında belirtilen ücretler, hizmeti yürütecek Oda üyesinin mühendislik ücreti ve genel giderlerinin karşılığıdır.

c) YG tesisi içermeyen yapı projeleri için en az ücret bedelinin hesabında aşağıdaki formül kullanılır.

Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x BK x OK

• Birim Maliyet (BM): Yapının, birim ölçüsünün (binalarda birim alanının), Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m²’dir.),

• Bölge Katsayısı (BK): Bölgenin şart ve özelliklerine göre, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile o bölgeye özel en az ücretlerden yapılacak indirimi tanımlayan katsayıyı,

• Hizmet Dalı Oranı (HDO): Yapıların ve tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetleri içinde elektrik mühendisliği hizmet oranıdır.

• Hizmet Bölümü Oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını

• Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Katsayısı (MMHK): Yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki Proje İhale Dosyası (PİD) katsayısına karşılık gelir.

• PİD: Proje ve ihale dosyasını,

• Yapı Yaklaşık Alanı (YYA): Bina veya tesislerin, oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile mühendislik hizmeti gerektiren açık ve kapalı çıkma alanları toplamıdır. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya alınır.

• Yapı Yaklaşık Maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan yapı yaklaşık alanının, birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerdir. (Birimi TL olarak hesaplanır.),

Enaz ücret tanımlarındaki ara değerler enterpolasyon ile hesaplanır.

ç) Bilirkişilik, hakemlik ve eksperlik hizmetleri; 05.05.2005 gün ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği, TMMOB tarafından her yıl yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bilirkişilik, denetim, ölçüm, test, işletme sorumluluğu, yapı denetimi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesinde hizmeti gerçekleştiren elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve biyomedikal mühendisinin iaşe, ibate ve yol bedeli hizmeti isteyen kişi veya kuruluşa aittir. Rapordaki eksiklerin giderilmesine yönelik verilecek ek rapor için ayrıca ücret ödenmez. Ancak ek rapor düzenlenmesine yönelik olarak görev bölgesine gidilmesi halinde tekrar ölçümler için belirlenen en az ücretlerin yarısı uygulanır.

d) En az ücret tanımlarında belirtilen herhangi bir hizmet için danışmanlık istenmesi durumunda, yapılar için yapı kesin proje bedelinin %50’si, diğer tesisler için kesin proje bedelinin %30’u alınır. Bu bedel iş süresine bölünerek aylık olarak ödenir. Danışmanın ulaşım ve konaklama bedeli hizmeti isteyen kişi veya kuruluşa aittir. İşin uzaması durumunda belirlenen aylık ücret uzayan sürede de ödenir. Aynı yıl içinde tamamlanmayan hizmetlerde takip eden yıllardaki o hizmet için tanımlanan en az ücret artış oranı aylık bedele yansıtılır. En az ücret tanımlarında yer almayan hizmetler için danışmanlık istenmesi durumunda danışmanlık hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, Oda üyesi ile işveren/iş sahibi arasında yapılacak özel sözleşme hükümlerine göre belirlenir.

Şantiye şefliği hizmeti üreten üyelerimizin en az ücretinin yapı başına 500 TL'den az olmamak üzere yapıya ait kesin proje bedelinin (PİD/2) %10’u oranında belirlenir.

e) Herhangi bir mühendislik hizmeti için en az ücret tanımlarında Proje İhale Dosyası(PİD) bedeli belirtilmişse bu bedelin açılımı aşağıdaki şekildedir.

• Etüt-Öneri raporu, PİD bedelinin %7’si

• Ön Proje, PİD bedelinin %20’si

• Kesin Proje, PİD bedelinin %50’si

• Detaylar, PİD bedelinin %8’i

• Orijinal teslimi, PİD bedelinin %5’si

• İhale şartnamesi, PİD bedelinin %10’u

dur.

f) Herhangi bir mühendislik hizmeti için en az ücret tanımlarında proje bedeli belirtilmişse bu bedel kesin proje bedelidir. Proje bedeli belirtilen bir hizmette PİD kapsamındaki hizmetler isteniyorsa bu bedeller aşağıdaki şekilde belirlenir.

• Etüt-Proje raporu, kesin proje bedelinin %14’ü

• Ön Proje, kesin proje bedelinin %40’ı

• Detaylar, kesin proje bedelinin %16’sı

• Orijinal teslimi, kesin proje bedelinin %10’u

• İhale şartnamesi, kesin proje bedelinin %20’si

g) Endüstriyel tesisler kuvvet projeleri en az ücretlerinin belirlenmesinde kurulu güç esas alınır.

ğ) Değişiklik ve son durum projelerinin hizmet bedeli için

Yapı projelerinde;

1) Yapının tamamında kullanım amacı değişikliği olması halinde proje bedelinin %100’ü alınır.

2) Yapıda kısmi yapılan değişikliklerde; değişikliğe uğrayan bölümün alanı, alan ilavesi şeklinde yapılan değişikliklerde, ilave edilen alanın, yapı sınıfı olarak da değişiklik yapılan bölüme ait yapı sınıfı dikkate alınarak bulunacak proje bedelinin %100’ü alınır.

3) Yapıda kullanım amacı değişmeden tamamını etkileyen değişikliklerde bulunan proje bedelinden %50 indirim yapılır.

Diğer projelerde;

Yapılacak değişikliklerde En Az Ücret bedeli üzerinden %50 indirim yapılır.

h) Gücü 50 kW’a kadar olan 1 kV Altı projelerde en az ücret bedeli üzerinden %50 indirim yapılabilir.

ı) Röleve proje bedeli, aynı yapıya ait kesin proje bedelinin en az %50’dir.

i) Şantiye elektrik projesi bedeli en az ücret tanımlarına göre ayrıca değerlendirilir.

j) Bir yapı kümesine ait AG dağıtımı, telefon, TV/R dağıtımı, site içi yangın ihbar ve uyarı sistem projeleri, güvenlik kamera sistemleri, çevre aydınlatma projeleri (alt yapı projeleri) yapı projesi bedeline dâhil değildir.

k) İç tesisat projelerinde; telefon, TV dağıtım, yangın ihbar ve uyarı sistemleri, yapısal kablolama, kartlı giriş sistemleri, kapalı devre TV sistemleri, seslendirme sistemleri, güvenlik sistemleri vb. zayıf akım projelerinin tamamının sonradan veya farklı bir SMM tarafından yapılması halinde o yapı sınıfına ait kesin proje en az ücretinin %30’u, tek bir zayıf akım sisteminin ayrıca projelendirilmesi halinde ise kesin proje en az ücretinin %10’u proje bedeli olarak değerlendirilir.

l) Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılması uygun olmayan ve aynı ihtiyaç programı içerisinde gösterilen ayrı yapılara ait proje bedelleri tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesap edilir. Derslik, laboratuvar, idare odaları, toplantı ve jimnastik salonundan oluşan okul binaları; yatakhane, revir ve lojmanlardan oluşan yurt binaları; okul, yurt, lojmanlar, enerji santrali ve atölye gibi parçalardan oluşan yatılı okullar; hasta odası, ameliyathane, poliklinik gibi parçalardan oluşan hastane binaları.

m) Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar halinde projelendirilmesi gereken veya işveren tarafından böyle projelendirilmesi istenen yapı gruplarındaki EMH ücretleri, her yapının kendi yaklaşık maliyeti ve kendi yapı sınıfı üzerinden değerlendirilir. Çeşitli fakülteler, yurtlar, lojmanlar ve diğer yardımcı tesisleri ile üniversite yerleşkeleri, İdare, imalathane, ambar, lojman ve reviri ile sanayi tesisleri, farklı yapı sınıf ve tiplerinden oluşan kooperatif alanları.

n) Aynı binada farklı sınıflara ait bölümler varsa bu bölümler kendi sınıflarına göre değerlendirilir.

o) Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması durumunda proje ücreti birinci için %100, ikinci için %50, üçüncü için %25, dördüncü ve daha fazlası için %15 uygulanacaktır. TUS ücreti, En Az Ücret Tanımlarında yer aldığı şekliyle toplam yapı alanı üzerinden hesaplanacaktır.

Bloklar için, tip proje uygulaması aşağıda belirtilen koşullarda olabilir;

1) Normal katları aynı, zemin katları farklı olan yapılar,

2) Simetrik yapılar,

3) Kat planı aynı, ancak kat adetleri farklı olan yapılarda gerek kurulu güç, gerek inşaat alanındaki değişiklikler %10’u geçmeyen yapılar,

4) Yapı sahibinin aynı kişi ya da kuruluş olması şartı ile farklı parsellerde bulunsa bile aynı veya komşu adalarda aynı zamanlarda yapılan yapı kümeleri.

5) Aynı yapı ya da yapı kümesinde bulunan aynı tip (durak sayısı, kapasite vb) asansörler.

ö) Aynı parsel ya da parsellerde bulunan ve aynı projede yer alan benzer proje kapsamında olmayan iki veya daha fazla sayıdaki yapının proje bedeli toplam inşaat alanı üzerinden hesap edilir.

p) Mesleki Denetim bedelleri maktu olup, bölgesel azaltma katsayısı uygulanmaz.

YAPI SINIFLARI

YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Yapının Birim Maliyeti

SINIFLAR (BM) TL/M²

I. SINIF YAPILAR

I.A GRUBU YAPILAR ...............................................................................       110,00

• Basit kümes ve basit tarım yapıları

• Plastik örtülü seralar

• Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları

• Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

• Yardımcı yapılar (Müştemilat)

• Gölgelikler-çardaklar

• Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

I.B GRUBU YAPILAR ...............................................................................       170,00

• Cam örtülü seralar

• Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

• Su depoları

• İş yeri depoları

II. SINIF YAPILAR

II.A GRUBU YAPILAR...............................................................................      270,00

• Kayıkhane

• Açık Otoparklar

• Kuleler

II.B GRUBU YAPILAR................................................................................      370,00

• Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton betonarme veya çelik depo ve atölyeler)

• Pnömatik ve şişirme yapılar

• Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler

• Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları

• Halı Sahalar, Açık Alan Basketbol, Voleybol, Tenis Sahaları

• Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

• Jeoloji, botanik ve tema parkları

• Mezbahalar

• Tesisat ağırlıklı Ağıllar, Kümesler, Tahıl Depoları, Patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri

II.C GRUBU YAPILAR................................................................................      430,00

• Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)

• Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)

III. SINIF YAPILAR

III.A GRUBU YAPILAR..............................................................................      590,00

• Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

• Katlı garajlar

• Kreş-Gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları

• Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)

• Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b.)

• Basımevleri, matbaalar

• Soğuk hava depoları

• Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve/veya kalorifersiz)

• Akaryakıt ve gaz istasyonları (Kanopi alanı dahil)

• Kampingler

• Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

• Semt postaneleri

• Arıtma tesisleri ve Pompa İstasyonları

• Hamamlar

III.B GRUBU YAPILAR.............................................................................       700,00

• Entegre tarımsal endüstri yapıları

• İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)

• Gençlik Merkezleri

• Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları

• Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

• Temel eğitim okulları

• Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

• Jandarma ve emniyet karakol binaları

• Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri)

• Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)

• Halk evleri

• Pansiyonlar

• 150 kişiye kadar cezaevleri

• Fuarlar

• Sergi salonları

• Konutlar (asansörlü veya kaloriferli)

• Marinalar

• Gece kulübü, diskotekler

• İtfaiye kurtarma istasyonları

• Misafirhaneler, pansiyonlar

• Büyük çiftlik yapıları

IV. SINIF YAPILAR

IV.A GRUBU YAPILAR............................................................................        750,00

• Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

• Poliklinikler

• Liman binaları

• 150 kişiyi geçen cezaevleri

• Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri (1.500 kişiye kadar)

• İbadethaneler

• Entegre sanayi tesisleri

• Aqua parklar

• Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)

• Huzurevleri, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

• Büyük alışveriş merkezleri

• Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

• Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m’yi aşan)

• Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

IV.B GRUBU YAPILAR.............................................................................       860,00

• İş Merkezleri

• Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

• Metro istasyonları

• Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

• Büyük postaneler (merkez postaneleri)

• Otobüs terminalleri

• Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

• Banka binaları

• Normal radyo ve televizyon binaları

• Özelliği olan genel sığınaklar

• Özellikli müstakil veya ikiz konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi) (151-600 m²)

IV.C GRUBU YAPILAR.............................................................................       960,00

• Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

• Bakanlık binaları

• Yüksek öğrenim yurtları

• Arşiv binaları

• Büyük Adliye Sarayları

• Otel (3 yıldızlı) ve moteller

• Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

• İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

V. SINIF YAPILAR

V.A GRUBU YAPILAR.............................................................................        1.230,00

• Radyo-Tv İstasyonları, binaları

• Orduevleri

• Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar

• Borsa binaları

• Üniversite kampüsleri

• Yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar

• Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

V.B GRUBU YAPILAR.............................................................................        1.500,00

• Kongre merkezleri

• Olimpik spor tesisleri - hipodromlar

• Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

• Hastaneler

• Havalimanları

• İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)

• Oteller (4 yıldızlı)

V.C GRUBU YAPILAR............................................................................         1.710,00

• Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

• Müze ve kütüphane kompleksleri

V.D GRUBU YAPILAR............................................................................         2.040,00

• Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

• Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

EK-1

BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı oturumunda 2016 yılı içinde Türkiye sınırları dahilinde mühendislik hizmetlerine yönelik aşağıdaki tablodaki azaltma katsayılarının uygulanmasına karar verilmiştir.

• Her hangi bir hizmetin en az ücreti belirlenirken yapının bulunduğu bölgedeki azaltma katsayısı esas alınır.

EMO ADANA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube merkezinde                                                           1,00

• Hatay İl Temsilciliği sınırlarında                                   1,00

• İskenderun ilçe temsilciliği sınırlarında                         0,75

• Osmaniye İl Temsilciliği sınırlarında                            0,75

• Adana iline bağlı çevre ilçelerde                                    0,75

EMO ANKARA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde (Büyükşehir sınırlarında)                 1,00

• Afyon İl Temsilciliği sınırlarında                                  0,75

• Aksaray İl Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Akşehir İlçe Temsilciliği sınırlarında                            0,75

• Çankırı İl Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

• Ereğli İlçe Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Erzincan İl Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Erzurum İl Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Kastamonu İl Temsilciliği sınırlarında                           0,75

• Kayseri İl Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Kayseri iline bağlı ilçe sınırlarında                                0,75

• Kırıkkale İl Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Kırşehir İl Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Kırşehir iline bağlı ilçe sınırlarında                                0,75

• Konya İl Temsilciliği sınırlarında                                  0,75

• Konya İline bağlı ilçe sınırlarında                                  0,75

• Nevşehir İl Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Polatlı İlçe Temsilciliği sınırlarında                               1,00

• Sivas İl Temsilciliği sınırlarında                                    0,75

• Sivas İline bağlı ilçe sınırlarında                                   0,75

• Şereflikoçhisar MDB sınırlarında                                 1,00

• Tokat İl Temsilciliği sınırlarında                                   0,75

• Yozgat İl Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

EMO ANTALYA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Alanya İlçe Temsilciliği sınırlarında                              1,00

• Finike İlçe Temsilciliği sınırlarında                               1,00

• Burdur İl Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

• Isparta İl Temsilciliği sınırlarında                                  1,00

• Manavgat İlçe Temsilciliği sınırlarında                         1,00

EMO BURSA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Gemlik İlçe Temsilciliği sınırlarında                             0,75

• İnegöl İlçe Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Mustafakemalpaşa İlçe Temsilciliği sınırlarında            0,75

• Balıkesir İl Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Ayvalık İlçe Temsilciliği sınırlarında                            0,75

• Bandırma İlçe Temsilciliği sınırlarında                          0,75

• Edremit İlçe Temsilciliği sınırlarında                             0,75

• Çanakkale İl Temsilciliği sınırlarında                            0,75

• Biga İlçe Temsilciliği sınırlarında                                  0,75

• Yalova İl Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

EMO DENİZLİ ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Denizli İline bağlı ilçe sınırlarında                                 1,00

• Muğla İl Temsilciliği ve İlçelerde                                  1,00

• Uşak İl Temsilciliği sınırlarında                                    1,00

• Uşak İl Temsilciliği ilçe sınırlarında                              0,75

EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Ağrı İl Temsilciliği sınırlarında                                     0,75

• Batman İl Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Bingöl il sınırlarında                                                     0,75

• Bitlis İl sınırlarında                                                       0,75

• Elazığ İl Temsilciliği sınırlarında                                   0,75

• Hakkari İl Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Malatya İl Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Mardin İl Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

• Muş İl Temsilciliği sınırlarında                                     0,75

• Siirt İl sınırlarında                                                         0,75

• Şanlıurfa İl Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Şırnak İl Temsilciliği sınırlarında                                  0,75

• Tunceli İl Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

• Van İl Temsilciliği sınırlarında                                      0,75

EMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Bilecik İl Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

• Kütahya İl Temsilciliği sınırlarında                               0,75

EMO GAZİANTEP ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Adıyaman İl Temsilciliği sınırlarında                            0,75

• K. Maraş İl Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Kilis İl Temsilciliği sınırlarında                                     0,75

EMO İSTANBUL ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Bakırköy İlçe Temsilciliği sınırlarında                          1,00

• Kadıköy İlçe Temsilciliği sınırlarında                            1,00

• Kartal İlçe Temsilciliği sınırlarında                                1,00

• Şişli İlçe Temsilciliği sınırlarında                                  1,00

• Edirne İl Temsilciliği sınırlarında                                  0,75

• Kırklareli İl Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Tekirdağ İl Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Çerkezköy İlçe Temsilciliği sınırlarında                        0,75

• Çorlu İlçe Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Lüleburgaz İlçe Temsilciliği sınırlarında                       0,75

• Keşan İlçe Temsilciliği sınırlarında                               0,75

EMO İZMİR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Aliağa İlçe Temsilciliği sınırlarında                               1,00

• Bergama İlçe Temsilciliği sınırlarında                           0,75

• Kemalpaşa İlçe Temsilciliği sınırlarında                        0,75

• Ödemiş İlçe Temsilciliği sınırlarında                             1,00

• Tire İlçe Temsilciliği sınırlarında                                   0,75

• Torbalı İlçe Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Aydın İl Temsilciliği sınırlarında                                  1,00

• Kuşadası İlçe Temsilciliği sınırlarında                           1,00

• Nazilli İlçe Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Söke İlçe Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

• Didim İlçe Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Manisa İl Temsilciliği sınırlarında                                 1,00

• Akhisar İlçe Temsilciliği sınırlarında                            1,00

• Alaşehir İlçe Temsilciliği sınırlarında                            0,75

• Salihli İlçe Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Soma İlçe Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Turgutlu İlçe Temsilciliği sınırlarında                           0,75

EMO KOCAELİ ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezi                                                                1,00

• Gebze İlçe Temsilciliği sınırlarında                               1,00

• Gölcük İlçe Temsilciliği sınırlarında                             1,00

• Bartın İl Temsilciliği sınırlarında                                   0,75

• Bolu İl Temsilciliği sınırlarında                                     0,75

• Düzce İl Temsilciliği sınırlarında                                  0,75

• Karabük İl Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Sakarya İl Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Zonguldak İl Temsilciliği sınırlarında                           0,75

• Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliği sınırlarında                       0,75

EMO MERSİN ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Anamur İlçe Temsilciliği sınırlarında                            1,00

• Tarsus İlçe Temsilciliği sınırlarında                              1,00

• Silifke İlçe Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Karaman İl Temsilciliği sınırlarında                              0,75

• Niğde İl Temsilciliği sınırlarında                                   0,75

EMO SAMSUN ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Amasya İl Temsilciliği sınırlarında                               0,75

• Çorum İl Temsilciliği sınırlarında                                 0,75

• Ordu İl Temsilciliği sınırlarında                                    0,75

• Sinop İl Temsilciliği sınırlarında                                   0,75

EMO TRABZON ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları

• Şube Merkezinde                                                          1,00

• Trabzon İline bağlı İlçe sınırlarında                               0,75

• Artvin İl Temsilciliği sınırlarında                                  0,75

• Artvin İline bağlı İlçe sınırlarında                                 0,75

• Ardahan il sınırlarında                                                  0,75

• Bayburt İl Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Bayburt İline bağlı İlçe sınırlarında                               0,75

• Giresun İl Temsilciliği sınırlarında                                0,75

• Giresun İline bağlı İlçe sınırlarında                               0,75

• Gümüşhane İl Temsilciliği sınırlarında                         0,75

• Gümüşhane İline bağlı İlçe sınırlarında                         0,75

• Iğdır İl Temsilciliği sınırlarında                                     0,75

• Iğdır İline bağlı İlçe sınırlarında                                    0,75

• Rize İl Temsilciliği sınırlarında                                     0,75

• Rize İline bağlı İlçe sınırlarında                                     0,75

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_13-1.jpg

 

Kurulu gücü 50 kW ve altı projelerde mesleki denetim bedeli 15 TL olarak uygulanır.

Hesaplama Formülü: Proje Asgari Ücreti (PAÜ)= YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x BK x OK

Birim Maliyet (BM): Yapının, birim ölçüsünün (binalarda birim alanının), Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m²‘dir.),

Yapı Yaklaşık Alanı (YYA): Bina veya tesislerin, oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile mühendislik hizmeti gerektiren açık ve kapalı çıkma alanları toplamıdır. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya alınır.

Yapı Yaklaşık Maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan bedeldir. Yapı yaklaşık alanının, birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (Birimi TL olarak hesaplanır.),

Hizmet Bölümü Oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını

MMHK= Mimarlık mühendislik hizmetleri katsayısı yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki proje ihale dosyası (PİD) katsayısına karşılık gelir.

HDO: Yapıların ve tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetleri içinde elektrik mühendisliği hizmet oranıdır. Bu oran %38,5’dir.

BK: Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve bir önceki bölümde tanımlanan bölgesel azaltma katsayısıdır.

OK: Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katsayıdır.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_14.jpg

 

Kurulu gücü 50 kW ve altı projelerde mesleki denetim bedeli 15 TL olarak uygulanır.

Teknik uygulama sorumluluğu hizmetleri 25/07/2010 tarihinde 27652 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama Esasları Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\30.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_32.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_33.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_34.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (3)\en az ücret 2016_Sayfa_35.jpg

11436/1-1


 


 


 


 


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlanda belirtilen Profesör ve Doçent kadrosu için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/tr/SayfaUniversitemizMevzuati/Yonergeler/OgretimElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaVeYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adayların dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu/İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖL./ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Mühendislik ve Tasarım

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

(Doktorasını Makine Mühendisliği'nde, Doçentliğini Mekanik Anabilim DalındaYapmış, Ulaştırma alanında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak)

Prof. Dr.

1

Ticari Bilimler

Muhasebe ve Denetim

(Doktorasını Muhasebe Finansman'da yapmış, Doçentliğini Muhasebe Bilim alanında almış, Hileli Finansal Raporlama, Finansal Başarısızlık, Adli Muhasebe ve Denetim Kalitesi konuları üzerine çalışma yapmış olmak)

Doç. Dr.

1

11368/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME

12 Aralık 2015 tarihinde 29560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim Üyesi Alım İlan metni aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak

Profesör

1

1

 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

3

İlgili alanda doçent olmak

Matematik

Geometri

Yardımcı Doçent

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve II. Abdulhamit dönemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Doçent

1

1

Doktorasını Botanik Anabilim Dalında almış olmak

11444/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

Profesör; kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent; kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç.

3

1

Nanopartiküllerin Sitotoksik ve Genotoksik etkileri üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç.

1

1

Hayvan zehirlerinin proteomik ve biyolojik karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doç.

1

1

Öz-düzenlemeli öğrenme yöntemi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

1

1

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora yapmış olmak, erken dönem bilişsel şemalar konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktorasını tamamlamış olmak. Sporcu beslenmesi ve ergojenik yardımcıları spor biyomekaniği alanında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

11438/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Sağlık Bilimleri

Yardımcı Doçent

5

1

Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Mücadele sporları ve kilo kaybının etkileri konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

2

1

Hafızalı vidalar kullanılarak yapılan hızlı üst çene genişletmesi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Okul Öncesi Eğitiminde fen öğretim uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Renk tercihleri konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent unvanı almış olmak. Örgütsel güven konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

2

1

Zihin Engelliler Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Kaynaştırma ve öğretmen eğitimi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Zihin Engelliler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Bilişsel stratejiler konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

2

1

Nano malzemelerin karekterizasyonu ve üretimi konularında çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

2

1

Antikanser bileşiklerinin mikrodalga destekli sentezi konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

Doçent

2

1

Anadolu Selçukluları döneminde Şehir Tarihi konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

2

1

20. Yüzyıl Balkan Tarihi konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

2

1

Cumhuriyet döneminde ulaşım tarihi konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Cumhuriyet dönemi Türkiye-Mısır ilişkileri konusunda çalışmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Pazarlama

Yardımcı Doçent

5

3

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama konularında çalışmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yardımcı Doçent

4

1

İktisat veya İşletme alanında doktora yapmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yardımcı Doçent

5

2

İktisat veya İşletme alanında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

Doçent

2

1

İslam Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak. Fas Tarihi konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

2

1

Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Kayma hattı alan teorisi ve modelleme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

5

1

Okul Öncesi alanında doktora yapmış olmak. Öyküleştirme ve dil gelişimi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

Cerrahi Operasyonların Torosik Epidural Anestezi altında yapılması konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Hematoloji hastalarında enfeksiyonların önlenmesinde portabl HEPA filtrelerinin etkinliği konusunda çalışmış olmak. Hematoloji BOARD sınavı başarı belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

1

Çocuk femur şaft kırıklarında kişner teli ve titanyum çivinin kıyaslanması konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

2

1

Üriner taş hastalığı ve perirenal doku kalınlığı arasındaki ilişki konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Entomoloji

Doçent

2

1

Bitki koruma alanında doçent unvanı almış olmak. Bitki paraziti nematodlar konusunda çalışmış olmak.

11467/1-1


Merkez Bankasından:

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\17-12-2015 PERŞEMBE\11446.jpg

11446/1-1