16 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29564

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa Valiliğinden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 26 pafta, 114 ada, 19 parsel üzerindeki 790413 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Yakup İNCE tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 14.09.2015 tarih ve E.2014/2089-K.2015/1191 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Yakup İNCE (Denetçi No: 6376, Oda Sicil No: 11490) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.12.2015 tarih ve 32992 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11331/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Rıdvan GÜNGÖR (Denetçi No: 11712, Oda Sicil No: 36232) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/207 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli ve E.2015/207-K.2015/1741 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Rıdvan GÜNGÖR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.12.2015 tarihli ve 32994 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11332/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Halil Ayhan GÜLEN (Denetçi No: 16108, Oda Sicil No: 24525) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/204 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli ve E.2015/204-K.2015/1735 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halil Ayhan GÜLEN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.12.2015 tarihli ve 32995 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11333/1-1


Bursa Valiliğinden:

KARAR NO                             :  106

KARAR TARİHİ                      :  07.10.2015

MÜŞTEKİ                                 :  Sevgi DEMİR

HAKKINDA ÖN İNCELEME

YAPILANLAR                        :  Mümine GÜDÜ, Ufuk GÖKSU

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 07.10.2015 gün ve 106 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilânen tebliğ olunur.

11324/1-1

—————

KARAR NO                             :  59

KARAR TARİHİ                      :  02.06.2015

MÜŞTEKİ                                 :  Murat MUŞ, Ercan ZENGİN, Enis AYDEMİR, Rıdvan OKÇU

HAKKINDA ÖN İNCELEME

YAPILANLAR                        :  Duran OKAN ve diğer görevliler

4483 Sayılı Kanıma Valiliğimizce verilen 02.06.2015 gün ve 59 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekilerin adresi tespit edilemediğinden kendilerine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekilere ilânen tebliğ olunur.

11325/1-1

—————

KARAR NO          :  47

KARAR TARİHİ   :  20/04/2015

MÜŞTEKİ              :  Ayşe TUTOĞLU

SANIK                   :  Bahar OĞUZ

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 20/04/2015 gün ve 47 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilânen tebliğ olunur.

11326/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 15142 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11417/1-1

—————

Yenimahalle 7611 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11418/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 85126/3 nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 10.11.2015 tarih ve 1086 ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.12.2015 tarih ve 2708 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince, 16.12.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85126/3 Nolu Parselasyon Planında uygulamaya tabi tutulan parseller:

Elvan Mahallesi 47868 ada 4 , 47889 ada 2 ve 47907 ada 7 nolu parseller,

İlanen ilgililere duyurulur.

11314/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

PROFESÖR

1

1

Temel Eğitici Gelişimi sertifikasına sahip olmak ve laporoskopik ve robotik ürolojik cerrahi konusunda deneyimli.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

TOPRAK BİLİMİ

PROFESÖR

1

1

Toprak Bölümü mezunu olmak. Toprak Bilimi alanında çalışmaları bulunmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Ekoloji alanında almış olmak, Toksikoloji, Ekotoksikoloji, Histopatoloji ve Embriyoloji alanlarında projeleri ve uluslararası yayınları bulunmak, üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

DOÇENT

1

1

Bitki Stres Fizyolojisi antioksidan savunma mekanizmaları ve bitki hormonları konusunda çalışmaları ve yayınları olmak, üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Maya Genetiği konularında uzmanlaşmış olmak, üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK

DOÇENT

1

1

İstatistik alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Bulanık Mantık, Bulanık Güvenilirlik Analizi ve Bulanık Afet Yönetimi konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

DOÇENT

1

1

Kromatografi, Yöntem Validasyonu, Ölçüm Belirsizliği ve Kemometri alanlarında araştırmalar yapmış olmak. Üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

11323/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

A - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren 4 adet CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Yrd. Doç.

1

2

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj mimarlığı, Ziraat fakültesi Tarla Bitkileri yada Bahçe Bitkileri mezunu olup, Peyzaj alanında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Yemler ve Hayvan Besleme Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

 

Yrd. Doç.

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

 

Yrd. Doç.

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

 

Yrd. Doç.

5

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

İslamiyet öncesi Türk kültürü ve medeniyeti üzerine doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç

5

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

 

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga tekniği

Manyetik maddeler ve Mikrodalga spektroskopisi konularında çalışmış olmak.

11335/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bil. Böl./İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji ve İmmunoloji-Allerji Yandal Uzmanlıkları olmak

 

Dahili Tıp Bil. Böl./Adli Tıp

Doçent

2

1

 

 

 

 

 

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Böl./Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü/İktisat Politikası

Doçent

3

1

Doçentliğini “Çalışma İktisadi ve İktisadi Demografi” alanında almış olmak.

 

 

 

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Bilimleri

Profesör

1

1

 

11289/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 25 inci maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A - MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 - 2 adet fotoğraf,

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2 - 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3 - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için belirtilen şartlara haiz olmak,

4 - Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

2 - Özgeçmiş,

3 - 2 adet fotoğraf,

4 - Doktora/Uzmanlık belgesi,

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

7 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

B - BAŞVURU YERİ

Başvurular Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

S.N.

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Fizik alanında doçentlik almış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

2

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırma

Doçent

1

1

İstatistiksel proses kontrolü üzerine akademik çalışmaları olmak

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı Kaza tarihi üzerine çalışma yapmış olmak

4

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

Yeni Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve 1970 sonrası Türk Romanı üzerine çalışma yapmış olmak

5

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

5

1

Halk edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak

6

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Türkçe eğitimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Dilbilgisi öğretimin üzerine deneysel çalışma yapmış olmak

7

Bayburt Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Döndürülmüş eğitim modeliyle İngilizce konuşma becerilerinin geliştirilmesi konusunda akademik çalışma yapmış olmak

8

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Tarih ders kitaplarında milli kimlik üzerine doktora yapmış olmak

9

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İlkokuldaki zayıf okuyucuların okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışma akademik yapmış olmak

10

Bayburt Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

-

11

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Pr.

Yardımcı Doçent

3

1

Diyabet metabolizmasında önemli olan enzimlerin araştırılması üzerine doktora yapmış olmak

12

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent

4

1

Endüstriyel Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak

13

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent

5

1

Bazı etken maddelerin anti kanser özelliklerinin araştırılması konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak

14

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137

Faks: 0 458 211 11 89

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

11328/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http://www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

Analitik Kimya (Yüzey Analiz Teknikleri)

-

1

-

Kimya Bölümü

Analitik Kimya

-

-

1

Felsefe Bölümü

Sistematik Felsefe ve Mantık

-

2

-

Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji ABD

Kanser Biyolojisi

1

-

-

Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji ABD

Popülasyon Genetiği

-

1

-

Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

İmmünoloji

1

-

-

İstatistik Bölümü

Bayezci Modelleme

-

1

-

İstatistik Bölümü

Afetlerin Finansal Yönetimi

-

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektromanyetik

-

1

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Kontrol

-

-

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik

-

-

1

Makina Mühendisliği Bölümü

İmalat, CNC Komut Üretimi

-

-

1

Makina Mühendisliği Bölümü

Katı Cisimler Mekaniği, Mikro Mekanik Ölçüm

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dalga-yapı-taban-kıyı etkileşimi, fiziksel modelleme

-

-

1

Kimya Mühendisliği Bölümü

Akışkanlar Mekaniği; Karıştırmalı Tanklarda akış

-

-

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Çok Amaçlı Karar Verme

1

-

-

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Nano - Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği

-

-

1

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Mineraloji - Petrografi

-

1

-

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Hidrojeoloji

-

1

-

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Maden Yatakları ve Jeokimya

-

-

1

Mühendislik Bilimleri Bölümü

Hesaplamalı Mekanik

-

1

-

Çevre Mühendisliği Bölümü

Su Kirliliği ve Kontrolü

-

-

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Formel Doğrulama ve Kontrol

-

-

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Bölümü

Mimari tasarım, kentsel-kamusal mekân tasarımı

-

-

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kurumsallaşma, Kent ve Kadın

1

-

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentsel Ulaşım Planlaması

1

-

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası

-

1

-

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon

-

1

-

İşletme Bölümü

Pazarlama

-

1

-

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi

-

-

1

İktisat Bölümü

Mikro İktisat: Mekanizma Tasarımı

-

1

-

İktisat Bölümü

Mikro İktisat: Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri

-

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

-

1

-

İlköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği

-

1

-

İlköğretim Bölümü

Matematik Öğretmenliği

-

1

1

11312/1-1