16 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29564

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KARAMAN-KONYA-KARAMAN ARASINDA YOLCULARIN SEYAHATLERİNİN OTOBÜS İLE SAĞLANMASI İÇİN OTOBÜS KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


14+ 1 MİNİBÜS KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNİN YENİLENMESİ, BELGELENDİRME İŞİ VE DANIŞMANLIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


IP CCTV, PERSONEL DEVAM KONTROL VE HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KURUMSAL ORTAK HABERLEŞME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


EKSPRES TAŞIMACILIK HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:


1 ADET SOLUNUM YOLU TEMİZLEME CİHAZI, 1 ADET NAZAL CPAP CİHAZI VE 1 ADET NAZAL YÜKSEK AKIŞ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


5 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


9 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1.000.000 TON HAZIR KÖMÜRÜN KAZISI, YÜKLENMESİ, TÜVENAN STOK SAHAMIZ İLE KRİBLAJ TESİSLERİMİZE NAKLİYESİ VE BOŞALTILMASI İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “KONVEYÖR BANT BEZİ DOKUNMASI” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF BOJİ KAYNAKLI TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF KESİTTE SİNYAL, ENERJİ, HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLO SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KARAMAN-KONYA-KARAMAN ARASINDA YOLCULARIN SEYAHATLERİNİN OTOBÜS İLE SAĞLANMASI İÇİN OTOBÜS KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  3

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330-Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/4309 - 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi         :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Karaman-Konya-Karaman arasında otobüs ile yolcu ve yolculara ait bagaj taşıma hizmetlerinin 01.01.2016 - 31.03.2016 tarihleri arasında 91 (doksan bir) gün süre ile süre ile YÜKLENİCİ’ye yaptırılması için otobüs kiralanması işidir.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25.12.2015 Cuma günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (419 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 150,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11423/1-1


14+ 1 MİNİBÜS KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet 14+1 minibüs, teklif alma yoluyla kiralanacaktır.

2 - Teklifler en geç 23.12.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

11424/1-1


KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNİN YENİLENMESİ, BELGELENDİRME İŞİ VE DANIŞMANLIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Kalite Yönetim Sistemi belgelerinin yenilenmesi, bununla ilgili dokümantasyon işlemleri için danışmanlık hizmeti, teklif alma usulü ile alınacaktır.

2 - Tekliflerin en geç 23.12.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel : 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

11425/1-1


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 Kg kepek alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 29.12.2015 Salı günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 29.12.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66    Faks: 397 33 71 – 74

11426/1-1


IP CCTV, PERSONEL DEVAM KONTROL VE HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ihtiyacı IP CCTV, Personel Devam Kontrol ve Hırsız Alarm Sistemlerini teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesini, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 22/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11348/1-1


KURUMSAL ORTAK HABERLEŞME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı kurumsal ortak haberleşme sistemi alımı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.12.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11349/1-1


EKSPRES TAŞIMACILIK HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:

Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen Burhaniye, Bandırma, Ayvalık, Edremit, ilçelerinde faaliyet göstermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Bigadiç, İvrindi, ilçelerinde faaliyet göstermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle ekspres taşımacılık hakkı verilmesi işidir.

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.

b) Adres                                 :  Bahçelievler Mh. Atatürk Cd. No: 2/A Altıeylül/BALIKESİR

c) Telefon ve Fax numarası    :  Tel: 0266 241 64 46    Fax: 0266 244 63 38

2 - İhale Adı:

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Balıkesir il sınırları içinde 31.01.2021 tarihine kadar kiraya verilmek suretiyle ekspres taşımacılık hakkı verilmesi işi

3 - İhale Konusu:

Balıkesir il sınırları içerisinde, BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş. tarafından şartnamede tanımlanan hat ve güzergahlar kullanılarak BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yaz ve kış zaman tarifesinde belirlenen saat ve adette sefer yaptırmak üzere, 31.01.2021 tarihine kadar kiraya verilmek suretiyle ekspres taşımacılık hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                    :  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 7. kat Encümen Salonu

b) Tarihi ve Saati                    : 

Balıkesir- Burhaniye               :  28.12.2015 Pazartesi Günü saat  11.00’da ihale yapılacaktır.

Balıkesir- Bigadiç                   :  28.12.2015 Pazartesi Günü saat  11.30’da ihale yapılacaktır.

Balıkesir- Bandırma                :  28.12.2015 Pazartesi Günü saat  13.00’da ihale yapılacaktır.

Balıkesir- Ayvalık                  :  28.12.2015 Pazartesi Günü saat  13.30’da ihale yapılacaktır.

Balıkesir- Edremit                   :  28.12.2015 Pazartesi Günü saat  14.00’da ihale yapılacaktır.

Balıkesir- İvrindi                    :  28.12.2015 Pazartesi Günü saat  14.30’da ihale yapılacaktır.

5 - Muhammen Bedel:

İhale konusu Balıkesir - Burhaniye (6 adet araç) işi için geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 2.236.562,40 TL dir. Teklifler, araçlara takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı ve her araç için KDV hariç 20.000,00-TL. sabit bedel üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 10 olup teklifler KDV hariç 120.000,00-TL. sabit + yüzde 10’un altında olamaz. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin ve sabit bedelin %3'ü olan 67.096,87 TL. dir.

İhale konusu Balıkesir - Bigadiç (3 adet araç) işi için işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 649.498,67 TL. dir. Teklifler, araçlara takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı ve her araç için KDV hariç 15.000,00-TL. sabit bedel üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 10 olup teklifler KDV hariç 45.000,00 TL sabit + yüzde 10’un altında olamaz. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin ve sabit bedelin %3'ü olan 19.484,96 TL dir.

İhale konusu Balıkesir - Bandırma ( 7 adet araç) işi için işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 5.185.902,68 TL dir. Teklifler, araçlara takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı ve her araç için KDV hariç 25.000,00 TL. sabit bedel üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 10 olup teklifler KDV hariç 175.000,00 TL. sabit + yüzde 10’un altında olamaz. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin ve sabit bedelin %3'ü olan 155.577,08 TL dir.

İhale konusu Balıkesir - Ayvalık (6 adet araç) işi için işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 3.099.745,53 TL dir. Teklifler, araçlara takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı ve her araç için KDV hariç 25.000,00 TL sabit bedel üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 10 olup teklifler KDV hariç 150.000,00 TL sabit + yüzde 10’un altında olamaz. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin ve sabit bedelin %3'ü olan 92.992,37 TL dir.

İhale konusu Balıkesir-Edremit (12 adet araç) işi için işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 5.947.489,83 TL dir. Teklifler, araçlara takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı ve her araç için KDV hariç 25.000,00-TL. sabit bedel üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 10 olup teklifler KDV hariç 300.000,00 TL. sabit + yüzde 10’un altında olamaz. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin ve sabit bedelin %3'ü olan 178.424,69 TL. dir.

İhale konusu Balıkesir-İvrindi (5 adet araç) işi için işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 359.410,78 TL dir. Teklifler, araçlara takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı ve her araç için KDV hariç 15.000,00-TL. sabit bedel üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 10 olup teklifler KDV hariç 75.000,00-TL. sabit + yüzde 10’un altında olamaz. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin ve sabit bedelin %3'ü olan 10.782,32 TL dir.

6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname

h) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

ı) Vergi Dairesi'nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair durum bildiri belgesi,

i) Vergi borcu olmadığına dair belge,

j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

k) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan bir büyükşehirde taşımacılık yaptığını gösteren D4 belgesi veya D2 belgesi veya A1 belgesi

l) D2, A1 belgesi ile katılım yapacak istekliler için ihale ilan tarihinden önce Balıkesir il sınırları içerisinde işyeri olduğunu gösterir vergi levhası

m) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesi,

n) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

o) Teklif mektubu

ö) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı.

7 - İhale dökümanı Paşaalanı mh. Terminal Cd. No: 12/B/250 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan idareden Burhaniye 1.500,00 TL., Bigadiç 1.000,00 TL., Bandırma-Edremit 2.500,00 TL, Ayvalık 2.000,00 TL, İvrindi 500,00 TL. bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

8 - Başvuru Dosyaları 25.12.2015 Cuma Günü saat 17:00'a kadar Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'ye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

9 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11419/1-1


1 ADET SOLUNUM YOLU TEMİZLEME CİHAZI, 1 ADET NAZAL CPAP CİHAZI VE 1 ADET NAZAL YÜKSEK AKIŞ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Solunum Yolu Temizleme Cihazı, Nazal CPAP Cihazı ve Nazal Yüksek Akış Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/176631

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Solunum Yolu Temizleme Cihazı, 1 Adet Nazal CPAP Cihazı ve 1 Adet Nazal Yüksek Akış Cihazı Alımı

Sıra No

Malzemenin Cinsi ve Miktarı

1

Solunum Yolu Temizleme Cihazı                     1 adet

2

Nazal CPAP Cihazı                                          1 adet

3

Nazal Yüksek Akış Cihazı                               1 adet

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  30.12.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.4.1. Teknik Şartnamelerde belirtilen 1. ve 3. kalem için CE belgeleri verilecektir.

4.2.4.2. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 30/12/2015 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/ 6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11344/1-1


5 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/176574

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  5 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI

1

ATEŞ ÖLÇER KALİBRATÖRÜ 1 ADET

2

VAKUM/FLOW/BASINÇ/SICAKLIK VE NEMÖLÇER 1 ADET

3

X-IŞIN TEST CİHAZI 1 ADET

4

GENEL MAKSATLI ÇOKLU DOKU ULTRASON FANTOMU 1 ADET

5

FOTOTERAPİ RADYOMETRE CİHAZI 1 ADET

 

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  29.12.2015 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1.Teknik Şartnamelerde belirtilen belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.12.2015 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/ 6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11343/1-1


9 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

9 kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/176576

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  9 kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI

1

TG/DTA (DSC) ORTAM -1500C 1 ÜNİTE

2

DSC -170 725C 1 ÜNİTE

3

ETUV VAKUMLU 27 L 1 ADET

4

VAKUM POMPASI VRD TİRE SEKİZ 1 ADET

5

ÇEKER OCAK 1 ADET

6

GLOVE BOX 1 ADET

7

MANYETİK KARIŞTIRICI (ISITICILI) 1 ADET

8

ULTRASONİK TEMİZLEYİCİ 1 ADET

9

SANTRİFÜJ 1 ADET

 

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  29.12.2015 Salı günü, saat: 14:45

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.4.1. Teknik Şartnamede belirtilen (1. kalem ve 2. kalem için ISO, CE ve TSE belgesi) belgeleri verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.12.2015 Salı günü, saat: 14:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/ 6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11342/1-1


1.000.000 TON HAZIR KÖMÜRÜN KAZISI, YÜKLENMESİ, TÜVENAN STOK SAHAMIZ İLE KRİBLAJ TESİSLERİMİZE NAKLİYESİ VE BOŞALTILMASI İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/175596

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286-4162001     Faks: 0 286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz üretim sahasından İşletme imkanları ile dekapajı yapılıp açığa çıkarılan hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, termik santral yanındaki İşletmemize ait tüvanan kömür stok sahası ile aynı yerdeki kriblaj tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer              :  TKİ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi 300 (üçyüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  28/01/2016 Perşembe günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  2015-30/KÇLİ-KÖMÜR NAKLİ

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 400,00 TL (posta yoluyla 420,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 28/01/2016 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklanıp hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11320/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “KONVEYÖR BANT BEZİ DOKUNMASI” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İHALE KAYIT NUMARASI        :  2015 / 175546

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                         :  0 222 230 13 44 veya 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476

c) Faks numarası                              :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi(varsa)      :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  40.000 MT. KONVEYÖR BANT BEZİ DOKUNMASI (KAU-TŞ-012 C) NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 660 mm lik 7.000 MT./810 mm lik 8.000 MT./1010 mm'lik 25.000 MT.

b) Teslim Yeri                                  :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                 :  Firmayla Sözleşme İmzaladıktan Sonra;

                                                            1. Parti: 12 ŞUBAT 2016 - %50’si

                                                            2. Parti: 20 MAYIS 2016 - %50’si teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                              :  06.01. 2016 - Çarşamba - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                                  :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C Eskişehir adresinde görülebilir ve 75.-TL.( Yetmiş Beş Türk Lirası)karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI - YUNUSEMRE ŞB. - TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR 75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 06. 01. 2016 - Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11330/1-1


VAGON MUHTELİF BOJİ KAYNAKLI TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/175601

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  12 kalem vagon muhtelif boji kaynaklı talaşlı imalat malzemeleri teknik şartnameler ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04/01/2016 - Saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 04/01/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11316/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 08.12.2015 tarih ve 276 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 29.12.2015 tarihinde saat:15:00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSA

S. NO

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ M2

VASFI

MAHALLESİ

M2 FİYATI

İ. TARİHİ

İ. SAATİ

GEÇ. TEMİNAT

1

646

1

4825

ARSA

İSMETPAŞA

210.00.TL

29.12.2015

15:00

30.397.50.TL

11321/1-1


MUHTELİF KESİTTE SİNYAL, ENERJİ, HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLO SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/175866

İdarenin:

a)Adresi                                     :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

7. Bölge Tesisler Müdürlüğüne muhtelif kesitlerde sinyal, enerji, haberleşme ve fiber optik yedek kablo (teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 28/12/2015 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11313/1-1