15 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29563

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Adıyaman Üniversitesini Destekleme Vakfı

VAKFEDENLER: Talha Gönüllü, Ahmet Doğan, Ali Şahin, Yakup Akıncıoğlu, Ayla Pektaş, Savaş Bütün, Bedih Gümüş, Sadık Çağ, Ebubekir Aytekin, Selda Tandoğan, Mehmet Dağtekin, Ali Büyükşahin, Abuzer Aslantürk, Ziya Duranay, Melki Ürek, Mehmet Çalışkan, Seyfettin Bilen, Mehmet Öztürkçü, H. İbrahim Fırat, Bilal Doğan, Salih Kaya, Ahmet Bozkurt, Abdurrahman Gürbüzcan, Kenan Doğan, Ziya Güçlü, Mehmet Kale, Nusret Tunç, Hasan Demir, Naif Karabatak, Mahmut Fırat, Adnan Kırıktaş, Murat Aydın, Ramazan Gürbüz, Turhan Koyuncu, Nazif Çetin, Abdullah Yalçın, Ahmet Kaplan, Mehmet Karınca, Necati Yaprak, Zeki Dişkaya, Mustafa Alkayiş, Arif Sayiner, Mehmet Ali Pektaş, Recep Köse, Hüseyin Bakır, Mehmet Küçük, İsa Tekin, Öznur Uludağ, Ömer Öncel, Fehmi Yılmaz, Abdulkadir Kurt, Mustafa Güvenç, Ahmet Akkaya, Mahmut Göksu, Mustafa Dicle, Vahdettin Koç, Aykut Dündar, Ruken Ünlü, Fatih Alkayış, Mehmet Yıldız, Ramazan Aksoy, Faruk Bülent Kaplan, Mustafa Yılmaz, Nihat Karaaslan, Osman Suzen, Murat Pala, Murat Koca, Mustafa Çevik, Ömer Özkartal, Tahsin Çulhaoğlu, İsmet Nedim Açıkgöz, M. Uğur Güneş, Ali Şimsek, İ. Halil Tuğluk, M. Nuri Ölçer, Bilal Bayır, Mehmet Kaygusuzoğlu, Orhan Tohumcu, Hakan Sezgin Sayıner, Gafari İzci, H. Yusuf Korkmaz, Ali Aydın, Mustafa Öztürk, Ömer Güçlü, Ömer Turanlı.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ADIYAMAN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Adıyaman 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.11.2015 tarihinde kesinleşen, 16.10.2015 tarihli ve E:2015/805, K:2015/735 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Adıyaman Üniversitesinin gelişmesini sağlayarak, Türkiye de ve özellikle Adıyaman bölgesinde eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasına yardımcı olmak, bu alandaki kalkınma ve gelişmeye katkı yapmak, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve personeline senette belirtilen hususlarda yardımda bulunmak, çalışmalar yapmak ve faaliyette bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.TL.(EllibeşbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Recep KÖSE, Abuzer ASLANTÜRK, Salih KAYA, Yusuf KORKMAZ, Murat AYDIN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Adıyaman Üniversitesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11309/1-1

—————

VAKFIN ADI: Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV)

VAKFEDENLER: Muammer EROL, Tahir AKYÜREK, Mustafa ÇİPAN, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, TÜRSAB Seyahat Acenteleri Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ( TÜRSAB)

VAKFIN İKAMETGÂHI: Konya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/11/2015 tarihli ve E:2015/634, K:2015/578 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öncelikle Konya olmak üzere tüm Türkiye genelindeki illerin gelişimi için başta sosyal, ekonomik, kültürel ve turizm alanları olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan her türlü eğitim ve öğretim kurumlarını kurmak, eğitim faaliyetlerini yapmak, yaptırmak, müesseseler açmak ve yönetmek, yerli veya yabancı ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.003,00- (ikiyüzellibinüç)TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Muammer EROL, Tahir AKYÜREK, Mustafa ÇİPAN, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, TÜRSAB Seyahat Acenteleri Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ( TÜRSAB)

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11310/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul Düşünce Vakfı (İDV).

VAKFEDENLER: Halil İbrahim ERBAY, Halil YILMAZ, İbrahim Etem ŞANLIER.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli tavzih kararı ile kesinleşen 16/12/2014 tarihli ve E:2014/150 K:2014/416 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İnsanı merkez alarak ve değişen dünya şartlarını göz önünde bulundurarak, gelişen ve yükselen Türkiye’nin yerel değerleri ile evrensel değerlerini buluşturmak ve ülkemizin düşünsel potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00- (altmışbin) TL nakit.  

YÖNETİM KURULU: Halil İbrahim ERBAY, Orhan İLHAN, İbrahim Etem ŞANLIER, Yahya ATICI, Ahmet AYDIN, Mehmet KÜÇÜK, Cüneyt BARAÇLI, Mustafa YERLİ, Mehmet Ali KORKMAZ, Gökhan BOĞAZKESEN, Halil YILMAZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek bir eğitim kurumuna ve/veya eğitim amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

11311/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 436 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2015 tarih ve 2386 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut ilçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 40621 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi" 15/12/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11305/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 434 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2015 tarih ve 2416 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut ilçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 48967 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği" 15/12/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11306/1-1


 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA TEKNOLOJİSİ

 

1

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

 

 

1

 

ENDODONTİ

 

 

1

 

PERİODONTOLOJİ

 

 

2

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

 

 

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMAKOGNOZİ

 

1

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİ TÜRK DİLİ

 

1

 

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

 

1

Felsefe alanında doktora yapmış olmak.

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)

 

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

ANORGANİK KİMYA

 

1

 

 

KATIHAL FİZİĞİ

 

1

 

 

ZOOLOJİ

 

1

 

 

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 

1

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM FELSEFESİ

 

 

1

 

İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ

 

1

 

 

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

 

 

1

 

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

 

1

 

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

 

 

1

 

GÜMRÜK İŞLETME

 

 

1

 

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

 

 

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

1

 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERGOTERAPİ

 

 

1

 

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

 

1

 

SAĞLIK EKONOMİSİ

 

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Pediatrik Hematoloji Onkoloji uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI

 

1

 

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

 

1

 

 

KARDİYOLOJİ

 

1

 

 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

 

1

 

 

TIBBİ BİYOKİMYA

1

 

 

 

TIBBİ GENETİK

 

1

 

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

 

1

 

 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

 

 

1

 

11327/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ ALAN

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Öğrenme tasarımı ve teknolojileri alanında doktora yapmış olmak ve çevrimiçi öğrenme kuramları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak, öğretmen eğitimi ve gelişimi alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr./

Doç. Dr./Prof. Dr.

2

Sınıf Öğretmenliği veya İlköğretim alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Prof. Dr.

1

Ticaret Hukuku alanında çalışmış olmak, ağırlıklı olarak Ticari İşletme ve Fikri Mülkiyet (Fikir ve Sanat Eserleri, Sınai Mülkiyet) alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi

Ekonomi

Yrd. Doç. Dr.

1

1. İktisat alanında Lisans eğitimine sahip olmak

2. Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri alanında Yüksek Lisans eğitimine sahip olmak

3. Ekonomi alanında Doktora eğitimine sahip olmak.

4. Matematiksel Ekonomi, Ekonometri, Gelişmiş Kantitatif Ekonomi ve Ulaştırma Ekonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Lojistik

Lojistik

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora alanlarından birinin Lojistik olması.

2. Lojistikte taşımacılık modları ve/veya entegre taşımacılık konularında çalışmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

Doç. Dr.

1

Türkiye'nin AB'ye katılımı ve Ekonomik Entegrasyonu kapsamında, International Political Economy ve WTO çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa Birliği Siyaseti, Avrupa Kimliği, Türk Dış Politikası, Türkiye’de Sivil Toplum üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimine sahip olmak.

2. Avrupa Birliği Çalışmaları alanında Yüksek Lisans eğitimine sahip olmak.

3. Siyaset Bilimi alanında Doktora eğitimine sahip olmak.

4. Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasal Davranış, Siyasal Kurumlar, Kantitatif Çalışmalar, Demokrasi ve Siyasi Partiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Reklamcılık

Reklamcılık

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Yüksek lisans ve doktorasını İletişim/Reklam alanında yapmış olmak,

2. Reklam Metin Yazarlığı, Reklam ve Semiyoloji, Marka Mitolojisi ve Nicel reklam araştırmaları üzerine çalışmalarının bulunması.

3. Uzmanlık alanında en az 5 yıl İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak

İletişim

Reklamcılık

Reklamcılık

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Yüksek lisans ve doktorasını İletişim/Reklam alanında yapmış olmak,

2. Reklam Kuramları, Reklam Tarihi, Reklam ve Medya Çalışmaları, Sosyal Medya ve Nitel reklam araştırmaları üzerinde çalışmalarının bulunması.

3. Uzmanlık alanında en az 5 yıl İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

İletişim

Yeni Medya Bölümü

Yeni Medya

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Kültür ve medya konularında akademik araştırma ve proje deneyimine sahip olmak.

2. Kentsel kültür ve eğlence sosyolojisi alanlarında uzmanlığa sahip olmak.

3. Doktora konusunu; iletişim bilimleri, sosyoloji ya da antropoloji alanlarında tamamlamış olmak.

4. Alanında en az 5 yıllık İngilizce ders vermiş olmak.

İletişim

İletşim Tasarımı Bölümü

İletişim Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Üniversitelerin Grafik Tasarım Bölümleri'nden alınmış lisansa sahip olmak

2. Üniversitelerin Animasyon (Çizgi Film) Bölümleri'nden alınmış yüksek lisans ve sanatta yeterlilik derecelerine sahip olmak.

3. Tipografi, Grafik Tasarım, Hareketli Tipografi ve Etkileşimli Ortama yönelik dersleri verebilecek olmak,

4. En az 5 yıl konusunda İngilizce ders vermiş olmak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Sanat dalında lisans derecesi, tasarım ve aydınlatma tasarımı alanında doktorası ve eğitim deneyimi olması.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

Mimarlık lisans derecesi, tasarım / bina araştırma ve planlama alanında doktorası ve eğitim deneyimi olması.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Makina Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmak. Sınır Tabaka Akışları, Akışkanların Stabilitesi, Sıkıştırılamaz Akışkanlar ve Rüzgar Enerjisi konularında çalışmalar, yayınlar ve projeler yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Elektrik Mühendisliği/Bilgisayar Mühendisliği/ Mekatronik Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmak. Robotik sistemler, robot kontrolü ve robot programlama alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği/Yapı İşletmesi alanında doktora derecesine sahip olmak. Yapı Mühendisliği, Proje Yönetimi, Yapı Yönetimi, Risk Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği/Deprem Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmak. Katı mekaniği, dalga yayılımı, yüzey dalgaları, yapısal güvenilirlik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında veya Biyokimya alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak.

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi Lisans ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Odyoloji

Odyoloji

Prof. Dr./Doç.Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak veya Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr.

1

1. Verimlilik konusunda SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde özgün yayın yapmış olmak.

2. Firma verimliliği konusunda kullanılan teori ve yöntemlere hakim olmak; bu konuda özgün çalışmalar yapmış olmak.

3. Ar-Ge ve Yenilik İstatistikleri, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile ilgi

çalışma yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. Yrd.Doç’ler için H index Kriteri        4

b. Doç’ler için H index Kriteri               8

c. Prof.Drler için H index Kriteri       12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doç. Dr.

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr.

1

11284/1-1