15 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29563

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN İHTİYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hastaneler Başhekimliğinden:


MARPOL 73/78 EK-I KAPSAMINDAKİ SUSUZLAŞTIRILMIŞ VE SU ORANI DÜŞÜRÜLMÜŞ 17.000 M³ (± %25) PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


221 KALEM DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


FİLİGRANLI KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


WATERMARKED PAPER WILL BE PURCHASED

By The State Supply Office General Directorate:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Valiliğinden:


GİŞE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


4 KALEM VAGON MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KONUTLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN İHTİYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hastaneler Başhekimliğinden:

Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya verilecektir.

İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ:

İhale;

a) Zamanı:

aa - Günü: 25/12/2015

ab - Saati: 14:00’de

b) Yeri: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat: 3 İhale Komisyon Odası Samanpazarı/ANKARA

c) Şekli:

ca - İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

cb - Pey artırımı her tur için asgari 10.000 - TL ve katları olacaktır.

d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 25/12/2015 günü saat 14:00’a kadar elden Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat: 3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/ANKARA adresine teslim edilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR:

a - Kiraya verilecek “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” muhammen kira bedeli;

aa) Bir yıllık 450.000,00 TL, 10 yıllık 4.500.000,00 TL’dir.

ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.

b - Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL’dir.

c - Bu ihale ile ilgili geçici teminat muhammen bedel üzerinden 135.000,00 TL’dir.

d - İhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının;

da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya,

db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılacak, alınacak dekont/tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 19 uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna verilecektir.

Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale şartnamesi;

a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilebilir.

b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası v.s.)

b) İmza sirküleri (Noterden)

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Geçici teminata ilişkin belge

e) Doküman Satın Alındı Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, İhale Konusu Tesisin Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan

f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge

g) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge

h) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge

ı) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu)

k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge

l) İsteklilerin ihaleye konu olan iş veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğini gösterir belge

m) İsteklilerin Türkiye’de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi işletme tecrübesi ve/veya satış tecrübesi olmasına ilişkin belge,

İlanen duyurulur.

11307/1-1


MARPOL 73/78 EK-I KAPSAMINDAKİ SUSUZLAŞTIRILMIŞ VE SU ORANI DÜŞÜRÜLMÜŞ 17.000 M³ (± %25) PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No               :  4814

2 - İşin Konusu                          :  MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 17.000 m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı işi.

3 - Muhammen Bedel                :  3.604.000.- TL+ KDV

4 - Geçici Teminat                     :  108.120.- TL

5 - Satış Yeri                             :  Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı

6 - İşin Bitiş Tarihi                    :  31.12.2016

7 - Yeterlik İçin Son Başvuru

     Tarih ve Saati                        :  28 Aralık 2015 Saat: 16:00

8 - İhale Tarihi ve Saati              :  30 Aralık 2015 Saat: 13:00

9 - İhalenin Yapılacağı Yer:       : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 Saraçhane - Fatih/İstanbul

10 - Yeterlik Başvurusunun

       Yapılacağı Yer                    :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Bahariye Cad. Haliç Tekke Parkı İçi (Eyüp Devlet Hastanesi karşısı) Eyüp/İSTANBUL

11 - İhale Usulü                         :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

12 - İhale şartnamesinin görülebileceği

       veya satın alınabileceği yer    : İhale Şartnamesi 65.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Bahariye Cad. Haliç Tekke Parkı İçi (Eyüp Devlet Hastanesi karşısı) Eyüp/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                     Tel: 0212 312 64 94       Fax: 0212 455 43 72

13 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

13.1.1.  Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

13.1.3. Gerçek kişililer için noter tasdikli imza sirküleri.

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

13.1.5. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.1.6. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri.

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.6.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

14 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

15 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

16 - İstekliler Petrol ve Petrol Türevi Atıkları depolamak için toplam en az 7.000 m3 Depolama Tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporu ile belgelendireceklerdir. İhale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde alınan kapasite raporları kabul edilecektir.

17 - İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış  “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem” belgesini sunacaklardır.

18 - İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesini sunacaklardır.

19 - İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini sunacaklardır.

20 - İstekliler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Çevre İzin Belgesi (konusu “Atıksu Deşarjı, Hava Emisyonu olan) veya Çevre İzin ve Lisansı” belgesini sunacaklardır.

21 - İhaleye katılmak için istenen belgeler:

21.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

21.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

21.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

21.4. Gerçek kişililer için noter tasdikli imza sirküsü vermesi.

21.5. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

21.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (21.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

21.7. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

21.8. Tüzel kişiler için, imza sirkülerini,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (21.8.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

21.9. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

21.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

22 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

23 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Bahariye Cad. Haliç Tekke Parkı İçi (Eyüp Devlet Hastanesi Karşısı) Eyüp/İSTANBUL adresine, 28 Aralık 2015 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

24 - Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

25 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

26 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

11336/1-1


221 KALEM DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne ait toplam 221 Kalemden Oluşan 4 Grup Deklase Malzeme, Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi;

a) Adı                                        :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/KÜTAHYA

c) Telefon Numarası                  :  0 274 461 3400

d) Faks Numarası                      :  0 274 461 3403

e) Elektronik Posta Adresi         :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/

    unvanı/elektronik posta adresi : Mustafa Yasin COŞKUN - Satınalma İşlemleri Sorumlusu 0 274 461 34 00/61 71/mycoskun@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati   :  30/12/2015 (Çarşamba) - 14.00

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.6. Deklase Malzeme Görme Belgesini,

3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu,

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “Toplam 221 Kalemden Oluşan 4 Grup Deklase Malzemenin Satışı” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4 - Şartnamelerin Temin Yeri;

Deklase malzemelerin satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi 43700 Emet / KÜTAHYA.

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5 - Diğer;

5.1. Deklase Malzemelerin tamamına veya her bir grup için teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan deklase malzemelerin muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp deklase malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler;

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SATILACAK DEKLASE MALZEMELERİN LİSTESİ

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

MUHAMMEN BEDEL (TL)

1

BELAZ İŞ KAMYONU 7540-A YEDEKLERİ

59 (Ad.)

 23.130,00

2

BELAZ İŞ KAMYONU 75483 YEDEKLERİ

97 (Ad.)

 72.771,50

3

CAT LODER 980 C YEDEKLERİ

39 (Ad.)

   8.972,50

4

MUHTELİF İŞ MAKİNASI VE TAŞITLARA AİT FİLTRELER

26 (Ad.)

   5.643,00

GENEL TOPLAM

110.517,00

11319/1-1


FİLİGRANLI KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve Ofis ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTAR

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Filigranlı Kağıt (64x90 cm, 100g/m², Birinci Kalite, Kırık Beyaz Renk)

10 Ton

Teknik Şartname

28.12.2015

 

1 - HALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, Teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 Firmalar teklifleri ile birlikte incelenmek üzere 1 top numune vereceklerdir.

7 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

8 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle Euro cinsinden en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir

10 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

11315/1/1-1


WATERMARKED PAPER WILL BE PURCHASED

By The State Supply Office General Directorate:

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign markets by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and with additional conditions concerning the tender.

 

COMMODITY

QUANTITY (pcs.)

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

Watermarked Paper (64x90 cm, 100g/m², First Quality, Off-white colored)

10 Tons

Technical Specification

28.12.2015

 

1 - a) The candidates can see the tender documents both at 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara and in our Office’s web site. However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price (100,00-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specification, the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope should all be put in the outer envelope.

3 - The bids should reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, will also be opened. Bidders shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary.

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender.

6 - Together with their offers, bidders shall submit one roll of sample to be examined.

7 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

8 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the date of final submission in the same currency of their offers at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted.

9 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to tender, not to tender, partially tender or award the tender to whichever bidder it may please regarding the above-mentioned material to be purchased.

10 - The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.

To be announced to all candidates.

11315/2/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Valiliğinden:

İzmir ili Dikili İlçesi Salihler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1835,22 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Çakırlar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4415,60 hektarlık alanda, Bergama İlçesi İncecikler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3688,94 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Nebiler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4669,84 hektarlık alanda, Bayındır İlçesi Bayındır Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1703,55 hektarlık alanda, Karaburun İlçesi Ambarseki Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1800 hektarlık alanda, Çeşme İlçesi Karaköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4358,86 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Gümüldür Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3624,22 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Ayrancılar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3000,83 hektarlık alanda, Karşıyaka İlçesi Karşıyaka Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4905,52 hektarlık alanda, Karşıyaka İlçesi Karşıyaka Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4443,23 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Çağlan Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2965,26 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Alacalar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 377,48 hektarlık alanda, Menemen İlçesi Menemen Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3683,21 hektarlık alanda, Menemen İlçesi Menemen Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 913,4 hektarlık alanda, Kınık İlçesi Bademalanı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3000 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Yenice Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 446,08 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Ödemiş Merkez Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4293,32 hektarlık alanda, Seferihisar İlçesi Ürkmez Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 492,92 hektarlık alanda, Tire İlçesi Belevi-Boğaziçi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4738,38 hektarlık alanda, Urla İlçesi Urla Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3490,85 hektarlık alanda, Urla İlçesi Nohutalan Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 800 hektarlık alanda, Güzelbahçe İlçesi Küçükkaya Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3162,25 hektarlık alanda, arama haklarının verilerek 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 23 adet Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (855 Sok. No. 40 Konak-İzmir) yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde görülebilir.

 

ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Muhammen Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Dikili İlçesi Salihler Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

32.979,00 TL

3.297,90 TL

29.12.2015 10:30

Bergama İlçesi Çakırlar Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

99.240,61 TL

9.924,06 TL

29.12.2015 10:35

Bergama İlçesi İncecikler Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

82.908,93 TL

8.290,89 TL

29.12.2015 10:40

Dikili İlçesi Nebiler Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

104.954,65 TL

10.495,46 TL

29.12.2015 10:45

Bayındır İlçesi Bayındır Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

110.110,00 TL

11.011,00 TL

29.12.2015 10:50

Karaburun İlçesi Ambarseki Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

32.364,00 TL

3.236,40 TL

29.12.2015 10:55

Çeşme İlçesi Karaköy Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

137.151,00 TL

13.715,10 TL

29.12.2015 11:00

Gümüldür İlçesi Menderes Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

114.036,07 TL

11.403,61 TL

29.12.2015 11:05

Torbalı İlçesi Ayrancılar Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

67.443,65 TL

6.744,36 TL

29.12.2015 11:10

Karşıyaka İlçesi Karşıyaka Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

110.251,56 TL

11.025,16 TL

29.12.2015 11:15

Karşıyaka İlçesi Karşıyaka Sahası

Jeotermal KaynakArama Sahası

99.861,59 TL

9.986,16 TL

29.12.2015 11:20

Dikili İlçesi Çağlan Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

66.644,22 TL

6.664,42 TL

29.12.2015 11:25

Bergama İlçesi Alacalar Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

40.445,15 TL

4.044,52 TL

29.12.2015 11:30

Menemen İlçesi Menemen Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

66.224,12 TL

6.622,41 TL

29.12.2015 11:35

Menemen İlçesi Menemen Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

26.963,43 TL

2.696,34 TL

29.12.2015 11:40

Kınık İlçesi Bademalanı Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

53.940,00 TL

5.394,00 TL

29.12.2015 11:45

Dikili İlçesi Yenice Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

40.445,15 TL

4.044,52 TL

29.12.2015 11:50

Ödemiş İlçesi Ödemiş Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

96.492,37 TL

9.649,24 TL

29.12.2015 11:55

Seferihisar İlçesi Ürkmez sahası,

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

47.186,00 TL

4.718,60 TL

29.12.2015 12:00

Tire İlçesi Belevi-Bogaziçi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

85.196,07 TL

8.519,61 TL

29.12.2015 12:05

Urla İlçesi Urla Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

78.456,85 TL

7.845,69 TL

29.12.2015 12:10

Urla İlçesi Nohutalan Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

26.963,43 TL

2.696,34 TL

29.12.2015 12:15

Güzelbahçe İlçesi Küçükkaya Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

85.285,88 TL

8.528,59 TL

29.12.2015 12:20

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik banka makbuzu

8 - Geçici Teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (2015 yılı onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsatlar ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir.

6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik makbuz.

8 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesi 2 inci fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunu belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar dilekçe ile birlikte İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ne vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

11271/1-1


GİŞE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/174708

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD Marmaray İşletmeciliğinde Halkalı-Kazlıçeşme - (Tüp/Tünel) - Ayrılıkçeşme - Gebze arası Otomatik satış ve dolum makinesi işlemleri, jeton/elektronik bilet, İstanbulkart, abonman satış ve turnike geçiş kontrolü ile diğer gişe, danışma turnike hizmetlerinin 51 kişi ile 01.02.2016 tarihinden, 31.12.2016 tarihine kadar yürütülmesi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 05.01.2016 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 05.01.2016 tarih ve saat 14.00’te kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11272/1-1


4 KALEM VAGON MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/173325

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  4 kalem Vagon Muhtelif Döküm Malzemesi teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                  :  30/12/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 30/12/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11190/1-1


KONUTLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan 64470 ada 4 parseldeki C Blokta 15 adet konut ve B-5 Blokta 63 adet konut, Katı, Bağımsız Bölümü, geçici teminatı ve muhammen bedeli belirtilen 78 adet konut toplu olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - Söz konusu 78 adet konutun toplu olarak muhammen bedeli 15.406.000,00- TL dir.

3 - Geçici teminat, muhammen bedeli %20 olup 3.081.200,00-TL dir.

4 - İhale 24.12.2015 Perşembe günü saat 14.00 den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 1.000.00-TL karşılığında temin edilebilir.

6 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 24.12.2015 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

7 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

8 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

9 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

10 - 1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

10 - 2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

10 - 3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

10 - 4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

10 - 5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

10 - 6) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

11 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

İlanen Duyurulur.

11322/1-1


88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu              :  88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği                :  74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERİNDE BULUNAN OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI

Muhammen Bedeli     :  50.000,00 TL/AY +KDV

İhale Süresi                :  15 YIL

Geçici Teminat (%3)  :  270.000,00 TL

İhale Usulü                :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ-ARTTIRIM

Şartname Bedeli         :  500,00 TL

İhale Tarihi                 :  25.12.2015 Cuma günü

İhale Saati                  :  10:00

1 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 25.12.2015 Cuma günü ve Saat 10:00’da Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 25.12.2015 Cuma günü saat:10:00’da yapılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b) Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

d) Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

e) Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek 

a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f) İmza sirküleri vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h) İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.

i) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

k) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

l) İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

m) İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3 - İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

İlan olunur.

11229/1-1