14 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29562

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : DKY Telekomünikasyon Yapı San. A. Ş.

ADRESİ          : Cevizlidere Mahallesi 1208 Cadde 12/4 Balgat/ANKARA

İlçemiz Hacı İsmail Mahallesinde İmarın 7552 ada 18 parsel sayılı taşınmazı ile çevresindeki yeşil ve yollar üzerinde, Belediyemiz Eğitim ve Kültür Hizmetlerinin (Tiyatro, Gösteri, Festival, Kongre, Fuarların) gerçekleştireceği geçici çadır mimariden oluşan prefabrik tesisler yaptırılarak 10 yıl süre ile işletilmesi işi Belediyemiz Encümeninin 17.07.2003 tarih ve 2319.22 sayılı kararı ile aylık 1.350.000.000 ETL (1.350.00 TL) kira bedeli ile şirketinize ihale edilmesi üzerine şirketiniz ile Belediyemiz arasında 13.08.2003 tarihinde Ankara 30. Noterliği nezdinde 10 yıl süreli kira sözleşmesi düzenlenmiştir.

Gebze 6. Noterliği’nden gönderilen 23.07.2013 tarih ve 175615 yevmiye nolu ihtarname ile Ankara 30. Noterliği nezdinde 10 yıl süreli olarak düzenlenmiş olan kira sözleşmesinin feshedildiği 26.07.2013 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir.

Şirketinize kiraya verilmiş olan yerin 2012 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ait aylık 2.738.41 TL’den 21.907,28 TL,  2012 yılı Kasım ayına ait 2.843,07 TL, 2012 yılı Aralık ve 2013 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait aylık 2.912,85 TL’den 20.389,95 TL ve 2013 yılı Temmuz ayına ait 25 günlük kira bedeli 2.427,38 TL olmak üzere toplam 47.567,68 TL tutarındaki kira bedelinin yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yasal faizleri ile birlikte Belediyemiz veznesine ödenmesi aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı hususundaki 03.09.2015 tarih ve 3815 Ref:851624 sayılı yazımız, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş ancak, belirtilen adreste bulunmamanız nedeniyle tebliğ edilemediğinden; Ankara Ticaret Odası adresinizi Cevizlidere Mahallesi 1208 Cadde 12/4 Balgat/ANKARA olarak bildirilmesi üzerine söz konusu adrese yapılan tebligatımız, yine adreste bulunmamanız nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Bu durumda 03.09.2015 tarih ve 3815 Ref:851624 sayılı yazımızda belirtilen bedelin tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Belediyemiz veznesine ödenmesi, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

11107/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Mustafa AKBAŞ

ADRESİ          : Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. No 167 Çankaya ANKARA

Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. No: 167 imarın 26590 ada 1 ve 2 parsel arkasındaki park alanı içerisinde, 23.06.2015 gün ve 616 sayılı komisyon raporuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereğince adınıza 14.649,00TL, Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 03.09.2015 tarih ve 4642.26 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınmış olunan 03.09.2015 gün ve 4642.26 sayılı karar 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

10911/1-1


İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 (bir) öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler, (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

11231/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Doçent

1

-          - Radyoterapi uzmanı olmak.

Doçent

1

-          - Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL   Tel: 0216 500 44 44

11282/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ıncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 14.12.2015

Başvuru Tarihi           : 14.12.2015

Son Başvuru Tarihi    : 28.12.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMALAR

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

1

Doktora ve doçentliğini “Yönetim ve Organizasyon” alanında almış olmak

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yardımcı Doçent

1

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Karadeniz Güvenliği ve Doğu Akdeniz Güvenliği konularında çalışmaları olmak

3

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tarih Öğretmenliği bilim dalında doktorasını yapmış olup, ortaöğretim tarih ders kitapları üzerine çalışmaları olmak

11185/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 30.12.2015 tarihine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklara şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0212 422 70 00

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ALANI

KADRO SAYISI

UNVAN

Grafik Tasarımı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İç Mimarlık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık veya Mimarlık Alanında Doktorasını ya da Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İletişim Tasarımı Bölümü

Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, İletişim Tasarımı alanlarında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sinema ve Televizyon Bölümü

Plastik Sanatlar veya ilgili alanda Doktorasını ya da Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Ekonomi ve Finans Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Doçent - Profesör

İşletme Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Doçent - Profesör

Psikoloji (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Psikoloji Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

İlgili alanda veya İşletme alanında Doktorasını yada Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda veya İşletme alanında Doktorasını yada Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Doçent - Profesör

Sosyoloji Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Ticaret Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Ticaret (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Yeni Medya Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Doçent - Profesör

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

4

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik, Elektronik veya Kontrol Mühendisliği Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü *

İnşaat Mühendisliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik, Elektronik, Makine, Kontrol veya Mekatronik Mühendislikleri Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

4

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Mimarlık (İngilizce) Bölümü*

Mimarlık Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak,  Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Organik Kimya Alanında Doçentliğini almış olmak, Organik Kimya ve Biyoorganik Kimya Alanında çalışmalar yapmış olmak

1

Profesör

Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce)*

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış, Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ya da Psikoloji Bölümünde yapmış olmak, Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Çocuk Gelişimi Bölümü (İngilizce)*

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ya da Psikoloji Bölümünde yapmış olmak, Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ya da Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Hemşirelik Bölümü (İngilizce)*

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ya da Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Odyoloji Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Odyoloji ile ilgili alanlarda yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık İdaresi / Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak,  Yüksek Lisans veya Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmet Bölümü

Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmet Bölümü (İngilizce)*

Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Gastronomi Bölümü

Gıda Mühendisliği veya Gastronomi Alanında Doktorasını ya da Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Alanında Doçentliğini Almış Olmak

1

Doçent

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü

Mimarlık Alanında Doktorasını Yapmış Olmak veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Lojistik Bölümü

Lojistik veya İşletme Alanında Doktorasını Yapmış Olmak veya Doçentliğini Almış Olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Medya İletişim Sistemleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü

Uçak Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak ya da bu Alanlarda Doçentliğini Almış Olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Ticaret Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Diş Protez Teknolojisi Programı

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

11301/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 14 Aralık 2015 - 28 Aralık 2015

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

YARDIMCI DOÇENT

3

BANKACILIK VE SİGORTACILIK VEYA MALİYE VEYA İŞLETME ANABİLİM DALLARINDAN LİSANS MEZUNU OLMAK, BELİRTİLEN ALANLARDAN BİRİNDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

MEKATRONİK

YARDIMCI DOÇENT

3

MAKİNE VEYA MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLMAK, BELİRTİLEN ALANLARIN BİRİNDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

SOSYAL PSİKOLOJİ

DOÇENT

2

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK VE DOÇENTLİK UNVANINI PSİKOLOJİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

DOÇENT

1

REKOMBİNANT AŞI GELİŞTİRME KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

İNORGANİK KİMYA

DOÇENT

3

QSAR İLE MOLEKÜLER HESAPLAR YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YARDIMCI DOÇENT

5

BESLENME VE DİYETETİK LİSANS MEZUNU OLMAK VE BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

YARDIMCI DOÇENT

1

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. (YARATICIK ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.)

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

YARDIMCI DOÇENT

5

ÇAĞDAŞ RESİM SANATININ YENİ YÜZEY UYGULAMALARININ IŞIĞINDA SANAT EĞİTİMİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA-TV

 

YARDIMCI DOÇENT

4

MEDYADA AVRUPALILIK KİMLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MÜZİK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

4

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE OKUTULMAKTA OLAN MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN, ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE UYGULANMA DURUMU HAKKINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

İLK VE ACİL YARDIM

YARDIMCI DOÇENT

3

ISI DEPOLAMA ÖZELLİKLİ MİKROKAPSÜLLER ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRO MANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

LİSANS, YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜH. VEYA KONTROL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK. LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI; ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİLERİ ÜZERİNE YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRO MANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS, YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜH. VEYA KONTROL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK. LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI; ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİLERİ ÜZERİNE YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS EĞİTİMİNİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE BİTİRMİŞ OLMAK. YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARINI MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK(ZEMİN MEKANİĞİ) ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS EĞİTİMİNİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE BİTİRMİŞ OLMAK. YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARINI MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK VE STATİK(YAPI MÜHENDİSLİĞİ, BETONARME, DEPREM) ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİM

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

DOÇENT

3

SİYASET BİLİMİ BİLİM DALINDA DOÇENT OLMAK, SİYASET VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK

DOÇENT

3

SOSYAL POLİTİKA BİLİM DALINDA DOÇENT OLMAK, MARKA İŞVEREN VE ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

BİREY VE TOPLUM SORUNLARI

DOÇENT

1

SOSYOLOJİ BİLİM DALINDA DOÇENT OLMAK, SOSYAL SERMAYE, ÇOCUK SUÇLULUĞU, KİMLİK KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

DOÇENT

3

MAKRO İKTİSAT BİLİM DALINDA DOÇENT OLMAK, BANKA BAŞARISIZLIKLARI VE DIŞLAMA ETKİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANS

YARDIMCI DOÇENT

1

MUHASEBE VE FİNANS BİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. DAVRANIŞSAL FİNANS KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

YARDIMCI DOÇENT

5

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA VEYA TARİH ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. SİYASİ PARTİLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK

YARDIMCI DOÇENT

5

BANKACILIK VE FİNANS VEYA SAYISAL YÖNTEMLER ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, BANKACILIK VE FİNANS VEYA SAYISAL YÖNTEMLER KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

4

İKTİSAT TARİHİ BİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, İKTİSAT TARİHİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

YARDIMCI DOÇENT

3

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VEYA TARİH ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, GÖÇ VE ENTEGRASYON ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. KENTLEŞME VEYA YÖNETİM BİLİMLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA

YARDIMCI DOÇENT

5

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

11203/1-1