13 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29561

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT KOMATSU DOZERLER İLE EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE 190 KALEM YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI; 3 YIL SÜREYLE ARAMA RUHSATI VERİLMEK ÜZERE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT KOMATSU DOZERLER İLE EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE 190 KALEM YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/172903

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel: 0 286-4162001 - Faks: 0 286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi            :  c1ibilgiislem@c1i.gov.tr

d) İnternet adresi                           :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu Dozerler ile Ekskavatörlerde kullanılmak üzere 190 kalem yedek parça temini işi.

b) Teslim yeri                               :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                               :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                          :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                           :  06.01.2016 - 15.00

d) Dosya no                                  :  242-KÇLİ/2015-0757

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alına Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 06.01.2016, saat 15.00'a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11232/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI; 3 YIL SÜREYLE ARAMA RUHSATI VERİLMEK ÜZERE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Sivas İl sınırları içerisinde, aşağıda yeri, alanı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ile ihale tarihi belirtilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası; 3 yıl süreyle Arama Ruhsatı verilmek üzere 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık artırma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahasına ilişkin bilgiler:

AR-13 Nolu Arama Ruhsat Sahası Bilgileri ve Koordinatları

Sivas İli, Şarkışla İlçesi,  Alaman Köyü Alanı:4900 Hektar, Pafta: I36c4-I36d3

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

268000

268000

216000

261000

Yukarı (X)

4387000

4380000

4380000

4387000

 

2 - İhale, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin şartname ve diğer evraklar, mesai saatleri dahilinde Sivas İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 250,00 TL’dir.

4 - İSTEKLİLERİN :

a) T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı. (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)

b) Tebliğe esas ikamet belgesi

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname,

d) İstekli Tüzel Kişilik ise, Ticaret Sicil Gazetesi ve yılı içerisinde alınmış Oda kaydı ile Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

g) İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge,

İle birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

 

İşin Adı

Alanı (Hektar)

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale tarih ve saati

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Alaman Köyü sınırları içerisinde AR-13 nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha

4900

28.750,00 TL

862,50 TL

29.12.2015 10:00

11187/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait, Palandöken İlçesi Şehit İsmail Aksu Mahallesi 1421 ada 2 ve 5 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde mevcut, Akaryakıt (Petrol) + LPG İstasyonu satışı 29/12/2015 tarihinde salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu Akaryakıt (Petrol) + LPG İstasyonu tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

Sıra

No

Ada

Parsel

Toplam Alanın

(Mesahası)

Mevki

İmar durumu

Niteliği

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

%3 (TL)

Şartname

Bedeli (TL)

İhale Türü

1

1421

2 - 5

3.234,57 m²

Palandöken/Şehit

İsmail Aksu Mah.

Bakım Akaryakıt +

LPG İstasyonu

Arsa

21.791.829,38

653.754,88

500

Kapalı Teklif

(Artırma)

 

Akaryakıt (Petrol) + LPG İstasyonun satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. Satışlarda taksit uygulaması bulunmamaktadır.

Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın Kapalı Teklif (Artırma) usulü satış ihalesine teklif verilecektir. İhale zarflarını aşağıdaki ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 29/12/2015 tarihinde salı günü saat 13:50’ye kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

14 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

11228/1-1