11 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29559

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ufuk YOLCU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 04.11.2015 tarihli ve E.2015/910-K.2015/1602 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mimar Ufuk YOLCU (Denetçi No: 12960, Oda Sicil No: 13238) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.12.2015 tarihli ve 32642 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11264/1/1-1

—————

Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818479 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Reha GÜLER tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarih ve E.2015/507-K.2015/1500 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mimar Reha GÜLER (Denetçi No: 17355, Oda Sicil No: 13985) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.12.2015 tarihli ve 32855 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11264/2/1-1

—————

Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818475 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Reha GÜLER tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarih ve E.2015/506-K.2015/1499 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mimar Reha GÜLER (Denetçi No: 17355, Oda Sicil No: 13985) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.12.2015 tarihli ve 32858 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11264/3/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 30.11.2015 tarih ve 31984 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Küp İnşaat Beton ve Yapı Malzemeleri Laboratuvar Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Birlik Sanayi Sitesi 2. Cadde 21. Blok No:110 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun(LİBK) 20.11.2007 tarih ve 97 sayılı kararı ile verilen 164 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 13.11.2015 tarih ve 506/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11265/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/M41-c1-1 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatıyla ilgili olarak Elbeyi-9 lokasyonu ile Elbeyi-12 lokasyonu arası yolu için, gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Güdülge Köyü, Elbeyi Mevkiindeki, 323 no.lu parselin 668,69 m²’lik ve 320 no.lu parselin 1.174,14 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 1.842,83 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 30.11.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11197/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır İli dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3545 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/TPO/K/L44-d4-3 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 16.04.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11196/1-1

—————

Marsa Turkey B.V.’nin Çanakkale, Tekirdağ İlleri dahilinde sahip bulunduğu AR/MRS/3913 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/MRS/K/G17-c3-1, ARİ/MRS/K/G17-c4-1, ARİ/MRS/K/H17-a2-1, ARİ/MRS/K/H17-b1-1 paftalarının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 08.11.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11195/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman, Şanlıurfa İlleri dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3863 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/TPO/K/M41-b3-1 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 10.11.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11194/1-1

—————

DMLP Ltd. Şti.’nin Diyarbakır İli dahilinde sahip bulunduğu AR/DMP/4239 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/DMP/K/M45-a1-1, paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 03.12.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11193/1-1


 


 


 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ümraniye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Hasan CAN, Mahmut EMİNMOLLAOĞLU, Maliki Ejder BATUR, Enver KAMIŞ, Mahmut Halil CAN, Ahmet UÇ, Medet Cüneyt UĞUR, Nurettin YEKELER, Mustafa ATAŞ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/11/2015 tarihinde kesinleşen 10/09/2015 tarihli ve E:2015/161 K:2015/301 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ümraniye İlçesi dâhilinde kültür, sanat, eğitim, sağlık, sosyal yardım-dayanışma ve dini alanlarda hizmetlerde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00- (yüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Hasan CAN, Mahmut EMİNMOLLAOĞLU, Maliki Ejder BATUR, Enver KAMIŞ, Mahmut HALİL CAN, Medet Cüneyt UĞUR, Nurettin YEKELER.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Aziz Mahmut Hüdai Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11176/1-1

—————

Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.09.2015 tarihinde kesinleşen 23.06.2015 tarihli ve E:2014/765 K:2015/274 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11177/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL/ABD/ ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

1

1

Radyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Olmak.

1003

Kayseri MYO

Otomotiv Teknolojisi

Doçent

1

1

-

1004

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Tarihi Alanında Almış Olmak.

11184/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Adli Tıp Uzmanı olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Klinik Mühendisliği

Profesör

1

1

Radyasyon modelleme alanında çalışmaları olmak.

11186/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, yayın listelerini, Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Profesör kadrosuna başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrolarına başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dillerini belirten dilekçelerine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Belgesi ) varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek Jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır.

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Öğrencilerin problemli internet kullanımı üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

-

Yardımcı Doçent

4

1

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı üzerine doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

-

Yardımcı Doçent

4

1

 Mimaride kalem işlerinin korunması konusunda çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyon

-

Yardımcı Doçent

5

1

Heykel alanında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Müzik

-

Yardımcı Doçent

5

1

Müzik Öğretiminde Değerler Eğitimi konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doçent

3

1

 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

-

Doçent

2

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

-

Doçent

2

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Türk Rus ticari münasebetleri üzerine doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

-

Profesör

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

-

Doçent

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

Ağır Metal Kirliliği üzerine doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

İç Girişimcilik ve Örgütsel Destek üzerine doktora yapmış olmak.

11269/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

İstanbul Sosyal ve İktisadi Coğrafya, Şehir Çalışmaları, Şehir Planlama ve Mekansal Dönüşüm

Doçent

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr

11257/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibari ile onbeş gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır.

2 - Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınavı 29 Aralık 2015 günü saat 13.00’de Merkezi Dersliklerde yapılacaktır.

3 - Adayların atanabilmeleri için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına/anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

4 - Adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri öğrenim belgelerini, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, aday etkinlik puan listelerini, yabancı dil sınav belgesini (yardımcı doçent adayları için) kapsayan dosyalarını (yardımcı doçent ve doçent adayları dört takım, profesör adayları altı takım) 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

5 - Yardımcı Doçent adaylarının öğrenim belgelerini noterlere ya da aslını getirmek kaydıyla başvurdukları birimlerin amirlerine, profesör ve doçent adaylarının ise Personel Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

Sınıf Öğretmenliği alanında doçent unvanı almış, akıcı okuma stratejileri konusunda çalışmış olmak

Yrd. Doç.

3

1

Coğrafya Eğitimi alanında doktora yapmış, coğrafya dersi öğretim programı konusunda çalışmış olmak

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış, işbirlikli öğrenme konusunda çalışmış olmak

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Okul Öncesi Öğretmenliği alanında doktora yapmış, okul öncesi çocuklarda matematik gelişimi konusunda çalışmış olmak

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

4

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış, duygusal zeka konusunda çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Sosyometri

Yrd. Doç.

4

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış, beden modifikasyonları konusunda çalışmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Doçent

1

1

Tahavi ve selef akideleri konularında çalışmış olmak

Hadis

Yrd. Doç.

3

1

Hadislerde sosyal gerçeklik konusunda çalışmış olmak

Fıkıh

Yrd. Doç.

3

1

Kur'an-Sünnet ışığında suç-ceza uygunluğu konusunda çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

4

1

Elektromanyetik alanlar ve optoelektronik konusunda çalışmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Yrd. Doç.

4

1

Kayın aralama konusunda çalışmış olmak

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

Profesör

1

1

Donma-çözülmenin zemin vb malzemelere etkisi konusunda çalışmış olmak

Heykel

 

Doçent

2

1

Heykel ve disiplinlerarası sanat alanlarında çalışmış olmak

 

Yrd. Doç.

4

1

Heykel sanatında figüratif heykel alanında çalışmış olmak

Müzik

 

Yrd. Doç.

4

1

Piyano alanında sanatta yeterlik yapmış olmak

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Polimer Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

5

1

Sentezlenen polimerik malzemeler ile geçiş metallerinin online zenginleştirilmesi  konusunda çalışmış olmak

 

Yrd. Doç.

2

1

Polimerik linoleik asidin one-pot polimerizasyonu konusunda çalışmış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

4

1

Senkron motorun algılayıcısız adaptif kontrolü konusunda çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doç.

3

1

Tıp fakültesi mezunu ve HPLC analizleri konusunda tecrübeli olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Yrd. Doç.

3

1

Dermatopatolojide deneyimli, malign melanoma ve M. Fungoides ile çalışmış olmak

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bitki Koruma

 

Doçent

2

1

Bitki koruma alanında doçent unvanı almış, istilacı böcekler ile biyolojik mücadele konusunda çalışmış olmak

 

Yrd. Doç.

3

1

Bitki koruma alanında doktora yapmış, organik tarımda zirai mücadele ve bitki özütleri ile mücadele konusunda çalışmış olmak

Tarla Bitkileri

 

Yrd. Doç.

4

1

Tarla bitkileri alanında doktora yapmış, baklagil yem bitkileri ıslahı ve tescil üzerine çalışmış olmak

AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

 

Doçent

3

1

Turizm alanında doçent unvanı almış, işletme performansı ve yenilik konusunda çalışmış olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi

 

Yrd. Doç.

4

1

Denge polimetrik antrenmanlar konusunda çalışmış olmak.

11200/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Et bilimi ve teknolojisi alanında çalışmış olmak,

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Arıcılık (Arı Hastalıkları) alanında çalışmış olmak,

Toprak Bilimi

Doçent

1

1

Doçentliği toprak bilimi alanında almış olmak, toprakların fiziksel özelliklerini geliştirme ve erozyonu önlemede polimerlerin (PVA&PAM) etkinliği konularında çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

Ortopedi

Doçent

1

1

Üroloji

Doçent

2

1

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı H.

Doçent

1

1

Nöroloji

Doçent

1

1

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Yrd.Doç

2

1

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç

1

1

Solunum yoğun bakım eğitimi almış olmak,

Halk Sağlığı

Yrd.Doç

1

3

Radyoloji

Yrd.Doç

1

1

Transplant radyolojisi ve kardiyak MR konusunda eğitim almış olmak

Radyoloji

Yrd.Doç

1

2

Transplant radyolojisi ve kardiyak MR konusunda eğitim almış olmak

Genel Cerrahi

Yrd.Doç

1

3

Organ nakli konusunda eğitim almış olmak,

Genel Cerrahi

Yrd.Doç

1

3

ERCP ve ileri endoskopik teknikler konusunda eğitim almış olmak,

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç

1

1

Ayak bileği artroskopisi konusunda eğitim almış olmak

Nöroloji

Yrd.Doç

1

1

Yoğun bakım eğitimi almış olmak

Nükleer Tıp

Yrd.Doç

1

1

Eklem içi radyoaktif tedavi (radyosinovektomi) konusunda eğitim almış olmak

İç Hastalıklar

Yrd.Doç

1

1

Romatoloji yandal uzmanı olmak

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Türk Halk (Folklor) Bilimi

Doçent

1

1

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Diferensiyel cebirsel denklemler alanında çalışmalar yapmış olmak,

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Elektrokimyasal olarak bileşik yarı iletkenlerin sentezi üzerine çalışmış olmak,

Genetik

Doçent

1

1

Fare genetiği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Kompozit malzemelerde foton ve yüklü parçacık etkileşimi ve etkin atom numarası konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Bakırselen, çinkoselen, vanadyum oksit gibi yarı iletken ince filmlerin kimyasal yöntemlerle büyütülmesi, karekterizasyonu ve bu filmlerin sandviç yapılarda kullanılması konularında çalışma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Pedodonti

Doçent

1

1

Çocuklarda Oklüzyon konusunda çalışma yapmış olmak.

Endodonti

Doçent

1

1

Endodontide lazer kullanım konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Beşeri ve sosyal sermaye, girişimsel biliş, özyetkinlik ve iş yerinde dışlanma konularında Çalışmalar yapmış olmak

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

İlköğretim Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik eğitiminde doktora, doçent unvanı almış ve Lineer Cebir alanında görselleştirme yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak,

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe öğretiminde etkileşimli bilgisayar uygulamaları üzerine çalışmış olmak,

Resim-İş Eğitimi

Doçent

2

1

Sanat eğitiminde öğretim alanları, yöntemleri ve sanat eleştirisi alanlarında çalışması veya plastik sanatlar alanında soyut resim ve doku lirizmi üzerinde çalışma yapmış olmak,

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

Spor yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak,

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini kimya mühendisliği bilim alanında almış olmak,

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini kimya mühendisliği bilim alanında almış olmak,

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini çevre mühendisliği bilim alanında almış olmak,

Malzeme

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini malzeme ve metalurji mühendisliği bilim alanında almış olmak,

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Hadis

Doçent

1

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış ve ilaçların kemometrik analizi ve deneysel tasarım konusunda çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

Halk sağlığı hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış ve prostat konusunda çalışmaları bulunmak

Ebelik Böl.

Doçent

1

1

Ebelik alanında doçent unvanı almış olmak,

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Yapay Sinir Ağları ile Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Tahmini ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performansı Üzerine Etkileri konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Bilgisayar Programları

Doçent

1

1

Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında, yönetim bilişim sistemleri bilim alanında ve nesneye yönelik programlama konusunda çalışmalar yapmış olmak,

Kimya Teknolojileri

Doçent

1

1

Fizikokimya alanında doçentlik unvanı almış, kömür pirolizi, aktif karbon üretimi, adsorpsiyon ve kimya eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak,

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Radyo TV Sinema

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında doçentlik unvanı almış olmak, Televizyon Haberciliği ve Korku Kültürü konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Yaşlı Bakım

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENST.

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi

Doçent

1

1

Erzurum Eğitim Tarihi üzerine çalışma yapmış olmak.

11204/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2015, 19/11/2015 ve 26/11/2015 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Yalova Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Karacabey RES

12/11/2015 tarihli ve 5863-13 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Tekas Tekstil İhracat ve İthalat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Tekas Elektrik Üretim Santrali

12/11/2015 tarihli ve 5863-18 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

GEP Global Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Güsab Kojenerasyon Santrali

12/11/2015 tarihli ve 5863-19 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Bereket Elektrik Tedarik A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

19/11/2015 tarihli ve 5877-1 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

5

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

19/11/2015 tarihli ve 5877-2 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB Dağıtım lisansı verilmiştir.

6

Itc-Ka Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Itc-Ka Elazığ Üretim Tesisi

26/11/2015 tarihli ve 5886-3 sayılı Kurul Kararı ile 18 (onsekiz) yıl 9 (dokuz) ay 20 (yirmi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

7

Novtek Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

İskenderun Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

26/11/2015 tarihli ve 5896 sayılı Kurul Kararı ile 19 (ondokuz) yıl 6 (altı) ay 11 (onbir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

11201/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Ahsel Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Yeşilalan Reg. ve HES

23/08/2012 tarihli ve EÜ/3987-8/2417 numaralı

12/11/2015 tarihli ve 5863-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Rasa Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Van Enerji Santrali

15/01/2009 tarihli ve EÜ/1938-8/1380 numaralı

12/11/2015 tarihli ve 5863-21 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

21/03/2014 tarihli ve

ED-OSB/5017-4/03006 numaralı

26/11/2015 tarihli ve 5886-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Akçam Enerji Üretim Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Bucak Doğalgaz Santrali

03/05/2012 tarihli ve EÜ/3812-1/2320 numaralı

26/11/2015 tarihli ve 5886-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Beta Grup Enerji Üretim Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Başören HES

01/11/2012 tarihli ve EÜ/4098-3/2459 numaralı

26/11/2015 tarihli ve 5886-12 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

11201/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2015 ve 19/11/2015 tarihli Kararlarıyla,

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Corporate Resources B.V. Limited Şirketi-Ankara-Türkiye Şubesi

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

12/11/2015 tarihli ve 5864-2 sayılı Kurul Kararı ile 12/11/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

ALPIQ Turkey Enerji Toptan Satış Limited Şirketi

İthalat (Spot LNG) Lisansı

19/11/2015 tarihli ve 5878-3 sayılı Kurul Kararı ile 19/11/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

11201/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

03/02/2015 tarihli ve CNG/5456-4/377 numaralı

Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

12/11/2015 tarihli ve 5864-3 sayılı Kurul Kararı ile 12/11/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

26/06/2014 tarihli ve CNG/5089-6/355 numaralı

Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

12/11/2015 tarihli ve 5864-4 sayılı Kurul Kararı ile 12/11/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

3

Tinsa Tıbbi ve Sınai Gazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

18/05/2011 tarihli ve CNG/3225-4/244 numaralı

Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

12/11/2015 tarihli ve 5864-5 sayılı Kurul Kararı ile 12/11/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4

Akfel Enerji Ticaret Anonim Şirketi

22/03/2007 tarihli ve CNG/1135-1/145 numaralı

Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

12/11/2015 tarihli ve 5864-6 sayılı Kurul Kararı ile 12/11/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

09/07/2015 tarihli ve DİL/5678-6/384 sayılı

İletim (LNG)  Lisansı

26/11/2015 tarihli ve 5887-5 sayılı Kurul Kararı ile 26/11/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

11201/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/11/2015, 12/11/2015 ve 26/11/2015 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Opet Petrolcülük Anonim Şirketi

İletim Lisansı

05/11/2015 tarihli ve 5852-1 sayılı Kurul Kararı ile 05/11/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Göktaş Endüstriyel Kimyasalları Petrol Ürünleri Üretim Depolama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

12/11/2015 tarihli ve 5866-1 sayılı Kurul Kararı ile 12/11/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

3

Hayber Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

26/11/2015 tarihli ve 5888-1 sayılı Kurul Kararı ile 26/11/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

4

Total Turkey Pazarlama Anonim Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

26/11/2015 tarihli ve 5888-2 sayılı Kurul Kararı ile 26/11/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

11201/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Güzkaş Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

18.02.2010 tarihli ve YĞ/2434-12/27264 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

12/11/2015 tarihli ve 5866-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

2

Akstrol Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13/11/2013 tarihli ve MYĞ/4311/32323 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

19/11/2015 tarihli ve 5879-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

11201/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişi

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Akpet Gaz Anonim Şirketi

04/06/2014 tarihli ve  LPG-DPO/5046-3/15114 numaralı

LPG Depolama Lisansının

12/11/2015 tarihli ve 5867 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

11201/7/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 52.03/77

Toplantı Tarihi ve No    : 11/11/2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11/11/2015 - 2976                                          SAMSUN

Ordu İli, Fatsa İlçesi, Meşebükü Mahallesi, Dipköy Mevkii Sınırları içerisinde Ordu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 4 pafta, 234 parselde tespit edilen kaya mezarının tescil edilmesine yönelik Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.09.2013 tarih ve 688 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 188735 sayılı, Fatsa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.10.2015 tarih ve 883 sayılı, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 28.10.2015 tarih ve 706799 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 04.11.2015 tarih ve 376 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ordu İli, Fatsa İlçesi, Meşebükü Mahallesi, Dipköy Mevkii Sınırları içerisinde Ordu Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 4 pafta, 234 parselde tespit edilen kaya mezarının 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, koruma alanı içinde kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir uygulamaya gidilemeyeceğine karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11138-1_Sayfa_1.jpg

11138/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.00/774

Toplantı Tarihi ve No    : 12.11.2015 - 135                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.11.2015 - 3005                                          SAMSUN

Amasya İli, Merkez, Helvacı (Demetevler) Mahallesi, Demetevler Mevkii’nde, mülkiyeti Hazineye ait, Kuran Kursu binası yapılmak üzere İl Müftülüğüne tahsisi talep edilen, 5.069.00 m2 yüzölçümlü A parsel nolu taşınmazda tespit edilen Roma ve Bizans dönemine ait yerleşim yerinin tesciline yönelik sit derecesinin belirlenebilmesi için kurul üyelerince incelenmesine dair Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.03.2015 gün ve 745 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.2015 gün ve 2588 sayılı kararı, Arkeolog Üye Prof. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ’nin yerinde inceleme raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2015 tarih ve 191340 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.10.2015 tarih ve 6031 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün 28.10.2015 tarih ve 706799 sayılı yazıları,  konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 04.11.2015 gün ve 380 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Helvacı (Demetevler) Mahallesi, Demetevler Mevkii’nde, mülkiyeti Hazineye ait, Kuran Kursu binası yapılmak üzere İl Müftülüğüne tahsisi talep edilen, 5.069.00 m2 yüzölçümlü A parsel nolu taşınmazda tespit edilen Roma ve Bizans dönemine ait yerleşim yerinin ekli 1/1000 ölçekli imar planlı haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.   

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11137_Sayfa_2.jpg

11137/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.02/313

Toplantı Tarihi ve No    : 11/11/2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11/11/2015 - 2992                                          SAMSUN

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Binerli Köyü, Yörük Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tapulama harici alanda tespit edilen Höyüğün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.09.2015 gün ve 2671 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 188734 sayılı, Sinop Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 26.10.2015 gün ve 11508 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.10.2015 tarih ve 3700 sayılı,  Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 28.10.2015 tarih ve 706799 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 04.11.2015 tarih ve 377 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Binerli Köyü, Yörük Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tapulama harici alanda tespit edilen Höyüğün ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.   

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11138_Sayfa_2.jpg

11136/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.02/129

Toplantı Tarihi ve No    : 12.11.2015 - 135                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.11.2015 - 3006                                          SAMSUN

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi sınırlarında, Camiboğazı Deresi üzerinde yapılması planlanan Camiboğazı Göleti proje sahasında duvar kalıntısı ve çatı kiremitlerinin tespit edildiği alanın tescil değerlendirmesinin yapılabilmesi için kurul üyelerince incelenmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 22.05.2015 gün ve 1310 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.2015 gün ve 2654 sayılı kararı, Arkeolog Üye Prof. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ’nin yerinde inceleme raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2015 tarih ve 191342 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.10.2015 tarih ve 6030 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün 28.10.2015 tarih ve 706799 sayılı yazıları konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 01.09.2015 gün ve 327 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;    

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi sınırlarında, Camiboğazı Deresi üzerinde yapılması planlanan Camiboğazı Göleti proje sahasında duvar kalıntısı ve çatı kiremitleri tespit edilen yerleşim yerinin ekli 1/1000 ölçekli haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.   

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11135_Sayfa_2.jpg

11135/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 35.13/40

Toplantı Tarihi ve No    : 05.11.2015 - 144                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 05.11.2015 - 3797                                             İZMİR

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Işık Köyü ile Keçililer Köyü mülki hudutlarında, Çataltepe Mevkii, L19-c2 paftada bulunan ve İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.8.1988 gün ve 489 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen tümülüsün bulunduğu sahanın koruma alanının belirlenmesi çalışmaları kapsamında alanda başka Tümülüsler ve yerleşim alanı olması nedeniyle sahanın 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine yönelik 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri, Müdürlük evrakına 03.11.2015 gün ve 1200 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Işık Köyü ile Keçililer Köyü mülki hudutlarında, Çataltepe Mevkii, L19-c2 paftada bulunan sahaların kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş şekliyle “1. derece arkeolojik sit alanı”  ve “3. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen hususların geçerli olduğuna ve her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının yasal süresinin 3 yıl olduğuna, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, ayrıca sahada bulunan kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesi denetiminde kapatılabileceğine, kaçak kazıya yönelik yapılan suç duyurusunun sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, bu kararımızla tescillenen sit alanı, kadastro çalışmaları devam eden bölgede yer aldığından, çalışmalar sonrası sit alanı sınırları içinde parsel tanımlanması durumunda oluşan parsellere şerh verilmek üzere kadastro çalışması sonucunun Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11134.jpg

11134/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.15/1062

Toplantı Tarihi ve No    : 05.11.2015 - 144                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 05.11.2015 - 3783                                             İZMİR

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Gökçealan Köyü, Burgaz Mahallesi,  Kabala Mevkii’nde bulunan tapunun eski 587 parsel, yeni 171 ada, 6 parselinde kayıtlı olan taşınmazda yer alan Tepetarla höyüğü ile Mersintepe Mevkii’nde bulunan, tapunun 206 ada, 1 parselinde yer alan suyolunun 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında tesciline yönelik olarak 18.03.2015 gün ve 2869 sayılı Kurul kararı gereği yürütülen tespit çalışmaları sonucunda iletilen Kurum görüşlerine ilişkin; Efes Müzesi Müdürlüğü'nün 13.03.2015 gün ve 200 sayılı, Selçuk Belediye Başkanlığı’nın 28.04.2015 gün ve 940 sayılı, Efes Müzesi Müdürlüğü'nün 27.04.2015 gün ve 292 sayılı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 7.05.2015 gün ve15307, 28.05.2015 gün ve 18033 sayılı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.06.2015 gün ve 464-5546, 7.10.2015 gün ve 708-8941 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 14.07.2015 gün ve 51003 sayılı, Selçuk Tapu Müdürlüğü'nün 1.09.2015 gün ve 1063896 sayılı yazıları, Müdürlük evrakına 2.11.2015 gün ve 1132 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Gökçealan Köyü, Burgaz Mahallesi,  Kabala Mevkii’nde bulunan tapunun eski 587 parsel, yeni 171 ada, 6 parselinde kayıtlı olan taşınmazda yer alan ve Geç Kalkolitik- Erken Tunç Çağına tarihlenen Tepetarla höyüğünün; kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada sınırları ve koordinatları verilmiş olan alanın; “1. derece arkeolojik sit alanı “ olarak tescillenmesine, bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında alana ilişkin koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Gökçealan Köyü, Burgaz Mahallesi Mersintepe Mevkii’nde bulunan, tapunun 206 ada, 1 parselinde yer alan ve Roma dönemine tarihlenen suyolunun; ”1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenmesine, , kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada sınırları belirlenmiş olan alanın suyolunun “koruma alanı” olarak belirlenmesine, bu alanlardaki her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, parsellerin tapu kütüğüne gerekli uyarıcı şerhlerin konularak yapılan işlemlerin sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11133.jpg

11133/1-1

—————

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.02.305

Toplantı Tarihi ve No    : 27.11.2015 - 166                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.11.2015 - 5672                                           ADANA

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Soğukpınar mahallesinde, 380 kv Erzin DGKÇS-Kozan TM EİH projesi kapsamında yapılan incelemeler sırasında tespit edilen nekropol alanının tesciline ilişkin; Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 24.04.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Soğukpınar mahallesinde, 380 kv Erzin DGKÇS-Kozan TM EİH projesi kapsamında yapılan incelemeler sırasında tespit edilen nekropol alanının 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kurulumuz görüşü alınmadan alanda dikilen direklerle herhangi bir kültür varlığına zarar verilmediğinin anlaşıldığına, ancak, kültür varlıklarına yönelik geri dönülmez zararların önüne geçilebilmesi için kültür varlıkları açısından kurum görüşü alınmadan uygulamalara gidilmemesi konusunda ilgili kurumların uyarılmasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11132-2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11132-1.jpg

11132/1-1

—————

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 31.08.97

Toplantı Tarihi ve No    : 26.11.2015 - 165                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.11.2015 - 5650                                           ADANA

Hatay İli, Yayladağı ilçesi, Gözlüce Mevkii, R35-C3 paftada tespiti yapılan Paleolotik dönem buluntuları içeren Tuzlaboz ve Doğruca Mağaralarının tescil talebine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.09.2015 gün ve 3290 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 16.09.2015 günlü  rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Yayladağı ilçesi, Gözlüce Mevkii, R35-C3 paftada tespiti yapılan Paleolotik dönem buluntuları içeren Tuzlaboz ve Doğruca Mağaralarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11131.jpg

11131/1-1

—————

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 31.08.96

Toplantı Tarihi ve No    : 26.11.2015 - 165                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.11.2015 - 5649                                           ADANA

Hatay İli, Yayladağı ilçesi, Gözlüce Mevkii, R35-C3 paftada tespiti yapılan Paleolotik dönem buluntuları içeren Üçağızlı Mağarası ve çevresinin tescil talebine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.09.2015 gün ve 3290 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 16.09.2015 günlü  rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Yayladağı ilçesi, Gözlüce Mevkii, R35-C3 paftada tespiti yapılan Paleolotik dönem buluntuları içeren Üçağızlı Mağarası ve çevresinin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11130.jpg

11130/1-1

—————

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.02.819

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2015 - 164                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2015 - 5607                                           ADANA

Mersin İli, Erdemli ilçesi, Aslanlı Mahallesi, Eskiköy Mevkii 1135/A nolu orman parselinde tespit edilen aslanlı kaya resimlerin bulunduğu alanın tescil talebine ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.10.2015 gün ve 6509 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 05.10.2015 gün ve 171.01/1854 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Erdemli ilçesi, Aslanlı Mahallesi, Eskiköy Mevkii 1135/A nolu orman parselinde Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan Aslanlı Kaya Resimlerin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11129-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11129-2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11129-3.jpg

11129/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               36.00.1172

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2015 - 81                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2015 - 981                                               KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Bülbül Mahallesi, 241 ada 16 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 03.06.2015 tarih ve 1596 sayılı raporu ve ekleri, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.07.2015 tarih ve 3384 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 26.08.215 tarih ve 2474 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars İli, Merkez İlçesi, Bülbül Mahallesi, 241 ada 16 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca 19. yy bölge mimarisinde görülen özgün depo yapısı özelliklerini taşıdığından tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11128.jpg

11128/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 11.11.2015 - 143                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.11.2015 - 1782                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Karaali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2014 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan,  Harbetsuvan Tepesi Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 18.06.2015/661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 05.11.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Karaali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Harbetsuvan Tepesi Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Alanda ortaya çıkan figürlü stellerin (taşınabilir durumda olanların) Şanlıurfa Müzesine taşınmasına; taşınamaz durumda olanların yerinde korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin Şanlıurfa Müze Müdürlüğünce alınmasına;

Harbetsuvan Tepesi Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklin de altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11126_Sayfa_2.jpg

11126/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :13/11/2015 - 145                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :13/11/2015 - 1799                                        ŞANLIURFA

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11127-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\11127.jpg

11127/1-1