11 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29559

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TSİ SERTİFİKALI RİLNSS TİPİ TENTELİ VAGONDA KULLANILMAK ÜZERE13 KALEM FREN BORU BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TCDD ELEKTRONİK BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜNE 8 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


KONUT ALANINDA KALAN ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sarıyer Belediye Başkanlığından:


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İMALAT VE DONATIM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI 4 (DÖRT) ADET HİDROSTATİK BASINÇ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


10 ADET HEMODİYALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2.000 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK AMASRA T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sakarya İli Pamukova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TSİ SERTİFİKALI RİLNSS TİPİ TENTELİ VAGONDA KULLANILMAK ÜZERE13 KALEM FREN BORU BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2015/174249

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  13 Kalem Fren Boru Bağlantı Elemanları

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 30.12.2015 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11233/1-1


TCDD ELEKTRONİK BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜNE 8 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/174034

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: TCDD ELEKTRONİK BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜNE 8 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ ALIMI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 28/12/2015 günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/12/2015 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11202/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

MAHALLESİ           :  Bereketler

MEVKİİ                    :  Sığırgöledi

CİNSİ                        :  Arsa

PAFTA NO               :  M22A21A3C

ADA NO                   :  235

PARSEL NO             :  3

YÜZÖLÇÜMÜ         :  3.116,33 m²

HAZİNE PAYI         :  Tam

TAHMİNİ BEDELİ  :  6.233.000,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNATI :     623.300,00.-TL

AÇIKLAMA: Taşınmaz, imar planında Kültür Tesis Alanı ve Yol olarak ayrılmıştır. Hali hazırda boştur.

Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 24/12/2015 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2015 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

11047/1-1


KONUT ALANINDA KALAN ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sarıyer Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Sarıyer Belediyesine ait İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı Mahallesinde kain 83 pafta 1661 ada 104 parsel sayılı 653.71 m² alanlı 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Taks: 0.15, Kaks: 0.60, MaxH: 12.50mt yapılma koşullarında “Konut” alanında kalan Arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine göre Kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İhale 24.12.2015 Perşembe günü saat 11.30’da Büyükdere Mahallesi Maltızdere Sokak No: 16 Sarıyer/İstanbul adresindeki Sarıyer Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen satış bedeli 4.249.115-TL+KDV, Geçici teminat tutarı 127.474-TL’dir.

İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir. İhaleye ait satış şartnamesi Sarıyer Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 500-TL karşılığında ihale dokümanlarını aynı Müdürlükten temin edilebilir.

İstekliler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sarıyer Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10910/1-1


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/172211

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Muratlı-Tekirdağ hattında bulunan Gündüzlü saydinginde kullanılmak üzere 2 adet sağ ve 3 adet sol olmak üzere toplam 5 adet 60 E1 raya uygun R300, 1:9, ED mangan göbekli beton traversli basit makas temini işi (Ferş hariç) (S makaslarda hat eksenleri arası mesafe 4,5 metre)

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 21.12.2015 tarih ve saat: 15.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 21.12.2015 tarih ve saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11089/1-1


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/172131

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 49 E1 raya uygun R300, 1:9, ED mangan göbekli beton traversli 18 adet basit makas temini işi (Ferş hariç)

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 21.12.2015 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 21.12.2015 tarih ve saat:14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11090/1-1


DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İMALAT VE DONATIM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI 4 (DÖRT) ADET HİDROSTATİK BASINÇ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4(dört) adet Hidrostatik Basınç Cihazının teknik şartnamesine uygun olarak ve malzeme listesinde belirtilen miktarlarda, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21.12.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11208/1-1


10 ADET HEMODİYALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinatörlüğü ihtiyacı 10 Adet Hemodiyaliz Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların 100.-TL tutarındaki şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 18.12.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11209/1-1


2.000 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı 2.000 adet nokta vuruşlu yazıcı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.12.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11207/1-1


4 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4 kalem tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/12/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11206/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzeme Grubu

Miktarı

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple Sentetik Toz Deterjan

700.000

Kg

Teknik Şartname

12.01.2016

Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız Sentetik Toz Deterjan

50.000

Kg

Teknik Şartname

Renkli Çamaşırlar İçin Köpüğü Ayarlı Sentetik Toz Deterjan

200.000

Kg

Teknik Şartname

Yardımcı Yıkama Maddesi (Oksijenli Ağartıcı (Toz)

15.000

Kg

Teknik Şartname

13.01.2016

Yardımcı Yıkama Maddesi (Ağır Kir, Kan ve Yağ Çözücü (Toz)

25.000

Kg

Teknik Şartname

Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L)

600.000

Litre

Teknik Şartname

12.01.2016

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanı (Sıvı)

600.000

Litre

Teknik Şartname

14.01.2016

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (Sıvı)

300.000

Litre

Teknik Şartname

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç Çözücüsü (Sıvı)

50.000

Litre

Teknik Şartname

Cam Temizleme Maddesi (500 mL)

250.000

Şişe

Teknik Şartname

15.01.2016

Cam Temizleme Maddesi (5 L)

200.000

Litre

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış, döküm alınabilmekte olup, ayrıca doküman verilmeyecektir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek,  ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11173/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK AMASRA T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat) - Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :             Malzemenin Cinsi                              Miktarı

 a) Niteliği, türü ve miktarı

Grup 1 Kablo Ek Kutusu (Buat)

6 KALEM (920 Ad.)

b) Teslim yeri                                   :  Yerli istekliler için: TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şub. Müd. Tesellüm Ambarı

                                                            Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı veya C+F Türkiye limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  13.01.2016 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                     :  852-TTK/E-119

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

1 - Yeraltında kullanılacak Buatlar için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification - QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

2 - Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

3 - Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

4 - Buatın CE belgesi teklifte birlikte sunulacaktır.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6- İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 13.01.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11270/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sakarya İli Pamukova Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Pamukova Belediyesi mülkiyetinde bulunan Elperek Mahallesi G24D24D3A Pafta, 7356 Parsel arsa üzerindeki taşınmazda yer alan 15 adet bağımsız bölümün,

Elperek Mahallesi G24D24D3A Pafta, 7354 Parsel arsa üzerindeki taşınmazda yer alan 10 adet bağımsız bölümün,

Elperek Mahallesi G24D24D3A Pafta, 4209 Parsel arsa üzerindeki taşınmazda yer alan 3 adet bağımsız bölümün

Elperek Mahallesi G24D24D3A Pafta, 10172 Parsel (7352 nolu parselin iki kısma ifraz işlemi sonucu oluşan parsel) arsa üzerindeki taşınmazda yer alan 1 adet bağımsız bölümün ve

Elperek Mahallesi G24D24D3A Pafta, 10173 Parsel (7352 nolu parselin iki kısma ifraz işlemi sonucu oluşan parsel) arsa üzerindeki taşınmazda yer alan 1 adet bağımsız bölümün (toplam 30 adet) satışının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36/a maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılması işidir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Elperek Mahallesi, Ankara Caddesi No: 94 Pamukova/SAKARYA adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünde Gelir Servisi Sorumlusu Soner DÖNMEZ'den 1.000.-TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Pamukova Belediyesinin Elperek Mahallesi, Ankara Caddesi No: 94 Pamukova/SAKARYA adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye Başkanlık Salonunda 24/12/2015 tarih ve Liste 1’de belirtilen her bağımsız bölüm için belirlenen saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin tahmini bedeli İşin İdari Şartnamesinin ekindeki Liste-1’de belirtilen ve aşağıda yer aldığı gibidir. Her istekli talip olduğu bağımsız bölümlerin geçici teminatını yatırmak zorundadır.

LİSTE-1

 

SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZLARIN

S. No

Mevkisi

Paftası

Yeri (Parsel Numarası)

Bağımsız Bölüm Numarası

Arsa Pay/ Payda Oranı

Tahmini Bedel (TL) % 18 KDV Hariç

Geçici Teminat Tutarı (%3) TL

Yeri ve Durumu

İhalenin Tarih ve Saati

1

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

5

49/1301

686.000,00

20.580,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015 10:00

2

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

6

24/1301

3

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

14

27/1301

4

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

15

28/1301

5

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

13

28/1301

166.000,00

4.980,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

10:10

6

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

12

28/1301

166.000,00

4.980,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

10:20

7

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

10

28/1301

413.000,00

12.390,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

10:30

8

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

11

28/1301

9

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

7

24/1301

335.000,00

10.050,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

10:40

10

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

8

24/1301

11

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

9

24/1301

12

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

4

17/1301

90.000,00

2.700,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

10:50

13

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

3

17/1301

76.000,00

2.280,00

Zemin Kat Boş

24/12/2015

11:00

14

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

2

12/1301

27.000,00

810,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

11:10

15

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7356

1

17/1301

90.000,00

2.280,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

11:20

16

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

1

20/646

107.000,00

3.210,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

11:30

17

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

2

19/646

118.000,00

3.540,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

11:40

18

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

3

31/646

127.000,00

3.810,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

11:50

19

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

4

30/646

125.000,00

3.750,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

12:00

20

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

5

30/646

123.000,00

3.690,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

12:10

21

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

6

29/646

120.000,00

3.600,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

12:20

22

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

7

27/646

112.000,00

3.360,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

12:30

23

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

8

25/646

398.000,00

11.940,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

12:40

24

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

9

23/646

25

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

7354

10

24/646

26

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

4209

1

15/46

325.000,00

9.750,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

12:50

27

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

4209

2

10/46

140.000,00

4.200,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

13:00

28

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

4209

3

10/46

142.000,00

4.260,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

13:10

29

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

10172

1

Tam

167.000,00

5.010,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

13:20

30

Elperek Mahallesi Çarşı İçi

G24D24D3A

10173

1

Tam

600.000,00

18.000,00

Zemin Kat Dolu

24/12/2015

13:30

 

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c) İhale dökümanı içinde yer alan teklif mektubu,

5.1.ç) Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Pamukova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış (ihale tarihinden önce) belge.

5.1.g) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 24/12/2015 tarihi, saat: 10.00’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi Sorumlusu Soner DÖNMEZ’e verilecektir.

İlan olunur.

11069/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda tapu kaydı, nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 2 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) aşağıda belirtilen gün ve saatte Mezitli Belediyesi Hizmet Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

İhalelere ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 1.000,00 ¨ (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 24/12/2015 saat 12:00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12:00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN;

 

Mahallesi

Pafta

Ada/Parsel

İmar durumu

Emsal

(M²)

Muhammen Bedeli

G. Teminat

Gün

Saat

1) Eski Mezitli Mah.

0.32.C.05.B.2.D

979/1

Okul (Lise) Alanı

-----

6.255

2.502.000,00 ¨

75.060,00 ¨

24/12/2015

14:30

2) Merkez Mah.

29.K.II.B

789/1

Arsa

1,50

4.524

4.575.000,00 ¨

137.250,00 ¨

24/12/2015

15:30

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

• Teklif mektubu,

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi

• İkametgah belgesi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

• Vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden vekaletname

• %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,

• İmza sirküsü (noterden)

• Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

• Şartnameyi satın aldığına dair makbuz

• Taşınmaz mal satış şartnamesi (her sayfası ihaleye iştirak eden kişi tarafından imzalanacak)

• Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki belgeler ve ek olarakta, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

• Ortak olarak ihaleye girilecekse yukarıdaki evraklara ek olarak ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

• Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

• 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İlan olunur.

10961/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 18 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 23/12/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

 

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM M²

TAKDİR EDİLEN

M² FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GARANTİ TEMİNATI

1

YENİSÖLÖZ

 

3572

       176

 

60.000,00 TL

1.800,00 TL

15.000,00 TL

2

GEDELEK

762

462

 6.610,05

50  TL/m²

330.502,50 TL

9.915,08 TL

100.000,00 TL

3

GEMİÇ

 

338

 7.175,00

50  TL/m²

358.750,00 TL

10.762,50 TL

100.000,00 TL

4

GEMİÇ

 

1065

11.825,00

50  TL/m²

591.250,00 TL

17.737,50 TL

150.000,00 TL

5

GÜRLE

 

60

64.060,00

70  TL/m²

4.484.200,00 TL

134.526,00 TL

750.000,00 TL

6

GÜRLE

 

868

10.225,00

60  TL/m²

613.500,00 TL

18.405,00 TL

150.000,00 TL

7

GÜRLE

 

869

 3.575,00

60  TL/m²

214.500,00 TL

6.435,00 TL

50.000,00 TL

8

GÜRLE

 

870

22.975,00

60  TL/m²

1.378.500,00 TL

41.355,00 TL

400.000,00 TL

9

GÜRLE

 

1674

 7.024,92

60  TL/m²

421.495,20 TL

12.644,86 TL

100.000,00TL

10

GÜRLE

 

1676

 9.118,89

60  TL/m²

547.133,40 TL

16.414,00 TL

150.000,00 TL

11

GÜRLE

 

1677

12.021,66

60  TL/m²

721.299,60 TL

21.638,99 TL

200.000,00 TL

12

GÜRLE

 

1679

 3.250,70

60  TL/m²

195.042,00 TL

5.851,26 TL

50.000,00 TL

13

GÜRLE

 

1680

18.539,22

60  TL/m²

1.112.353,40 TL

33.370,60 TL

300.000,00 TL

14

GÜRLE

 

1682

 8.325,08

60  TL/m²

499.504,80 TL

14.985,14 TL

150.000,00 TL

15

GÜRLE

 

1683

58.939,95

60  TL/m²

3.536.397,00 TL

106.091,91 TL

750.000,00 TL

16

GÜRLE

 

1685

20.266,98

60  TL/m²

1.216.018,80 TL

36.480,56 TL

350.000,00 TL

17

YENİGÜRLE

 

159

11.360,00

60  TL/m²

681.600,00 TL

20.448,00 TL

200.000,00 TL

18

HÜRRİYET

718

1

    200,58

450  TL/m²

90.261,00 TL

2.707,83 TL

20.000,00 TL

 

4 - Gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir.

5 - Muhammen bedele KDV dahildir.

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

10997/1-1