10 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29558

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


11 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇEŞİTLİ POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AYÇİÇEK YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


VİDALI KOMPRESÖRLERİN YILLIK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


OTOMATİK KAPI VE BARİYERLERİN YILLIK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


EMPRENYE TESİSİNİN DEMONTAJI, NAKLİYESİ, MONTAJI VE BAKIMI İLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


8 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET EĞİK AÇI BUHAR FAZI BİRİKTİRME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


DIŞ LASTİK (25-15MİK59285/2) AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İnegöl Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a)        Niteliği, Türü ve Miktarı:

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Teslim Süresi

1

98 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

172394

2015-2367

29.12.2015 - 14:00

120 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

11166/1-1


11 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı "11 Kalem Tıbbi Cihaz”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/12/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11174/1-1


ÇEŞİTLİ POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Tekliflerin en geç 21.12.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Fındıklı Ekmek Poşeti

2000 Kg

Baskısız Cabata Poşeti

  500 Kg

Kakao Dolgulu Çerez Poşeti

1000 Kg

Acıbiber Aromalı Çerez Poşeti

1000 Kg

Adres   :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66

                Faks: 397 33 71 – 74

11178/1-1


AYÇİÇEK YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 2.000 Lt Ayçiçek yağı alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 21.12.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres   :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66

                Faks: 397 33 71 – 74

11179/1-1


VİDALI KOMPRESÖRLERİN YILLIK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan vidalı kompresörlerin yıllık periyodik bakımı, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Teklifler en geç 18.12.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres   :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66

                Faks: 397 33 71 – 74

11180/1-1


OTOMATİK KAPI VE BARİYERLERİN YILLIK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın muhtelif yerlerinde bulunan otomatik kapı ve bariyerlerin yıllık periyodik bakımı, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Teklifler en geç 18.12.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres   :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66

                Faks: 397 33 71 – 74

11181/1-1


YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız için yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu hizmeti, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 18.12.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres   :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66

                Faks: 397 33 71 – 74

11182/1-1


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda Yönetim Kurulu Başkanlık Makamınca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet araç kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Araç kiralama alımına ait teklifin verilebilmesi için Fabrikamızda Satın Alma Şefliğinden bilgi alınabilir.

4 - Teklifler en geç 18.12.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres   :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66

                Faks: 397 33 71 – 74

11183/1-1


EMPRENYE TESİSİNİN DEMONTAJI, NAKLİYESİ, MONTAJI VE BAKIMI İLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/171252

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Pendik Elektrik Makineleri Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünde kurulu olan emprenye tesisinin demontajı, Ankara Demiryolu Fabrikası Müdürlüğüne nakliyesi, montajı ve bakımı ile çalışır vaziyette teslimi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 21.12.2015 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 21.12.2015 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11048/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 12,12 TL ile en çok 1.078.411,02 TL arasında değişen; 17/12/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 52 grup eşya (cep telefonu ve aparatları, light naturel, taş kömürü, sütyen, çay ,şeker, muhtelif hırdavat eşyaları, şamandralı kondestop, kol saati pili, rustaşı tesbih ve muhtelif tekstil ürünleri vb.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 18/12/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11094/1-1


8 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı ve Sarf Malzemesi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası            :  2015/173446

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :                             0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi    :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  8 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı ve Sarf Malzemesi Alımı

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Fiber Optik Bağlantı Kablosu

20 adet

2

Masaüstü Bilgisayar

  2 adet

3

Notebook

  1 adet

4

Ayarlanabilir Işık Kaynağı (TLS)

  1 adet

5

Transmitter NRZ DPSK Optik Modulatör

  1 adet

6

Fiber Optik Kaynak Ark Cihazı(Arc Fussion Splicer)

  1 adet

7

976 nm SM Pump Diod 600 mW

  4 adet

8

SM Pump Diod Sürücüsü (2A)

  4 adet

 

b) Teslim yeri                      :  Gazi Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü

c) Teslim tarihi                    :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                  :  23.12.2015 Çarşamba günü, saat: 14:45

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40 TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23.12.2015 Çarşamba günü, saat: 14:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11167/1-1


1 ADET EĞİK AÇI BUHAR FAZI BİRİKTİRME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Eğik Açı Buhar Fazı Biriktirme Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/173435

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Eğik Açı Buhar Fazı Biriktirme Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  23.12.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40 TL - Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23.12.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11170/1-1


DIŞ LASTİK (25-15MİK59285/2) AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/169019

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   06100 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  312 207 27 07 - 312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi         :  ihale@tp.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  www.tpao.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  34 kalem Dış Lastik

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, Gölbaşı Tesisleri, Adıyaman ve Batman Bölge Müdürlükleri ambarlarına teslim edilecektir.

4 - İhale dokümanı;

T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Makina İkmal Daire Başkanlığı / İhale Müdürlüğü 6. Kat 603 No’lu odada görülebilir ve şartname bedeli 50 TL. (Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: 0684-2000012 (Iban No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtilip ilgili adreslerden temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap numarası,

5.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.3.3. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

5.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

5.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu,

5.1.6. Geçici teminat,

5.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

5.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,

5.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

5.1.12. CE Belgesi (teklif edilen ürünlerin CE belgesi varsa)

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair TC Kimlik No’su taşıyan nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

7 - Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için yerli malı belgesini sunması zorunludur.

Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, diğer isteklilerin teklifine, teklif ettikleri bedelin %15 (yüzdeonbeş) eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

8 - Teklifler, 15.01.2016 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13/04/2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11171/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İhale Şehri                     :  İzmir

İş Şehri                         :  İzmir

Kurum                           :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi  :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi& Saati        :  23/12/2015 & 11.30

İhale Usulü                   :  2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

Dosya No:

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Muhammen

Bedeli (TL.)

Açıklama

(Varsa)

İzmir

Seferihisar

Sığacık

1296

1

6.108,50

3.050.000,00.- TL.

(Üçmilyon ellibin türk lirası)

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır.

Satış işlemi KDV kanunun 17 /4-r maddesi kapsamında yapılacaktır.

 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

1 - Mülkiyeti Belediyemize Taşınmaz imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 1296 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır.

Günübirlik Tesis yapılması durumunda E:0,05 H:4,50 mt = (1 kat)

Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün bulunmamaktadır.

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için;

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a) Dış Zarf

b) İç Zarf

c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)

d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmuhabiri/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için )

f) Geçici teminat muhammen bedelin %3ü oranında olup 91.500,00.-TL. (Doksanbirbin beşyüztürklirası)

g) Şartname alındı makbuzu

h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

8 - Şartname bedeli 100 TL (yüz lira).

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 23/12/2015 tarih ve saat:11.00’e kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

11085/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İhale Şehri                           :  İzmir

İş Şehri                                :  İzmir

Kurum                                 :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi        :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi & Saati             :  23/12/2015 & Saat 10:30

İhale Usulü                          :  2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37- 43. maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

Dosya No:

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Muhammen

Bedeli (TL.)

Açıklama

(Varsa)

İzmir

Seferihisar

Sığacık

1297

1

9.019,70

4.509.000,00. TL.

(Dörtmilyon

Beşyüz dokuzbin

türklirası)

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Ticari Aktivite alanıdır.

Satış işlemi KDV kanunun 17 /4-r maddesi kapsamında yapılacaktır.

 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen şekilde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

1 - Mülkiyeti Belediyemize Taşınmaz imar planı sınırları içinde ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup 1297 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Ticari Aktivite alanıdır.

Ticari alanında E:0,30 Hmax:6,50 mt=(2 kat)

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için;

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a) Dış Zarf

b) İç Zarf

c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)

d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

f) Geçici teminat muhammen bedelin %3ü oranında olup 135.270,00 (Yüzotuzbeşbin ikiyüzyetmiştürklirası) dır.

g) Şartname alındı makbuzu

h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

8 - Şartname bedeli 100 TL (yüz lira).

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 23/12/2015 tarih ve saat:10:15’e kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

11086/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İhale Şehri                     :  İzmir

İş Şehri                         :  İzmir

Kurum                           :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi  :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi & Saati       :  23/12/2015 & 12.30

İhale Usulü                   :  2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

Dosya No:

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İli

İlçesi

Mahallesi

ve Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedeli (TL.)

Açıklama (Varsa)

İzmir

Seferihisar

Mersin alanı

 

711

3.999,00

1.700.000,00.-TL.

(Birmilyon yediyüzbin türklirası)

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanı

Satış işlemi KDV kanunun 17 /4-r maddesi kapsamında yapılacaktır.

 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı zarf usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

1 - Mülkiyeti Belediyemize Taşınmaz imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.

İmar Durumu: Kentsel yerleşik alanda olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis alanıdır.

Otel, Tatil Köyü, Motel, Pansiyon, Kamping vs. konaklama tesisleri ile termal kür tesisleri yapılabilir. Ancak; turizm tesis alanında devre mülk yapılamaz.

Turizm tesis alanlarında; min. Parsel = 7.000 m² Hmax = 5 kat (17,50 m) Emsal max = 0,45

Termal kür tesisi yapılması durumunda Emsal = 0,60

Pansiyon yapılması durumunda Emsal = 0,30 (2 kat)

Taşınmaz üzerinde; ruhsatsız olarak 200 m² restoran, 54 m² mutfak, 300 m² tuvalet ve garaj, 28 m² tek katlı bina, 16 m² büfe ve 2 adet 54 m² bungalov ev ve ayrıca, sözleşmesi 25/06/2016 tarihinde sona erecek kiracı bulunmaktadır.

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR'dir.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için;

2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a) Dış Zarf

b) İç Zarf

c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)

d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

f) Geçici teminat muhammen bedelin %3ü oranında olup 51.000,00.-TL. (Ellibirbin türklirası) dır.

g) Şartname alındı makbuzu

h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

8 - Şartname bedeli 100 TL (yüz lira).

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale teklif dosyalarını kapalı zarf içerisinde 23/12/2015 tarih ve saat:12.00’ye kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

11087/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İnegöl Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Mülkiyetindeki aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin;

A) Adresi                      :  Sinanbey Mah. Nuri Doğrul Cad. No: 1 - İNEGÖL / BURSA

B) Telefon ve Fax No   :  (0 224) 71 510 10/ 1461 - Fax No.; (0 224) 713 17 10

2 - Satışa Konu olan Gayrimenkulün:

Mahalle, Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri;

 

Sıra No

Mahalle

Ada No

Parsel No

Cinsi

Yüzölçümü (m²)

Toplam Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

1

Mahmudiye

1310

1

Tek Katlı Prefabrik Bina ve Arsası

2.251,57m²

2.026.413,00.-TL.

60.792,39.-TL

 

İhale ile Satışa sunulan Gayrimenkuller; 2 yıldan fazla süreyle, Belediye Mülkiyetinde olması nedeniyle, Katma Değer Vergisi’ne tabi değildir.

3 - İhalenin;

A) Yapılacağı Yer         :  Sinanbey Mah. N.Doğrul Cad. No: 1 - İNEGÖL İnegöl Belediyesi Merkez Encümen Salonu

B) Tarihi ve Saati          :  22.12.2015 Saat: 14:00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler, isteklinin;

4.1 - Tebligat adresi, kanuni ikametgah adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.

4.1.1 - Gerçek Kişiler;

T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” suretlerini ibraz edeceklerdir.

4.1.2 - Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yer’in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2015 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir.

5 - Vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.

6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.

7 - İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli; 20,00.-TL. olup, İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dokümanı almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyenler; 22.12.2015 Tarihi, Saat 13:30’a kadar İhaleyle ilgili istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisine teslim etmek zorundadırlar.

9 - Posta ile yapılacak Teklifler, İhaleyle ilgili istenen belgelerden oluşturulacak dosya ile birlikte 22.12.2015 tarihi, Salı günü saat 13:30’a kadar İnegöl Belediye Başkanlığının Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 - İNEGÖL adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerde; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11118/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe Mahalle

Ada Parsel

M² sinin Muhammen Bedeli

Tamamının Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Onikişubat Hayrullah

5807/5

4856,43

1.000,00 TL + KDV

4.856.430,00 TL+ KDV

145.692,90 TL

2

Onikişubat Üngüt

4528/7

7738,08

2.500,00 TL

19.345.200,00 TL

580.356,00 TL

 

HAYRULLAH MAHALLESİ 5807 ADA 5 NOLU PARSEL

1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Merkez Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 nolu parselde kayıtlı tam 4856,43 m²’lik arsa, 17 Kasım 2015 tarih ve 2015/1482 sayılı Encümen kararına istinaden mülkiyeti satılacaktır.

2 - Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın İhalesi 22 Aralık 2015 Salı günü saat 14’30’da “İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş” Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 nolu parselde kayıtlı tam 4856,43 m²'lik arsa, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı E=3.00 nizam H Max. Serbest stratejik merkez olup, (Plan notlarında Stratejik merkezlerde minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² altında olması durumunda E:1.00 olarak hesaplanmış 10.000 m² den büyük olması halinde E: 3.00 hesaplanır.

ÜNGÜT MAHALLESİ 4528 ADA 7 PARSEL

1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Merkez Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 nolu parselde kayıtlı tam 7738,08 m²'lik arsa 17 Kasım 2015 tarih ve 2015/1483 sayılı Encümen kararına istinaden mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale ile satılacak Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın ihalesi 22 Aralık 2015 Salı günü saat 15.30’da “İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş” Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45 inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 nolu parselde kayıtlı tam 7738,08 m²'lik arsa imar parselidir, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı E = 2.00 nizam karma kullanım alanı Max = 12 kattır. Söz konusu parselin kısmen yola terki olup, bedelsiz terkin durumunda terkin edilen alanın % 50’si kadar alan inşaat alanına eklenecektir.

ORTAK HÜKÜMLER

1 - İhaleler ile ilgili şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

2 - İhale şartname bedelleri 250,00 TL olup, şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır. (şartname bedelleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir)

3 - İhale ile mülkiyetleri satılacak arsaların (tabloda verildiği şekilde), geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar bankası Çarşı Şubesinde bulunan TR980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı ve teminatın türü belirtilecektir

4 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a) Tedavüldeki Türk parası

b) Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c) Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d) Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

6 - İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a) İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,

b) Geçici teminat belgesi;

c) İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)

d) İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.

e) İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;

- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

- Ticaret Sicil Gazetesi

- Şirket yetkilisine ait imza sirküsü

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

11084/1-1


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 8,66 TL ile en çok 97.389,83 TL arasında değişen; 15/12/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,87 TL, en çok 9738,98 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Küvet Duş Kabini, Masif Sandalye Ayakları, Elektrik Kart, Fuar Amaçlı Ahşaptan Mobilya Standı, Yedek aksam (Tekstil İğne Ucu), Lastik Hammaddesi, Giyim Eşyası, Sirke, Spiral kaynaklı borular ..... vb. cinsi 37 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin - Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 16/12/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11162/1-1