8 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29556

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

ADÜ. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3. Maddesi gereğince 5.000,00 TL Adli para cezasından çevrilen 250 Gün Hapis Cezasının yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

Sıra No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2010/620

HERİM TAHA

250 Gün Hapis

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE

11042/1-1

—————

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3. Maddesi gereğince 5.000,00 TL Adli para cezasından çevrilen 250 Gün Hapis Cezasının yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

Sıra No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2010/618

AHMET MUHAMMET HASAN

250 Gün Hapis

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE

11043/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Umut Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmet NAİMOĞLU

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.11.2015 tarihinde kesinleşen, 07.09.2015 tarihli ve E: 2015/157, K: 2015/302 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve yakın çevremizdeki ülkelerde eğitime destek olmak üzere, eğitim kurumlarının acil ve sürekli ihtiyaçlarının karşılanmasına, okullar yapılmasına ve onarılmasına eğitim materyalleri ile elektrik su ve ısınma gibi ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak. Türkiye deki veya başka ülkelerdeki öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunanlarla işbirliği yapmak. Başta öğrenciler olmak üzere gençlerin, yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına göre yetişmeleri için çalışmalar yapmak, insanların maddi ve manevi her türlü meşru ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.TL. (YüzbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar bir başka hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11064/1-1

—————

VAKFIN ADI: Alizade Arınci Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Ömer Solmaz, Mehmet Ali Solmaz, Abdulcelil Solmaz, Mehmet Selami Uyan, Abdulmecit Saytekin

VAKFIN İKAMETGAHI: SİİRT

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Baykan Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/10/2015 tarihinde kesinleşen 08/09/2015 tarihli ve E:2015/115, K:2015/284 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Sağlık, eğitim, ekonomik, kültürel dayanışma, kalkınma ile mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde dini eğitim alanlarında faaliyet göstermek, bu alanlarla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı bilimsel, sağlık, eğitim, ekonomik ve kültürel araştırma, proje ve faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek, bu alanlar dahil her alanda ve kademede eğitim ve öğretim kurumları oluşturmak, açmak ile mevcutlara destek olmak. İhtiyaç sahibi insanlara söz konusu alanlara ilişkin olarak maddi ve manevi destek olmak, ülkemize nitelikli, üretken, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yapılan çalışmalara katkı sağlamak, toplumun her kesimindeki insanlara maddi ve manevi olanaklar sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU : Ömer Solmaz, Mehmet Ali Solmaz, Abdulcelil Solmaz, Abdulmecit Saytekin, Mehmet Selami Uyan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın mal varlığı Millo Tilfakir Kuran Kursu ve Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

11063/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  08.12.2015

Son Başvuru Tarihi    :  22.12.2015

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

                                                                                                                                         BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                                                                      İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                                                     Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

                                                                                                                                          İşletme Fakültesi: (232) 4888113

                                                                                                                                         İletişim Fakültesi: (232) 4888138

                                                                                                                   Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: (232) 4888122

                                                                                                                                     Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139

                                                                                                                           Güzal Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301

                                                                                                                                                    Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Avrupa Çalışmaları

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Doçent

1

Finans

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

Reklamcılık

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Doçent

1

İletişim Bilimleri- Eleştirel Söylem Analizi

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Elektrik

Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Tıbbi Görüntü İşleme, Biyomedikal İşaret İşleme, Biyomedikal Bilgisayarla Görü

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Doçent

1

Cebir ve Sayılar Teorisi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Mimari Mekan, Konut ve Kent, Mimarlıkta Sosyokültürel Sonuçlar

11025/1-1