7 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29555

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, YOL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT, KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 18/12/2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


5.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ İLE 5.000.000 ADET 3289 FORM BÖLGESEL VE TREN İÇİ YOLCU BİLETİ BASIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


KONKASÖR BALASTI SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


DÜZELTME İLANI 3

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


15 KALEM MUHTELİF ELEKTRONİK VE İMALAT TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET XRD CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


8 KALEM MUHTELİF ELEKTRONİK VE İMALAT TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


AKARYAKIT VE LPG OTO GAZ SATIŞ İSTASYONU KİRAYA VERİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan toplam 763 kalemden oluşan Deklase Malzemenin mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler

Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait satılacak deklase malzemelerin ayrıntılı listesi web sitemiz www.etimaden.gov.tr adresinden görülebilir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri

a) Adı                                                  :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                             :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA

c) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı        :  Ahmet Aykut KILIÇ - Ekipman ve Malzeme Yön. Birim Sorumlusu

d) Telefon Numarası                           :  0 312 294 20 00/27 30

e) Faks Numarası                                :  0 312 294 20 89

f) Elektronik Posta Adresi                  :  akilic@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati

    (İhale tarihi/saati)                            :  23/12/2015 - Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan (Ek-1) örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

4.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini (Ek-2),

4.6. Satış ihalesi yapılacak malzemeler için teklif edilen fiyatın % 10’u oranındaki ihale tarihinden itibaren en az 180 günlük süreli banka teminat mektubunu (Ek-3) veya nakit olarak sunulacak ise Genel Müdürlük muhasebe birimine veya Teşekküle ait TC Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şb. ANKARA. nezdindeki TR080001001745377122455001 İBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim (Ek-4) beyannamesini,

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; “763 KALEM DEKLASE MALZEMENİN SATIŞI” ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA” ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5 - Şartnamenin Temin Yeri

Deklase malzeme satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim Koordinasyon Dai. Bşk.’lığı (19. Kat 1905 Nolu oda)

b) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka / Seyitgazi/ESKİŞEHİR

c) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr

6 - Diğer

6.1. Toplam 763 kalemden oluşan Deklase Malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

10962/1-1


TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, YOL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT, KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 18/12/2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2015/165188

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

ç) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 1 - Diyarbakır-Batman-Muş hatlarında mevcut, (Teknik Şartnamede belirtilen 5 Adet Bekçili Bariyerli Hemzemin Geçit olan yerlerde) Hemzemin geçit için, 3 Vardiya, 20 Personelle Hizmeti işi alımı. (01/01/2016 Tarihinden 31/12/2016 Tarihine kadar (12 aylık) yaptırılması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 18/12/2015 Tarih, saat: 14.00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 100,00-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihaleye kısmi teklif verilmez.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10786/1-1


5.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ İLE 5.000.000 ADET 3289 FORM BÖLGESEL VE TREN İÇİ YOLCU BİLETİ BASIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2015/171550

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 (312) 309 05 15/4309-4679 - 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi                        :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı     :  3101 Form Anahat ve YHT Yolcu Bileti 5.000.000 adet ve 3289 Form Bölgesel ve Tren İçi Yolcu Bileti 5.000.000 adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/12/2015 Pazartesi günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (419 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 150,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11024/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1 - Büyük Cami Mahallesi Belediye Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Kentsel Yenileme Proje kapsamında 3730 m² miktarlı arsaya kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacağından; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işi.

2 - İhale Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 Merkez/BOLU adresinde bulunan Belediye hizmet binası Meclis Salonunda 18.12.2015 Cuma günü saat 14:00’de “2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - Büyük Cami Mahallesi Belediye Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Kentsel Yenileme Proje kapsamında 3730 m² miktarlı arsaya kat karşılığı inşaat ihalesinin muhammen bedeli, 14.000.000,00 TL (Ondörtmilyonlira), geçici teminat 500.000,00 TL (Beşyüzbinliradir.

4 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL. karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5 - İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A) Dış Zarf

a) Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni ikametgah belgesini.

b) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası varsa fax numarası.

c) Ticaret ve Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi.

d) İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

e) Teklif Vermeye Yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

f) 250,00 TL Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

g) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları 500.000,00 TL (Beşyüzbinlira) geçici teminat makbuzu veya banka makbuzu.

h) Bolu Belediyesine Borcu olmadığına dair belge.

B) İç Zarf

a) Bu zarfın içerisine isteklinin Bolu Belediyesi Kent Merkezi Belediye Binası ve Teras çatısında kat karşılığı alanı için teklif verilecektir.

b) İhaleye katılıp teklif verecek istekliler Kat Karşılığı İnşaat İhalesi + 500.000,00 TL (Beşyüzbinlira) ve üzeri olarak teklif vereceklerdir.

6 - Teklif Artırımları 1.000,00 TL (Binlira) ve katları olarak alınacaktır.

7 - İstekliler belgelerini ihale günü saat 14:00 a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

10945/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzeme Grubu

Miktarı

 

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

Madeni Çöp Kutusu (Kahverengi)

15.000

Adet

Teknik Şartname

25.12.2015

Madeni Çöp Kutusu (Kurşini Alüminyum)

15.000

Adet

Teknik Şartname

Yüzey Temizleme Maddesi (5 L)

1.300.000

Litre

Teknik Şartname

30.12.2015

Yüzey Temizleme Maddesi (Otomat makineler için, 5 L)

75.000

Litre

Teknik Şartname

Sıvı Sentetik Bulaşık Deterjanı (5 L)

900.000

Litre

Teknik Şartname

31.12.2015

Mekanik Temizleme Tozu (Klorlu)

60.000

Kutu

Teknik Şartname

05.01.2016

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi (750 ml)

150.000

Şişe

Teknik Şartname

06.01.2016

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi (5 L)

150.000

Litre

Teknik Şartname

Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı)

20.000

Adet

Teknik Şartname

07.01.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış, döküm alınabilmekte olup, ayrıca doküman verilmeyecektir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10972/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Büyük Boy 65x80 cm, siyah)

750.000

Rulo

Teknik Şartname

29.12.2015

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Battal Boy 72x95 cm, siyah)

750.000

Rulo

Teknik Şartname

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Jumbo Boy 80x110 cm, siyah)

750.000

Rulo

Teknik Şartname

Çöp Torbası(Tıbbi Atıklar İçin Battal Boy,72x95 cm, kırmızı)

50.000

Rulo

Teknik Şartname

Çöp Torbası(Tıbbi Atıklar İçin Jumbo Boy,80x110 cm, kırmızı)

50.000

Rulo

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış, doküm alınabilmekte olup, bu nedenle ayrıca doküman verilmeyecektir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10976/1-1


BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

                                          ADANA

İhale Kayıt No                           :  2015/169628

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354/4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 30.700 Adet 60 E1 Raya Uyumlu B70 Beton Travers alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/01/2016 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11018/1-1


KONKASÖR BALASTI SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

                                         ADANA

İhale Kayıt No                           :  2015/169638

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354/4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Kaşınhanın’da 32.300 m3, Çumra’da 13.000 m3 ve Arıkören’de 12.400 m3 olmak üzere toplam 57.700 m3 Konkasör Balastı alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/01/2016 günü saat 14:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11019/1-1


DÜZELTME İLANI 3

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) Resmi Gazete ile 28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6 - Teklifler 23 Aralık 2015 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beşyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 23 Aralık 2015 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

11057/1/2-2

—————

AMENDMENT NOTICE 3

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and Record No: 7682/2/2-2 on August 28, 2015 are updated as follows.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on December 23, 2015 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent (fivehundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on December 23, 2015 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

11057/2/2-2


15 KALEM MUHTELİF ELEKTRONİK VE İMALAT TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Elektronik ve İmalat Teçhizat alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/171957

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  15 Kalem Muhtelif Elektronik ve İmalat Teçhizat Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

2 Boyutlu Tarayıcı

1 ADET

2

A3 Renkli Yazıcı

1 ADET

3

A4 Yazıcı

1 ADET

4

İş İstasyonu

4 ADET

5

Masaüstü Bilgisayar

3 ADET

6

Dizüstü Bilgisayar

2 ADET

7

Çizim Tableti

3 ADET

8

3 Boyutlu Tarayıcı

1 ADET

9

Ekran Kartı

4 ADET

10

DSLR Fotoğraf Makinesi

1 ADET

11

Harici Sabit Disk

3 ADET

12

48" LED TV

1 ADET

13

4-Eksenli CNC Router Makinesi

1 ADET

14

3-Boyutlu FDM Yazıcı 1

1 ADET

15

3-Boyutlu PolyJet Yazıcı

1 ADET

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  17.12.2015 Perşembe günü, saat: 11:15

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.4.1. Teknik Şartnamelerde belirtilen 15. kalem için ISO belgesi verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17.12.2015 Perşembe günü, saat: 11:15’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11053/1-1


1 ADET XRD CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

XRD Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/171966

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet XRD Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  18.12.2015 Cuma günü, saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. Teknik Şartnamede belirtilen ISO, CE ve TSE belgeleri verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 18.12.2015 Cuma günü, saat: 10:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11054/1-1


8 KALEM MUHTELİF ELEKTRONİK VE İMALAT TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Elektronik ve İmalat Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/171849

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  8 Kalem Muhtelif Elektronik ve İmalat Teçhizatı Alımı

Sıra no

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

Bilgisayar

2 adet

2

3D Yazıcı (1.model)

1 adet

3

3 Boyutlu Lazer Yazıcı

1 adet

4

3D yazıcı (2.model)

1 adet

5

Grafik Tasarım Tableti (13’’)

3 adet

6

Grafik Tasarım Tableti

5 adet

7

Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü

3 adet

8

Taşınabilir el tarayıcı

1 adet

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  17.12.2015 Perşembe günü, saat: 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.4.1. Teknik Şartnamelerde belirtilen (2.Kalem için ISO, 3.Kalem için CE belgesi) belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17.12.2015 Perşembe günü, saat: 10:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11055/1-1


AKARYAKIT VE LPG OTO GAZ SATIŞ İSTASYONU KİRAYA VERİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Gaybi Efendi Mahallesinde tapunun 37 pafta, 223 ada 42 numaralı parselde kayıtlı 2.331,30 m2’lik alan üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG Oto Gaz Satış İstasyonunun 5 (beş) yıllığına kiralanması işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Akaryakıt ve Satış İstasyonu:

 

Adres

Peşin Alınacak Bedel

Muhammen Bedel (Aylık)

Geçici Teminat

Şartname Bedeli

Kütahya Merkez Gaybi Efendi Mah.

1.500.000,00 TL

15.000,00 TL+KDV

180.000,00 TL

500,00 TL

 

2 - Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 500 TL ücret karşılığında alabileceklerdir. İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.

4 - İhale 17/12/2015 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (İl Encümeni) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır.

5 - Muhammen bedel Kütahya İl Özel İdaresi’nin banka hesabına (9. maddede belirtilen hesap no) sözleşme imzalanmadan önce yatırılacak 1.500.000,00 TL bedel üzerine aylık 15.000,00 TL’dir. KDV ile işbu ihale ve bağlı sözleşmesinden doğacak tüm vergi, resim, harçlar ve diğer ödemeler (karar pulu, noter onay ücreti vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6 - Geçici teminat İdaremiz adına 180.000,00 TL‘lik banka teminat mektubu (süresiz olacaktır) olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına (9. maddede belirtilen hesap no) yatırılacaktır.

7 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler:

A) Gerçek Kişiler;

a) Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası,

c) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,

d) Vekaleten katılıyor ise noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

e) Noter tasdikli imza sirküleri,

f) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

g) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol piyasası Lisans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve EPDK tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına sahip Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansı,

h) Her sayfası imzalanmış şartname,

i) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.

B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, (Ticaret Sicil Belgesi)

c) Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)

d) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,

e) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

f) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol piyasası Lisans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve EPDK tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına sahip Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansı,

g) Her sayfası imzalanmış şartname,

h) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.

C) Ortaklık Olması Halinde;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi. Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)

c) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,

d) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

e) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol piyasası Lisans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve EPDK tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına sahip Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansı,

f) Her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.

8 - İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozularak geçici teminatı İdarenin hesabına gelir kaydedilir.

9 - Geçici Teminat bedeli:

a) Tedavüldeki Türk parası ile Kütahya İl Özel İdaresi’nin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 Iban numaralı hesabına nakit olarak,

b) 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit içi banka teminat mektubu olarak yatırılabilir.

10 - İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi halinde, iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İlan olunur.

11060/1-1