6 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29554

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosundan:

Bursa-Yıldırım Kaymakamlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adayların http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri, Doçentler 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

DOÇENT

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

DERECE

ADET

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

 

 

Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Membran ve Katalizör hazırlama konularında çalışmaları olmak.

Otomotiv Teknolojisi Programı

3

1

11052/1-1


Adalet Bakanlığından:

Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/471 Esas, 1985/598 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11036/1-1

—————

Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/180 Esas, 1986/160 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11035/1-1

—————

Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2015/1141 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11034/1-1


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosundan:

İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

İdari Yaptırım Defter No     :  2015/6

İdari Yaptırım Karar No      :  2015/1

Davacı                                 :  K.H.

Kabahat İşleyen                   :  HALİD MAHMODE (); MANDY ve SKİNA'den olma, 1987 doğumlu, DASİL PALİA SİLA MAMDİ BHAVLDİM DAAT ALA SADDA ALA İSLAMABAD adresinde ikamet eder.

Kabahat İşleyen                   :  MARUH BİNALİ (); ALİ ve FATİMA'den olma, 1984 doğumlu, ŞEHİT MUHAMMED DURRA MAH. GAZZE FİLİSTİN adresinde ikamet eder.

Kabahat Eylemi                   :  5682 sayılı Pasaport Kanunun 35. maddesi

Kabahat Tarihi ve yeri         :  24/05/2008 - UZUNKÖPRÜ

İDARİ YAPTIRIM EVRAKI İNCELENDİ

Kabahat evrakının incelenmesinde; kabahat tarihinin 24/05/2008 olduğu, kabahat işleyenler hakkında Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının 2008/954 soruşturma, 28/05/2008 tarih ve 2008/187 sayılı iddianame kararı ile 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 34. maddesine muhalefet kapsamında kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda kabahat eylemini işleyenler hakkında Uzunköprü Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/230 Esas, 01/03/2010 tarih ve 2010/29 sayılı kararı ile eylemlerinin Pasaport Kanunun 35. maddesine uyduğundan bahisle ve bu maddede öngörülen cezanın 5252 Saylı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki kanunun değişik 7/1 maddesi uyarınca idari para cezasına dönüştürülmüş olması ve aynı yasanın 7/4 maddesi uyarınca ceza verme görevinin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğunun belirtilerek görevsizlik kararı verildiği ve mahkemece verilen kararın 04/09/2015 tarihinde kesinleştiği, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 35 maddesinde "Bakanlar Kurulunca tayin olunan mahallerden başka yerlerden Türkiye’ye giren ya da çıkanlar usulüne uygun pasaport taşısalar bile 500 TL idari para cezası ile cezalandırılır" hükmünün yer aldığı, kabahat işleyenlerin kabahat eylemlerini 24/05/2008 tarihinde gerçekleştirdikleri ve 5326 Sayılı Kabahat Kanunu'nun 20/2-c bendinde "Soruşturma zamanaşımı süresi 50.000 Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır" hükmü dikkate alındığında kabahat işleyenlerin kabahat eylemlerinin zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından,

Kabahat eylemini işleyenler hakkında zamanaşımı nedeniyle 5326 sayılı Kabahat Kanunu'nun 20/1 maddesi uyarınca İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, Kararın bir sureti kabahat işleyenlere TEBLİĞİNE,

İlgilinin kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Uzunköprü Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazı kabil olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 26 ve devamı maddelerince karar verildi.

10908/1-1


Bursa-Yıldırım Kaymakamlığından:

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Mümin KARAALİ hakkında; 4483 sayılı Kanuna göre Yıldırım Kaymakamlığı tarafından verilen 21/07/2015 tarih ve 2015/42 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine ilişkin karar, Şikayetçi HALİME ÇETİN ve HAKAN KARA'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 28. 29. ve 30. maddeleri uyarınca ilan tebliği olunur.

10983/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.11.2015     Karar No: 6929

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                        :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ    :  15.05.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  12.572 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/L43-c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

11009/1-1

—————

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Şti, Pinnacle Turkey Inc. Şti ve Corporate Resources B.V. Şti’nin Tekirdağ ili sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV/3934 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d3-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsat iktisabı için 05.11.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

11010/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.11.2015      Karar No: 6930

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                        :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ    :  10.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.537 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/F19-b3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

11011/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında yer alan Bozhöyük-2 ve Bozhöyük-9 lokasyon sahaları ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 2. ve 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhöyük Köyündeki 187 no.lu parselin 1159,88 m²’lik, 375 no.lu parselin 11002,40 m²’lik, 377 no.lu parselin 161,58 m²’lik kısmı olmak üzere gerekli olan toplam 12.323,86 m²lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 27.10.2015 ve bunu tamamlayan 09.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11012/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında yer alan Bozhöyük-6 kuyusunun yolu ile enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 2 inci Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhöyük Köyü, Tepe Mevkiindeki; 193 no.lu parselin 8.82 m²’lik kısmının (mülkiyet), 2698.70 m²’lik kısmının (irtifak) olmak üzere gerekli olan toplam 2707.52 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 18.11.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11014/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında yer alan Bozhöyük-5 lokasyon sahası yolu, pilon yeri ve enerji nakil hattı tesisi için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1, 2, 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhöyük Köyündeki; 492 no.lu parselin 462,96 m²’lik kısmının (irtifak), 788,03 m²’lik kısmının (mülkiyet), 493 no.lu parselin 818,27 m²’lik kısmının (mülkiyet), 494 no.lu parselin 1476,68 m²’lik kısmının (irtifak), 116,97 m²’lik kısmının (mülkiyet), Merkez İlçesi, Hacıhalil Köyündeki; 532 no.lu parselin 1559,48 m²’lik kısmının(irtifak), 2701,31 m²’lik kısmının (mülkiyet), 534 no.lu parselin 12,27 m²’lik kısmının (irtifak), 409,30 m²’lik kısmının (mülkiyet) olmak üzere, gerekli olan toplam 8345,27 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11015/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.11.2015     Karar No: 6931

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                               :  Ankara

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ    : Söğütözü Mah 2180. Cad No: 86

                                                     06100 Çankaya, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  31.12.2014-17.03.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Sahaya İlave

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• TADİLDEN SONRAKİ

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  4334 hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/TPO/5178

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ili dahilinde sahip bulunduğu 2300 hektarlık ARİ/TPO/5178 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasına 2034 hektarlık sahanın ilave edilmesi için başvuruda bulunmuştur.

İşletme sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º02’25’’00’’’

40º55’15’’00’’’

b

38º02’00’’00’’’

40º55’15’’00’’’

c

38º02’00’’00’’’

41º00’00’’00’’’

d

38º00’25’’20’’’

41º00’00’’00’’’

e

38º00’25’’20’’’

40º51’00’’00’’’

f

38º02’25’’00’’’

40º51’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sahaya ilave suretiyle işletme sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra ARİ/TPO/5178 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatına ilavesi istenen saha Didan yapısının doğu uzantısında devamı olarak yer aldığından 1 nci yıl içerisinde 1 adet tespit kuyusu açarak üretime geçilmesi, aksi takdirde ilave edilen sahanın terk edilmesi şartı ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11 inci maddesinin 2. fıkrası gereğince 2034 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

11013/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ