6 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29554

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Ilgaz Belediye Başkanlığından:


50.000 ADET BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pursaklar Belediyesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 (üç) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                   :  1) 2015/170049    2) 2015/170106    3) 2015/170118

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7093

                                                         Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi             :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1) Erişkin Yoğun Bakım Sistemi, 1 Adet (Komple)

                                                         2) Ağız içi Görüntüleme Cihazı, 1 Adet (Komple)

                                                         3) Frezleme Ünitesi, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                    :  1) Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

                                                         2) Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı,

                                                         3) Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/

    Tarih ve saatleri                        :  1) Tarih: 29/12/2015 Saat: 14:00

                                                         2) Tarih: 22/12/2015 Saat: 14:00

                                                         3) Tarih: 22/12/2015 Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 1) no’lu ihale için 100,00- TL 2) ve 3) no’lu ihaleler için 50,00- TL. karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 1) no’lu ihale için 110,00- TL 2) ve 3) no’lu ihaleler için 60,00- TL. doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11026/1-1

 


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Ilgaz Belediye Başkanlığından:

İstekliler ihaleye ilişkin bilgi ve belgeleri aşağıdaki adı unvanı yazılı adresten temin edebilirler.

İşin Niteliği: Proje kapsamında yer tespit raporu ile belirlenmiş ve ekte belirtilen 2 noktada 4 yönde Anlık Hız İhlal Sistemi Kurulması, kurum tarafından tahsis edilen arsada 1 Ad. 2500 m2 ve 1 Ad. 450 m2 belediye hizmet binasının (mobilya tefrişat hariç) Çevre Şehircilik Bakanlığı kamu binası yapım şartnamelerine uygun olarak, projeleri kurum tarafından onaylanmak suretiyle yapılması, 1 adet binek oto tipi 1, 2 adet binek oto tipi2, 1 adet kamyonet, 1 adet çöp kamyonu, 1 adet damperli kamyon, 1 adet 4x2 pick up, 1 adet çok amaçlı araçların temini, kurulacak sistemin (bina ve araçlar dışında kalan TEDES sistemleri) sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere işletilmesi, sözleşme süresince gerekli tüm bakım ve onarımının yapılması, sonradan oluşacak olan imar planları ve karayolları planları doğrultusunda gerekli altyapı dahil sistemlerin taşınması, sisteme gerekli yeni yatırımların yapılması ve sonradan oluşan ilave noktaların eklenmesi işi bu şartname kapsamında yapılarak Geçici kabulden itibaren 10 (on) yıl sure ile işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması ihaleye çıkartılmıştır.

İhaleye İlişkin Belgeler:

a) İhale Usulü                      :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

b) İhalenin yapılacağı yer    :  ILGAZ Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif eksiltme usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) İhale tarihi                       :  25 ARALIK 2015

d) İhale Saati                       :  14:00

e) İhale Dokümanları           :  Şartname ve ekleri ILGAZ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1000.- TL (Bin TL.) bedelle satın alınacaktır.

İsteklide Aranan Şartlar ve Belgeler:

A) Gerçek Kişiler:

• Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• İstekliler muhammen bedelin %3’ü 212.500 (ikiyüzonikibinbeşyüz) TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• ILGAZ Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

• İlgili Vergi Dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti .

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

• İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

• İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete başlayacağına dair noterden taahhütname getireceklerdir.

• İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

• Yeterlilik için;

Aşağıdaki işlerden her ikisini birlikte;

• Elektronik Denetim Hız İhlal Sistemi,

a) Yurt içinde ve ya yurt dışında en az üç şehirde kurulumu işini yapmış olma belgesi,

veya

b) İsteklinin önerdiği yukarıdaki ürünlerden yurt içinde TEDES Projesi Kapsamında en az bir şehirde veya yurtdışında en az üç şehirde en az ikişer noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir)

• E GRUBU: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri

1- Karayolu Sinyalizasyon İşleri,

2- Demiryolu Sinyalizasyon İşleri,

3- Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri,

4- Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri,

5- Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi,

6- Haberleşme, veri toplama ve kontrol sitemleri,

Bu işlerden en az yaklaşık maliyetin %75’i kadar iş deneyim belgesi

B) Tüzel Kişiler :

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• İstekliler muhammen bedelin %3’ü 212.500 (ikiyüzonikibinbeşyüz) TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• ILGAZ Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .

• İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

• İlgili vergi dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti .

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

• İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

• İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete başlayacağına dair noterden taahhütname getireceklerdir.

• İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

• Yeterlilik için;

Aşağıdaki işlerden her ikisini birlikte;

• Elektronik Denetim Hız İhlal Sistemi,

a) Yurt içinde ve ya yurt dışında en az üç şehirde kurulumu işini yapmış olma belgesi,

veya

b) İsteklinin önerdiği yukarıdaki ürünlerden yurt içinde TEDES Projesi Kapsamında en az bir şehirde veya yurtdışında en az üç şehirde en az ikişer noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir)

• E GRUBU: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri

1 - Karayolu Sinyalizasyon İşleri,

2 - Demiryolu Sinyalizasyon İşleri,

3 - Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri,

4 - Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri,

5 - Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi,

6 - Haberleşme, veri toplama ve kontrol sitemleri,

Bu işlerden en az yaklaşık maliyetin %75’i kadar iş deneyim belgesi

• İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar ILGAZ Belediye Başkanlığı ihale komisyon başkanlığına verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

10999/1-1

 


50.000 ADET BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/170065

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 - 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  B-70 Beton travers, 50.000 adet

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 17/12/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11044/1-1

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 15,64.- TL ile en çok 825.341,71.- TL arasında değişen; 14/12/2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00- TL en çok 82.534,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Flora Rulman, Akvaryum lambası, Soğul rulo sac, Abajur, Oyuncak, Makaron, Oto Radyo teyp, Ses sistemi, Dvd Oynatıcı, Kol saati, Cep telefonu ve Aksamları, Sigara Tabakası, LCD ekran, MP3 çalar, Sigara sarma makinası, Havalı matkap, V Kayışı, LCD Panel, Yapıştırıcı, Fotokopi makinası, Flanş, Şönil, Ponpon, Makine ve aksamları, Gaz Valfı, Şofben Dedantör, Etiket, Süspansiyon Amortisörü, Konteyner, Dokuma kumaş, Konnektör, Sparfzet Tır kayışı, Kumaş ve benzerleri, Motorlu taşıt aksam parça, Yangın Söndürücü, Set Üstü Ocak, Mikro dalga fırın, Parça Kömür tozu, Demir kaldırma tertibatı, Civata, Polyester kumaş perde, Yağlama ekipmanı, Vakum Temizleme makinası, Düğme Pil, Yapı malzemesi, Bağlantı elemanları, Burç takozu, Tahta palet, Süt Tozu, Polimer Vernik, İskele ve Kalıp Ayırıcı vb.) 49 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 15/12/2015 günü saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11051/1-1

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pursaklar Belediyesi Başkanlığından:

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ

S. No

Mahallesi

Ada

Parsel

Hisse Oranı

Alan (m2)

Cinsi

Kullanım Amacı

Emsal

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

İhale Usulü

%18 K.D.V.

1

Pursaklar

95570

3

Tam

2391

Arsa

Benzin Akaryakıt LPG İkmal İstasyonu

E:0.80 Hmax: Serbest

5.499.300,00 TL

164.979,00 TL

10:00

36. madde

Muaf

1 - Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) Maddesine göre 17/12/2015 tarihinde saat 10:00' da Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3 Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4. Kat İhale ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

36. maddeye göre ihale edilecek taşınmaz için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna iletilmek üzere Pursaklar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz 5.Kat Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

A) Nüfus cüzdanı fot.

B) Telefon ve varsa fax numarası bildirilecektir.

C) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

D) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

A) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

B) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

C) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

3 - Kapalı Teklif Usulü İhale (2886 D.İ.K. 36. madde)

Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu(İdari Şartnamenin 11. maddesi doğrultusunda hazırlanmış), bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunacaktır.

4 -İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı vb.) ödemek istekliye aittir.

5 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

11006/1-1