4 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29552

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MALİ DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, (10) adet Mali Denetçi Yardımcısı unvanlı kadroya yazılı ve sözlü-mülakat şeklinde giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

I - ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1 - Türk Vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4 - Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5 - Engelli personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

6 - 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

7 - Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

8 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

II - ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

Adayların, sınava son başvuru tarihi itibariyle en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmaları ve 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP35 puan türünde 70 ve üzeri puan almış olmaları şarttır.

 

KADRO UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

KADRO SAYISI

MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI

Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı

KPSSP35

70

10

En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

III - BAŞVURU SÜRESİ:

Başvuru süresi, 07 Aralık 2015 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 08 Ocak 2016 tarihinde saat 18.00’da sona erecektir.

IV - BAŞVURU ŞEKLİ:

Sınav başvuruları, TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayınlanacak olan başvuru formu ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru formunda yer alacak vesikalık fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun, kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek nitelik ve çözünürlükte olacaktır.

Adaylar, 04 Aralık 2015 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı kadro unvanlarından yalnızca birisine başvuruda bulunabilecektir. Başvuru süresinin sonunda, adaylar KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, sınav açılan kadro sayısının 20 katı aday (200 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.

Adaylar, başvuru formunun tam ve eksiksiz olarak doldurulmasından ve verdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

V - SINAV ŞEKLİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü-mülakat şeklinde iki aşamalı yapılır.

VI - SINAV ÜCRETİ:

Sınava katılacak adaylardan alınacak sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir.

VII - YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav, Ankara’da yapılacak olup sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

VIII - YAZILI SINAV KONULARI:

Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

a) İktisat grubu:

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) Türkiye ekonomisi,

4) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

b) Maliye grubu:

1) Kamu maliyesi,

2) Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi,

3) Türk vergi sisteminin genel esasları,

4) Maliye politikası.

c) Hukuk grubu:

1) Anayasa hukuku,

2) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

3) Ceza hukuku (Genel hükümler),

4) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

5) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

6) Vergi hukuku.

ç) Muhasebe grubu:

1) Genel muhasebe,

2) Maliyet muhasebesi,

3) Şirketler muhasebesi.

Yazılı sınav sorularının konu grupları bakımından ağırlıkları; iktisat grubu %25, maliye grubu %25, hukuk grubu %25 ve muhasebe grubu %25 şeklinde olacaktır.

IX - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir, en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılır.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav ilanında belirtilen konu gruplarından en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını (40 kişi) geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü-mülakat sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü-mülakat sınavına çağrılır.

X - SÖZLÜ-MÜLAKAT SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü-mülakat sınavı, Ankara’da TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında yapılacak olup, sınav günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

XI - SÖZLÜ-MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

Yazılı sınava katılarak başarılı olan ve sözlü-mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü-mülakat sınavına katılacakları gün sınav komisyonuna teslim edecektir.

1. Başvuru için TRT'nin www.trt.net.tr internet adresinde elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurmuş oldukları başvuru formu (ıslak imzalı),

2. Özgeçmiş (ıslak imzalı),

3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (aslı görülüp, fotokopisi onaylanacaktır.).

XII - SÖZLÜ-MÜLAKAT SINAVI KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü-mülakat sınavında adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü-mülakat sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü-mülakat sınavında başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

XIII - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler yüz puan üzerinden yapılacaktır. Her bir sınav şeklinden en az yetmiş puan almış olma şartı aranır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarında alınan notların aritmetik ortalaması dikkate alınarak en yüksek ortalamadan başlanarak genel başarı sırası belirlenir. En yüksek ortalamadan başlayarak atama yapılacak olup, ilan edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste ilan edilir.

IVX - GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN DUYURULMASI:

Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar, TRT'nin www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

XV - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınava katılanlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Kuruma itirazda bulunabilirler. Kurum, itirazları Komisyona inceleterek en geç 20 gün içinde ilgiliye cevap verir.

XVI - ATAMA İŞLEMLERİ:

Giriş sınavını asıl olarak kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgelerle birlikte süresi içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine Mali Denetçi Yardımcısı kadrosuna atamaları yapılır. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyen adayların atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içinde giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

Giriş sınavını kazanan adaylardan yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen veya sınav sonuçları açıklandıktan sonra 15 gün içinde belgelerini tamamlamayanların atamaları yapılmayacaktır.

XVII - GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARDAN ATAMADAN ÖNCE İSTENİLECEK BELGELER:

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1. Başvuru formu (Sözlü-mülakat sınavda ıslak imzalı olarak sınav komisyonuna teslim edilecektir.),

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi onaylanacaktır.),

3. Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5x6 cm boyutunda 8 adet vesikalık fotoğraf,

5. Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

7. Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi (Kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır.),

8. Kamu etik sözleşmesi (Kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır.),

9. Ölüm yardımı ödeneğinin kimlere verileceğini gösterir beyanname (Kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır.),

10. Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların hizmet belgeleri.

İlanen duyurulur.

11000/1/1-1

—————

YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, (20) adet Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı unvanlı kadroya yazılı ve sözlü-mülakat şeklinde giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

I - ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1 - Türk Vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5 - Engelli personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

6 - 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

7 - Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

8 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

II - ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

Adayların sınava son başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmak.

5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden KPSSP37 puan türünde 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

KADRO UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

KADRO SAYISI

MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI

Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı

KPSSP37

70

20

Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmak.

III - BAŞVURU SÜRESİ:

Başvuru süresi, 07 Aralık 2015 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 08 Ocak 2016 tarihinde saat 18.00’da sona erecektir.

IV - BAŞVURU ŞEKLİ:

Sınav başvuruları, TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayınlanacak olan başvuru formu ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru formunda yer alacak vesikalık fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun, kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek nitelik ve çözünürlükte olacaktır.

Adaylar, 04 Aralık 2015 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı kadro unvanlarından yalnızca birisine başvuruda bulunabilecektir. Başvuru süresinin sonunda, adaylar KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, sınav açılan kadro sayısının 20 katı aday (400 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.

Adaylar, başvuru formunun tam ve eksiksiz olarak doldurulmasından ve verdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

V - SINAV ŞEKLİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü-mülakat şeklinde iki aşamalı yapılır.

VI - SINAV ÜCRETİ:

Sınava katılacak adaylardan alınacak sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir.

VII - YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav, Ankara’da yapılacak olup sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

VIII - YAZILI SINAV KONULARI:

Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

a) İKTİSAT GRUBU:

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) Türkiye ekonomisi,

4) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

b) MALİYE GRUBU:

1) Kamu maliyesi,

2) Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi,

3) Türk vergi sisteminin genel esasları,

4) Maliye politikası.

c) HUKUK GRUBU:

1) Anayasa hukuku,

2) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

3) Ceza hukuku (Genel hükümler),

4) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

5) Borçlar hukuku (Genel hükümler).

Yazılı sınav sorularının konu grupları bakımından ağırlıkları; iktisat grubu %30, maliye grubu %30 ve hukuk grubu %40 şeklinde olacaktır.

IX - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir, en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılır.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav ilanında belirtilen konu gruplarından en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını (80 kişi) geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü-mülakat sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü-mülakat sınavına çağrılır.

X - SÖZLÜ-MÜLAKAT SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü-mülakat sınavı, Ankara’da TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında yapılacak olup, sınav günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

XI - SÖZLÜ-MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

Yazılı sınava katılarak başarılı olan ve sözlü-mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü-mülakat sınavına katılacakları gün sınav komisyonuna teslim edecektir.

1. Başvuru için TRT'nin www.trt.net.tr internet adresinde elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurmuş oldukları başvuru formu (ıslak imzalı),

2. Özgeçmiş (ıslak imzalı),

3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (aslı görülüp, fotokopisi onaylanacaktır.)

XII - SÖZLÜ-MÜLAKAT SINAVI KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü-mülakat sınavında adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü-mülakat sınavında başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

XIII - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler yüz puan üzerinden yapılacaktır. Her bir sınav şeklinden en az yetmiş puan almış olma şartı aranır.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarında alınan notların aritmetik ortalaması dikkate alınarak en yüksek ortalamadan başlanarak genel başarı sırası belirlenir. En yüksek ortalamadan başlayarak atama yapılacak olup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste ilan edilir.

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN DUYURULMASI:

Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar, TRT'nin www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

XV - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınava katılanlar sonuçların ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Kuruma itirazda bulunabilirler. Kurum, itirazları Komisyona inceleterek en geç bir ay içinde ilgiliye cevap verir.

XVI - ATAMA İŞLEMLERİ:

Giriş sınavını asıl olarak kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgelerle birlikte süresi içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atamaları yapılır. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyen adayların atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içinde giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

Sınavı kazanan adaylardan yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen veya sınav sonuçları açıklandıktan sonra 15 gün içinde belgelerini tamamlamayanların atamaları yapılmayacaktır.

XVII - GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARDAN ATAMADAN ÖNCE İSTENİLECEK BELGELER:

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1. Başvuru formu (Sözlü-mülakat sınavda ıslak imzalı olarak sınav komisyonuna teslim edilecektir.),

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi onaylanacaktır.),

3. Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

4. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5x6 cm boyutunda 8 adet vesikalık fotoğraf,

5. Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

7. Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi (Kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır.),

8. Kamu etik sözleşmesi (Kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır.),

9. Ölüm yardımı ödeneğinin kimlere verileceğini gösterir beyanname (Kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır.),

10. Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların hizmet belgeleri.

İlanen duyurulur.

11000/2/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

11.09.2015 tarihli 29472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 02.09.2015 tarihli 119 sayılı Ek Tahakkuk Kararı ve 01.09.2015 tarihli 3227 sayılı Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 1680295699 vergi numaralı BGS Boğaziçi Giyim Sanayicileri Dış Tic. A.Ş. adına düzenlenen 25.11.2015 tarihli 11961707 sayılı Ödeme Emrine konu 11.795,13-TL GV, 17.814,67-TL KDV, 44.617,36-TL DV, 5.616,99-TL KKDF ile faizi ve 555.354,38-TL'lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

10874/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

02.09.2015 tarihli 29463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 15.11.2006 tarihli IM035386 ve IM035387 sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergilerin ve 27.08.2015 tarihli 3179 sayılı Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 1680295699 vergi numaralı BGS Boğaziçi Giyim Sanayicileri Dış Tic. A.Ş. adına düzenlenen 25.11.2015 tarihli 11965649 sayılı Ödeme Emrine konu 8.851,79-TL GV, 12.681,67-TL KDV, 29.359,60-TL ADV, 3.688,25-TL KKDF ile faizi ve 56.515,06-TL'lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

10875/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

15.10.2015 gün ve 2015/132 sayılı ceza kararı

Hacı Selim ARSLAN- Özel Cebeci Çözüm Dershanesi Eski Müdürü

"Kurumun yerleşim planlarında yapılan kontenjanı etkileyen değişiklikler için inceleme yaptırılarak onay almadığınız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aslı gibidir şeklinde onaylatarak kullandığınız" İddiaları sübut bulmuştur. Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

10877/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.11.2015 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna kayıtlı 20.04.1985 doğumlu Bedii Süheyl oğlu Ahmet Kaan BATUM'un Fransa'daki "Üniversite Paris 1 Pantheon-Sorbonne"den aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.12.2010 tarihli kararına istinaden düzenlenen 63451 seri numaralı "Hukuk" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi’nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

10878/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.

Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

10951/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce ATMACA GİYİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM015757/17.06.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'ne ilişkin yazılar yükümlüsünün ŞEHİT ŞAHİNBEY CAD. ÇAMLIK MAH. NO:2/2 ÇEKMEKÖY ÜMRANİYE/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM015757/17.06.2005

15ET34220025

KDV: 12.685,00-TL

KKDF: 2.053,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 14.738.00-TL

10880/1-1

—————

Gümrüğümüzce Akkord Madencilik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli IM008280/08.06.2009 IM005589/07.04.2010 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ' ne ilişkin yazılar yükümlüsünün EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER MEVKİİ E-6 YANYOL SAMANDIRA-İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO . TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM0005589/07.04.2010

15ET34220045

KDV: 119.773,00-TL

KKDF: 23.920,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZAS1: 143.693.00-TL

10881/1-1

—————

Gümrüğümüzce ALGON MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM023423/04.09.2007 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK'a ilişkin yazılar yükümlüsünün BEYKOZ SOKAK NO: 5 D: 5 KAVAKLIDERE ÇANKAYA-ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM023423/04.09.2007

15ET342200174

KDV: 63.778,00-TL

KKDF: 10.262,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 74.040.00-TL

10882/1-1

—————

Gümrüğümüzce MERİÇ KONF. TEKS. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM023746/17.11.2003 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ' ne ilişkin yazılar yükümlüsünün TUNUS CAD. NO: 8/15 KAVAKLIDERE ÇANKAYA-ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM023746/17.11.2003

15ET34220018

KDV: 642,00-TL

KKDF: 101,00-TL

GV: 124,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 867,00-TL

10883/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ysk_Sayfa_30.jpg


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat ve Hukuk Müşaviri alımı yapılacaktır.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (Yetmiş) Puan almış olmak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Avukatlık Kadrosu için son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

5. Hukuk Müşaviri kadrosu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak.

1. Başvuru Formu, web sitesinden temin edilebilecektir.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf,

4. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

7. Hukuk Müşaviri kadrosu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde yer alan 10 yıl hizmetinin bulunması şartını sağladığı gösterir belgeler.

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

• Anayasa Hukuku

• Medeni Hukuk

• Borçlar Hukuku

• Ticaret Hukuku

• Medeni Usul Hukuku

• İcra ve İflas Hukuku

• İdare Hukuku

• İdari Yargılama Hukuku

• Ceza Hukuku

• Ceza Usul Hukuku

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Hukuk Müşaviri

GİH

1

1

Avukat

AH

1

6

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

07.12.2015

SON BAŞVURU TARİHİ

25.12.2015

BAŞVURU DEĞERLENDİRME TARİHİ

30.12.2015

YAZILI SINAV PROGRAMI

Bayburt Üniversitesi

(Dede Korkut Kampüsü)

12.01.2016 Saat: 14.00

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

15.01.2015

SÖZLÜ SINAV PROGRAMI

Bayburt Üniversitesi

(Dede Korkut Kampüsü)

19.01.2016 Saat: 14.00

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

20.01.2016

10959/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,  İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,  Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent  ve  Yardımcı Doçent  alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

" Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Ezcacılık İşletmeciği

Yardımcı Doçent

1

Toplam Kalite Yönetimi konusunda deneyimli olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak. Blok kopolimer sistemler ile AFM alanında deneyimli olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Botanik

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

Likenlerin Sistematiği ve Ekolojisi üzerinde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

Hidrojen Gazı ve Uçucu Organik Bileşiklerin Buharlarını Algılayan Sensörler ile Kompozitlerin ve Organik Moleküllerin Elektriksel Özellikleri Üzerine SCI Makaleleri olmak, Güneş Pili ve Biyosensör konularında lisansüstü tez yaptırmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

q-Analiz ve İntegral Dönüşümleri ile ilgili yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Akustik Saçılma Problemleri, Non Selfadjoint Sturm-Liouville Operatörü alanlarında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

Sosyoloji alanında Doktora derecesine sahip; Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar ve İletişim Sosyolojisi alanında yayın yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

Yeniçağ Tarihi alanında Doktora yapmış olmak ve Kent Tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Yardımcı Doçent

1

Belge Yönetimi ve Arşivcilik alanında uluslararası deneyime sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fizik Coğrafya

Yardımcı Doçent

1

Jeomorfoloji ve Hidrografya alanlarında çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

-

Yardımcı Doçent

1

İstatistik, Matematik veya Endüstri Mühendisliği Lisans Programından mezun olup, İstatistik konuları ile ilgili SCI (ya da SCIE) kapsamında taranan dergilerde en az bir yayını olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yardımcı Doçent

1

Cebirsel Goppa Kodlarının minumum mesafeleri üzerinde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

İnsan Hakları alanında Yüksek Lisans, Eğitim Sosyolojisi alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanlarda yayınları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik

Doçent

1

Grafik Tasarım alanında, Sanatta Yeterlik düzeyinde, Postmodern Alıntı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Doçent

1

Heykel Alanında ekolojik sanat araştırmaları ve sanatsal çalışmalarının bulunması.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Yardımcı Doçent

1

Heykelde çeşitli malzeme uygulamaları ve biçimlendirme yöntemleri üzerine çalışmalarda bulunmak ve ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

Hadis alanında Doçent olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Doçent

1

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

Tefsir alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

Medya, Siyaset ve Avrupa Birliği Hukuku konularında akademik çalışma yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

-

İletişim Fakültesi

İletişim Enformatiği

Bilişim

Doçent

1

Sistem Kuramı, Avrupa Birliği ve İletişim konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Muhasebe Denetimi ve ve Hileli Finansal Raporlama konularında yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon Doktorasına sahip olmak. Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetimi konusunda uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kimyasal ve İleri Oksidasyon Teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. İşaret işleme ve optik konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçenti olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Doçenti olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

Psikiyatri Hemşireliği Doçenti olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kent Kültürü, Kent Estetiği, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Konularında Yayımlanmış Bilimsel Çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

-

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından Doçenlik belgesine sahip, model öngörülü kontrol ve biyomekatronik konularında uzman olmak ve bu alanlarda ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

-

Doçent

1

Tekstil Malzemelerinin elektromanyetik kalkanlama özellikleri, tekstil malzemesi takviyeli kompozit malzemeler, nanolif tabanlı biyomalzemeler konularında uzman olmak ve Örme Teknolojisi alanında ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Pankreas ve Endokrin Patolojisi alanlarında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı olmak, terapötik ve tanısal çocuk endoskopi deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Uzmanı olmak ve alerjen spesifik immünoterapi ve primer immün yetmezlikler konusunda yayın ve araştırmaları olması 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

İntrauterin dermatolojik deneysel çalışma modellerinde deneyimli olmak.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

-

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

Türk Dil Bilimi, Türkiye Türkçesi Teorik Dil Bilgisi konularında ihtisas ve yayın sahibi olmak, bu alanlardaki çalışmaları yürütecek seviyede Rusça ve Çağdaş Türk Lehçelerini biliyor olmak.

11005/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi         : 04.12.2015

İlan son başvuru tarihi  : 18.12.2015

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 04.12.2015 - 18.12.2015 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

UNVAN

DERECE

ADET

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/

MYO/YO

BÖLÜM

ANABİLİM/

ANASANAT DALI

AÇIKLAMA

DOÇENT

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

DOÇENT

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İşitme engelli sporcular üzerine çalışmalar yapmış olmak,

YARDIMCI DOÇENT

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ENGELLİLER EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

YARDIMCI DOÇENT

3

1

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

 

YARDIMCI DOÇENT

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Türkçe öğretiminde kültürel değerler konusunda çalışmaları olmak

YARDIMCI DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Alanında doktora yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Alanında doktora yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

TOPOLOJİ ANABİLİM DALI

Topolojik Grupoidler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Kanser immüolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK ANABİLİM DALI

Lightlike Hiperyüzeyler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Malatya ve yöresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BÖLÜMÜ

MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Müzikoloji - Etnomüzikoloji ala-nında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BÖLÜMÜ

MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

5

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BÖLÜMÜ

MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

Alanında doçent unvanına sahip olmak

DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Dinamik Bütçeleme konusunda çalışmaları olmak

YARDIMCI DOÇENT

1

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ

Yabancı dil ile eğitim verilen bölümler için öngörülen yabancı dil şartını sağlamak.

DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Arap Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HADİS ANABİLİM DALI

Hadiste tedlis ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Ortaçağ İslam felsefesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI

Doçentliğini İletişim Bilimlerinde almış olmak

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Girişimcilik ve kişilik konusunda çalışmalar yapmış olmak

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI

Kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI

Optimizasyon ve kontrol konularında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI

Sistem analizi ve tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİYOELEKTRONİK ANABİLİM DALI

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak veya Nano Teknoloji ve Nano Tıp Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-MAKİNA ANABİLİM DALI

Elektrik makinelerinin arıza tespiti konusunda çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENERJİ ANABİLİM DALI

Isı değiştiricileri ve yenilenebilir enerji konularında çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

2

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Sivil havacılık okullarında eğitim vermiş veya havacılık deneyimine sahip olmak

DOÇENT

1

2

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Çocuk Hematoloji yandal uzmanı olmak

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Yaşlanma genetiği ve moleküler biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ADLİ TIP ANABİLİM DALI

Adli genetik ve moleküler incelemeler konusunda deneyimli olmak

YARDIMCI DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Çocuk endokrinoloji yandal uzmanı olmak

YARDIMCI DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

Adli psikiyatri konusunda deneyimli olmak

YARDIMCI DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Perfüzyon bilgisayarlı tomografisi konusunda deneyimli ve çalışması olmak

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

10831/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1 - İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 21/12/2015 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO NO

KADRO UNVAN

DER.

BÖLÜM/ANABİLİMDALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

16

Yardımcı Doçent

1

Klinik Bilimleri /Periodontoloji

1

 

21

Yardımcı Doçent

1

Klinik Bilimleri / Diş Hastalıkları ve Tedavisi

1

Koruyucu diş hekimliği ve diş aşınmaları konusunda çalışmaları olmak.

37

Yardımcı Doçent

1

Klinik Bilimleri / Protetik Diş Tedavisi

1

Bilgisayar destekli diş tasarımı ve üretimi konusunda deneyimli olmak.

500

Doçent

1

Klinik Bilimleri / Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

1034

Yardımcı Doçent

3

Gazetecilik / Genel Gazetecilik

1

Doktorasını gazetecilik alanında almış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

130

Yardımcı Doçent

1

Temel İslam Bilimleri / Tefsir

1

Kıraat alanında çalışmaları olmak.

960

Yardımcı Doçent

3

Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku

1

İslam hukuku alanında doktora yapmış olmak. İslam hukukunun temel kaynaklarıyla ilgili yazma eserler üzerine tahkik ve inceleme çalışmaları yapmak.

963

Yardımcı Doçent

3

Temel İslam Bilimleri / Tasavvuf

1

Halvetilik alanında çalışmaları olmak.

10526/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ