3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Erzurum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk - Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 22 L. I pafta, 6722 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 322 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlke Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje Denetçisi, İnşaat Mühendisi Belma DEMİRKURT (ÇINGILOĞLU) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.10.2015 tarihli ve E.2015/130-K.2015/1762 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.01.2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Belma DEMİRKURT (ÇINGILOĞLU) (Denetçi No: 4438, Oda Sicil No: 29690) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 27.11.2015 tarihli ve 31703 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10930/1/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5061 ada, 8 parsel üzerindeki 245344 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Şeref ÇETİN tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 11.09.2015 tarihli ve E.2015/559-K.2015/1248 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Şeref ÇETİN (Denetçi No: 11182, Oda Sicil No: 13722) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 27.11.2015 tarih ve 31704 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10930/2/1-1


Diyanet İşleri Başkanlığından:

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, unvanı, kadro adedi belirtilen Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

I. KADROLARA AİT BİLGİLER

SINIF

UNVAN

BULUND. YER

TAHSİL DURUMU

PUAN TÜRÜ

KADRO ADEDİ

G.İ.H

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Merkez Teşkilatı

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.

KPSSP-1,2,3,4,5,6,7,8

11

 

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2014 veya 2015 Lisans (A) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2, KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az altmış (60) puan almış olmak.

6. Diyanet İşleri Uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Sınava başvuru yapmak isteyenler herhangi bir İl Müftülüğüne 14/12/2015 - 25/12/2015 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. Ayrıca, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimler aracılığıyla başvurularını yapabilecektir.

2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. 2014 veya 2015 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

- Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI

1. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. 2014 veya 2015 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.

3. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

4. Adaylara yazılı sınavda;

a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)

b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan) alanlarından sorular yöneltilecektir.

5. Adaylar sözlü sınavda;

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

6. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI. SINAV YERİ ve TARİHİ

1. Yazılı sınav 24.01.2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

2. Sınav merkezleri ve sınav salonları sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.

3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VII. SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Adaylar; sınav için “sınav giriş belgesi” alma işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VIII. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

5. Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana, bu puanın eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

IX. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

X. ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

XI. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

XII. İLETİŞİM

Yazışma adresi    :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

                               Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

                               Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A   06800

                               Çankaya ANKARA

e-mail                   :  persis@diyanet.gov.tr

Telefon                :  (0312) 295 70 00

Fax                      :  (0312) 285 85 72

10919/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLONNN_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLONNN_Sayfa_2.jpg


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Diplomalarının onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan

"Üniversitemiz Birimlerinde Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

Adneksial Kitlelerin malign-benign ayrımında, tümör belirteçleri CA-125 ve HE4 preoperatif değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

1

Beş-flap z-plastinin yeni modifikasyonu, dokuzlu flap Z-plasti konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

1

Karbon nanotüpler, hidrojen ve kükürtdioksit adsorpsiyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

GEOMATİK MÜH.

1

InSAR tekniği ile deformasyon izleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ

1

Osmanlının son döneminde Urfa Vakıfları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

1

İş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmış olmak. Fazla saatlerle çalışma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

1

Akademik Entelektüel Liderlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UYGULAMALI PSİKOLOJİ

1

Psikoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak.

AHMET ERDOĞAN SAĞ. HİZ. MYO

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

1

Kimya Eğitiminde aktif öğrenme yönteminin etkinliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10885/1-1

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖGRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Jeoloji Müh.

Mineroloji ve Petrografi

Profesör

1

1

*1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

1

*2

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

1

*3

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Gazetecilik

Bilişim

Profesör

1

1

*4

 

*1 Granitoyid petrolojisi konusunda çalışmış olmak.

*2 Doçentliğini Finans alanında almış olup, Riziko primi konusunda çalışmış olmak.

*3 Doçentliğini Finans alanında almış olup, Konut değerlemesi ve bankacılık alanlarında çalışmış olmak.

*4 Doçentliğini İletişim Bilimleri alanında almış olmak.

10841/1-1


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör ve doçent öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini (EK-3), 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (profesör adayları 6 altı takım, doçent adayları 4 takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından ulaşılabilinir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UNVAN

ADET

NİTELİKLERİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

Ekonomi alanında doktora yapmış olmak

Doçent

1

Ekonomi alanında doktora yapmış olmak

10916/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

- Mimar kökenli,

- Mimarlık, Planlama, Tasarım temel alanında Doçent unvanı almış,

- Mimarlık Tarihi ve Kuramı ile Kent ve Mimarlık Tarihi alanında uzmanlaşmış olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

10860/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

İlgili adayın;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

UNVANI

ADET

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Prof. Dr.

1

10862/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

İSTENİLEN NİTELİKLER

ADET

DERECE

ADET

DERECE

DENİZCİLİK FAK.

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜH. ABD

1

1

Deniz Bilimi ve Mühendisliği alanında doçent olup, denizcilikte uzaktan algılama konusunda çalışmaları olmak

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAK.

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK. MÜH.

1

1

Yelkenli tekne dizaynı ve uzman sistemlerin gemi dizaynına uygulanması alanında çalışmış olmak

İŞLETME FAK.

ENDÜSTRİ MÜH. ABD

1

1

Çok değişkenli istatistiksel analiz, veri zarflama analizi ve sağlık sistemleri yönetimi konusunda çalışmaları olmak

UÇAK VE UZAY BİL. FAK.

UÇAK MÜH. ABD

1

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında doçent olup, sandviç yapıların titreşim analizi ve malzeme modelleri konularında çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

3

 

10863/1-1


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

Başvuru Adresi: Personel Daire Başkanlığı

 

SIRA

NO

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

ADET

NİTELİK

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Almanya’da doktora yapmış ve stratejik tedarik yönetimi konusunda yayınları olmak.

2

Kültür ve Sosyal Bilimler

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kültür Bilimleri

Doçent

1

Türkçe-Almanca karşılaştırmalı dilbilim, kültürlerarası iletişim ve karşılaştırmalı kültür çalışmaları alanlarında yayınları olmak.

10788/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadı belirtilen şahıs tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araç halen yurtta olmasına rağmen şahsın taahhütname vermeden yurtdışına çıktığı anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238'nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: l)'nin 19/1'inci maddesi uyarınca isminin karşısında gösterilen para cezasının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezanın tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6'ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242'nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtın yurt dışı edilmemesi yada en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği; 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

CEZA KARARININ TARİHİ

CEZA KARARININ SAYISI

ADI SOYADI

ARACIN PLAKASI

PASAPORT NO

ARACIN GİRİŞ TARİHİ

ARACIN SON ÇIKMASI GEREKEN TARİH

VERGİLER TOPLAMI

CEZATUTARI (TL)

1

25.11.2015

15CK2205001503

STRAHIL ZAHARIEV

CB8845AP

383615693

18.09.2015

16.03.2016

23.981

5.995

10842/1-1


Merkez Bankasından:

10939/1-1