1 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29549

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maliye Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maliye Bakanlığından:

HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 120 (yüz yirmi) Hazine Avukatı alınacaktır.

Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday, giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 17/01/2016 tarihinde (Pazar günü) saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara sınava giriş belgeleri tebligat adreslerine posta yoluyla gönderilecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (18/12/2015) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

ç) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular 07/12/2015 tarihinde başlayıp 18/12/2015 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak, 2014 Yılı KPSSP3 puanını gösteren ÖSYM belgesi ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır.

c) Şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 18/12/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17:30), bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya Maliye Bakanlığı Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

ç) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları ilgiliye iade edilecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1) Yazılı sınav konuları:

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare Hukuku,

c) İdari Yargılama Hukuku,

ç) Ceza Hukuku,

d) Ceza Muhakemesi Hukuku,

e) Medeni Hukuk,

f) Hukuk Muhakemesi,

g) Borçlar Hukuku,

ğ) İş Hukuku,

h) Ticaret Hukuku,

ı) İcra ve İflas Hukuku.

2) Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

VI - DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almış olmak gerekir.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 120 (yüz yirmi) aday asil, en fazla 60 (altmış) aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VII - SINAV SORULARININ İLANI, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

a) Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresinde üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar yazılı sınav sorularına ve cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden yedi gün içinde yazılı olarak Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden on gün içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

b) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII - GÖREV YERLERİ VE ATAMA USULÜ:

Giriş sınavında başarılı olup, Hazine Avukatı olarak ataması yapılacak olan adayların görev yapacağı yerler ekli listede belirtilmiş olup, atamalar başarı sırasına göre 1 inci sırada yer alan adaydan başlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiş hakkı tanınacaktır. Söz konusu tercih işlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adayların çeşitli sebepler ile tercih işlemine bizzat katılamaması durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. Becayiş hakkını kullanmak isteyen adaylara tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) gün içerisinde becayiş yapma hakkı verilecektir.

Giriş sınavı sonucunda ataması gerçekleştirilenler, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin Çalışma Şartı başlıklı 39 uncu maddesi hükümlerinde belirtilen çalışma şartına tabi tutulacaktır.

IX - DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar sınavda, sınav giriş belgeleri ile sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 18/12/2015 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların oluşabilecek aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Personel Şubesi Zemin Kat

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel    : 0 (312) 415 13 66-415 13 68

Faks  : 0 (312) 417 46 12-417 59 15

 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce 09/08/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Yapılacak Hazine Avukatlığı Yazılı ve Sözlü Sınav Sonucunda Başarılı Olanların Atamalarının Yapılacağı Yerler

SIRA NO

ATAMA YAPILACAK YERLER

SAYISI

SINIFI

DERECESİ

  1

Ceyhan (Adana) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  2

Kozan (Adana) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  3

Pozantı (Adana) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  4

Afyonkarahisar Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

  5

Ağrı Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

  6

Şereflikoçhisar (Ankara) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  7

Korkuteli (Antalya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  8

Manavgat (Antalya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  9

Artvin Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

10

Ayvalık (Balıkesir) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

11

Bingöl Muhakemat Müdürlüğü

3

AHS

6

12

Tatvan (Bitlis) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

13

Gökçeada (Çanakkale) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

14

İpsala (Edirne) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

15

Kovancılar (Elazığ) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

16

Erzincan Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

17

Erzurum Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

18

Gaziantep Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

19

Islahiye (Gaziantep) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

20

Nizip (Gaziantep) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

21

Nurdağı (Gaziantep) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

22

Şebinkarahisar (Giresun) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

23

Gümüşhane Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

24

Hakkari Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

25

Yüksekova (Hakkari) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

26

Hatay Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

27

Altınözü (Hatay) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

28

Reyhanlı (Hatay) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

29

İstanbul Muhakemat Müdürlüğü

25

AHS

6

30

Aliağa (İzmir) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

31

Sarıkamış (Kars) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

32

Kastamonu Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

33

Kırklareli Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

34

Vize (Kırklareli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

35

Gölcük (Kocaeli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

36

Kandıra (Kocaeli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

37

Körfez (Kocaeli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

38

Simav (Kütahya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

39

Hekimhan (Malatya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

40

Darende (Malatya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

41

Salihli (Manisa) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

42

Kızıltepe (Mardin) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

43

Midyat (Mardin) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

44

Bodrum (Muğla) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

45

Ortaca (Muğla) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

46

Malazgirt (Muş) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

47

Nevşehir Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

48

Rize Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

49

Sakarya Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

50

Akyazı (Sakarya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

51

Geyve (Sakarya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

52

Karasu (Sakarya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

53

Samsun Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

54

Çarşamba (Samsun) Hazine Avukatlığı

2

AHS

6

55

Vezirköprü (Samsun) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

56

Siirt Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

57

Sivas Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

58

Tekirdağ Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

59

Çerkezköy (Tekirdağ) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

60

Çorlu (Tekirdağ) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

61

Şanlıurfa Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

62

Van Muhakemat Müdürlüğü

3

AHS

6

63

Başkale (Van) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

64

Erciş (Van) Hazine Avukatlığı

2

AHS

6

65

Yozgat Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

66

Zonguldak Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

67

Devrek (Zonguldak) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

68

Bayburt Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

69

Batman Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

70

Şırnak Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

71

Cizre (Şırnak) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

72

Ardahan Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

73

Iğdır Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

74

Karabük Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

75

Kilis Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

76

Osmaniye Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

77

Kadirli (Osmaniye) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

78

Düzce Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

   TOPLAM:

120

10745/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Güllüoğlu Eğitim ve Yardım Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet Nejat Güllü, Rahime Güllü, Beraettin Fatih Güllü, Merve Yavuz.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2015 tarihinde kesinleşen 28.04.2015 tarihli ve E: 2015/44 K: 2015/165 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Maddi imkanlardan yoksun olan ve orta-yüksek öğretim çağındaki öğrencilere burs vermek, ihtiyaç sahibi fakir ve kimsesizlere, gıda bankacılığı kapsamında gıda, temizlik, yiyecek ve yakacak maddelerinin karşılıksız ve bedelsiz olarak ulaştırmak, vermek ve dağıtmak aşevi kurmak veya kurulmuş olan aşevlerine yardımda bulunmak, aşevlerinde hazırlanan yemekleri, yoksul ailelere ulaştırmak ve dağıtmak, baklava üretiminin bilimsel şekilde yapılmasında gerekli araştırma ve geliştirmeleri konusunda yardımda bulunmak bu konuda bilimsel toplantı, konferans ve seminerler düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Esin Sokak No: 4 adresinde 136 pafta, 706 ada, 16 parsel de kayıtlı gayrimenkul ve nakit 15.000 TL (OnbeşbinTürkLirası)

YÖNETİM KURULU: Mehmet Nejat Güllü, Beraettin Fatih Güllü, Merve Yavuz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı baklava konusunda mevcut olan bir vakfa böyle bir vakıf yoksa baklava konusunda eğitim yapan bir eğitim kurumuna devir edilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10827/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sosyal Dönüşüm Vakfı

VAKFEDENLER: Gamze Akkuş İlgezdi, Kalender Özdemir, Tangül Özer, Yurdagül Erkoca, Emel Armutcu, Cemal Şerifoğlu, İnan Bektaş

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/11/2015 tarihinde kesinleşen 22/05/2015 tarihli ve E:2014/455, K:2015/213 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gelir dağılımından kaynaklanan adaletsizliğin giderilmesi ve insanların yoksulluktan kurtulabilmesi amacıyla sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalar yapmak ve başta kadın, çocuk, engelli olmak üzere toplumun dezavantajlı gruplarının hayatında kalıcı değişimler yaratmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU: Gamze Akkuş İlgezdi, Yurdagül Erkoca, İnan Bektaş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetince belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10828/1-1

—————

VAKFIN ADI: Derindere Vakfı

VAKFEDENLER: Özkan DERİNDERE

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.11.2015 tarihinde kesinleşen, 08.09.2015 tarihli ve E: 2015/220, K: 2015/339 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik, spor, turizm, doğa ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.00.TL. (YüzellibinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Özkan DERİNDERE, Gülçin DERİNDERE, Yusuf Engin TAHA

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Son yılın bilançosunda çıkacak taşınır ve taşınmaz malvarlığını, denetim makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirlediği bir vakfa devreder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10829/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi dini tesis ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10832/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUNUN İPTALİNE İLİŞKİN DUYURU

26.11.2015 tarihli ve 29544 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusuna ilişkin ilan iptal edilmiştir.

İlanen duyurulur.

10856/1/1-1

—————

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSUNUN İPTALİNE İLİŞKİN DUYURU

16.11.2015 tarihli ve 29534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusuna ilişkin ilan iptal edilmiştir.

İlanen duyurulur.

10856/2/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 18.02/21

Toplantı Tarihi ve No    : 08/10/2015 - 146                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08/10/2015 - 2721                                          ÇANKIRI

Çankırı ili, Eldivan  ilçesi, Büyükhacıbey köyünde tespit edilen  arkeolojik alana ilişkin Çankırı  Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.06.2015 gün ve  53688332-168.-647 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 30.06.2015 gün ve 21335995.165.02/18.02.21-1287 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin iletildiği Çankırı Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.07.2015 gün ve 99193980-252-99/2387 sayılı - Çankırı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 09.07.2015 gün ve 4611 sayılı- İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünün 09.07.2015 gün ve 17526 sayılı-Çankırı Orman İşletme Müdürlüğünün 21.07.2015 gün ve 1564748  sayılı-DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığının 15.07.2015 gün ve 471040 sayılı- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü  29.07.2015 gün ve 20913469-101.29.02-25735-52488 sayılı-Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünün 24.07.2015  gün ve 147356 sayılı- Çankırı Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 04.08.2015  gün ve 4857 sayılı- Çankırı Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 19.08.201gün ve 5287 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi;

Çankırı ili, Eldivan ilçesi, Büyükhacıbey köyünde tespit edilen ve bir kısmı tescil harici alanda, küçük bir kısmı 162 ada, 15 parselde yer alan nekropol alanının III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 1/7000 ölçekli haritada gösterilen ve koordinatları verilen sınırların sit sınırı olarak onaylanmasına, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının geçici dönem yapılanma koşulu olarak belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\792.jpg

10792/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 73

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Profesör

1

1

GPS destekli detay alımı konularında çalışmaları olmak.

2

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Pediatrik anestezi alanında en az 10 yıllık tecrübesi ve çalışmaları olmak, anestezi-immün sistem ilişkisi ile ilgili flowsitometrik çalışmalar yapmış olmak.

3

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-

Doçent

1

1

Yurt dışında gazetecilik deneyimine sahip olmak.

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

3

1

Aydın ve Muğla KuvayMilliyesi ve 'Denizli Olayı' konularında çalışmaları bulunmak.

5

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Doçent

1

1

Osmanlı Devletinde gayri müslimler, din ve vicdan hürriyetleri ve mabedleri konularında çalışmaları bulunmak.

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Çocuk gelişiminde ve öğretmen eğitiminde metaforlar konularında çalışmaları bulunmak.

7

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Halk müziği alanında çalışmaları bulunmak.

8

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik Teorisi

Doçent

1

1

Karma dağılım modelleri konusunda çalışmaları olmak.

9

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Zeytin ve zeytinyağının fenolik bileşenleri konusunda çalışmaları olmak.

10

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doçent

3

1

Biyomalzemeler ve metal matrisli kompozitler üzerine çalışmaları olmak.

11

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Şia hadis tarihinin oluşum dönemi konusunda çalışmaları bulunmak.

12

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Viroloji doktorası yapmış olmak.

13

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Anaerop bakteriler ve Sterilizasyon konusunda deneyimli olmak.

14

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Elin fleksör tendon yaralanmaları rehabilitasyonu, kas enerji tekniği konularında çalışma yapmış olmak.

15

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

İnternet bağımlılığı ile ilgili yayın yapmış olmak.

16

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Bebek ruh sağlığı ile ilgili yayın yapmış olmak.

17

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Aritmi, elektrofizyoloji ve kardiyak pacemakerlar hakkında tecrübe sahibi olmak.

18

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Aorta abdominalis ve dallarının multidedektör BT anjiogarfi ile morfometrik analizi konusunda çalışmaları olmak.

19

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Yeni nesil inhalasyon ajanları Sevofluran ve Desfluran'ın uzaysal hafıza ve öğrenme üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

20

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Ailesel Akdeniz Ateşi hastalarında iskemik modifiye albumin ve ateroskleroz ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

21

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Karaciğer nakli yapılan bir merkezde en az 2 yıl süre ile aktif olarak çalışmak, Endoskopik Ultrasonografi konusunda deneyimli olmak ve EUS yapılan bir merkezde en az bir yıl süre ile çalışmış olmak.

22

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Lenfoma tanılı hastalarda İnterim PET CT'nin değeri ile ilgili tez çalışması yapmış olmak.

23

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-

Yardımcı Doçent

5

1

Cep telefonu kullanımı, tüketici tutumları, sosyal medya ve mahremiyet konularında çalışmaları bulunmak.

24

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorası Çevre Mühendisliği Bölümünden olmak, hava kirliliği modellemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

-

Yardımcı Doçent

5

1

Kampüs Bilgilendirme Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

10802/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Muhasebe Eğitimi, Lojistik Maliyetleme, Sosyal Sorumluluk ve Özün Önceliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Bis İndollerin Sentezi ve Piramitleşmiş Çift Bağlar konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı’nda doçent olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi)  başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

10843/1-1