1 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29549

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


15 ADET 18.000 BTU/H DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA VE 15 ADET 24.000 BTU/H DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DİSK TABANLI YEDEKLEME DONANIM VE YAZILIM VE SAN SWİTCH PORT ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OTOBÜSLER SATILACAKTIR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:


2 KALEM DE 24000 VE E 43000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BOJİ DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


CER MOTOR KULAĞI ASKI BİYELİ KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF SAC MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


ATAPARK REKREASYON ALANI YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI TİCARİ İŞ YERİ VE KONUT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15 ADET 18.000 BTU/H DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA VE 15 ADET 24.000 BTU/H DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı “15 adet 18.000 Btu/h duvar tipi split klima” ve “15 adet 24.000 Btu/h duvar tipi split klima” ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, (100.-TL) şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.12.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Teklif edilen ürünlerin teslim süreleri ile marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10833/1-1

 


DİSK TABANLI YEDEKLEME DONANIM VE YAZILIM VE SAN SWİTCH PORT ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü ihtiyacı Disk Tabanlı Yedekleme Donanım ve Yazılımının ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; San Switch Port artırımının ise kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10834/1-1


OTOBÜSLER SATILACAKTIR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:

Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ihale saati belirtilen Şirketimize ait toplam 8 adet 12 metre büyüklükte, klimalı, euro5 motor standardında, kameralı, engelli uyumlu, alçak tabanlı otobüslerimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle tamamı satılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.

b) Adres                                 :  Bahçelievler Mh. Atatürk Cd. No: 2/A ALTIEYLÜL/ BALIKESİR

c) Telefon ve fax numarası     :  Tel: 0266 241 64 46    Fax: 0266 244 63 38

2 - İhale Konusu                     :  Şirketimize ait toplam 8 adet 12 metre büyüklükte, klimalı, euro5 motor standardında, kameralı, engelli uyumlu, alçak tabanlı otobüs satış ihalesi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sok. No: 25 Kat. 2   209 nolu oda

b) Tarihi ve Saati                    :  14/12/2015 Pazartesi günü saat 11: 00

4 - Muhammen Bedel             :  İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 3.050.847,44 TL. olup geçici teminat miktarı 91.525,42-TL dir.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

A - GERÇEK KİŞİLERİN:

a- İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b- Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,

c- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza beyanı örneğini,

B - TÜZEL KİŞİLERİN:

Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

a- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

b- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2015 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

c- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret sicil gazetesini,

6 - İhale dokümanı Eski Kuyumcular Mh. Mekik Sk. No: 25 Karesi BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özmerkez hizmet binası K: 2   209 no.lu odadan 1.500,00-TL. bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

7 - Başvuru Dosyaları 11.12.2015 Cuma Günü saat 17:00'a kadar Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

8 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10854/1-1


2 KALEM DE 24000 VE E 43000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BOJİ DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/165419

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     Türü ve miktarı                     :  2 Kalem DE 24000 ve E 43000 Tipi Lokomotiflerin Boji Demonte ve Temizlik İşi (40 Adet (20 Loko) DE 24000 Boji ve 36 Adet (12 Loko) E 43000 Boji) teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/12/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/12/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10724/1-1


CER MOTOR KULAĞI ASKI BİYELİ KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/165411

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     Türü ve miktarı                     :  300 Adet Cer Motor Kulağı Askı Biyeli Komple teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/12/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 15/12/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10726/1-1


MUHTELİF SAC MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2015/166389

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası            :  0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

MUHTELİF SAC MALZEME ALIMI

 

SIRA NO

MALZEMENİN EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Sac Malzeme 2x2000x6000 mm Rst 37-2 (6 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

1130

2

Sac Malzeme 5x2000x6000 mm Rst 37-2 (21 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

9900

3

Sac Malzeme 6x2000x6000 mm Rst 37-2 (18 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

10174

4

Sac Malzeme 8x2000x6000 mm Rst 37-2 (35 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

26380

5

Sac Malzeme 10x2000x6000 mm Rst 37-2 (35 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

32970

6

Sac Malzeme 12x2000x6000 mm Rst 37-2 (10 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

11304

7

Sac Malzeme 15x2000x6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

7065

8

Sac Malzeme 18x2000x6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

8480

9

Sac Malzeme 20x2000x6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

9420

10

Sac Malzeme 30x2000x6000 mm Rst 37-2 (3 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

8480

11

CrNi Sac 304 Kalite 2x2000x6000 mm (3 plaka) 1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

Kg

565

12

CrNi Sac 304 Kalite 4x2000x6000 mm (14 plaka) 1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

Kg

5275

13

CrNi Sac 304 Kalite 5x2000x6000 mm (32 plaka) 1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

Kg

15072

14

CrNi Sac 304 Kalite 6x2000x6000 mm (14 plaka) 1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

Kg

7912

15

CrNi Sac 304 Kalite 8x2000x6000 mm (14 plaka) 1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

Kg

10550

16

CrNi Sac 304 Kalite 10x2000x6000 mm (7 plaka) 1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

Kg

6594

17

CrNi Sac 304 Kalite 15x2000x6000 mm (2 plaka) 1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

Kg

2826

18

NPU 80x6000 mm St 37 DIN 1026 (1 şt 21 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

5184

19

NPU 100x6000 mm St 37 DIN 1026 (1 şt 21 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

7950

20

NPU 120x6000 mm St 37 DIN 1026 (1 şt 21 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

8040

21

NPU 300x6000 mm St 37 DIN 1026 (1 şt 21 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

2772

 

b) Teslim Yeri                                  :  Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı ve İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                                :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  16.12.2015 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 16.12.2015 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10811/1-1


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2015/166383

1 - İdarenin 

a) Adı                                               :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası            :  0 272 248 34 80    Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

MUHTELİF MALZEME ALIMI

 

SIRA NO

MALZEMENİN EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Küspe presi kafes sacı 2,5x500x1390 (CrNi) 1 Şt 111 Nolu teknik şartname ve 05.085-2 Nolu Teknik resime göre

Adet

74

2

Küspe presi kafes sacı 2,5x580x1390 (CrNi) 1 Şt 111 Nolu teknik şartname ve 05.085-1 Nolu Teknik resime göre

Adet

36

3

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø72x6000 mm h11 Ç1020 DIN 668 (1 şt 49 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

20000

4

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø22x6000 mm h11 Ç1020 DIN 668 (1 şt 49 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

8000

5

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø24x6000 mm h11 Ç1040 DIN 671 (1 şt 39 Nolu teknik şartnameye göre)

Kg

1000

6

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø30x6000 mm h11 Ç1040 DIN 671 (1 şt 39 Nolu teknik şartnameye göre)

Kg

14000

7

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø42x6000 mm h11 Ç1040 DIN 671 (1 şt 39 Nolu teknik şartnameye göre)

Kg

9000

8

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø105x6000 mm h11 Ç1040 DIN 671 (1 şt 39 Nolu teknik şartnameye göre)

Kg

28000

9

Kare çelik çubuk 30x30x6200 mm Ç1020 DIN 1014 (1 şt 13 Nolu Tek. Şart. Göre)

Kg

5213

10

Kare çelik çubuk 40x40x6200 mm Ç1020 DIN 1014 (1 şt 13 Nolu Tek. Şart. Göre)

Kg

1557

11

Dikişli boru Ø42,4x3,24x6000 mm St 37 DIN 2458 (1 şt 8 Nolu Tekn. Şart. Göre)

Metre

60

12

Dikişli boru Ø76,1x3,6x6000 mm St 37 DIN 2458 (1 şt 8 Nolu Tekn. Şart. Göre)

Metre

5000

13

Köşebent 60x60x6x6000 (100 boy) 1 şt 22 Nolu teknik şartnameye göre

Kg

3252

14

Lama 10x25x6000 St-37 DIN 1017 (1 şt 4 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

1493

15

Lama 6x50x6000 St-37 DIN 1017 (1 şt 4 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

1992

16

Lama 6x80x6000 St-37 DIN 1017 (1 şt 4 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

1808

17

Lama 8x50x6000 mm Ç 1030 DIN 1017 (1 şt 38 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

15000

18

Lama 8x60x6000 mm Ç 1030 DIN 1017 (1 şt 38 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

17000

19

Lama 12x70x6000 mm Ç 1030 DIN 1017 (1 şt 38 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

50000

20

Pnomatik silindir Ø80x75 AB (Ayak Bağlantılı) 1 şt 113 Nolu Teknik Şart. Göre

Adet

10

21

Pnomatik silindir Ø160x3100 AB (Flanş bağlantılı) 1 şt 113 Nolu teknik şartnameye göre (değerleri D2=Ø65 mm / L5= 140 mm) piston yataklama flanşlarının ölçüleri ekli resimdeki gibi olacaktır. Ürün kodu pemaks kataloğundan seçilmiştir.

Adet

30

 

b) Teslim Yeri                                  :  Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı ve İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                                :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü (Küspe Presi Kafes Sacları 20 (Yirmi takvim günü) içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  16.12.2015 Çarşamba günü saat 10:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 16.12.2015 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10812/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan A Bloklardaki 125/44544 arsa paylı meskenler ve B Bloklardaki 95/44544 arsa paylı meskenler ile Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 485 ada, 1 parselde kayıtlı 26.834,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan CA6 ve CA7 Bloklardaki 1/182 arsa paylı meskenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş gününün mesai saati bitimine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu, Kocaeli İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok. No: 35 Plajyolu-İzmit/KOCAELİ’ne teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait; 0262 226 92 70’den 509 (dahili) veya 0312 585 61 43/0312 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

 

Mesken

No

Günü

Saati

Şartname

Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

(KDV Hariç)

Teminat

Tutarı (TL)

CA6/19

14/12/2015

09:00

100,00

105.000,00

5.250,00

CA6/20

14/12/2015

09:30

100,00

105.000,00

5.250,00

CA6/23

14/12/2015

10:00

100,00

105.000,00

5.250,00

CA6/24

14/12/2015

10:30

100,00

105.000,00

5.250,00

CA6/26

14/12/2015

11:00

100,00

105.000,00

5.250,00

CA7/19

14/12/2015

11:30

100,00

105.000,00

5.250,00

CA7/20

14/12/2015

13:30

100,00

105.000,00

5.250,00

CA7/23

14/12/2015

14:00

100,00

105.000,00

5.250,00

CA7/24

14/12/2015

14:30

100,00

105.000,00

5.250,00

CA7/25

14/12/2015

15:00

100,00

110.000,00

5.500,00

CA7/26

14/12/2015

15:30

100,00

110.000,00

5.500,00

B1 / 6

14/12/2015

16:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 7

15/12/2015

09:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 10

15/12/2015

09:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 11

15/12/2015

10:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 14

15/12/2015

10:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 18

15/12/2015

11:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 19

15/12/2015

11:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 22

15/12/2015

13:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 23

15/12/2015

14:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 26

15/12/2015

14:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 29

15/12/2015

15:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B1 / 30

15/12/2015

15:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B1 / 31

15/12/2015

16:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 2

15/12/2015

16:30

100,00

85.000,00

4.250,00

B2 / 6

16/12/2015

09:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 7

16/12/2015

09:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 8

16/12/2015

10:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B2 / 11

16/12/2015

10:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 14

16/12/2015

11:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 18

16/12/2015

11:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 22

16/12/2015

13:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 23

16/12/2015

14:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 26

16/12/2015

14:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 27

16/12/2015

15:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 30

16/12/2015

15:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B2 / 32

16/12/2015

16:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B3 / 3

16/12/2015

16:30

100,00

85.000,00

4.250,00

B3 / 6

17/12/2015

09:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B3 / 10

17/12/2015

09:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B3 / 12

17/12/2015

10:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B3 / 14

17/12/2015

10:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B3 / 18

17/12/2015

11:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B3 / 26

17/12/2015

11:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B3 / 28

17/12/2015

13:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B3 / 30

17/12/2015

14:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B3 / 32

17/12/2015

14:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B4 / 2

17/12/2015

15:00

100,00

85.000,00

4.250,00

B4 / 6

17/12/2015

15:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 7

17/12/2015

16:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 8

17/12/2015

16:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B4 / 10

22/12/2015

09:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 12

22/12/2015

09:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B4 / 14

22/12/2015

10:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 16

22/12/2015

10:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B4 / 18

22/12/2015

11:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 20

22/12/2015

11:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B4 / 22

22/12/2015

13:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 26

22/12/2015

14:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 28

22/12/2015

14:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B4 / 30

22/12/2015

15:00

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 31

22/12/2015

15:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B4 / 32

22/12/2015

16:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 1

22/12/2015

16:30

100,00

92.000,00

4.600,00

B5 / 5

23/12/2015

09:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 8

23/12/2015

09:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 12

23/12/2015

10:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 13

23/12/2015

10:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 16

23/12/2015

11:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 17

23/12/2015

11:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 20

23/12/2015

13:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 24

23/12/2015

14:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 25

23/12/2015

14:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 28

23/12/2015

15:00

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 29

23/12/2015

15:30

100,00

97.000,00

4.850,00

B5 / 32

23/12/2015

16:00

100,00

97.000,00

4.850,00

A1 / 1

23/12/2015

16:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A1 / 2

24/12/2015

09:00

100,00

110.000,00

5.500,00

A1 / 3

24/12/2015

09:30

100,00

110.000,00

5.500,00

A5 / 1

24/12/2015

10:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A5 / 2

24/12/2015

10:30

100,00

110.000,00

5.500,00

A5 / 6

24/12/2015

11:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A5 / 10

24/12/2015

11:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A5 / 14

24/12/2015

13:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A5 / 18

24/12/2015

14:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A5 / 26

24/12/2015

14:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A6 / 1

24/12/2015

15:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A6 / 2

24/12/2015

15:30

100,00

110.000,00

5.500,00

A6 / 3

24/12/2015

16:00

100,00

110.000,00

5.500,00

A6 / 6

24/12/2015

16:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A6 / 7

25/12/2015

09:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A6 / 10

25/12/2015

09:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A6 / 11

25/12/2015

10:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A6 / 14

25/12/2015

10:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A6 / 27

25/12/2015

11:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A7 / 1

25/12/2015

13:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A7 / 2

25/12/2015

14:00

100,00

110.000,00

5.500,00

A7 / 3

25/12/2015

14:30

100,00

110.000,00

5.500,00

A7 / 4

25/12/2015

15:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A7 / 6

25/12/2015

15:30

100,00

120.000,00

6.000,00

A7 / 7

25/12/2015

16:00

100,00

120.000,00

6.000,00

A7 / 23

25/12/2015

16:30

100,00

120.000,00

6.000,00

* Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden KDV’den muaftır.

10769/1-1


ATAPARK REKREASYON ALANI YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN YERİ

PAFTA NO.

ADA - PARSEL NO.

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SON MÜRACAAT TARİH VE SAATİ

İHALE TARİH VE SAATİ

İstanbul Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi

245 - 246

3372 Ada 1 Parsel ve 3373 Ada 1 Parsel

54.696.203,87-TL

1.640.886,12-TL

18.12.2015

16:30

22.12.2015 11:30

 

Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Atapark Rekreasyon Alanı Yapılması Ve İntifa Hakkı Karşılığı İşletilmesi İşi ihaleye konulmuştur.

1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Ataşehir Belediyesi Encümen Salonu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından yapılacaktır.

2 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08.00-12.00 ve 12.30-16.30 saatleri arasında Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 2.000,00-TL karşılığında aynı yerden satın alınabilecektir.

3- İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar (18.12.2015 tarih ve saat 16:30) Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale şartları

4 - Avan projedeki tüm düzenlemenin ve yapım imalatlarının yüklenici firma tarafından yapılmasından sonra; masal evi belediyemiz bünyesinde kalmak üzere, imar onaylı avan projeye göre 3372 Ada 1 Parsel ile 3373 Ada 1 Parseldeki masal evinin dışındaki tüm ticari fonksiyonların yüklenici tarafından işletilmesi, bu alanların tamamının bakım-onarımlarının ve altyapı kullanım ücretlerinin (elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. gibi) yüklenici tarafından üstlenilmesi; yüklenicinin toplam yıllık hasılatının yüzde biri oranında pay alınması ve ayrıca 3.(üçüncü) kişilere kiralanması halinde, kiracıdan/kiracılarından da toplam yıllık hasılatının yüzde biri oranında pay alınması kaydıyla en fazla 25 yıl, 6 ay üzerinden işletme süresidir.

İşletme süresi; İhale sonucu açık eksiltme usulü ile geçerli teklifler üzerinden verilecek en düşük işletme süresidir.

İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler; (Son müracaat tarihinde sunulacak belgeler- (18.12.2015 tarih ve saat 16:30))

5 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2015 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi.(Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

g) İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari yüzde otuz (%30)'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı. İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.

j) İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme) , İş deneyim belgesi;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son onbeş yıl içerinde yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri veya özel sektöre yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri için toplam yatırım bedelinin yüzde elli (% 50)’si kadar iş deneyim belgesi. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun İş bitirme, iş denetim veya iş yönetme belgeleri ile özel sektöre yapılmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış tek sözleşme kapsamında yapılmış yukarıda sayılan işler benzer iş bitirme olarak kabul edilecektir.)

Ortak girişimlerde iş deneyim belgesinin, pilot ortak veya özel ortaklardan hisse oranlarına bakılmaksızın herhangi birisinin karşılaması yeterli olacaktır.

İş deneyim belgelerindeki tutarlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri Uygulama yönetmeliğine göre güncellenecektir.

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a, b, c, d, e, h, ı, k,) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

m) İhaleye katılan istekliler aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi doğrultusunda noter onaylı teknik personel taahhütnameleri liste ekinde idareye sunulacaktır.

• (1) Adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi

• (1) Adet İnşaat Mühendisi

• (1) Adet Mimar

• (1) Adet İnşaat Teknikeri,

• (1) Adet Makine Mühendisi,

• (1) Adet Elektrik Mühendisi,

• (1) Adet Harita Teknikeri,

• (1) Adet Peyzaj Mimarı.

n) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.

o) 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

6 - İstekliler ihaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 8.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 9.ncu maddesi doğrultusunda son müracaat tarih ve saatine kadar (18.12.2015 tarih ve saat 16:30) Ataşehir Belediyesi Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A  34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;(İhale günü dış zarf içerisinde sunulacak belgeler)

A) İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Geçici teminat mektubu: tahmini yatırım maliyetinin yüzde üç (%3)’ü olan 1.640.886,12-TL tutarındaki teminat mektubu ve eki Genel Müdürlük teyit yazısı,

Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),

Teklif mektubu İdaremizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin teklif mektubunda kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmadan açık olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir,

a) İç zarf

b) 5. maddede belirtilen yeterlilik evrakları

Dış Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.

8 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %0,569 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

13 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

14 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10758/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

SIRA

NO

DOSYA NO

İLÇESİ

MAHALLE/

KÖY

SOKAK/

MEVKİİ

PAFTA

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜM

(m²)

HAZİNE

HİSSESİ

(m²)

CİNSİ

TAHMİNİ

BEDEL

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İMAR DURUMU

İHALE

SAATİ

1

34160100643

Kadıköy

Suadiye

Bağdat

72

330

13

1.551,25

6/80 arsa paylı, 2. kat 11 no.lu bağımsız bölümün tamamı

Bahçeli Kargir Apartman

2.900.000,00

580.000,00

Ticaret+Konut Alanı, Kısmen Yol

14.15

2

34260103851

Üsküdar

Burhaniye

 

219

713

2

1.901,17

25/100

Tripleks Villa

1.900.000,00

380.000,00

Konut Alanı

14.30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

5 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

6 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

10432/1-1


KAT KARŞILIĞI TİCARİ İŞ YERİ VE KONUT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Aşağıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile Tahmini bedeli belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeninin 18.11.2015 tarih ve 407 sayılı kararı esas alınarak asgari istenilenlerin Niğde İl Özel İdaresine verilmesi kaydı ile ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat karşılığı Ticari İş yeri ve konut yaptırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İL

İLÇE

MAH.

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

TAHMİNİ İNŞAAT MALİYETİ

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İDAREYE ÖDENECEK NAKİT BEDEL ARTIRIMI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Niğde

Merkez

Kumluca

198

1

6.348,43 m²

19.974.000,00.-TL

599.220,00.-TL

100.000,00.-TL

16.12.2015

11.00

 

İHALENİN YERİ: Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

ŞARTNEMİNİN ALINACAĞI YER: İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri (08:00 - 12:00 ve 13.00 - 17:00 saatleri)arasında Emlak İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km Niğde İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 500,00TL (Beşyüztürklirası) karşılığında satın alınabilir.

DOSYANIN TESLİMİ: İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 16.12.2015 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.

ASGARİ İSTENENLER:

1 - Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazlar  üzerine İl Encümeninin 18.11.2015 tarih ve 407 sayılı kararına istinaden mevcut 1/100 ölçekli mimari avan proje esas alınarak, İdarece belirlenen ve şartname ekinde yer alan bağımsız bölümlerin (Bağımsız Bölüm Tablosunda numaralar öngörü olarak yazılmış olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında değişme olması halinde avan projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate alınacaktır.) idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırımı yukarıda belirtilen bedelden başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.)

2 - Avan projeye göre, uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması.

3 - 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi.

4 - İmar durumunda iyileşme olması veya uygulama projelerinde emsal hesabında bağımsız bölüm tablosunda yer alan alanlar haricinde ilave alanlar ortaya çıkması durumunda bu alanların %25 oranında İdareye yansıtılmasının peşinen kabul edilmesi ve paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2 - Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (yukarıda belirtilen bedelden az olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)

3 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek  Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

5.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

7 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

9 - Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

(TEKNİK PERSONEL)

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.

10 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

11 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9. 10 ve 11.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14 - Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.

15 - İhale dokümanının satın alındığına dair 500,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 16.12.2015 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatte Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İşin kontrolü İdaremiz teknik elemanlarınca yapılacak olup, iş 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’ndan muaftır.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

10847/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda belirtilen, mülkiyeti Silivri Belediyesine ait, 1, 2, 3 sıra nolu, 3 (üç) adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında, Kapalı Teklif Usulü ile 17.12.2015 Perşembe Günü saat: 10:00 itibariyle başlayarak, sırasıyla aşağıdaki listede gösterilen muhammen bedelleri üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

 

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARI GÖSTERİR TABLO

Sıra

No

İlçesi

Mah.

Pafta Ada

Parsel

Cinsi

Alanı m2

İmar Durumu

Muhammen

Bedel / TL

Geçici Teminat

% 3 / TL

1

Silivri

Alipaşa

2540 Parsel

Tarla

9.688,00

İlçemize ait 03.07.2012 tasdik tarihli Silivri Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında kısmen Yol, kısmen Park, kısmen de Gelişme Yüksek 420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. Gelişme Yüksek Yoğunluklu Konut Alanlarında (420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1.40, Yapı yüksekliği altı kat, h=18,50 m.dir. Yapı düzeni ayrık olup ön bahçe mesafesi 5m, arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1.500m²’den, parsel cephesi 25 m., ve parsel derinliği 35 m. den az olamaz. Ancak; parsel ve çevresini kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılacak olup, uygulamanın onaylanmasından sonra parsele imar durumu verilebilecektir.

1.792.280,00

53.768,40

2

Silivri

Alipaşa

2546 Parsel

Tarla

3.938,00

İlçemize ait 03.07.2012 tasdik tarihli Silivri Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında kısmen Yol, kısmen Sağlık Tesis Alanı, kısmen de Gelişme Yüksek 420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. Gelişme Yüksek Yoğunluklu Konut Alanlarında (420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1.40, Yapı yüksekliği altı kat, h=18,50 m.dir. Yapı düzeni ayrık olup ön bahçe mesafesi 5m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m²’den, parsel cephesi 25m. ve parsel derinliği 35 m.den az olamaz. Ancak; parsel ve çevresini kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılacak olup, uygulamanın onaylanmasından sonra parsele imar durumu verilebilecektir.

728.530,00

21.855,90

3

Silivri

Alipaşa

6029 Parsel

Tarla

5.000,00

İlçemize ait 03.07.2012 tasdik tarihli Silivri Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, kısmen Yol, kısmen Sağlık Tesis Alanı kısmen de Gelişme Orta 340 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. Orta Yoğunluklu Konut Alanları (340 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1.10, Yapı yüksekliği beş kat ve h=15,50 m.dir. Yapı düzeni Ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1000 m²’den, parsel cephesi 22 m., ve parsel derinliği 25 m.den az olamaz. Ancak; parsel ve çevresini kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılacak olup, uygulamanın onaylanmasından sonra parsele imar durumu verilebilecektir.

790.000,00

23.700,00

 

2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi,

b) 2015 Yılına ait Kanuni ikametgah,

c) 2015 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti,

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,

e) Gerçek kişiler için 2015 yılına ait, Noter tasdikli imza sirküleri,

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2015 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

g) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2015 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2015 yılı Noter Tasdikli sureti,

ı) Her bir taşınmaz için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b, c, d, e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - Kapalı Teklif Zarfları: İstenen belgeler ve fiyat teklifini iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 16.12.2015 Çarşamba Günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - Taşınmaz satış ihalesine ait Şartname, satış ihalesi yapılacak taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan tarihinden sonra hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ihale şartnamesi ücretsiz temin edilebilir.

10830/1-1