30 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29548

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT, İŞ MAKİNESİ VE EKİPMANLAR SATILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğünden:


220 ADET HERMETİK KOMBİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


13 KALEM EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT, İŞ MAKİNESİ VE EKİPMANLAR SATILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri (TP) Trakya Bölge Müdürlüğü’ne ait “Ekonomik Ömrünü Doldurmuş” taşıt, iş makinesi ve ekipmanın TP Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında “Kapalı Teklif ve Açık Arttırma” ihale usulleri ile satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TP Trakya Bölge Müdürlüğü - Lüleburgaz/Kırklareli

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (288) 4274665 / (288) 4172203

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İhale ilan metninin sonundaki tabloda belirtilmiş olan; Ekonomik Ömrünü Doldurmuş nitelikte 3 adet MACK DMM6 kamyon, 1 adet FORD CARGO 2014 kamyon,  1 adet GROVE TMS 300 seyyar vinçli kamyon, 1 adet GROVE TMS 475 seyyar vinçli kamyon, 1 adet ŞANTES atık yakma makinesi ve 1 adet LAND ROVER arazi binek taşıtının “Kapalı Teklif ve Açık Arttırma” ihale usulleri ile satışı yapılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                      :  TP Trakya Bölge Müdürlüğü Lüleburgaz / Kırklareli

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Lüleburgaz / Kırklareli

b) Tarihi ve Saati                       :  15.12.2015 ve Saat: 14:00

4 - Teklifle birlikte sunulacak belgeler

a) İhale dokümanında örneği bulunan Teklif Mektubu

b) Şirketler için imza sirküleri

c) Vekiller için teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir, noter onaylı imza beyannamesi

ç) Gerçek kişinin ya da vekilinin nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı çekilmiş olup, TC kimlik numarasını içermeli)

d) Gerçek kişiler için İkametgah Belgesi

e) Şirketler için Ticaret sicil kaydı veya Ticaret Odası, Sanayi Odası ya da Meslek Odası kayıt belgesi

f) Detayları ihale dokümanında belirtilen geçici teminat

g) İhale dokümanının satın alındığını gösterir makbuz

ğ) Tebligat için adres beyanı

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı TP Trakya Bölge Müdürlüğü - İkmal Başmühendisliği - Lüleburgaz / Kırklareli adresinde görülebilir ve 50 TL karşılığında temin edilebilir. Posta / kargo ile talep eden isteklilere 60 TL karşılığında posta / kargo ile gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklif zarfları 15.12.2015 tarih ve saat 14:00 'e kadar "Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü - Dere Mh. Edirne Bayırı Mevkii - 39750 - Lüleburgaz / KIRKLARELİ" adresindeki TP Trakya Bölge Müdürlüğü - Muhaberat Servisi’ne elden verilecek veya en geç ihale gün ve saatinde ulaşacak şekilde posta ya da kargo ile gönderilecektir.

9 - İstekliler araçların bir kısmına ya da tamamına teklif verebileceklerdir. Araçların tamamı için toplam tek bir teklif kabul edilmeyecek, teklifler ayrı ayrı olacaktır.

10 - İstekliler teklif verecekleri her bir araç için 750 TL geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olacaktır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilecektir.

13 - Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamayacaktır. İhaleye katıldıklarının anlaşılması halinde teklifleri geçersiz sayılacaktır.

14 - TP, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞIT, İŞ MAKİNESİ VE EKİPMANIN LİSTESİ

10768/1-1


220 ADET HERMETİK KOMBİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T. C. Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Yenişehir/BURSA) ihtiyacı “220 adet hermetik kombi” ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, (100.-TL) şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.12.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Teklif edilen ürünlerin teslim süreleri ile marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10774/1-1


13 KALEM EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. KKK Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığı (Sarıkamış/KARS) ihtiyacı “13 kalem eğitim yardımcı malzemesi", ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümanı eki ihale evrak bedeli listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.12.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamelerine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verileceği gibi, 13 kalem malzemeden her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

Teklif edilen ürünlerin teslim süreleri ile marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10775/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/168219

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1.Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 212 56 56-3096-215 04 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

   görülebileceği web adresi              :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Vektör/Network Analizörü

b) Malın teslim edilme/

    İşin yapılma yeri veya yerleri       :  Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

c) İşin süresi                                    :  100 (yüz) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  11/12/2015 saat 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teklif edilen cihazlar için adayın Türkiye’de satış yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.5.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.5.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 11/12/2015 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10813/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; muhtelif mahallelerde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan

Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı Zemin Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12:00’e kadar yatırılcaktır.

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

No

Mahalle

Ada No

Parsel No

Parselin Yüzölçümü (m2)

Satılan Hisse (m2)

m2 Birim Değeri (TL)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

YENİDOĞAN

22521

8

1.200,00

1.200,00

830,00

1.000.000,00+KDV

35.000,00

09.12.2015

16:00

10744/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz mal satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile, Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar.

3 - Satışı yapılacak taşınmazın yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mal ile ilişkin ihale şartname ve ekleri 1.000,00 TL. (bin) bedel karşılığı Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nden alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

6 - İstekliler ihale saatlerine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

7 - Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu bu taşınmaz malın satışı KDV'ye tabi değildir.

8 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

9 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

10 - Bu taşınmaz malın satış bedeli üzerinden ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve giderler alıcı tarafından ödenecektir.

 

SIRA NO

MAH.

KÖY

ADA

PARSEL

PARSEL ALAN

HİSSE ORANI

İMAR DURUMU CİNSİ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

TAHMİN EDİLEN BEDEL

İHALE TARİH VE SAATİ

1

Şifa Mahallesi

2240

11

10.602,00 m²

TAM

Ticaret + turizm bodrum otopark Hmax= Serbest, emsal =5

810.000,00 TL

27.000.000,00 TL

10/12/2015- Saat:14:30

İlan olunur.

10801/1-1