29 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29547

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin M42-b2, b3 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu müracaatından 19.11.2015 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10818/1-1

—————

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd Şti.’ye 11.08.2015 tarih ve 6876 numaralı Petrol Hakkına Müteallik Kararla, 16.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak verilen AR/OPC/K/N48-a2 pafta numaralı bir adet petrol arama ruhsatı; şirketin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7/3. maddesi gereğince vermesi gereken yatırım teminatını süresi içerisinde vermemesi nedeniyle aynı kanunun 7/4. ve Yönetmeliğin 10/4. maddeleri gereğince iptal edilmiştir.

10819/1-1

—————

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd Şti.’ye 11.08.2015 tarih ve 6875 numaralı Petrol Hakkına Müteallik Kararla, 16.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak verilen AR/OPC/K/N47-a3 pafta numaralı bir adet petrol arama ruhsatı; şirketin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7/3. maddesi gereğince vermesi gereken yatırım teminatını süresi içerisinde vermemesi nedeniyle aynı kanunun 7/4. ve Yönetmeliğin 10/4. maddeleri gereğince iptal edilmiştir.

10820/1-1

—————

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’ye 06.10.2015 tarih ve 6898 numaralı Petrol Hakkına Müteallik Kararla, 13.10.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak verilen AR/ERA/K/L46-a2, a3 pafta numaralı bir adet petrol arama ruhsatı; şirketin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7/3. maddesi gereğince vermesi gereken yatırım teminatını süresi içerisinde vermemesi nedeniyle aynı kanunun 7/4. ve Yönetmeliğin 10/4. maddeleri gereğince iptal edilmiştir.

10821/1-1

—————

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd Şti.’ye 11.08.2015 tarih ve 6877 numaralı Petrol Hakkına Müteallik Kararla, 16.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak verilen AR/OPC/K/N48-b1,b4 pafta numaralı bir adet petrol arama ruhsatı; şirketin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7/3. maddesi gereğince vermesi gereken yatırım teminatını süresi içerisinde vermemesi nedeniyle aynı kanunun 7/4. ve Yönetmeliğin 10/4. maddeleri gereğince iptal edilmiştir.

10817/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

20/09/2012 tarih ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sona eren bayilik sözleşmesini Kuruma bildirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca alınan 27/08/2015 tarih ve 5756-5 sayılı Kurul Kararı kapsamında ilgili tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenen Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/09/2015 tarihli ve DDB.309/24-24 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10782/1/1-1

—————

Kurul’un 09/07/2015 tarihli ve 5687/12 sayılı Kararı ile Karabük Youl 25. Km. Gerede/Bolu adresinde numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermek üzere 05.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28365 numaralı bayilik lisansı alan Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2013 yılında 14.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29742 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yasemin Petrol Ürünleri Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne akaryakıt ikmali gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 08/09/2015tarihli ve 13 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10782/2/1-1

—————

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-22 sayılı Kararı ile “Şenova Mahallesi Muş Bulvarı No:179(Ada:197,Pafta:K4ad16q3d,Parsel:23) Güroymak Bitlis” adresinde faaliyet gösteren LPG-BAY/941-54/15126 lisans numaralı Erhas Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olduğu Otogaz İstasyonunda, 04/08/2014 tarihli denetimde ev tüplerine dolum yapmakta kullanılan dolum aparatları tespit edilmesi üzerine, söz konusu fiilin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 4 üncü bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği, 04/08/2014 tarihli denetimde Sorumlu Müdür çalıştırmadığının tespit edilmesinin Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri" başlıklı 26 ncı maddesinin 1/h bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Erhas Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 10/08/2015 tarihli ve DDB.284/25-25 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10782/3/1-1

—————

Kurul’un 14.05.2015 tarihli ve 5601-69 sayılı kararı ile, “Dingiller (Çamlı Geriz) Mevkii 280 Sok. Kuzeyi Serpme Evler No:90 (Pafta:K-19, ADA:-, PARSEL:369) Akhisar Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 06.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29574 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda, 21.03.2014 tarihli tespite göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde “İzmir-Tire Yolu 10.Km Akkoyunlu Köyü (Pafta No.L.19.D.14.A.4, Parsel No.577) Tire İzmir” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 09.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31745 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan DBS Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05.08.2015 tarih ve DDB.210/15-15 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10782/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 27.09.2015 tarihli ve 5797-13 sayılı Kararı ile, “Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi No:2 (Pafta:K18C2-3B, Ada:-, Parsel:658) Yeniköy Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29642 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 24.04.2013 tarihli tespite göre, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine (27.06.2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın mülga 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına) aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10782/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 27.09.2015 tarihli ve 5797-12 sayılı Kararı ile, “Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi No:2 (Pafta:K18C2-3B, Ada:-, Parsel:658) Yeniköy Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29642 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 24.04.2013 tarihli tespite göre, teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı ve marker seviyesi geçerli olmayan akaryakıt ikmali yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, aynı kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri katarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı ve marker seviyesi geçerli olmayan akaryakıt ikmali yapması ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri katması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi hükümleri gereği 1.000.000,-TL olarak belirlenen idari para cezasının 03.07.2012 tarihinde tebliğ edilen 03.05.2012 tarihli 3817-53 sayılı Kurul kararı ile aynı fiillere idari para cezası uygulanmış olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri gereğince 2.000.000,-TL idari para cezası olarak uygulanmasına; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerinin durmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 2.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10782/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 01.10.2015 tarihli ve 5810-29 sayılı Kararı ile, “Ankara Yolu Üzeri 12. Km (46 Pafta - Ada - 1958 Parsel) Salihli/Manisa” adresinde faaliyette bulunan 15.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30712 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Erdal Karacadağ - Onur Petrol’ün akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek (white spirit ve yağ içeren) ürünleri bulundurmasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Erdal Karacadağ - Onur Petrol hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10782/7/1-1

—————

Kurul’un 10/09/2015 tarihli ve 5785/21 sayılı kararı ile Fatih Mah. No:30 Yeşilyalı Arsin/TRABZON adresinde faaliyet gösteren LPG-BAY/708-219/01618 sayılı lisansa sahip Saral Kardeşler Gıda Maddeleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Servis ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 25/09/2013 tarihinde yapılan denetimde, LPG bayilik sözleşmesinin, sorumlu müdür ve yetkili personel belgelerinin ibraz edilemediğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında 10/09/2015 tarihli ve 5785/21 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 08/10/2015 tarihli ve 58 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

LPG bayilik sözleşmesinin, sorumlu müdür ve yetkili personel belgelerinin ibraz edilemediğinin tespit edilmesi ile ilgili mevzuata aykırılığın, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, yapmakta olduğunuz piyasa faaliyeti geçici bir süre için durdurulacak veya sahip olduğunuz lisans doğrudan iptal edilecektir.

Söz konusu raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10782/8/1-1

—————

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 03/09/2015 tarih ve 5769/12 sayılı Kararı ile; Tek Su Müş. En. Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin, EÜ/2021-10/1437 sayılı lisansa sahip Ordu ilindeki üretim tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/71 sayılı Kurul Kararı ile mezkur şirketin bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 519.650,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 519.650,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10782/9/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kemer İlçesi, 90 ada, 1 parsel üzerindeki 606003 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Yaşar GÜNEŞ (Denetçi No: 19420, Oda Sicil No: 13156) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2015/998 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 15.10.2015 tarihli ve E.2015/998-K.2015/1242 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yaşar GÜNEŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.11.2015 tarihli ve 31558 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10822/1-1


Adalet Bakanlığından:

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Hukuk Mahkemesinin 1988/95 Esas, 1988/689 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10787/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

(1), (2), (3)

2

1

Doktora derecesini Bilgisayar Bilimi’nden almış olmak. İçerik tabanlı kopya video tespiti ve video ile orman yangını tespiti konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

(1), (2), (3)

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. İleri kompozit malzeme üretimi teknikleri ve tasarımı alanında matematiksel modelleme, simülasyon ve deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

(1), (2), (3)

4

1

Afet Yönetimi, Tahliye Yönetimi, Kritik Alt Yapı Planlama, Ulaştırma ve Lojistik, Stokastik Optimizasyon ve Konik Programlama konularında çalışma yapmış ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınları olmak; Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans ve Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda saygın ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

10799/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Aydın Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

1

Kanda Paraoksonaz Enzim Seviyelerinin Belirlenmesi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Problem Çözme ve Öğrenme Stillerine İlişkin Çalışmalar Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Eğitimde Arabuluculuk Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

Öğretmenin Oluşturduğu Öğrenme Fırsatları ve Bu Fırsatların Eşitliği Üzerine Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

İnsan Felsefesi ve Etik Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

1

Türk Halkla İlişkiler Ajanslarının Hizmet Tanımları Konusunda Çalışması Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1

Doğal Dil İşleme ve Yapay Öğrenme Üzerine Çalışmaları Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.

Nazilli İkt.ve İdr. Bil. Fak.

İktisat Politikası

Doçent

1

1

Ekonomik Büyüme ve Göç Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Tiroid Hastalıkları ve İnsülin Pompası Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Polikistik Over Sendromu ve Endometrium Kanseri İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Pulmoner Embolideki Ölüm Riskinin Öngördürücü Faktörlerini Araştırma İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

3

1

Tıp Fakültesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Doçent

1

1

Tendon Cerrahisi İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

3

1

Diyabet, Obesite ve Metabolik Sendrom Bozukluklarının Endoplazmik Retikulum Stresi İle İlgili Moleküler Temelleri ve Mekanizmaları Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

3

1

Yaşlılığa Bağlı Beyin Hastalıklarında Sirtüin Proteinlerinin Koruyucu Etkileri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

10797/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3..Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03   Dahili: 10350-10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Afyon S.Y.O.

Hemşirelik

--

Profesör

1

1

Genel Cerrahi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve ERCP, Bariatrik Cerrahi konularında deneyimi olmak

Afyon S.Y.O.

Hemşirelik

--

Doçent

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Tıbbi Genetik alanında almış olmak. Obezite Genetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

--

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak. Turizmde Mevsimsellik ve Termal Turizmi alanında çalışmalar yapmış olmak.

10796/1-1