28 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29546

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


83 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 2500 ADET EKRAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OTOMATİK RENK AYIKLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET BASKI ÖNCESİ BİLGİSAYARDAN DİREKT KALIBA POZLAMA (CTP) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


2 (İKİ) ADET HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ  İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


AR-GE PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:


AR-GE PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:


AR-GE PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


83 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 83 kalem büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/12/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10780/1-1


500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 2500 ADET EKRAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kocaeli Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 500 adet Masaüstü Bilgisayar ve 2500 adet ekran teknik şartnamesine, ilave edilecek hususlara, ve kuruluşça istenilen Acer, Dell, HP veya Lenovo markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, ilave edilecek hususları, markaları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, ilave edilecek hususlara, ve kuruluşça istenilen Acer, Dell, HP veya Lenovo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10805/1-1


OTOMATİK RENK AYIKLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Bühler Sortex marka BC3-BXBX-ACCA model Otomatik Renk Ayıklama Makinesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10806/1-1


1 ADET BASKI ÖNCESİ BİLGİSAYARDAN DİREKT KALIBA POZLAMA (CTP) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Baskı Öncesi Bilgisayardan Direkt Kalıba Pozlama (CTP) Sistemi’nin teknik ve idari şartnamesine ve Fuji, Kodak, Agfa veya Heidelberg markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik ve idari şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.12.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik ve idari şartnamesine ve Fuji, Kodak, Agfa veya Heidelberg markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10807/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 18,09 TL. ile en çok 1.260.738,00 TL. arasında değişen; 07.12.2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00.- TL., en çok 100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto parçası, sütyen, muhtelif elektronik, şekerle tatlandırılmış kako tozu, aksam, ,pet kırpıntıları, manganez cevheri vs. 38 grup eşya; açık artırma suretiyle, Sultan Orhan Mah. Terminal Cad. No:1 Gebze - KOCAELİ adresindeki Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 08/12/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10690/1-1


LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/165374

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  DE 22000 ve DE 33000 tip Lokomotiflerde kullanılmak üzere 2.000 adet Kaba Filtre (Yağ ve Yakıt için) satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 23/12/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10815/1-1


2 (İKİ) ADET HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği- Türü – Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Metal İşleri İşçiliği Hizmet Alım İşi

2015/166229

2015-2278

16/12/2015 Saat:14:00

730 gün

2

Kuzey Kısrakdere Telsiz Panosu Civarındaki Stoklardan 300.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 veya 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerlerine veya Stok Sahalarına Taşınması ve Boşaltılması İşi

2015/166260

2015/2282

17/12/2015 Saat:14:00

240 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10767/1-1


AR-GE PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

AR-GE PROJE ÇAĞRISI

• TİCARİ UNVANI                                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                                              :  Ankara

• MÜRACAT ADRESİ                            :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya (Evrak Kayıt)

• EN SON BAŞVURU TARİH

  ve SAATİ                                               :  30.12.2015 17:30

• KONU                                                    :  İlerleyen Boşluk Pompası (PCP) Ar - Ge Projesi

Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları aşağıdaki şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. Proje Sorumlusu: Müh. Mesut Emre Ünal, meunal@tp.gov.tr

Çağrı Adı                                                  :  İlerleyen Boşluk Pompası (PCP)

Çağrı Amacı                                              :  Petrol ve doğalgaz üretimlerinde kullanılmak üzere, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat vb. açılardan rekabet edebilir yerli İlerleyen Boşluk Pompası (PCP) tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar                                   :• Uzun ömürlü, ilgili API standartlarına uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir PCP tasarımı ve imalatı.

Firmanın/ Firmaların sahip olması

gereken teknik altyapı                                :  • Bağımsız bir Ar-Ge birimi

                                                                     • Proje kapsamında görevlendirilecek biri proje yöneticisi 3 Ar-Ge tasarım mühendisi ve 1 teknik ressam (min 2’şer yıl deneyimli).

                                                                     • Ulusal olarak desteklenen( TÜBİTAK, KOSGEB, SANTEZ, vb.) bir Ar-Ge projesine başlamış ve/veya bitirmiş olmak ya da devam ediyor olmak.

                                                                     • Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol Departmanı” ve 1 kalite kontrol teknikeri veya mühendisi.

                                                                     • Ölçüm Laboratuvarı (Tüm test ekipmanlarının UME ve benzeri kalibrasyon sertifikalarına sahip olması)

                                                                     • Pompa performans test standına (TS EN ISO 9906 standardına uygun test yapabilecek) sahip olması.

                                                                     • Ansys, Catia, Inventor ve Solidworks vb. tasarım ve analiz programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel.

                                                                     • Kendi imalat sahasında CNC imalat tezgahları bulunmalıdır.

                                                                     • ISO 9001 veya API Q1 kalite yönetim belgesi (KYS)

Proje çıktısının uyması gereken

Standartlar                                                 :  • API 676

                                                                     • ISO 15136-1

İmal edilecek prototip sayısı                      :  4 set

İmalata başlamadan önce bilgisayar

Ortamında yapılması gereken analizler      :  • Mukavemet analizi (CAE)

                                                                     • Akışkan analizi (CFD)

Testler ve kontroller (Firma / Firmalar

gerekli test düzeneklerini imal etmekle

yükümlüdür)                                             :  • Hidrostatik Test

                                                                     • Manyetik Partikül yöntemiyle çatlak kontrolü (ASTM E709’ a göre)

                                                                     • Opsiyonel Testler (Performans Testi, NPSH Testi)

Proje süresi (Prototip imalatı, Testler ve

Sertifikalandırma dahil)                             :  24 ay (tasarım+tezgah temini+testler)

10779/1/1-1


AR-GE PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

AR-GE PROJE ÇAĞRISI

• TİCARİ UNVANI                                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                                              :  Ankara

• MÜRACAT ADRESİ                            :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya (Evrak Kayıt)

• EN SON BAŞVURU TARİH

  ve SAATİ                                               :  30.12.2015 17:30

• KONU                                                    :  Rod Pompası Ar - Ge Projesi

Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları aşağıdaki şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. Proje Sorumlusu: Müh.Mesut Emre Ünal, meunal@tp.gov.tr

Çağrı Adı                                                  :  Rod Pompası

Çağrı Amacı                                              :  Petrol üretiminde kullanılmak üzere, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat vb. açılardan rekabet edebilir yerli Rod Pompası tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar                                   :  • Uzun ömürlü, ilgili API standartlarına uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir Rod Pompası tasarımı ve imalatı.

                                                                     • Üretilecek Rod Pompası için API sertifikasının alınması.

Firmanın/ Firmaların sahip olması

Gereken teknik altyapı                               :  • Bağımsız bir Ar-Ge birimi

                                                                     • Proje kapsamında görevlendirilecek biri proje yöneticisi 3 Ar-Ge tasarım mühendisi ve 1 teknik ressam (min 2’şer yıl deneyimli).

                                                                     • Ulusal olarak desteklenen( TÜBİTAK, KOSGEB, SANTEZ, vb.) bir Ar-Ge projesine başlamış ve/veya bitirmiş olmak ya da devam ediyor olmak.

                                                                     • Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol Departmanı” ve 1 kalite kontrol teknikeri veya mühendisi.

                                                                     • Ölçüm Laboratuvarı (Tüm test ekipmanlarının UME ve benzeri kalibrasyon sertifikalarına sahip olması)

                                                                     • Pompa performans test standına (TS EN-ISO 9906 standardına uygun test yapabilecek) sahip olması.

                                                                     • Ansys, Catia, Inventor ve Solidworks vb. tasarım ve analiz programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel.

                                                                     • Kendi imalat sahasında CNC imalat tezgahları bulunmalıdır.

                                                                     • ISO 9001 veya API Q1 kalite yönetim belgesi (KYS)

Proje sonunda firmanın sahip olması

gereken sertifikalar                                    :  • API 11AX

İmal edilecek prototip sayısı                      :  20 set +10 adet tamir takımı

İmalata başlamadan önce bilgisayar

ortamında yapılması gereken analizler       :  • Mukavemet analizi (CAE)

                                                                     • Akışkan analizi (CFD)

Testler ve kontroller (Firma / Firmalar

gerekli test düzeneklerini imal etmekle

yükümlüdür)                                             :  • Drift testi

                                                                     • NDT

                                                                     • Vakum Testi

                                                                     • Sızdırmazlık Testleri

Proje süresi (Prototip imalatı, Testler ve

Sertifikalandırma dahil)                             :  12 ay

10779/2/1-1


AR-GE PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

AR-GE PROJE ÇAĞRISI

• TİCARİ UNVANI                                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                                              :  Ankara

• MÜRACAT ADRESİ                            :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya (Evrak Kayıt)

• EN SON BAŞVURU TARİH

  ve SAATİ                                               :  28.12.2015 17:30

• KONU                                                    :  Çamur Pompası Fluid End Tasarımı ve İmalatı Ar-Ge Projesi

Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları aşağıdaki şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. Proje Sorumlusu: Müh Emre YAVUZ, emreyavuz@tp.gov.tr.

Çağrı Adı                                                  :  Çamur Pompası Fluid End Tasarımı ve İmalatı Ar-Ge Projesi

Çağrı Amacı                                              :  Petrol ve doğal gaz sondajlarında kullanılmak üzere, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat vb. açılardan rekabet edebilir yerli Çamur Pompası Fluid End Kısmının ve Yedeklerinin tasarımı, analizi ve imalatının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar                                   :  • Uzun ömürlü, ilgili API standartlarına uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek şekilde Çamur Pompası Fluid End tasarımı ve imalatı yapmak.

Firmanın/ Firmaların sahip olması gereken

teknik altyapı                                             :  • Bağımsız bir Ar-Ge birimi

                                                                     • Proje kapsamında görevlendirelecek biri proje yöneticisi olmak üzere en az 3 Ar-Ge tasarım mühendisi ve 1 teknik ressam (min 2’şer yıl deneyimli)

                                                                     • Ulusal olarak desteklenen (TÜBİTAK, KOSGEB, SANTEZ, vb.) bir Ar-Ge projesine başlamış ve/veya bitirmiş olmak ya da devam ediyor olmak.

                                                                     • Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol Departmanı” ve bir kalite kontrol teknikeri veya mühendisi

                                                                     • Ölçüm laboratuvarı, Tahribatsız Muayene Test Ünitesi (Tüm test ekipmanlarının UME ve benzeri kalibrasyon sertifikalarına sahip olması)

                                                                     • Ansys, Catia, Inventor, SolidWorks vb. tasarım ve analiz programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel.

                                                                     • Kendi imalat sahasında CNC imalat tezgahları bulunmalıdır.

                                                                     • ISO 9001 veya API Q1 kalite yönetim belgesi (KYS)

Firmaların sahip olması gereken

sertifikalar ve standartlar                           :  • API 7K

İmal edilecek prototip sayısı                      :  1 Set Triplex Pompa Fluid End Ünitesi (6” ve 7 ¼” Gömlek ve Piston)

İmalata başlamadan önce bilgisayar

ortamında yapılması gereken analizler       :  Çamur Pompası Fluid End Tasarımı ve İmalatı İdari ve Teknik Dokümanında belirtilmiştir.

Testler ve kontroller (Firma / Firmalar

gerekli test düzeneklerini imal etmekle

yükümlüdür)                                             :  Çamur Pompası Fluid End Tasarımı ve İmalatı İdari ve Teknik Dokümanında belirtilmiştir.

İmalatı tamamlanan prototipin alması

gereken sertifikalar ve uyması gereken

standartlar                                                  :  API 7K

Proje süresi (Prototip imalatı, Testler ve

Sertifikalandırma dahil)                             :  15 AY

10779/3/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 07.12.2015                                                                  Saati: 14.00                                                            İhale Yeri: Satış Sal./Saat:14:00

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti sayı.

Muh. Bedeli

Teminat Tut

1

Çapaklı

3.SNB. İn.Kt. Çk.Tom.

3-4

307

 

52,516

2

210,00

332,00

2

Cemaller

Çs Kağıtlık Odun

3-4

258

 

41,954

1

170,00

214,00

3

Merkez

2.SUB İn.Kt.Çş.Tom.

6-7

44

 

55,052

3

310,00

514,00

4

Merkez

2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom.

4

37

 

24,905

3

350,00

264,00

5

Merkez

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

6

236

 

163,595

3

270,00

1.327,00

6

Çapaklı

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

6

385

 

229,146

5

270,00

1.859,00

7

Merkez

2. SUB. K.K.Çs.Tomruk

6-7

108

 

182,578

6

380,00

2.086,00

8

Cemaller

2.SUB.K.K.Çs.Tomruk

 

 

 

90,000

3

380,00

1.029,00

9

Merkez

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

3-4-5

29

 

18,210

1

340,00

186,00

10

Merkez

2 SUB K.K Gök. Tom.

6-7

299

 

426,609

13

350,00

4.490,00

11

Çapaklı

2 SUB K.K Gök. Tom.

 

 

 

15,000

1

350,00

158,00

12

Çapaklı

3 SUB Kl.Kt.Çk Tom

 

 

 

90,000

3

290,00

786,00

13

Çapaklı

3 SUB İn.Kt.Çk Tom

 

 

 

30,000

1

230,00

208,00

14

Cemaller

3 SUB Kl.Kt.Çs Tom

 

 

 

120,000

4

300,00

1.084,00

15

Çapaklı

3 SUB Kl.Kt.Çs Tom

 

 

 

30,000

1

300,00

271,00

16

Merkez

3 SUB Kl.Kt.Çs Tom

6

57

 

128,514

4

300,00

1.160,00

17

Merkez

3 SUB İn.Kt.Çs Tom

6

49

 

107,112

4

240,00

775,00

18

Cemaller

3 SUB İn.Kt.Çs Tom

 

 

 

90,000

3

240,00

651,00

19

Merkez

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

6

91

 

477,177

16

310,00

4.453,00

20

Cemaller

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

 

 

 

80,000

2

310,00

746,00

21

Çapaklı

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

 

 

 

60,000

2

310,00

560,00

22

Merkez

3 SUB İn.Kt.Gök. Tom

6

93

 

212,435

8

230,00

1.473,00

23

Çapaklı

3 SUB İn.Kt.Gök. Tom

 

 

 

20,000

1

230,00

139,00

24

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

4

448

 

407,697

13

260,00

3.190,00

25

Cemaller

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

 

 

 

200,000

5

260,00

1.565,00

26

Çapaklı

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

 

 

 

30,000

1

260,00

235,00

27

Merkez

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

3-5

1.190

 

381,743

11

230,00

2.642,00

28

Cemaller

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

 

 

 

400,000

10

230,00

2.770,00

29

Çapaklı

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

 

 

 

30,000

1

230,00

208,00

30

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

3-3,5

108

 

51,698

2

250,00

389,00

31

Çapaklı

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

 

 

 

105,000

7

250,00

791,00

32

Çapaklı

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

 

 

 

150,000

6

220,00

996,00

33

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

4-4,5

2.049

 

915,364

30

260,00

7.159,00

34

Cemaller

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

 

 

 

430,000

10

260,00

3.364,00

35

Çapaklı

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

 

 

 

270,000

8

260,00

2.114,00

36

Merkez

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

4

4.040

 

982,666

31

210,00

6.211,00

37

Cemaller

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

 

 

 

530,000

12

210,00

3.351,00

38

Çapaklı

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

 

 

 

375,000

11

210,00

2.369,00

39

Merkez

2.S.Çs. Mad.Dir

4-4,5

359

 

64,949

2

200,00

391,00

40

Cemaller

2.S.Çs. Mad.Dir

 

 

 

230,000

6

200,00

1.386,00

41

Çapaklı

2.S.Çs. Mad.Dir

 

 

 

45,000

3

200,00

273,00

42

Merkez

Çs Kağıtlık Odun

1,5-2

1.544

 

517,708

18

160,00

2.500,00

43

Cemaller

Çs Kağıtlık Odun

 

 

 

400,000

10

160,00

1.930,00

44

Çapaklı

Çs Kağıtlık Odun

 

 

 

60,000

4

160,00

292,00

45

Merkez

Çk Kağıtlık Odun.

1,5-2

453

 

125,819

6

160,00

608,00

46

Çapaklı

Çk Kağıtlık Odun.

 

 

 

300,000

10

160,00

1.450,00

47

Merkez

Gök.Kağıt.Odun

3-3,5

4.954

 

1397,949

45

160,00

6.743,00

48

Cemaller

Gök.Kağıt.Odun

 

 

 

400,000

10

160,00

1.930,00

49

Çapaklı

Gök.Kağıt.Odun

 

 

 

365,000

11

160,00

1.763,00

50

Esentepe

Gök.Kağıt.Odun

4

48

 

25,052

1

135,00

102,00

TOPLAM

 

 

 

17186

0

11935,448

374

 

81.487,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz Merkez, Cemaller ve Çapaklı satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 374 Parti Orman Emvali 2886 Sayılı D.İ.K.'ca Açık Artırmalı olarak satılacaktır.

2 - Açık Artırmalı Satış 07.12.2015 PAZARTESİ günü saat 14:00 de Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Geçici Teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılır.

3 - İbreli ve Yapraklı Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odununun % 40' u İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu,

Sırık ve Yakacak Odunun % 30' u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 7 ay vadeli olmak üzere Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu karşılığı satılacaktır.  Her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlar alıcıya aittir.

4 - Teminatlar 13.45'e kadar İşletme Müdürlüğümüz Muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış Ek No: 1 nolu Madel Özel Şartnamedeki Şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Belgesini, Kapasite belgelerini ve vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

6 - Satışların % 6 Kati teminata çevrilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme cezası alınarak 15 gün ek süre verilecektir.

7 - VADELİ SATIŞLARDA BİR DEFADA SATIŞ YAPTIRILMAYACAK İSE HER PARTİ İÇİN AYRI AYRI MEKTUP ALINACAK, ANCAK; SATIŞIN AYNI GÜN YAPILMASI HALİNDE TEK MEKTUP KABUL EDİLECEK VE FAX İLE KESİNLİKLE SATIŞ YAPILMAYACAKTIR.

8 - Global ihaleye çıkarılan partiler ihale öncesinde tamamlanmaya çalışılacak, tamamlanamayanlar komisyonumuzca bir tutanak ile ihaleden çıkarılacaktır. Global olarak ihaleye çıkan partiler +%40 - %20 olabilir.

TEL                                              :  0 374 311 60 11 - 114

FAX                                             :  0 374 311 66 72

SAYMANLIK TEL                     :  0 374 311 68 73

ZİRAAT BANKASI İBAN NO  :  TR300001000055108907545001

Satış Öncesi Bilgi Cetveli Orman Genel Müdürlüğü Web sayfası (www.ogm.gov.tr) İhaleler ve www.yavuzbilisim.net linkinde ayrıca civar İşletmelerin ilan tahtalarında görülebilir.

10795/1-1