27 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29545

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Dikili İlçesi, 570 ada, 18 parsel üzerindeki 596462 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 346 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Halil GÜLDEN tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 12.10.2015 tarihli ve E. 2015/2030 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Halil GÜLDEN (Denetçi No: 1009, Oda Sicil No: 30376) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 23.11.2015 tarih ve 31121 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10742/1/1-1

—————

İstanbul İli, Silivri İlçesi, 1518 ada (Eski 97 ada), 1 parsel (Eski 265 parsel) üzerindeki 514575 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 28 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BMM Birleşik Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.10.2015 tarih ve E.2014/1810- K.2015/1777 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile BMM Birleşik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.11.2015 tarih ve 31202 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10742/2/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 20.08.2015 tarih 2015/292 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.11.2015 tarih 2523/6089 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 98099/1, 2, 3, 4, 5, 6 ile 98118/4 ada/parsellerini kapsayan 90004/49 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10772/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Sayı: 2015/8132 CBS Soruşturma Dosyası

7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli Gürcistan uyruklu Murtazi ve İneza oğlu 13/09/1975 Doğ. GIORGI SANIKIDZE isimli şüphelinin adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

No

Sor.

No

Karar

No

Suçun Nevi

Karar

Tarihi

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2015/8132

2015/181

5237 S.K. 191/1

14/08/2015

GIORGI SANIKIDZE

1 Yıl Süre ile Denetimli Serbestlik

10762/1-1


 


 


 

 


 


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser  veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF

DOÇ

YRD.

DOÇ

AÇIKLAMALAR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi Bölümü

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi

 

1

 

Çocuk Gelişimi Doçenti olmak, gelişimsel dil bozuklukları konusunda çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

 

 

 

 

Uygulamalı Matematik

 

1

 

Çok değişkenli hipergeometrik fonksiyonların genişletilmesi ve yineleme formülleri konusunda çalışmaları olmak.

Cebir ve Sayılar Teorisi

 

1

 

Binom katsayılarının dizisel genelleştirmeleri konusunda çalışmaları olmak.

Kimya Bölümü

 

 

 

 

Biyokimya

 

1

 

Metal biyosorpsiyonu ve enzim immobilizasyonu konularında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

İlköğretim Matematik Eğitimi

 

1

 

Yeni İlköğretim Matematik Eğitimi Programı üzerine Doktora yapmış olmak, öğretmen eğitimi ve teknoloji destekli matematik eğitimi konularında çalışmaları bulunmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk Bölümü

 

 

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

1

 

Nazal yara iyileşmesinde fenitoinin etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Göz Hastalıkları

 

1

 

Konjonktiva ve kornea duyarlılığı konularında çalışmaları olmak.

Göz Hastalıkları

 

1

 

Troid oftalmopatide göz içi basıncı değişiklikleri konusunda çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı, MERS, İnfluenza gibi viral hastalık tanısı, tedavisi ve kontrolü alanında deneyimli olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Ruh  Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

Norobilim alanında eğitim almış olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

 

1

 

Diyabetik ayak ve nütrisyon konularında tecrübeli olmak. Oksidatif stres ve enfeksiyon konularında çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hekimliği Temel Bil. Böl.

 

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

1

 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ovidukt üzerine çalışmaları olmak.

Fizyoloji

 

1

 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, hayvanlarda elektrokardiyografi konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

13

 

 

10689/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom” eğitim-öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış altı (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Doktora çalışmasını İletişim Teorisi ve Sistemleri alanında yapmış olmak. Hata tespit etme, düzeltme, kodlama, data depolama ve bilgi ve iletişim kuramı alanlarında çalışmaları ve yayınları bulunmak. Sayısal devreler, bilgisayar mimarisi, bilgi kuramı, işlemesi, analiz ve yönetimleri gibi dersleri yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom” eğitim- öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

10714/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim

Dalı/Bölüm

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik

Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

2

Kemik dokularının, kök hücrelerin ve kanser hücrelerinin mekanik kuvvetlere adaptasyonu konusunda uluslararası yayınlara ve araştırma deneyimine sahip olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Doçent

1

1

Kompozit malzeme mekaniği, tasarım ve optimizasyonu, boyutsal kararlılık, ileri mühendislik matematiği uygulamaları, integral dönüşüm tekniklerinin analitik yöntemler ile kırılma mekaniği problemlerine uygulanması alanlarında uluslararası yayınlara ve araştırma deneyimine sahip olmak..

Mühendislik

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Doçent

1

1

Gıda mikrobiyolojisi, moleküler bakteri, küf ve maya tanımlama, meyve-sebze ürünleri ve et mikrobiyolojisi ve bu ürünlerin koruma yöntemleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak

10722/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine 3 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi - Öğretim Gör.

Alanı

Ek Açıklamalar

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Oyunculuk

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk *

1

Milletlerarası Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

1

Sağlık Yönetimi, Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Alınacaktır.

10766/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartlan sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular resmi gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesinde aranan koşullan sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Doçent

2

1

Siyaset Bilimleri alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Kamu Ölçmeleri ABD

Doçent

1

1

Harita Mühendisliği Bilim alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Mekanik ABD

Doçent

1

1

Uygulamalı Matematik alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

10699/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar / Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazete'de ve Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır.  Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

PROF.

AÇIKLAMA

DOÇENT

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

Astronomi ve Fen Eğitimi projelerinde görev yapmış olmak

 

 

Eğitim Fakültesi

Fizik Eğitimi

 

 

1

Bağlam temelli, yapılandırıcı yaklaşımların ve bilim tarihinin fizik eğitiminde etkileri üzerinde çalışma yapmış olmak

Fen - Edebiyat Fakültesi

Türk İslam Sanatları

 

 

1

 

Yaşar Doğu Spor Bil. Fak.

Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.

 

 

1

Olimpiyatlar konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 

 

1

Diyabette yara iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

İk. İd. Bil. Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

1

Türkiye’de Kamu İdarelerinde planlama süreci ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

10669/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.00/661

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2015 - 122                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2015 - 2688                                         KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Kayaağıl Köyü, Kuzey Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 49969645-168.01/3235 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Müdürlüğümüzün 19.01.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/661-179 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 04.02.2015 tarih ve 81909224-307-640120001/22991 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 04.02.2015 tarih ve 54495999-756/74601 sayılı yazısı ve eki, Müdürlüğümüzün 13.02.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.00/661-356 sayılı yazısı ve eki, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 03.02.2015 tarih ve 58346687-299/992 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30.01.2015 tarih ve 94949537-161.01/19601 sayılı yazısı ve ekleri, İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı 10.02.2015 tarih ve 44812147-202.99/3446 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 16.02.2015 tarih ve 52720483-252/755 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü 12.02.2015 tarih ve 86141515.755.01/27133 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve kentsel İyileştirme Müdürlüğü 27.02.2015 tarih ve 26163249-750-2426 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 18.02.2015 tarih ve 58346687.299-1523 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 26.02.2015 tarih ve 20913469.101.29.02/250896-36692 sayılı yazısı ve eki, Uşak Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 96831588/1372-2523 sayılı yazısı ve ekleri, Müdürlüğümüzün 19.01.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/661-191 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğü 28.01.2015 tarih ve 85297090.175/278 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 29.07.2015 tarih ve 4122 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi Kayaağıl Köyü, Kuzey Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Kayaağıl Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\717_Sayfa_3.jpg

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\717_Sayfa_4.jpg

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\717_Sayfa_5.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\717_Sayfa_6.jpg

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\717_Sayfa_7.jpg

10717/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 64.04/73

Toplantı Tarihi ve No    : 26.06.2015 - 117                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.06.2015 - 2532                                         KÜTAHYA

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Azizler Köyündeki, Sindelli Höyük ve Nekropolünde 73 ve 153 parsellerin Sivaslı kadastro birimi tarafından sehven yanlış işlenmiş olması nedeniyle gerekli düzeltmenin yapılmasına yönelik hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 03.06.2015 tarih ve 62903469-170.03.01/164 (Sivaslı) yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2366 sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.06.2015 tarih ve 3636 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Azizler Köyündeki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2366 sayılı karar ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, Sindelli Höyük ve Nekropolü sit sınırlarında sehven yapılmış maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkin; sit sınırlarında oluşan maddi hatanın düzeltilmesine; Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2366 sayılı kararı eki sit sınırlarının işli olduğu kadastro paftasının ve şerh konulacak parseller listesinin sit sınırında oluşan maddi hata nedeniyle iptaline; sit sınırlarında oluşan maddi hatanın düzeltilmesine yönelik yeniden hazırlanan karar eki kadastro haritası ile şerh konulacak parsellere ait yeniden düzenlene listenin onaylanmasına, karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\716_Sayfa_3.jpg

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\716_Sayfa_4.jpg

10716/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.16/289

Toplantı Tarihi ve No    : 03.09.2015 - 138                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 03.09.2015 - 3590                                              TİRE

İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahallesi, Bintepeler Mevkii, 394, 171 nolu parsellerde ve parsel sınırları dışında yer alan kaya mezarların bulunduğu sahanın 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine yönelik 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri, Müdürlük evrakına 01.09.2015 gün ve 973 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahallesi, Bintepeler Mevkii, 394, 171, 54 ada, 45 parsel, 1753 ada, 1 parsel, 1336 ada, 1 parsel nolu taşınmazlar ile parsel sınırları dışında bulunan alanın, kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş şekliyle “3. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesi denetiminde kapatılabileceğine,  1336 ada, 1 parsel, 394 ve 171 parsel nolu taşınmazlara, 54 ada, 45 parsel ile 1753 ada, 1 parsel nolu taşınmazlara ‘3. derece arkeolojik sit alanıdır’ şerhinin verilmesine;

394 nolu parsellerde ve parsel sınırları dışında yer alan ve kararımız eki paftada işaretli kaya mezarlarının ve çeşmenin 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olduğuna dair şerhin verilmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\715.jpg

10715/1-1