26 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29544

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğünden:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI: Hasan Cem ŞEREFOĞLU

ADRESİ: Ulubatlı Hasan Mahallesi 3019. Sokak No:52 /1 Yüreğir /ADANA

Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait İşçi Blokları Mahallesi 27570 ada güneyi 15259 ada batısında yer alan, Berfo Ana Parkı üzerinde bulunan 669 m²'lik kapalı tenis kortu ve müştemilatları ile 88 m²'si kapalı 136 m²'si açık (teras) olmak üzere 224 m²'lik çay ocağı (kafeterya - restoran) 13.03.2014 tarihinde yapılan ihale sonucunda 3 (üç) yıllığına tarafınıza kiraya verilmiş olup şartname ve kira sözleşmesinde belirtilen hükümlere uymamanız nedeniyle 14.04.2014 tarih ve 04774 yevmiye nolu kira sözleşmesi Başkanlık Makamının 14.11.2014 tarih 4231 Ref 669332 sayılı olurları ile fesh edilmiştir.

Sözleşmesi fesh edilen yerin Belediyemize boş olarak teslim edilmesi gerektiği ve yatırmış olduğunuz 40.040,00-TL tutarındaki kati teminatınızın Belediyemiz lehine irat kaydedileceği hususundaki 27.11.2014 tarih ve 4517 Ref 680717 sayılı yazımız Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş ancak mahalle muhtarlığınızda kaydınızın bulunmaması nedeniyle Çankaya Nüfus Müdürlüğünce adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki ikametgâhınızın Ulubatlı Hasan Mahallesi 3019. Sokak 51/1 Adana /Yüreğir olarak bildirilmesi üzerine söz konusu adrese de yapılan tebligatımız, adreste bulunmamanız nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Bu durumda 27.11.2014 tarih ve 4517 Ref 680717 sayılı yazımızda belirtilen yerin boş olarak Belediyemize teslim edilmesi ve belirtilen bedelin tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Belediyemiz veznesine ödenmesi, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

10307/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI: Gurur Müh. Müv. Turz. İşl. Elk. Sav. Araç. Org. Doğal. Gıda Kozm. San ve Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ: Mahatma Gandi Caddesi No:78/2 Gaziosmanpaşa-Çankaya/ANKARA

Mülkiyeti Belediyemize ait 25996 ada 4 sayılı parseldeki Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Spor Salonu içinde bulunan restoran 01.04.2005 tarihli kira sözleşmesi ile 5 yıllığına Gurur Müh. Müv. Turz. İşl. Elk. Sav. Araç. Org. Doğal. Gıda Kozm. San ve Tic. Ltd. Şti.’ ne verilmiştir. Belediyemiz Encümeni’nin 15.10.2015 tarih ve 5275.21 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait 25996 ada 4 sayılı parseldeki Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Spor Kompleksi içinde bulunan Kafeterya ve Kokteyl Salonunun şirketiniz tarafından 01.01.2010-31.08.2010 tarihleri arasındaki kullanımı için aylık 3.650,00 TL’den toplam 29.200,00 TL ecri misil bedeli alınması kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş, ancak mahalle muhtarlığınızda kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliğ yapılamamıştır.

Bu durumda Belediyemiz Encümenince alınan 15.10.2015 tarih ve 5275 sayılı kararında belirtilen bedelin tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Belediyemiz veznesine ödenmesi, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

10307/2/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde (Ankara) görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. dereceden toplam 6 (altı) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Grup

No

Puan

Türü

Öğrenim Dalları

Atama Yapılacak

Kadro Sayısı

Yazılı Sınava

Katılacak Aday Sayısı

1. Grup

KPSSP 108

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları.

3

60

2. Grup

KPSSP 108

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası İktisat, Maliye

3

60

 

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 108 puan türünden asgari 75 almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Öğrenim dalları itibariyle giriş sınavının yazılı aşamasına katılabileceklere ilişkin liste, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan KPSSP 108 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere düzenlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı aşaması 21/02/2016 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınavın yapılacağı adres ile sınav uygulama duyurusu 04/01/2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylara sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi itibari ile aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak.

b) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 108 puan türünden asgari 75 puan almış olmak.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

(Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi beş yıldır.)

ç) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

d) 1 Ocak 2016 günü itibarı ile 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1981 tarihinden sonra doğanlar başvurabilecektir.)

Ancak, 5525 sayılı “Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun”un ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında bulunanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

e) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

Başvuruda istenen belgeler:

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinden (www.enerji.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya mezun oldukları fakülte ya da Noter tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Özgeçmiş, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

Giriş Sınavına başvurular yukarıda sayılan belgelerle 14/12/2015 - 28/12/2015 tarihleri arasında, mesai günlerinde 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla yapılır.

Postadaki gecikmeler veya ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavının yazılı aşaması, Alan bilgisi ile Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konu başlıkları test usulü, yabancı dil bilgisi konu başlığı ise klasik usul ile gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1 - Yazılı sınav konuları;

a) Alan bilgisi:

 

Gruplar

Öğrenim Dalları

Alan Bilgisi Konuları

1. Grup

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları,

- Uluslararası İlişkiler Kuramları,

- Uluslararası Hukuk,

- Uluslararası Örgütler,

2. Grup

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası İktisat, Maliye

- Mikro İktisat,

- Makro İktisat,

- Uluslararası İktisat

 

b) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri: Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, güncel konular), Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri,

c) Yabancı dil bilgisi: Bakanlıkça belirlenecek güncel Enerji konularından birinden (Klasik) İngilizce dilinde kompozisyon şeklinde olacaktır.

2 - Sözlü sınav konuları

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

VI - DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Alan bilgisi başlığının ağırlığı yüzde 50, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başlığının ağırlığı yüzde 25 ve yabancı dil bilgisi başlığının ağırlığı yüzde 25 olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavda adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlığının “Sözlü sınav konuları” alt başlığının (a) bendi için 50 puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Nihai başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde gruplara göre ayrı ayrı belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSSP 108 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saate ilişkin bilgiler Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır.

Sınavın nihai sonucu, sınavı kazanan asil ve yedek adaylara posta ile taahhütlü olarak gönderilir ve ayrıca Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinden de duyurulur.

Yedek listede yer alan adayların hakları giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

VIII - İTİRAZ:

Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin olarak soru ve cevap anahtarının “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinden yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü, Yazılı sınav sonuçlarına ise sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde Bakanlığa ulaşacak şekilde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, en geç 7 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IV - DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere güncel fotoğraflı ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport belgelerinden birini ve sınav kimlik belgesini sınavda yanlarında bulunduracaklardır. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

X - BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 212 64 20 / 7306 -7501

(0312) 222 41 59

İlan olunur.

10718/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Yedinci Noterliği 18.01.2016 tarihinde, Adana Yedinci Noterliği 20.01.2016 tarihinde, Eyüp Birinci Noterliği 23.01.2016 tarihinde ve Bakırköy Yirmidokuzuncu Noterliği 24.01.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ADANA YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.137.289,03.-TL.

2

ANKARA YEDİNCİ NOTERLİĞİ

696.888,85.-TL.

3

BAKIRKÖY YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1.702.072,01.-TL.

4

EYÜP BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.118.697,17.-TL.

10693/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ANKARA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

590.718,74 TL.

2

ANKARA YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

699.105,48 TL.

3

ANKARA YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ

789.641,30 TL.

4

BAKIRKÖY ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1.712.906,19 TL.

5

BAKIRKÖY YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.222.857,83 TL.

6

BEŞİKTAŞ SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.560.931,30 TL.

7

BEŞİKTAŞ YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ

741.219,13 TL.

8

DENİZLİ ALTINCI NOTERLİĞİ

836.420,42 TL.

9

ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ

464.088,31 TL.

10

ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

641.106,69 TL.

11

EYÜP YEDİNCİ NOTERLİĞİ

943.229,78 TL.

12

GEBZE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.278.365,88 TL.

13

GEBZE ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

814.633,69 TL.

14

İZMİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

961.725,21 TL.

15

İZMİR OTUZALTINCI NOTERLİĞİ

687.163,67 TL.

16

KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

442.461,59 TL.

17

KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

413.800,87 TL.

18

KARŞIYAKA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

677.060,42 TL.

19

KARTAL ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

977.110,00 TL.

20

KONYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

930.890,10 TL.

21

MALATYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.660.946,35 TL.

22

ÜSKÜDAR ONALTINCI NOTERLİĞİ

2.046.620,54 TL.

23

ANKARA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

638.329,08 TL.

 

İHDAS ALANI: "Ankara Keçiören İlçesi Bağlum Mevkiinde, Bağlum Bulvarının başladığı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile kesiştiği) noktadan; yine Bağlum Bulvarının Mevlüt Gürbüz Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Bağlum Bulvarının her iki tarafnda ve Bağlum Bulvarının bu kısmına açılan sokakların 50 metre derinliğine kadar olan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir.

10694/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

250.718,29 TL

2

AKHİSAR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

465.723,20 TL

3

BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

445.374,54 TL

4

BİSMİL NOTERLİĞİ

370.888,93 TL

5

BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ

269.757,23 TL

6

BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

276.941,77 TL

7

BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

200.387,52 TL

8

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

244.295,73 TL

9

DÜZCE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

441.004,53 TL

10

FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

191.804,35 TL

11

GEMLİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

487.079,36 TL

12

GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ

269.279,69 TL

13

HAKKARİ NOTERLİĞİ

385.757,10 TL

14

IĞDIR İKİNCİ NOTERLİĞİ

521.540,20 TL

15

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

214.079,46 TL

16

KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

300.348,58 TL

17

KEŞAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

472.294,15 TL

18

KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

227.688,87 TL

19

KUMLUCA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

383.525,62 TL

20

MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

252.814,40 TL

21

MENDERES BİRİNCİ NOTERLİĞİ

368.698,12 TL

22

MİLAS İKİNCİ NOTERLİĞİ

246.415,93 TL

23

MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

176.802,73 TL

24

MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ

211.704,26 TL

25

ORDU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

341.869,41 TL

26

ORHANGAZİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

318.518,60 TL

27

SERİK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

458.958,76 TL

28

SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

285.356,42 TL

29

TOKAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ

318.317,77 TL

30

TOKAT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

450.762,10 TL

31

YALOVA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

414.955,77 TL

32

YOZGAT İKİNCİ NOTERLİĞİ

371.332,01 TL

33

AFYONKARAHİSAR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

207.423,25 TL

 

İHDAS ALANI: "Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde, Organize Caddesi ile Organize 3. Cadde arasında bulunan 1. Cadde üzerinde ve bu caddeye açılan sağlı-sollu sokakların ilk 200'er metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir.

10695/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

NOTERLİK İLİ

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ALACA NOTERLİĞİ

ÇORUM

216.126,02 TL.

2

BOLVADİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

122.591,25 TL.

3

ÇAY NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

178.096,72 TL.

4

DADAY NOTERLİĞİ

KASTAMONU

39.780,40 TL.

5

ESPİYE NOTERLİĞİ

GİRESUN

268.680,76 TL.

6

GÖLE NOTERLİĞİ

ARDAHAN

118.553,56 TL.

7

GÜLŞEHİR NOTERLİĞİ

NEVŞEHİR

108.826,71 TL.

8

GÜLYALI NOTERLİĞİ

ORDU

27.009,17 TL.

9

GÜRPINAR NOTERLİĞİ

VAN

43.467,56 TL.

10

HİSARCIK NOTERLİĞİ

KÜTAHYA

51.694,55 TL.

11

KORKUTELİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

ANTALYA

180.968,95 TL.

12

KOYULHİSAR NOTERLİĞİ

SİVAS

60.725,01 TL.

13

KULA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

MANİSA

217.302,35 TL.

14

MANYAS NOTERLİĞİ

BALIKESİR

127.300,84 TL.

15

ÖMERLİ NOTERLİĞİ

MARDİN

71.085,65 TL.

16

PASİNLER NOTERLİĞİ

ERZURUM

161.250,70 TL.

17

SARIYAHŞİ NOTERLİĞİ

AKSARAY

29.235,27 TL.

18

SULUSARAY NOTERLİĞİ

TOKAT

25.324,10 TL.

19

ŞIRNAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

 

175.074,25 TL.

20

TUNCELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

 

195.972,64 TL.

21

VİRANŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

224.570,04 TL.

22

YALVAÇ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ISPARTA

177.383,32 TL.

10696/1-1


TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğünden:

 

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR (07.07.2015-12.11.2015.)

 

FİRMA ADI ADRESİ

HYB NO

FESİH NEDENİ

AKIN KAYNAK İŞ MAKİNELERİ HIRDAVAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ./İLKADIM SAN. SİTESİ 57. SOK. NO. 20 KUTLUKENT

55-HYB-588

TALİMATA AYKIRILIK

AKIN POMPA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ / KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ SELANİK CADDESİ AŞMEK İŞ MERKEZİ NO:11 AŞAĞICİNİK BELDESİ TEKKEKÖY

55-HYB-385

TALİMATA AYKIRILIK

ALTINMED MEDİKAL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/BAHÇELİEVLER MAH. ABDÜLHAKHAMİT CAD. MUTLU APT. B BLOK KAT: 1/1

55-HYB-291

TALİMATA AYKIRILIK

ANADOLU ISI İNŞ. TİCARET SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ./ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD. N: 8 KUTLUKENT

55-HYB-247

TALİMATA AYKIRILIK

ASLAN TUR NAKLİYAT YEMEK GIDA TEKSTİL İMALAT TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT TİC VE SAN LTD. ŞTİ./YENİ CAMİİ MAH. BAFRA CAD.NO: 101-ALAÇAM

55-HYB-602

TALİMATA AYKIRILIK

CİHAN İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ./19 MAYIS MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO: 60 TEKKEKÖY

55-HYB-2571

TALİMATA AYKIRILIK

EVREN TEKNİK ISI VE ENERJİ SİSTEMLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ./ÇİNİK MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:15

55-HYB-597

TALİMATA AYKIRILIK

FATMA KILIÇASLAN-DOĞA TEKNİK İLAÇLAMA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ/İSTASYON MAH. ENGİN SK. NO: 22/B

55-HYB-281

TALİMATA AYKIRILIK

HASAN KARTAL - JENPARK ELEKTRİK JENERATÖR GÜÇ KAYAĞI SATIŞ VE SERVİS/ İSTASYON MAHALLESİ ABDULHAKHAMİT CADDESİ NO: 4/1 İLKADIM

55-HYB-2547

TALİMATA AYKIRILIK

KOÇ-DERE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş./19 MAYIS SANAYİ SİTESİ ADNAN KAHVECİ BULVARI NO:33

55-HYB-237

TALİMATA AYKIRILIK

MİS YEMEK FABRİKASI-SEZGİN GEÇKİN/ÖRNEK SANAYİ SİTESİ 2. SOKAK NO. 18 KUTLUKENT - TEKKEKÖY

55-HYB-2568

TALİMATA AYKIRILIK

SAM GÜVENLİK TEMİZLİK HİZ. VE ÜRÜN TABLDOT GIDA MAD. OTOM. VE BÜRO MALZ. VE MAK. İML. VE PAZ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ./CAMİİKEBİR MAH. KUMRU SOK. KUMRU PASAJI KAT: 1 BOYABAT

55-HYB-2575

TALİMATA AYKIRILIK

SELİM IŞITAN-IŞITAN DİZEL/SANAYİ SİTESİ 4. BLOK ÇARŞAMBA

55-HYB-202

TALİMATA AYKIRILIK

ŞEKERCİ OTOMOTİV TEKSTİL GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ./SANAYİ SİTESİ F BLOK NO: 3 VEZİRKÖPRÜ

55-HYB-448

TALİMATA AYKIRILIK

ŞENOL SAĞLAM- HÜNKAR ÇAY KAZANLARI / 19 MAYIS SANAYİ SİTESİ 62.SK NO: 65 KUTLUKENT

55-HYB-336

TALİMATA AYKIRILIK

TEKNO-SER TEKNOLOJİK ÜRÜNLER SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/ KILIÇDEDE MAHALLESİ YUNUS EMRE SOKAK NO: 49 ÖZGÜR APARTMANI / SAMSUN

55-HYB-587

TALİMATA AYKIRILIK

ZESKO ÇEVRE YÖNETİM VE ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ/ BAHÇELİEVLER MAH. ABDÜLHAKHAMİT CAD. NO:40/1

55-HYB-373

TALİMATA AYKIRILIK

DOĞRULUK TEKSTİL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

55-HYB-2631

FİRMA İSTEĞİ

TUNA OTO-RAMAZAN TUNA

55-HYB-54

FİRMA İSTEĞİ

KAR-MERT PETROL VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

55-HYB-315

FİRMA İSTEĞİ

MERT PETROL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

55-HYB-161

FİRMA İSTEĞİ

GİRİTLİ KARDEŞLER KOLL. ŞTİ. - MEHMET ZEKİ GİRİTLİ VE HACI MUHAMMED GİRİTLİ

55-HYB-2490

FİRMA İSTEĞİ

NURİTTİN İÇEL - İÇEL TV RADYO TAMİRCİSİ

55-HYB-562

FİRMA İSTEĞİ

10283/1-1


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden:

HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

Tekirdağ, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Hizmet Binası, Proje Yarışması” işine ait Jüri Değerlendirme Çalışmaları 20.11.2015 tarihinde başlamış, 22.11.2015 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

Jüri Üyelerinin değerlendirilmeleri sonucunda;

Aşağıda yazılı olan ekipler jüri üyeleri tarafından  1., 2., 3., lük ödüllerine layık görülmüştür.

1 - ÖDÜL (3 SIRA NO’LU PROJE - RUMUZ 15046)

Burak MANGUT (Y. Mimar - MSGSÜ)

Nezahat Melis ERAYDIN (Danışman) (Mimar - MSGSÜ)

Sezer ÜNLÜTÜRK (Danışman) (İnş. Müh. - Yakındoğu Üniversitesi)

İbrahim KÜLTE (Danışman) (Elektrik Müh. - YTÜ)

Furkan HAMZAOĞLU (Danışman) (Mak. Müh. - NKÜ)

2 - ÖDÜL (39 SIRA NO’LU PROJE - RUMUZ 35892)

Mert VELİPAŞAOĞLU (Ekip Başı) (Y. Mimar - ODTÜ)

Bora KAÇAR (İnş. Müh. - ESOGÜ)

Tarık ETKER (Elektrik Müh. - İDMMA)

Taylan AKIN (Mak. Müh. - İDMMA)

3 - ÖDÜL (24 SIRA NO’LU PROJE - RUMUZ 14873)

Oknur ÇALIŞKAN (Y. Mimar - İTÜ)

Didem ÖZKIZILCIK (Danışman) (Mimar - YTÜ)

Ahmet Erdem HABERDAR (Danışman)(İnşaat Müh. - İTÜ)

Hayri AYDIN (Danışman ) (Elektrik Müh. - Yıldız Üniversitesi)

Mehmet Zeyat HATTAPOĞLU (Danışman) (Peyzaj Mimarı- Ankara Üniversitesi)

Mustafa SOYER (Danışman) (Mak. Müh. - İTÜ)

Aşağıda yazılı olan ekipler ise jüri üyeleri tarafından mansiyon ödüllerine layık görülmüştür.

1 - MANSİYON (30 SIRA NO’LU PROJE – RUMUZ 4875)

Ozan ÖZTEPE (Ekip Başı) (Y. Mimar - YTÜ)

Derya Ekim ÖZTEPE (Y. Mimar - YTÜ)

Umut SERT (Yardımcı) (Y. Mimar - YTÜ)

Can SIRLIBAŞ (Danışman)(Y. İnş. Müh. - İTÜ)

Mukadder GÜLTEKİN (Danışman) (Mak. Müh. - Fırat Üniversitesi)

Yılmaz OĞRALI (Danışman) (Elektrik Mühendisi - İDMMA)

2 - MANSİYON (1 SIRA NO’LU PROJE - RUMUZ 40751)

Tolga ŞENTÜRK (Ekip Başı) (Y. Mimar - MSGSÜ)

Derya GENÇ (Mimar - MSÜ)

Uygar ŞENTÜRK (İnşaat Mühendisi - Dokuz Eylül Üniversitesi)

Burhan AYDINKAL (Elektrik Müh. - YTÜ)

İsmail ÇELİK (Makine Mühendisi - İTÜ)

3 - MANSİYON (5 SIRA NO’LU PROJE - RUMUZ 82416)

Erhan Fehmi KOBAL (Y. Mimar - Virginia Üniversitesi)

Selim SIDAL (Yardımcı) (Mimar - YTÜ)

Behiç ŞENSOY (Yardımcı) (Mimar - YTÜ)

Cansu AKSU (Yardımcı) (Mimar - YTÜ)

Sefa KAYHAN (Yardımcı) (Öğrenci - YTÜ)

Timur SEMERCİ (Danışman) (İnş. Müh. - İTÜ)

Gürol MUTAF (Danışman) (Elk. Müh. - YTÜ)

Orhan Murat GÜRSON (Danışman) (Mak. Müh. - ÇÜ)

Satın alma yapılmamıştır.

05.12.2015 tarih ve saat 13.00’da Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda Kolokyum yapılacaktır. Yarışmaya katılan projeler 26.11.2015 ile 15.12.2015 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Fuayesinde sergilenecektir.

10727/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Sisbeton Yapı Elemanları İnş. Haf. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli IM008280/08.06.2009 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'ne ilişkin yazılar yükümlüsünün SİLVANYOLU ORMAN FİDANLIK MD. KARŞISI DİYARBAKIR adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

10673/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\26-11-2015 PERŞEMBE\yas 1_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\26-11-2015 PERŞEMBE\yas 1_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\26-11-2015 PERŞEMBE\yas 1_Sayfa_3.jpg


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, Kumbağ Beldesi, 14 pafta, 2622 parsel üzerindeki 121517 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.10.2015 tarih ve E.2014/1149-K.2015/1778 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.11.2015 tarih ve 31024 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10664/1-1

—————

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 47 pafta, 1477 ada, 27/1 parsel üzerindeki 617167 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına kayıtlı 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2015/964 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 08.10.2015 tarihli ve E.2015/964 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 20.11.2015 tarihli ve 31021 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10665/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 ada, 22 parsel üzerindeki 886549 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Tarkan BAŞ (Denetçi No: 1045, Oda Sicil No: 16752) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/506 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 09.10.2015 tarihli ve E.2015/506-K.2015/1340 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tarkan BAŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.11.2015 tarihli ve 31023 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10666/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

İnternet ve Demokrasi, E-devlet, Sosyal Medya ve Katılım, Sayısal Eşitsizlik, Kadın Örgütleri ve İnternet alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

10704/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller (*)

Doçent

1

-

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller (*)

Yrd. Doç.

1

-

Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği (*)

Yrd. Doç.

1

-

Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği

Yrd. Doç.

1

-

Devreler ve Sistemler Teorisi (*)

Yrd. Doç.

1

-

Devreler ve Sistemler Teorisi

Yrd. Doç.

1

-

Tasarım ve İmalat Mühendisliği

Profesör

2

-

Tasarım ve İmalat Mühendisliği (*)

Yrd. Doç.

1

-

Jeodezi (*)

Yrd. Doç.

1

-

Ölçme Tekniği

Doçent

1

-

Temel İşlemler ve Termodinamik (*)

Doçent

1

-

Biyomekanik

Yrd. Doç.

1

Endüstriyel Biyoteknoloji Alanında Çalışmaları Olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Bilim ve Teknoloji Stratejileri

Doçent

1

-

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Geometri

Profesör

1

-

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

 

NOT: (*): 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

10674/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

SAĞLIK YO

BESLENME VE DİYETETİK

YRD.DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK

YRD.DOÇ.

1

1

Psikiyatri hemşireliğinde doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SOSYAL HİZMET

YRD.DOÇ.

2

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ÇOCUK GELİŞİMİ

YRD.DOÇ.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ÇOCUK GELİŞİMİ

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ÇOCUK GELİŞİMİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

YRD.DOÇ.

3

1

Arnavut milliyetçiliği alanında doktora yapmış olmak.

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

YRD.DOÇ.

5

1

Kıbrıs sorunu ve Türk-İngiliz ilişkileri üzerine çalışmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

YRD.DOÇ.

3

1

Çağatay Türkçesi alanında doktora yapmış olmak.

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

YRD.DOÇ.

5

1

MÜH. MİM. FAK.

İNŞAAT. MÜH.

HİDROLİK

PROFESÖR

1

1

ELEKT. ELEKT. MÜH.

DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ

YRD.DOÇ.

1

1

Elektronik bilim dalında doktora yapmış olmak.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

YRD.DOÇ.

2

1

Bor teknolojileri ve bor'da hidrojen üretimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

YRD.DOÇ.

5

1

Bor teknolojileri ve aktif karbon üretimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YRD.DOÇ.

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

3

1

Telgraf diferansiyel ve fark denklemlerinin iyi tanımlılığı üzerine çalışmış olmak.

İ.İ.B.F.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

YRD.DOÇ.

5

1

İLAHİYAT FAK.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.

2

1

Felsefe ve din bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ

TARIM POLİTİKASI VE YAYIM

YRD.DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESYO.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANT. BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANT. BİLİMLERİ

YRD.DOÇ.

5

2

BEDEN EĞİT. VE SPOR EĞ.

BEDEN EĞİT. VE SPOR EĞ.

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

10703/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi, iki adet fotoğraf ve Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

2 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Profesör ve Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT:

- (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.) 

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden, Akademik Değerlendirme Formuna http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ:

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ALANI:

Profesör

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi/İşleme Teknolojisi

Su ürünlerinde yağ asitleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi/İşleme Teknolojisi

İşleme teknolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorgano ve organo killer ve kompozitler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Süper iletkenlerin manyetik kaldırma kuvveti ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf

Osmanlıda müceddidilik ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

İlköğretim/Sınıf Eğitimi

İlköğretim rehberliği ve drama üzerine çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi/İşleme Teknolojisi

Besin mikrobiyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su ürünleri Yetiştiriciliği/Hastalıklar

Endemik ve istilacı balıkların parazitleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

İstatistiksel korovkin tipi teoremler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı

Mesnevilerle ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme/Yönetim ve Organizasyon

Psikolojik güvenlik alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

2

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yön. Teftişi, Plan. Ekonomisi

Eğitim örgütlerinde örgütler arası işbirliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim

Öğretim teknolojileri ve yaratıcılık ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Nakibul eşraflıkla ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih/Yakınçağ Tarihi

Amerikan misyonerlerinin Osmanlı devletindeki faaliyetleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Heyalan duyarlılığında suyun etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Otellerde polikronik çalışanlar ve servis hataları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Heyalan alanları ve iş güvenliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Kardiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Gerze Meslek Yüksekokulu

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri/ Tekstil Teknolojisi

Giysi konforu üzerine çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Mesane kanserinde moleküler genetik ile ilgili çalışma yapmış olmak.

10567/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Merkez Bankasından: