24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


2350 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


2 ADET TAM BİR POLİSOMNOGRAFİ SETİ+BİLGİSAYAR SİSTEMİ+SENSÖR SETİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


15 ADET DENEY MASASI BİLGİSAYARI VE 3 ADET ARAŞTIRMA BİLGİSAYARI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


4 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


61 KALEM MUHTELİF TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


78 ADET KONUT TOPLU OLARAK SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


2 KALEM İSKELET BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


REKLAM ZAMANLARI SATILACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


DİZEL LOKOMOTİF VE ANA AKSAMLARININ 8 İŞÇİ İLE 11 AY SÜRELİ KOMPLE TEMİZLİK İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI) AÇIK İHALE (3/G) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİFİKASYON HATTI İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARIN MÜBADELESİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI VE 55 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 13 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 2 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan Bitkisel Üretim ve Hayvancılık faaliyetleri işçilik hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6’sı oranında olacaktır.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 04.12.2015 Cuma günü saat 15.00’e kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62   Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 4177839

10649/1-1


2350 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2350 adet tarayıcı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10534/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 20M4B pafta,336 ada, 10 parselde bulunan;

- C Blok Zemin+1+2+3+4+5+6+7+8+9. kat, 3 nolu bağımsız bölümdeki Otel - 9.693,95 m2 arsa payı 1.608/10.000

- B Blok Zemin kat, 3 no.lu bağımsız bölümdeki toplantı salonu-9.693,95 m2 arsa payı 570/10.000

- B Blok Zemin kat 2 no.lu bağımsız bölümdeki dükkan - 9.693,95 m2 arsa payı 60/10.000

- B Blok Birinci kat 9 no.lu bağımsız bölümdeki dükkan - 9.693,95 m2 arsa payı 50/10.000

- B Blok Birinci kat 10 no.lu bağımsız bölümdeki dükkan - 9.693,95 m2 arsa payı 50/10.000

- C Blok 1.Bodrum kat +2. Bodrum Kat 1 no.lu bağımsız bölümdeki depo - 9.693,95 m2 arsa payı 273/10.000

- C Blok 1.Bodrum kat+2. Bodrum Kat 2 no.lu bağımsız bölümdeki depo-9.693,95 m2 arsa payı 273/10.000

Nitelikli taşınmazlar, 03.11.2015 tarih ve 1164 sayılı encümen kararı ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile toplam 10.975.000-(ONMİLYONDOKUZYÜZ YETMİŞ BEŞBİN)-TL muhammen satış bedeliyle ve blok satış yöntemiyle satılacaktır.

Taşınmazlara ait %3 oranındaki geçici teminat, toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, tutarı 329.250-(ÜÇYÜZYİRMİDOKUZBİN İKİYÜZELLİ) TL. dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Taşınmazlar halen kirada olup, kira sözleşmesi 05.06.2023 tarihinde sona ermektedir.

Taşınmazların ilk ihalesi 08/12/2015 Salı günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi doğrultusunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 15/12/2015 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 250-TL bedel karşılığında temin edilebilir. 

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borçları bulunmadığına dair belgelerini, ilk ihale tarihi olan 08/12/2015 Salı günü ihale saati 14.00’a kadar İhale Komisyonuna vermeleri, Posta yolu ile başvuru ve teklif verme halinde ise, taliplilerden istenen belgeler ve teklif mektubunun, iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi ve gönderilen belgelerin eksiksiz olarak, ilk ihale tarihi olan 08/12/2015 Salı günü saat 14.00’a kadar ihale komisyonuna ulaşması, satışın 2 nci ihaleye kalması halinde ise; gerek şahsen yapılan başvurularda, gerekse posta ile yapılan başvurularda taliplilerden istenen belgelerin 15/12/2015 tarihinde ihale saati olan 14.00’a kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İlan olunur.

10427/1-1


2 ADET TAM BİR POLİSOMNOGRAFİ SETİ+BİLGİSAYAR SİSTEMİ+SENSÖR SETİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Tam Bir Polisomnografi Seti+Bilgisayar Sistemi+Sensör Seti alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/163378

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2 Adet Tam Bir Polisomnografi Seti+Bilgisayar Sistemi+Sensör Seti Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  08.12.2015 Salı günü, Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.12.2015 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10559/1-1


15 ADET DENEY MASASI BİLGİSAYARI VE 3 ADET ARAŞTIRMA BİLGİSAYARI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Deney Masası Bilgisayarı ve Araştırma Bilgisayarı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/163200

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  15 Adet Deney Masası Bilgisayarı ve 3 Adet Araştırma Bilgisayarı Alımı

 

Deney Masası Bilgisayarı

15 adet

Araştırma Bilgisayarı

3 adet

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  09.12.2015 Çarşamba günü, Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09.12.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10560/1-1


4 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Teçhizat alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/163364

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  4 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizat Alımı

 

1 - KAPALI TEST ÇERÇEVESİ

1 ADET

2 - 5000kN YÜK KAPASİTELİ EKSENEL YÜKLEME ÇERÇEVESİ

1 ADET

3 - BİLGİSAYAR KONTROLLÜ EKSENEL DAYANIM TEST CİHAZI

1 ADET

4 - AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI

1 ADET

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  08.12.2015 Salı günü, Saat: 14:45

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.12.2015 Salı günü, saat: 14:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10561/1-1


61 KALEM MUHTELİF TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Teçhizat alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/163146

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  61 Kalem Muhtelif Teçhizat Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktarı

1

Kesintisiz güç kaynağı

ADET

9

2

Harici harddisk

ADET

3

3

Reklam grafik bilgisayarı

ADET

3

4

Laptop

ADET

1

5

İş istasyonu

ADET

3

6

İş istasyonu

ADET

2

7

Glidecam

ADET

1

8

Rig

ADET

1

9

Slider

ADET

1

10

Klaket

ADET

1

11

Boom mikrofon

ADET

1

12

Field mixer

ADET

1

13

Profesyonel kulaklık

ADET

1

14

Spot ışık

ADET

2

15

Spot ışık

ADET

1

16

Reflektör panel 90*180

ADET

3

17

Işık tutacağı

ADET

10

18

Kamera

ADET

3

19

Tripot ( video kamera için )

ADET

5

20

Aksiyon kamera

ADET

1

21

Işık fotoğraf stüdyosu

ADET

1

22

Işık fotoğraf stüdyosu

ADET

1

23

Fotoğraf makinası

ADET

1

24

Fotoğraf makinası

ADET

1

25

Fotoğraf makinası

ADET

3

26

Fotoğraf makinası

ADET

3

27

Objektif 12x24

ADET

1

28

Objektif 70x300

ADET

1

29

Objektif 100 mm

ADET

1

30

Baby composser

ADET

1

31

Objektif 50 mm

ADET

1

32

Objektif 24x70

ADET

1

33

Objektif 70x200

ADET

1

34

Objektif 10x24

ADET

1

35

Tepe flash

ADET

2

36

Tepe flash

ADET

2

37

Macro flash

ADET

1

38

Terhmal yazıcı

ADET

1

39

Terhmal yazıcı kağıdı

ADET

2.500

40

Plotter yazıcı

ADET

1

41

Battarygrip

ADET

1

42

Battarygrip

ADET

1

43

Fotoğraf makinası yedek batarya

ADET

1

44

Fotoğraf makinası yedek batarya

ADET

1

45

Fotoğraf makinası yedek batarya

ADET

2

46

Fotoğraf makinası yedek batarya

ADET

2

47

Fotoğraf makinası sırt çantası

ADET

4

48

Fotoğraf makinası omuz çantası

ADET

15

49

Hafıza kartı

ADET

1

50

Hafıza kartı

ADET

1

51

Hafıza kartı

ADET

9

52

Tripod (fotoğraf makinası içi)

ADET

3

53

Tripod (fotoğraf makinası içi)

ADET

3

54

Fotoğraf stüdyosu tripod

ADET

1

55

Fotoğraf stüdyosu tripod

ADET

3

56

Tripod çantası

ADET

2

57

Hava yastıklı ışık ayağı

ADET

1

58

UV filtre 24x70

ADET

1

59

UV filtre 70x300

ADET

1

60

UV filtre 10 mm

ADET

1

61

UV filtre 50 mm

ADET

1

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  09.12.2015 Çarşamba günü, Saat: 14:45

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09.12.2015 Çarşamba günü, saat: 14:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10562/1-1


78 ADET KONUT TOPLU OLARAK SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan 64470 ada 4 parseldeki C Blokta 15 adet konut ve B-5 Blokta 63 adet konut, Katı, Bağımsız Bölümü, geçici teminatı ve muhammen bedeli belirtilen 78 adet konut toplu olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - Söz konusu 78 adet konutun toplu olarak muhammen bedeli 16.391,500,00- TL dir.

3 - Geçici teminat, muhammen bedeli % 20 olup 3.278.300,00-TL dir.

4 - İhale 03.12.2015 Perşembe günü saat 14.00 den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 1.000.00-TL karşılığında temin edilebilir.

6 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 03.12.2015 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

7 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

8 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

9 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

10 - 1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte,

bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

10 - 2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

10 - 3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

10 - 4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden),

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

10 - 5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

10 - 6 -İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

11 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

İlanen Duyurulur.

10444/1-1


2 KALEM İSKELET BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/161373

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 kalem iskelet borusu teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  09/12/2015 - Saat 14:00

4-  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09/12/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10430/1-1


REKLAM ZAMANLARI SATILACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin konusu                    :  TRT’nin Televizyon ve Radyo yayınlarına ait Reklam zamanlarının 3 yıl, süreyle satılmasıdır.

2 - İhaleyi yapan birimin

İletişim bilgileri                          :

a) Adresi                                    :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin ve Satış Müdürlüğü C Blok Kat. 3 Oda No: 325 06109/Oran/ANKARA

b) Telefon numarası                   :  0312 463 42 17

c) İlgili Personel                        :  Bahri KOCA

3 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İhale Dokümanının

    Görüleceği Yer                      :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin ve Satış Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325 06109 Oran/ANKARA

b) İhale Usulü                            :  İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü

c) İhale Tarihi ve Saati               :  09.12.2015 Saat 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer             :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok 3. Kat  06109/Oran Sitesi Çankaya/ANKARA

4 - Teklifler en geç 09/12/2015 günü, saat 10:30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat  06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.

6 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut ülkesinde yada yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

e) (c),(ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulundukları veya sermayesisin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler.

7 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - İhale dokümanı KDV dahil 3.000,00 TL karşılığı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325 06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez. Adresinde görülebilir.

9 - Postadaki gecikmeler dahil hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

10 - Kurumumuz gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit edildiği hallerde ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

10566/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                                  :  2015/162888

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 322 4575354/4531195

c) Elektronik Posta Adresi               :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Adana Gar Binasının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri İle Zemin Etüdü, Statik (Güçlendirme-Rapor), Mekanik, Elektrik Projeleri ve İhale Dosyasının (Keşif-Metraj-Yaklaşık Maliyet) Hazırlanması İşi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17/12/2015 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin edilebilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10523/1-1


DİZEL LOKOMOTİF VE ANA AKSAMLARININ 8 İŞÇİ İLE 11 AY SÜRELİ KOMPLE TEMİZLİK İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI) AÇIK İHALE (3/G) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/159082

1 - İdarenin:

• Adresi                                            :  TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle / ANKARA

• Telefon ve Faks Numarası             :  (0.312) 211 10 41 – (0.312) 211 06 96

• İlgili                                               :  Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale konusu işin adı ve miktarı:

“Dizel Lokomotif ve ana aksamlarının 8 işçi ile 11 ay süreli komple temizlik işi,

(Diğer hususlar ihale dokümanı ve eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

3 - Teklif verecek isteklilerin ihale konusu iş veya benzer iş olarak tanımlanmış olan “Tren, Metro Vagonları ve Hafif Raylı Sistemler, Vagon, Lokomotif, Jeneratör Vagonu ile her türlü demiryolu araçlarının temizliği” konularında son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanmış ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belge sunmaları gerekmektedir. İhaleye katılabilmek için istenen diğer belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhale konusu işin yeri TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’dür. (Diğer hususlar ihale dokümanı ve eki Teknik Şartnamede belirtilmiş olup ilgili şartname uyarınca işin yerinde görülmesi gerekmektedir.)

5 - İhale 22.12.2015 salı günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

6 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.12.2015 salı günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası

Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10309/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI (MIKSATIŞ-14)“kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)         :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve unvanı                                :  Osman AY/Uzman Yardımcısı

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  13 Adet E.Ö.D. Araç Satışı

b) Bulunduğu Yer                                  :  TP Genel Müdürlüğü ve TPAO Gölbaşı Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü

c) Teslim Süresi                                     :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün (09.00 - 11.30 / 13.30 - 16.30) saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı taşıt/taşıtların tamamını Madde 12.5'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA Ana Bina Giriş Kat Recep Atalay Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  14.12.2015 Saat: 10.00

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) T.P. Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 13 Adet E.Ö.D. Araç Satışı Türkiye Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

T.P. Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 604 no.lu odada görülebilir ve şartname bedeli 50.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 14.12.2015 tarih ve saat 10.00’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir.

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir araç için 400,00 TL. (Dört yüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 14.12.2015 Pazartesi günü saat: 10.00’da Ana Bina Giriş Kat Recep Atalay Toplantı Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 15.12.2015 tarihi, saat 14.00’da TP Genel Müdürlüğü Ana Bina Giriş Kat Recep Atalay Toplantı Salonunda açık arttırma yapılacaktır.

5 - Araçların görülmesine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale konusu Taşıtları Türkiye Petrolleri Genel Müdürlük ve Gölbaşı sahalarında mesai saatleri dâhilinde (09.00 - 11.30 / 13.30 - 16.30) başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler. Taşıtların mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu taşıtları, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında, teslimden sonra taşıtın kendisine gösterildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Taşıtların herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir.

Ek 1: Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt bilgileri ve muhammen bedel listesi

 

S.No

Plakası

Cinsi

Markası

İmal Yılı

Bulunduğu Yer

Muhammen Bedel (TL)

1

06 AS 6624

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

2005

ANKARA GEN. MÜD.

24.000

2

06 AS 6625

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

2005

ANKARA GEN. MÜD.

24.000

3

06 AS 6623

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

2005

ANKARA GEN. MÜD.

24.000

4

06 TP 942

PANELVAN

FORD PANELVAN

1999

ANKARA GEN. MÜD.

5.000

5

06 AR 2496

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

1998

ANKARA GEN. MÜD.

7.000

6

06 BC 061

OTOMOBİL

FORD FOCUS (SW)

2001

ANKARA GEN. MÜD.

14.000

7

06 TP 304

OTOMOBİL

FORD FOCUS (SW)

2001

ANKARA GEN. MÜD.

14.000

8

06 AJ 6521

OTOMOBİL

FORD FOCUS

2004

ANKARA GEN. MÜD.

21.000

9

06 KGK 37

OTOMOBİL

FORD FOCUS (SW)

2001

ANKARA GEN. MÜD.

16.000

10

06 TP 787

OTOMOBİL

OPEL VECTRA

2004

ANKARA GEN. MÜD.

18.000

11

06 Y 1257

AÇIK KASA KAMYONET (ARAZİLİ)

LAND ROVER

1990

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

12

06 ZPE 14

OTOMOBİL

OPEL VECTRA

1998

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

13

06 TPT 13

PICK-UP 4X4 (ARAZİLİ)

NISSAN-COUNTRY

2006

GÖLBAŞI /ANKARA

12.000

10554/1-1


TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü ve bağlı faaliyet alanları bünyesinde belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel için 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 10.madde ile yeniden düzenleme kapsamında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilmesine yönelik danışmanlık hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 4.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16.12.2015 tarih saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17.12.2015 tarih saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10597/1-1


ELEKTRİFİKASYON HATTI İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/161221

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 346 2217000   0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi               :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Elektrifikasyon hattında kullanılmak üzere muhtelif tip ve özellikte 5 kalem malzeme satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 15/12/2015 günü saat: 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10593/1-1


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARIN MÜBADELESİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik” in 38. maddesi uyarınca HEK ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların, Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni araçlar ve malzemeler ile mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                                        :  Adana İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                                   :  Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 205 Seyhan / ADANA

c) Telefon ve Faks Numarası                    :  Tel: 0 322 435 53 87 - Faks: 0 322 435 53 87

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Malın;

a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı               :  Muhtelif Marka ve Modellerde 69 (Altmışdokuz) Adet Araç

b) Mübadelesi Yapılacak Taşıtların Modeli, Markası, Motor Hacmi, Motor Gücü, Kilometresi, Faal Olup Olmadığı ve Hasar Durumları İle İlgili Bilgiler;

 

S. No

Plakası

Modeli

Markası

Tipi

Kullanım Şekli

Motor Hacmi

Motor Gücü

Km. Sayacı

Faal Olup Olmadığı

Hasar Durumu (%)

Tahmini Bedeli (TL.)

1

01 A 0005

2008

FORD

CONNECT 1.8 GLX

PANELVAN

1753

82 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

0%

10.308,33

2

01 A 0021

2005

RENAULT

MEGANE

BİNEK

1598

85 KW

447599

GAYRİFAAL

1%

13.083,33

3

01 A 0035

2005

B.M.W.

F650GS

MOTOSİKLET

652

36 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

2.183,33

4

01 A 0043

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35,3 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

5%

1.683,33

5

01 A 0065

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35,3 KW

ARIZALI

GAYRİFAAL

5%

1.208,33

6

01 A 0097

2006

FORD

330 S TRANSİT

MİNİBÜS

2402

74 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

15.183,33

7

01 A 0099

2006

FORD

330 S TRANSİT

MİNİBÜS

2402

74 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

14.683,33

8

01 A 0109

1991

HONDA

XL185S

MOTOSİKLET

180

11 KW

41503

GAYRİFAAL

7%

741,67

9

01 A 0112

1991

HONDA

XL185S

MOTOSİKLET

180

11 KW

26323

GAYRİFAAL

15%

741,67

10

01 A 0118

1999

FİAT

PALİO-178

BİNEK

1372

51 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

7.641,67

11

01 A 0119

2004

FORD

330 S TRANSİT

MİNİBÜS

2402

66 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

12.833,33

12

01 A 0134

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

9.966,67

13

01 A 0149

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

9.966,67

14

01 A 0155

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

10.050,00

15

01 A 0160

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

9.966,67

16

01 A 0168

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

66 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

8.791,67

17

01 A 0184

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

9.716,67

18

01 A 0197

2008

FORD

CONNECT

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

11.391,67

19

01 A 0204

2004

RENAULT

CLİO SYMBOL AUT 1.5 DCI

BİNEK

1461

48 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

0%

9.558,33

20

01 A 0222

2004

RENAULT

MEGANE

BİNEK

1598

85 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

11.733,33

21

01 A 0230

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

10.050,00

22

01 A 0236

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

4%

8.458,33

23

01 A 0259

2001

RENAULT

EUROPA RNE 1.6 İE

BİNEK

1598

66 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

6.366,67

24

01 A 0265

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

0%

8.541,67

25

01 A 0275

2001

TOYOTA

COROLLA 1.6 TERRA

BİNEK

1598

81 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

0%

9.808,33

26

01 A 0277

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

8.458,33

27

01 A 0280

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

8.458,33

28

01 A 0285

1998

FORD

LCX KISA ŞASİ

MİNİBÜS

2496

52 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

6.616,67

29

01 A 0318

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

8.791,67

30

01 A 0331

2006

HYUNDAI

ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT TEAM

BİNEK

1493

82 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

85%

6.141,67

31

01 A 0339

1993

IVECO

KALDIR GÖTÜR

ÖZEL AMAÇLI-KURTARICI

5500

84 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

20%

7.808,33

32

01 A 0340

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

8.458,33

33

01 A 0341

1993

IVECO

KALDIR GÖTÜR

ÖZEL AMAÇLI-KURTARICI

3980

84 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

30%

6.900,00

34

01 A 0347

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

9.966,67

35

01 A 0354

2007

YAMAHA

CYGNUS RS 125

MOTOSİKLET

125

6,11 KW

60202

GAYRİFAAL

10%

958,33

36

01 A 0392

2007

FİAT

DOBLO COMBİ CARGO

PANELVAN

1910

77 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

7.883,33

37

01 A 0432

2007

YAMAHA

FZ6-S

MOTOSİKLET

600

57 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

2.658,33

38

01 A 0450

1997

TOYOTA

COROLLA

BİNEK

1587

77 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

9.975,00

39

01 A 0455

1997

FİAT

(MURAT-131) ŞAHİN

BİNEK

1585

59 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

4.691,67

40

01 A 0475

2007

FİAT

DOBLO COMBİ CARGO

PANELVAN

1910

77 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

4%

8.966,67

41

01 A 0495

1997

FORD

LCX KISA ŞASİ

MİNİBÜS

2496

52 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

5.950,00

42

01 A 0503

1998

FORD

LCX KISA ŞASİ

MİNİBÜS

2496

52 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

6.116,67

43

01 A 0607

2003

TOYOTA

COROLLA E 12 T

BİNEK

1598

81 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

10.200,00

44

01 A 0617

2003

FİAT

DOBLO CARGO 1.2

PANELVAN

1210

48 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

5.283,33

45

01 A 0618

2003

FİAT

DOBLO CARGO 1.2

PANELVAN

1242

48 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

5.116,67

46

01 A 0641

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

8.116,67

47

01 A 0644

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

0%

8.200,00

48

01 A 0645

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

4%

8.033,33

49

01 A 0651

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

8.116,67

50

01 A 0652

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

0%

8.200,00

51

01 A 0653

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

8.116,67

52

01 A 0655

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

8.033,33

53

01 A 0657

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

PANELVAN

1753

55 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

8.116,67

54

01 A 0665

2005

MOBYLETTE

SÜP.ELK.52 VK

MOT.BİSİKLET

49

2.57 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

25%

1.635,00

55

01 A 0672

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

KAPALI KASA KAMYONET

2476

73 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

5.775,00

56

01 A 0673

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

KAPALI KASA KAMYONET

2476

73 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

5.941,67

57

01 A 0675

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

KAPALI KASA KAMYONET

2476

73 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

4%

5.858,33

58

01 A 0678

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

KAPALI KASA KAMYONET

2476

73 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

5.941,67

59

01 A 0680

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

KAPALI KASA KAMYONET

2476

73 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

5.608,33

60

01 A 0684

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

KAPALI KASA KAMYONET

2476

73 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

3%

5.608,33

61

01 A 0688

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

PANELVAN

2497

103 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

2%

5.358,33

62

01 A 0723

2007

FİAT

ALBEA SOLE 1.3 MTJ

BİNEK

1248

52 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

8.700,00

63

01 A 0748

2007

HYUNDAI

SEYHAN VAN 18

MOTOSİKLET

149

8,75 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

5%

2.601,67

64

01 A 0772

2008

FİAT

ALBEA SOLE 1.3 MTJ

BİNEK

1248

51 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

9.458,33

65

01 A 0791

2009

RENAULT

MEGANE

BİNEK

1598

82 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

1%

14.075,00

66

01 A 0831

2011

FORD

TRANSİT CONNECT

PANELVAN

1753

66 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

55%

11.408,33

67

01 A 1088

2013

RENAULT

KANGO MULTİX 1.5

PANELVAN

1461

66 KW

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

75%

11.991,67

68

01 A 1139

2013

HONDA

CBF 150 SH

MOTOSİKLET

149

8,5

OKUNMUYOR

GAYRİFAAL

20%

1.912,50

69

Johonson Marka DJ 70 PL EEE Model  ve G04637722 Seri Nolu 70 HB gücünde Karinalı Şişme Lastikli Deniz Botu

--------------

GAYRİFAAL

20%

1.500,00

 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malın;

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı:

a-1) 12 (Oniki) Adet Yeni Fiat Doblo Combi Easy 1.6 105 HP Multijet Panelvan (ihalede sürülecek pey miktarına göre sayısı arttırılabilecektir.)

a-2) Sayısı ihalede sürülecek pey miktarı üzerinden belirlenecek olan Arçelik 12300 AA Ekonomik İnverter 12.000 BTU Klima.

b) İhalede sürülecek Pey miktarı: 1 Adet Arçelik 12300 AA Ekonomik İnverter 12.000 BTU Klima.

c) Durumu ve özellikleri: Araçlar 2015 model, 0 (sıfır) Km. ve kullanılmamış olacak, Klimaların bütün parçaları eksiksiz, kullanılmamış, arızasız, hasarsız ve orijinal ambalajlarında olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:

a) Araçlar, Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Cad. No: 9 SEYHAN / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü - Ulaştırma Şube Müdürlüğüne,

b) Klimalar, orijinal ambalajında, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:205 Seyhan / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü’ne,

Tek seferde eksiksiz olarak teslim edilecek olup, Teknik Şartnameler, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip 15 (onbeş) gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Cad. No:9 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü - Ulaştırma Şube Müdürlüğü

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer: Adana Emniyet Müdürlüğü Dinlenme Salonu Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No: 205 Seyhan/ADANA

b) Tarihi ve saati: 09.12.2015 Çarşamba günü saat: 10:00

7 - Verilecek Malın/Malların Tahmini Bedeli: 522.365,83 TL. (Beşyüzyirmiikibinüçyüzaltmışbeş Türk Lirası Seksenüç Kuruş)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 562.200,00 TL. (Beşyüzaltmışikibinikiyüz Türk Lirası)

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ünden (15.670,97 TL.)’ndan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,

c) Tebligat adresini gösterir belge,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

sunulması zorunludur.

10 - İhale, Mübadele dokümanında belirtilen şartları taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele dokümanı Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 205 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 40,00 TL. (Kırk Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 09.12.2015 Çarşamba günü saat:10:00’e kadar Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No:205 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğüne verilecektir.

13 - İhalenin yapılacağı yer: İhale, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 205 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü – Dinlenme Salonunda yapılacaktır.

14- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu huzurunda sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

15 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

16 - Bu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

17 - Mübadele konusu verilecek mallar, ilan tarihinden itibaren teklif verme zamanına kadar hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında, Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Cad. No:9 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - Ulaştırma Şube Müdürlüğü bahçesinde görülebilir.

18 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

19 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10493/1-1


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI VE 55 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 13 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 2 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/157359

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

  Görülebileceği İnternet Adresi    :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü AYDIN Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve İçin Toplam 55 Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 13 Adet Korumalı Hemzemin Geçitte 2 Ay Süre İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08.12.2015 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10285/1-1