22 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29540

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-15 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/09705 numaralı (22/10/2014 tarihli ve 35795 sayılı Karar ile sonlandırılan) otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) LPG otogaz istasyonunu lisans iptali yapılmadan, Kurul izni olmaksızın Cihangir Sümer’e kullandırmak suretiyle 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler ile 25/06/2009 tarihli ve 2413 sayılı Kurul Kararının bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan "Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırılması Kurulun iznine bağlıdır" hükmüne aykırı hareket ettiği,

b) Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nden dağıtıcısı dışında otogaz LPG ikmal etmek suretiyle 5307 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/10/2015 tarihli ve 64 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10533/1/1-1

—————

Kurul’un 01/10/2015 tarihli ve 5810-26 sayılı Kararı ile; 16/09/2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, LPG-BAY/941-54/09705 numaralı (22/10/2014 tarihli ve 35795 sayılı Kararla sonlandırılan) otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi tarafından LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle hakkında, 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince belirlenen 76.142- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10533/2/1-1

—————

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-19 sayılı Kararı ile BAY/939-82/29641 numaralı (08/03/2013 tarihli 9254 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/10/2015 tarihli ve 65 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10533/3/1-1

—————

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-20 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/11997 numaralı otogaz bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin otogaz bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı otogaz satışı gerçekleştirmesinin 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/10/2015 tarihli ve 64 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10533/4/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2015 tarihli ve 5769-45 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/31904 numaralı bayilik lisansı sahibi Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı bırakarak piyasa faaliyeti göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10533/5/1-1

—————

Kurul’un 10/09/2015 tarihli ve 5784-30 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/32507 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Buzpet Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı bırakarak piyasa faaliyeti göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10533/6/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2015 tarihli ve 5769-29 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30745 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı bırakarak piyasa faaliyeti göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 70.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10533/7/1-1

—————

Kurul’un 27/03/2015 tarihli ve 5534-71 sayılı Kararı ile; 18/10/2010 tarihli ve BAY/939-82/28436 numaralı (14/03/2013 tarihli 10107 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08/11/2012 tarihinde lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak Reha-Pet Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amacıyla akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10533/8/1-1

—————

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-44 sayılı Kararı ile; 16/11/2011 tarih BAY/939-82/30246 numaralı (03/06/2013 tarih ve 20125 Sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılı içerisinde, BAY/939-82/30053 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10533/9/1-1

—————

Kurul’un 10/09/2015 tarihli ve 5785/18 sayılı kararı ile 02.05.2013 tarihli ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda

a) 13.06.2014 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planında yer alan yer altı tankının otomasyon sistemine bağlı olmaması ve bayisinde istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine,

b) 30.09.2014 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin kurulmaması ve istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine,

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 06.10.2015 tarihli ve 47 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10533/10/1-1

—————

Kurul’un 10/09/2015 tarihli ve 5785/17 sayılı kararı ile 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin

a) 13.06.2014 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planında yer alan yer altı tankının otomasyon sistemine bağlı olmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) 30.09.2014 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satışların devam etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği,

c) 11.02.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemi, istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından ve istasyonda bulunan ürünlere ilişkin fatura, irsaliye vb. belgeler sunmaması sonucunda istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, vaziyet planında yer alan 3 numaralı yer altı tankının otomasyon sistemine bağlı olmaması ve otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği,

d) 28.02.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemi, istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından ve istasyonda bulunan ürünlere ilişkin fatura, irsaliye vb. belgeler sunmaması sonucunda istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

e) 24.07.2015 tarihinde yapılan denetimde Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait amblemleri bulundurarak Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine, otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satışların devam etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği,

f) 09.08.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemi, istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından ve istasyonda bulunan ürünlere ilişkin fatura, irsaliye vb. belgeler sunmaması sonucunda istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satışların devam etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 06.10.2015 tarihli ve 49 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10533/11/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/10/2015 tarih ve 5819-37 sayılı Kararı ile “Karacaoğlan Mahallesi 6170 Sokak No:15/B Işıkkent Bornova-İZMİR adresinde, 26/05/2011 tarih ve MYĞ/3233-1/29503 sayılı madeni yağ lisansı ile faaliyet gösteren Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin; 02/04/2014 tarihinde yapılan denetimde lisansında kayıtlı bulunan tesisinden alınan numunelerin Ege Üniversitesi PAL Laboratuvarında yapılan analizi sonucunda düzenlenen 2014-E14040401 numaralı analiz raporuna göre, sahibi olduğu madeni yağ lisansı ile üretebileceği ürünlerin dışında farklı kimyasal içeriğe ve özelliğe sahip ürünler olması ve madeni yağ lisansının kendisine verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında alınan 09/04/2015 tarih ve 5555-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.39/2-2 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilirmiş olup,

a) Adı geçen lisans sahibinin bu eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 6’ıncı ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği,

b) Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı,

anlaşıldığından; 26/05/2011 tarih ve MYĞ/3233-1/29503 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ( e) bendinin ikinci alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği, 363.755,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 363.755,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10533/12/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2015 tarih ve 5769/38 sayılı Kararı ile DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 23.01.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/27984 numaralı bayilik lisansı sahibi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 40.Km (Pafta No. J24-C-21d , Ada No.101, Parsel No.53) İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin arızasını süresi içinde gidermemesi suretiyle, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri hükümleri (Mülga 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, birinci fıkrasının (a) bendi ve 5 inci maddesinin sekizinci ve onbirinci fıkrası hükümleri) ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle adı geçen tüzel kişi hakkında 28.04.2015 tarihli ve 5584/56 sayılı Kurul Kararı gereğince açılan doğrudan soruşturma sonrası düzenlenen DDB.52/26-3 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin arızasını süresi içinde gidermemesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince belirlenen 850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10533/13/1-1

—————

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-43 sayılı Kararı ile; 2012 yılı içerisinde Şar-Pet Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Arif ŞARPAL’ın, BAY/939-82/30053 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 1,2 milyon TL tutarında, 380 bin lt akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Arif ŞARPAL hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10533/14/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.11.2015      Karar No: 6924

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Abe Petrol Doğalgaz Enerji Maden A.Ş.

• MERKEZ ve TEBLİGAT

  ADRESİ                           :  Güven Mah.Kıbrıs Sokak No: 23 Çankaya-Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  25.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.586 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman

• PAFTA NUMARASI      :  M41-d2

KARAR:

Abe Petrol Doğalgaz Enerji Maden A.Ş. ’nin Adıyaman İlinde 14.586 hektarlık M41-d2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10546/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.11.2015      Karar No: 6921

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Yaşam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  12.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.586 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman

• PAFTA NUMARASI      :  M41-d2

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Adıyaman İlinde 14.586 hektarlık M41-d2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10545/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.11.2015      Karar No: 6919

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Özmen Akaryakıt Üretimi ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş.

• MERKEZ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                       :  Sahil Yolu Cad. Turgut Özal Bulv. No: 65  Maltepe Küçükyalı İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ :  29.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  32.765 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  İstanbul

• PAFTA NUMARASI   :  F20-c2, c3, c4

KARAR:

Özmen Akaryakıt Üretimi ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş.’nin İstanbul ilinde 32.765 hektarlık F20-c2, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10544/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.11.2015      Karar No: 6918

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Arctic Petrol Gaz ve Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.

• MERKEZ ve TEBLİGAT

    ADRESİ                         :  Bestekar Sok. No: 78/5-6 Kavaklıdere  Çankaya ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  18.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  32.765 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-c2, c3, c4

KARAR:

Arctic Petrol Gaz ve Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.’nin İstanbul ilinde 32.765 hektarlık F20-c2, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10543/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.11.2015      Karar No: 6922

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza Kat:10   34384 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Kızkulesi Sokak No: 40    06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  22.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.586 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman

• PAFTA NUMARASI      :  M41-d2

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin Adıyaman İlinde 14.586 hektarlık M41-d2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10542/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.11.2015      Karar No: 6923

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Tiway Turkey Ltd.

• MERKEZ ADRESİ          :  PO BOX 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 Cayman-Island

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Hoşdere Cad. Hava Sok. No: 24/11 Kat 4 Yukarı Ayrancı-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  22.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.586 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman

• PAFTA NUMARASI      :  M41-d2

KARAR:

Tiway Turkey Ltd.Şti.’nin Adıyaman İlinde 14.586 hektarlık M41-d2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10541/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.11.2015      Karar No: 6925

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Naturgaz Doğalgaz İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT

ADRESİ                             :  Horasan Sokak No: 24 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  25.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.586 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman

• PAFTA NUMARASI      :  M41-d2

KARAR:

Naturgaz Doğalgaz İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nun Adıyaman ilinde 14.586 hektarlık M41-d2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10540/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.11.2015      Karar No: 6916

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.

• MERKEZ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                          :  Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107. Sok. No: 3 Eskişehir Yolu Çankaya, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  25.12.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  32.765 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-c2, c3, c4

KARAR:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin İstanbul ilinde 32.765 hektarlık F20-c2, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10539/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.11.2015      Karar No: 6915

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Ortadoğu Yeraltı Kaynakları Gaz Petrol Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                          :  Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulv. Ortadoğu Plaza No: 73 Kat: 19 Okmeydanı, Şişli, İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  05.01.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  32.765 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-c2, c3, c4

KARAR:

Ortadoğu Yeraltı Kaynakları Gaz Petrol Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul ilinde 32.765 hektarlık F20-c2, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10538/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.11.2015      Karar No: 6920

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.586 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman

• PAFTA NUMARASI      :  M41-d2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ilinde 14.586 hektarlık M41-d2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10537/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.11.2015      Karar No: 6914

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                        :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,   06100

• MÜRACAAT TARİHİ    :  02.10.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  32.765 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-c2, c3, c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun İstanbul ilinde 32.765 hektarlık F20-c2, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10536/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.11.2015      Karar No: 6917

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                          :  Ehlibeyt Mah. 1259 Sok. No: 7/3 Balgat Çankaya ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  07.01.2015, 19.01.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  32.765 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-c2, c3, c4

KARAR:

Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul ilinde 32.765 hektarlık F20-c2, c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10535/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nevzat İkiz Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (Nevzat İkiz Vakfı)

VAKFEDENLER: Nevzat İKİZ, Meral İKİZ, Bahri ÇINAR, Mesut ŞEKER, Serhan Burak KÖSE

VAKFIN İKAMETGÂHI: Adana

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/11/2015 tarihinde kesinleşen 25/06/2015 tarihli ve E: 2014/434, K: 2015/368 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, sosyal, kültürel ve sağlık hizmetleri alanlarında çalışmalar yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00- (ellibeşbin)TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Nevzat İKİZ, Meral İKİZ, Bahri ÇINAR

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10549/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                03.06/246

Toplantı Tarihi ve No    : 30.07.2015 - 168                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.07.2015 - 3422                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası sınırları içerisinde yer alan Burmeç Anıtı’nın 2863 sayılı Kanun Kapsamında tesciline ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 05.12.2015 tarih ve 16586271-165/4247 sayılı yazısı ve eki 01.12.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.07.2015 tarih ve 5417 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası’nda ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.04.1994 tarih ve 1937 sayılı Kararı ile I.(Bir) Derece Doğal Sit olarak tescilli Basamaktaşı ve Püren Tepeleri sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Burmeç Anıtı” adıyla I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve sit sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\497_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\497_Sayfa_3.jpg

10497/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 03.03/42

Toplantı Tarihi ve No    : 28.08.2015 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2015 - 3513                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Kızılören Köyü’nde tespit edilen Kayaüstü Mevkii Tümülüsü’nün tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 17.12.2014 tarih, 4460 sayılı yazısı ve eki 26.11.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih, 252762-42841 sayılı yazısı, 20.08.2015 tarih, 6797 sayılı dosya inceleme raporu okundu; tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Kızılören Köyü’nde tespit edilen Kayaüstü Mevkii Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; söz konusu alandaki eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Valiliğince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, kaçak kazılara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli kontrollerin sıklaştırılmasına, tümülüsün mezar odasında Müze Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmek istenen temizlik ve belgeleme çalışmalara ilişkin talebin Bakanlığımızın ilgili birimlerince değerlendirilmesi gerektiğine, Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\496_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\496_Sayfa_3.jpg

10496/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 19.01/55

Toplantı Tarihi ve No    : 15.09.2015 - 128                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.09.2015 - 1570                                          ANKARA

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\10498-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\10498-2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\10498-3.jpg

10498/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.01/116

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2015-122                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2015-2683                                           KÜTAHYA

Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasanköy Köyü, Bağarası Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün1 8.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/772 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.05.2015 tarih ve 38092246-64.01/116-952 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 22.05.2015 tarih ve 44812147-202.99-12996 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 02.06.2015 tarih ve 510917705-611.99-356093 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 09.06.2015 tarih ve 86141515-755.01/112689 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/9256 sayılı yazısı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 02.07.2015 tarih ve 19177542-309.99[640220001]- 129111 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.07.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-254363-49409 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.05.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.01/116-992 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih ve 57675953-170.03.01/290 (Banaz) sayılı ve 09.07.2015 tarih ve 57675953-170.03.01/365 (Banaz) sayıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 28.09.2015 tarih ve 4940 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasanköy Köyü, Bağarası Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Bağarası Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\503_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\503_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\503_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\503_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\503_Sayfa_7.jpg

10503/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.00/713

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2015-122                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2015-2690                                           KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Örencik Köyü, Örencik Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/773 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 38092246-64.00/713/897 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 22.05.2015 tarih ve 44812147-202.99-13001 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 02.06.2015 tarih ve 510917705-611.99-356097 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 09.06.2015 tarih ve 86141515-755.01/112688 sayılı yazısı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 02.07.2015 tarih ve 19177542-309.99[640120001]-129112 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/9250 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih ve 88570880-045.01-143612 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-254321-50954 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.07.2015 tarih ve 52720483-250-E.3491 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.05.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.00/710-957 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 21.05.2015 tarih ve 85297090.170.03.01/1732 sayılı ve 25.06.2015 tarih ve 85297090.170.03.01/2005 sayıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 28.09.2015 tarih ve 4937 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi Örencik Köyü, Örencik Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Örencik Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\502_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\502_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\502_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\502_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\502_Sayfa_7.jpg

10502/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.00/392

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2015-122                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2015-2692                                           KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Köyünde yer alan, Kale Tepe Yerleşimi I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit alanında sehven oluşan maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 20.07.2015 tarih ve 85297090.175/2189 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2015 tarih ve 2534 sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 28.09.2015 tarih ve 4923 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Köyünde yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2015 tarih ve 2534 sayılı karar ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenen Kale Tepe Yerleşimi sit sınırının işli olduğu kadastro haritasında 111 ada, 11 parsel olarak gösterilen bu nedenle şerh konulacak parsel listesinde de 111 ada, 11 parsel olarak ifade edilen ancak Uşak Kadastro Müdürlüğünün 20.07.2015 tarih ve 2189 sayılı yazısı ile kadastro bilgilerinin daha önce yanlış gönderildiği, 111 ada, 11 parselin aslında Taşkonak Köyü kadastro çalışma alanı içerisinde kaldığı ve kadastro bilgisinin 111 ada, 1 parsel olduğu belirtildiği, sehven oluşan maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2015 tarih ve 2534 sayılı karar ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli Kale Tepe Yerleşimine ait karar eki kadastro paftasındaki kadastro bilgisinin ve şerh konulacak parsel listesinin Taşkonak Köyü 111 ada, 1 parsel olarak düzeltildiği yeniden hazırlanan kadastro haritası ve şerh konulacak parsel listesinin onaylanmasına, karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\501_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\501_Sayfa_4.jpg

10501/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.00/603

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2015-122                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2015-2686                                           KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi sınırları içinde, Uşak 380 TM irtibatları kapsamında tesis edilecek olan ve 09.D.03.0240 proje numarası ile yatırım programında yer alan, takribi güzergahı ile güzergahın içinde yer değiştirebileceği 5 km’lik çalışma koridoru ilgi yazı ekinde sunulan ve konunun Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen koridor içerisinde herhangi bir sakınca olup olmadığına dair görüşlerimizin iletilmesinin istendiği TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarih ve 80003487-754.99-8065 sayılı yazısı ve ekleri gereği yerinde yapılan inceleme sırasında tespit edilen Akbıyıkoğlu Nekropolünün tescil edilmesi istemine ilişkin, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.04.2015 tarih ve 38092246-64.00/603-761 sayılı yazısı ve eki, Eskişehir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.05.2015-58346687-299-4099 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 14.05.2015 tarih ve 510917705-110-313524 sayılı yazısı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2015 tarih ve 19177542-309.99[640120001]-96067 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 12.05.2015 tarih ve 44812147-202.99-12034 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 22.05.2015 tarih ve 86141515-755.01/100886 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğünün 29.05.2015 tarih ve 88570880-045.01-116621 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-253152-45374 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12.06.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/8365 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.06.2015 tarih ve 52720483-299-3601 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.00/603-785 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 06.05.2015 tarih ve 85297090.170.03.01/1572 ve 25.06.2015 tarih ve 85297090.170.03.01/2005 sayılı yazıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 28.09.2015 tarih ve 4941 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Çamyazı Köyü, Akbıyıkoğlu Nekropolü olarak tescile önerilen tashiyatla Akbıyıkoğlu Düz Yerleşimi I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Akbıyıkoğlu Nekropolünün tashiyatla Akbyıkoğlu Düz Yerleşimi I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\500_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\500_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\500_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\500_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\500_Sayfa_7.jpg

10500/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.01/112

Toplantı Tarihi ve No    : 22.10.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.10.2015-2750                                           KÜTAHYA

Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasanköy Köyü, Kırantarla Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/770 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.05.2015 tarih ve 38092246-64.01/112-948 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 22.05.2015 tarih ve 44812147-202.99-13002 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 28.05.2015 tarih ve 510917705-611.99-342006 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 10.06.2015 tarih ve 86141515-755.01/113005 sayılı yazısı ve eki, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/9251 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.07.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-254078-51050 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.07.2015 tarih ve 52720483-250-E.3491 sayılı yazısı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.07.2015 tarih ve 19177542-309.99[640220001]-140230 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.05.2015 tarih ve 38092246-64.01/112-988 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih ve 57675953-170.03.01/287 (Banaz) sayılı ve 09.07.2015 tarih ve 57675953.03.1/367 (Banaz) sayılı yazıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 21.10.2015 tarih ve 5376 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasanköy Köyü, Kırantarla Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Kırantarla Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; açılmış olan mezarların kontrol edilerek kapatılmasına, I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\499_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\499_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\499_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\499_Sayfa_7.jpg

10499/1-1