21 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29539

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma Vakfı

VAKFEDENLER: Musa TİMUR, Erden TİMUR, Emine TİMUR

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.11.2015 tarihinde kesinleşen, 18.09.2015 tarihli ve E:2015/274, K:2015/407 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf ülke toplumsal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı ve toplumsal mutluluğu arttırmayı amaçlar. Girişimlere ve işletmelere destek vermek. Kazanç amacı gütmeyen eğitim ve öğretim kurumları bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak. Yeni kent modelleri geliştirmek. Yapıların inşası için örnek model geliştirmek, geliştirilen bu modelde yapılar kurmak, kurulacak ve kurulmuş yapılara katkı vermek. İhtiyaç sahibi yardıma muhtaç, kimsesiz bireylere destek olmak ve bu kişilerin topluma uyumu için projeler geliştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.TL.(YüzbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Musa TİMUR, Erden TİMUR, Emine TİMUR,

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları benzer amaçla kurulmuş bir vakfa veya kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10433/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

BJ Petrol San. ve Tic. AŞ.’nin P24-a1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10379/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Yeşilevler Mahallesi, 60523 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, Belediye Encümenimizin 23.07.2015 gün ve 1063/2360 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.09.2015 gün ve 2148/5226 sayılı kararı onaylanan 84220/Ek27 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

10445/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

İZMİR-URLA-GÜLBAHÇE-CİNLİPINAR DERE YERALTISUYU İŞLETME SAHASI

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen İzmir-Urla - Gülbahçe - Cinlipınar Dere, beslenme sahası “Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak belirlenmiştir.

2 - Ekli haritada “Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak belirlenen alanın emniyetli yeraltısuyu rezervi, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığımızca Ağustos 2015’de onaylanmış olan hidrojeolojik etüt çalışması sonucunda 0.20 hm3/yıl olarak hesaplanmıştır.

3 - 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun’un 8. Maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğü’nün 4.Maddesine dayanılarak 10m’den daha derin açılacak her türlü kuyu, galeri vb. kazılar için belge alınması zorunlu kılınmıştır.

4 - 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun’a göre, açılan su kuyuları ile tünel ve galerilere yapılan tahsislerde emniyetli işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahada bu kanunun 8.Maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecektir.

5 - Cinlipınar Dere Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın onayı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasına müteakip yürürlüğe girer.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\1.jpg

10495/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 13.11.2015 tarih ve 30396 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Hayka Proje Laboratuvar Geoteknik Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin Ortabayır Mah. Atalar Cad. Akkuş Sok. No:14-A Gültepe Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 20.09.2013 tarih ve 464/4 sayılı kararı ile verilen 446 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 01.10.2015 tarih ve 504/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10438/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 12.11.2015 tarih ve 30250 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Antik Yer Yapı Zemin Araştırmaları Laboratuvar Yapı Malzemeleri Proje Danışmanlık Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin Atatürk Mah. Cumhur Sok. Beren Apt. No: 22/2-3 Harbiye Antakya/HATAY adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.10.2012 tarih ve 440/4 sayılı kararı ile verilen 399 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 20.10.2015 tarih ve 505/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10439/1/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 12.11.2015 tarih ve 30250 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

ANALİZZEMİN Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Jeoloji Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin Fatih Sultan Mah. Çamlık Park Sitesi 2363. Cad. No: 13 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 21.06.2013 tarih ve 458/4 sayılı kararı ile verilen 436 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 20.10.2015 tarih ve 505/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10439/2/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesine göre Dormak İthalat İhracat Mümessillik ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi hakkında verilen ve 03 Şubat 2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete'nin 109'uncu sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.'inci Kurul tarafından 10 Haziran 2015 tarihli ve Esas No: 2015/3143 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

10485/1-1

—————

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci maddesine göre, KOREL Savunma Sistemleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin %50'den fazla hissesine sahip ortağı Elif BALTACI hakkında verilen ve 11 Haziran 2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmi Gazete'nin 314'üncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 8'inci İdare Mahkemesi tarafından 27 Ekim 2015 tarihli ve Esas No: 2015/1811 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

10484/1-1