18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZ YER SİLOLARINDA MEVCUT PANCARIN KANALLARA ÇEKİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYALARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


50 ADET RACK TİPİ 2U SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OMURGA VE KENAR ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KABİN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


11 (ONBİR) ADET SAHA AÇIK TEKLİF USULÜYLE İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HATTI 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


JEOTERMAL TESİSİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulundan:


ATOS SİSTEMİ İLE AKARYAKIT (EURO DİESEL) SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZ YER SİLOLARINDA MEVCUT PANCARIN KANALLARA ÇEKİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                      :  2015/160062

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                            :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad.Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             : 1 no’lu yer silosunda mevcut bulunan ±%20 toleranslı 15.000 ton pancar 250 metre mesafedeki pancar kanallarına, 2 no’lu yer silosunda mevcut ±%20 toleranslı 16.000 ton pancarın 400 metre mesafedeki, 3 no’lu yer silosunda mevcut ±%20 toleranslı 5.000 ton pancarın 450 metre mesafedeki ve 4 no’lu yer silosunda mevcut ±%20 toleranslı 4.000 ton pancarın 400 metre mesafedeki kanallara taşınması işi en az 3 veya 4 adet 20 ton kapasiteli damperli kamyon ve 1 veya 2 adet 150 hp gücünde lastik tekerlekli yükleyici ile yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                          :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 30 gündür.

3 - İhalenin

                                                     :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  30/11/2015 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 30/11/2015 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10319/1-1


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) Resmi Gazete ile 28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6 - Teklifler 08 Aralık 2015 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beşyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 08 Aralık 2015 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

10324/1/2-1

—————

AMENDMENT NOTICE 2

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and Record No: 7682/2/2-2 on August 28, 2015 are updated as follows.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 10:00 a.m.(local time) on December 08, 2015 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent (fivehundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 10:00 a.m.(local time) on December 08, 2015 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

10324/2/2-1


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 11,54TL ile en çok 550.000,00 TL arasında değişen; 26/11/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,15 TL, en çok 55.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto aksam parça, Çay, Cep telefonu bataryası, Kirli haldeki pamuk lifi, Plastik döküntüleri, Ahşap kapı, Spiral kaynaklı borular, Yastık ..... Vb. cinsi 29 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 27/11/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10279/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,96 TL ile en çok 103.661,40 TL arasında değişen; 23.11.2015 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,20 TL, en çok 10.366,14 TL arasında olan, muhtelif cep telefonu ve yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli sigara kağıdı ile cep telefonu, elektronik devre, oto fren balatası, dijital kantar, gaz vantili, metal boru, metal raf, güneş gözlüğü cinsi 121 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 24.11.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10280/1-1


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin adı                             :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Adresi                                       :  Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372 259 47 77

                                                         Fax: 0 372 251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

 2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Metre

 a) Niteliği, türü ve miktarı

1-

30" EP 5 Konveyör band

500

2-

36" EP 5 Konveyör band

1500

 

b) Teslim yeri                               :  Konveyör bandlarının teslim yeri: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

c) Teslim tarihi                              :  Konveyör bantlar 90 (Doksan) takvim günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07/12/2015 - Pazartesi saat 15:00

c) Dosya no                               :  1512058

d) İhale kayıt no                         :  2015/157067

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. (İdari Şart. Madde 20)

j) Bu şartnamenin 16'ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler (İdari Şart.) Madde 55 de belirtilmiştir.

6 - Konveyör bantları için yapılacak deneyler TS EN ISO 22721 standardına ve EN ISO 14973 class C1’de belirtilen bant özelliklerine ve bu standartlara atıf yapılan diğer standartlara göre firma laboratuvarında Kurumumuz elemanları nezaretinde yapılacaktır. Firma laboratuvarında imkan olmaması durumunda testler yine Kurumumuz elemanları nezaretinde TSE laboratuvarında veya TSE tarafından akredite olmuş bir laboratuvarda yapılacaktır. Firmalar TS EN ISO 22721-V kaplamasında TS EN 14973 class C1 standardına uygun olarak bu şartnamede belirtilen tip bandı imal edebildiğine dair akredite olmuş bir kuruluştan aldıkları belge ve/veya bilgileri teklifle birlikte vereceklerdir.

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 07/12/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

10322/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYALARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)    Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru.gov.tr.

 

 2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 a) Niteliği, türü ve miktarı

Traksiyoner ALSZ Akümülatör Bataryaları

1 Kalem (6 adet)

 

b) Teslim yeri                            :  Yerli Yükleniciler İçin: Kozlu T.İ.M. işyeri

                                                     Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                           :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 iş günüdür.

                                                     Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  23.12.2015 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                               :  816-TTK/E-121

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1) Akümülatör bataryaları için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX direktifi Ek III AT Tip İncelenmesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak imal edilecek bataryalar için ise ATEX direktifi Ek IX Birim Doğrulama Modülüne uygun olarak teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) kapsayacak şekilde olacaktır. Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak, bataryaların ise Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla sunulacaktır.

2) Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23.12.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10323/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,50 TL ile en çok 130.000,00- TL arasında değişen; 23/11/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,15 TL ile en çok 13.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Nargile Hortumu, DVD ve video oynatıcısı, pasta kalıp aparatı, Hekzametilen Tetramin, Elementel Kükürt, Dimetil Anilin, kabartma tozu, etilen glikon, TV, VCD, müzik seti, bayan çantası, şapka, sarbitol, bakır, demir, eldiven, atkı, bone, kondansatör, oto aksam ve parçaları, Laptop,, akvaryum ısıtıcısı, Kahve, Çay (Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa Sunulmuşlardır), Cep Telefonu, muhtelif cep telefonu aksesuarı, cinsi 94 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 24/11/2015 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

10320/1-1


50 ADET RACK TİPİ 2U SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı 50 adet Rack Tipi 2U Sunucu ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10313/1-1


OMURGA VE KENAR ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı Omurga ve Kenar Anahtar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10312/1-1


KABİN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Ticaret İl Müdürlükleri için Kabinlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 24/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10311/1-1


GÜVENLİK ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan güvenlik ürünlerinin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 27/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10310/1-1


11 (ONBİR) ADET SAHA AÇIK TEKLİF USULÜYLE İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 11 (Onbir) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde, 30.11.2015 Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

:  3.509,94 hektar

İlçesi

: Ahmetli

Muhammen Bedel

:  63.108,72.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

:    1.893,26.-TL

Köyü-Mevkii

:

 

 

Pafta No

: K19c3,K19c4,L19b1,L19b2

 

 

Erişim No

: 3191201

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

576000

570821

577150

585600

584400

X(YUKARI)

4262300

4262297

4264200

4263200

4259800

 

6.NOKTA

7.NOKTA

 

 

 

Y(SAĞA)

577750

576000

 

 

 

X(YUKARI)

4260800

4260373

 

 

 

 

2 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 3.399,80 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 244.445,62.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

:     7.333,37.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Akören Mah. Mevkii

Sondaj Kuyusu kuyu ağzı sıcaklığı

: 37 (6lt/sn)

Pafta No

: K20c4

Derinlik

: 460 metre

Erişim No

: 3191214

Koordinatı

: 4266500-613512

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

613000

613000

619000

619000

616610

X(YUKARI)

4269000

4270000

4270000

4263000

4262999

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

Y(SAĞA)

617210

615390

612000

612000

 

X(YUKARI)

4263240

4266740

4265427

4269000

 

 

3 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.982,92 hektar

İlçesi

: Ahmetli

Muhammen Bedeli

: 142.571,95.TL

Beldesi

: --

Geçici Teminat Bedeli

:     4.277,16.TL

Mahallesi-Mevkii

: Dereköy-Mersindere

Sondaj Kuyusu kuyu ağzı sıcaklığı

: 50 (7lt/sn)

Pafta No

: K19c3,K20d4,L19b2,L20a1

Derinlik

: 522 metre

Erişim No

: 3191218

Koordinatı

: 4264518-587393

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

588000

588000

584851

585600

X(YUKARI)

4263000

4261777

4261077

4263200

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

580000

580000

589000

589000

X(YUKARI)

4263862

4265000

4265000

4262582

POLİGON2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

Y(SAĞA)

580000

581239

580000

 

X(YUKARI)

4260461

4260275

4260000

 

 

4 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.482,77 hektar

İlçesi

: Şehzadeler

Muhammen Bedeli

: 44.640,20.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

:   1.339,21.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Güzelköy mevkii

 

 

Pafta No

: K18c2

 

 

Erişim No

: 3289755

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

541542

540478

540687

540679

X(YUKARI)

4286961

54284634

4279726

4279703

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

Y(SAĞA)

541007

534556

535000

 

X(YUKARI)

4278999

4278999

4280500

 

 

5 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.947,98 hektar

İlçesi

: Selendi

Muhammen Bedeli

: 53.004,68.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

:   1.590,14.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Turpçu, Kalburcu

 

 

Pafta No

: K21a3-K21d2

 

 

Erişim No

: 3298600

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

648795

644578

644732

643029

645357

646619

X(YUKARI)

4286525

4283491

4287953

4288713

4293298

4293262

 

6 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.635,82 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 83.352,04.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

:   2.500,56.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Sandal

 

 

Pafta No

: K21d4

 

 

Erişim No

:

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

641000

641000

635000

635000

635000

X(YUKARI)

4268000

4276000

4276000

4271500

4268000

POLİGON 1

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

Y(SAĞA)

635000

636090

636099

635000

 

X(YUKARI)

4269329

4269322

4270822

4270829

 

 

7 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.239,17 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 40.260,28.-TL

Beldesi

: --

Geçici Teminat Bedeli

:   1.207,81.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Emre köyü

 

 

Pafta No

: K21d4

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

631000

635000

633000

633000

635000

X(YUKARI)

4268000

4271500

4271500

4276000

4268000

POLİGON 1

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

9.NOKTA

Y(SAĞA)

635000

635000

631000

634599

634590

X(YUKARI)

4269329

4270829

4276000

4270831

4269331

 

8 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.800,00 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedel

: 32.364,00.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

:       970,92.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Şeremet

 

 

Pafta No

: K21d2, K21d3

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

645000

648000

648000

645000

X(YUKARI)

4282000

4282000

4276000

4276000

 

9 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.627,10 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedel

: 29.255,26.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

:      877,66.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Yurtbaşı, Sarnıç

 

 

Pafta No

: K21c1,K21c4

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

653000

656000

656000

656500

X(YUKARI)

4280000

4280000

4279000

4275000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

656500

659000

659000

658000

X(YUKARI)

4277000

4277000

4273000

4273000

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

658000

653770

653787

653000

X(YUKARI)

4275968

4275968

4279679

4279679

 

10 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 200,00 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 26.963,43.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

:      808,90.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Yurtbaşı

 

 

Pafta No

: K21c4

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

656000

658000

658000

656000

X(YUKARI)

4273000

4273000

4272000

4272000

 

11 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 700,00 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 26.963,43.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

:      808,90.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Ortaköy, Manaklar

 

 

Pafta No

: K21c4

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

652500

656000

656000

652500

X(YUKARI)

4272000

4272000

4270000

4270000

 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a) Gerçek kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - T.C. kimlik numarası,

3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Onaylı imza beyanı,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

7 - Her sayfası imzalanmış şartname,

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,

7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8 - Her sayfası imzalanmış şartname,

9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

10284/1-1


ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HATTI 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE - 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Çark Caddesi ile Kampus (Üniversite) arasındaki hatta, 10 araçlık Özel Halk Otobüsünün (Çark Caddesi; Şal Sokak başı (Adapazarı Belediyesi arkası) - Dr. Kamil Sokak - Kanara Sokak - Bahçıvan Sokak - Ruşen Sokak - DSİ Kavşağı - Sedat Kirtetepe Caddesi - Çark Caddesi - Sapak Kavşağı - Bağlar Caddesi - Dağköy Sokak - Soğuksu Sokak - Tokatdere Sokak - Üniversite Caddesi - Sakarya Üniversitesi Kampüsü - Kampüs Peronları) 10 yıl süre ile işletilmesi ihalesi işidir.

İhaleye katılacak olana istekliler en fazla bir hat alabilir, üzerine ihale kalan istekli, ikinci hat için teklif veremez.

MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından 500,00 TL karşılığı temin edilir.

Not: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi isteklilere aittir.

MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü yapılacaktır.

İhale, aşağıda belirtilen tarihte ve saatte Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

 

Özel Halk Otobüsü Güzergahı

İhale Tarihi

İhale Saati

Çark Caddesi (Adapazarı Belediye Arkası) ile Sakarya Üniversitesi (Kampüs) arasındaki hat

03/12/2015

14:00

 

Not: Her bir hattın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İlk hattın ihalesi 14:00 başlayacaktır.

MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Çark Caddesi (Adapazarı Belediye Arkası) ile Sakarya Üniversitesi (Kampüs) arasındaki hattına konacak Özel Halk Otobüsü yer, adet, muhammen bedel ve geçici teminatı:

 

Özel Halk Otobüsü Güzergahı

Aktarılan Araç Sayısı

Araç Başına Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

Çark Caddesi (Adapazarı Belediye Arkası) ile Sakarya Üniversitesi (Kampüs) arasındaki hat

10 adet

1 Hat için Muhammen Bedel: 250,000,00+KDV

(İkiyüzellibintürklirası)

7.500,00

(yedibinbeşyüztürklirası)

 

MADDE - 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye Türkiye Cumhuriyeti her Türk vatandaşı katılabilecek olup, ihaleye katılmak için özel şart aranmayacaktır.

İhaleye Katılma Genel Şartları:

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 03/12/2015 saat 14:00’e kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

1 - İkametgâh Belgesi

2 - Nüfus cüzdanı sureti

3 - Şirket ise ticaret sicil kaydı

4 - Geçici teminatları ödeme makbuzları

5 - Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı

6 - İhale onay belgesinin yükleniciye tebliğinden itibaren bir ay içinde yeni sıfır (0) engellilerin kullanımına uygun araç alacağına dair Noter tasdikli taahhütname

7 - İstekliler çalışmaya başlamadan önce EÜTS kapsamında aracına validatör taktıracağına dair Noter tasdikli taahhütname

8 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

9 - İhale Dosyasını aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış şartname

Not: Bu belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İlan olunur.

10316/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/153127

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

 Görülebileceği İnternet Adresi     :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Elektrikli Otomatik Hemzemin Geçitlerin Bakım Onarım ve Arıza Giderme İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30/11/2015 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10177/1-1


JEOTERMAL TESİSİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulundan:

Mülkiyeti Kızılcahamam Jeotermal Turizm Sağlık eğitim İnşaat Seyehat Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait 503 ada 2 nolu parselde bulunan Yabanabat Termal tesisleri 02/12/2015 tarihinde saat: 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına kira ihalesi yapılacak olup; İhaleye ait şartname bedeli mukabilinde şirketimiz muhasebe servisinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

10250/1-1


ATOS SİSTEMİ İLE AKARYAKIT (EURO DİESEL) SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2015/155294

İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 Gar/Afyonkarahisar

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi                  :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı     : TCDD 7. Bölge Yol Müdürlüğü işyerlerine ait mobil demiryolu araçları, karayolu araçları, yol ve iş makinelerinin 2016 yılı ihtiyacı 250.000 Lt. ATOS sistemi ile akaryakıt (Euro diesel) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 02/12/2015 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10271/1-1