17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine;

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan mali alanda çalıştırılmak üzere 15 Uzman Yardımcısı,

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan ekonomi alanında çalıştırılmak üzere 8 Uzman Yardımcısı,

- Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan 12 Uzman Yardımcısı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan 3 Uzman Yardımcısı ve Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olanlardan 2 Uzman Yardımcısı,

olmak üzere sınavla toplam 40 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir.

Banka, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav 10/01/2016 tarihinde Ankara’da saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

A) Sınava başvuracak adayların;

1 - a) Türk vatandaşı olması,

b) Kamu haklarından yasaklı bulunmaması,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

ç) Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması,

d) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

e) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olması,

f) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olması.

g) 01/01/2015 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlu adayların başvuruları kabul edilecektir),

ğ) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,

h) Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,

2 - Sınava girmek için müracaat eden adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05/06 Temmuz 2014 veya 04/05 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda;

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan mali alanda sınava gireceklerin KPSSP26, KPSSP50 ve KPSSP59 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 300 aday arasında yer alması,

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan ekonomi alanında sınava gireceklerin KPSSP18, KPSSP22 ve KPSSP28 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 160 aday arasında yer alması,

- Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 240 aday arasında yer alması,

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 60 aday arasında yer alması,

- Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 40 aday arasında yer alması,

(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır.)

3- Adayların siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için ÖSYM tarafından sınav başvuru tarihi esas olmak üzere son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce branşında (YDS veya e-YDS) en az 50 puan almış olması veya TOEFL İBT sınavından en az 60 puan almış olması,

gerekmektedir.

B) Başvuru esnasında istenecek belgeler:

Sınava girmek isteyen adaylar 23/11/2015 - 04/12/2015 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden ön başvuruda bulunacaklardır.

Sınava başvuran adaylardan sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak ön başvuruda sanal pos aracılığıyla herhangi bir ek ücret ödenmeksizin 70,00 TL (Yetmiş Türk Lirası) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınava girip girmediklerine bakılmaksızın sınav ücreti geri ödenmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanamayan adayların katkı ücretleri ön başvuruda bildirdikleri IBAN numarasına iade edilecektir.

Başvuru koşulları uygun bulunan adaylar;

1 - Bankanın internet sayfasından (www.kalkinma.com.tr) veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından temin ederek dolduracakları Giriş Sınavı Başvuru Formunu,

2 - 2 adet vesikalık fotoğrafı,

3 - KPSS Sonuç Belgesi ile YDS, e-YDS veya TOEFL İBT sonuç belgelerinden herhangi birisini,

04/12/2015 tarihi saat 17:30’a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35 06440 Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru evrakı eksik olan, evrakında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve Giriş Sınavı Başvuru Formunda yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 30/12/2015 tarihinden itibaren https://aday.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte TC Kimlik No yazılı ve güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.

D) Yazılı Sınav ve Konuları:

Sınavın yazılı aşaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınav 100’er adet alan bilgisi sorusundan oluşacaktır.

I - Mali alanda sınava girecek Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

 

Konular

% Ağırlık

Genel Muhasebe

30

Şirketler Muhasebesi

10

Maliyet Muhasebesi

15

Finansal Matematik

15

Mali Tablolar-Finansal Analiz

30

 

II - Ekonomi alanında sınava girecek Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

 

Konular

% Ağırlık

Mikro İktisat

15

Makro İktisat

15

Para-Banka ve Finansal Piyasalar

15

Maliye Politikası

10

Uluslararası İktisat

10

Matematiksel İktisat

15

Türkiye Ekonomisi

10

İstatistik

10

III - Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

 

Konular

% Ağırlık

Matematik ve mühendislik uygulamaları

10

Sayısal mantık tasarımı

5

Bilgisayar mimarisi

10

Veri haberleşmesi

5

Bilgisayar programlama

25

Bilgisayar ağları

5

Veri yapıları ve algoritmalar

20

Ağ ve bilgi güvenliği

5

Genel matematik

5

Genel istatistik

5

Olasılık hesapları

5

 

IV - Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular

% Ağırlık

Matematik (calculus I-II, diferansiyel denklemler ve lineer cebir)

10

İstatistik

10

Yöneylem Araştırması

10

Yatırım Analizi

10

Servis Sistemleri

5

Üretim Planlama ve Kontrolü

10

Benzetim

15

Süreç Yönetimi

10

Kalite Yönetimi

10

Finansal Modelleme

10

 

şeklinde oluşacaktır.

- Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu ve benzeri elektronik aygıtlar alınmayacaktır.

E) Değerlendirme

-Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için her bir aşamadan en az 70 puan almaları şarttır.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılacak sıralamada siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından mali alanda ilk 60 aday, ekonomi alanında ilk 32 aday, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 48 aday, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 12 aday ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 8 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

Adaylar sınav sorularına ve sınavın uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi İBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesabına 15 TL (Onbeş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav dalının yazılı olduğu dilekçe ile Bankaya yapacaklardır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi İBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 15 TL (Onbeş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav dalının yazılı olduğu dilekçe ile Banka’ya yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

-Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar Kurul üyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile değerlendirilecektir.

-Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilen ortalama sonucuna göre; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu ile mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği mezunu adayların giriş sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecektir. Eşit puan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim durumu, yabancı dilbilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. Gerek görüldüğünde asil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.

F) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer şartlar ile istenecek diğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri ve giriş sınavını kazananların listesi Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adayların adreslerine ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

10262/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

TİCARİ UNVANI       :  2013 ENERJİ TUR. GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEBLİGAT ADRESİ   :  HARBİYE MAH, TEŞVİKİYE CAD. SADUN APT. NO: 19/8 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Bodrum Devlet Hastanesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılan büfe kiralama ihalesinde sözleşme imzalanan 2013 Enerji Tur. Gıda ve Tic. Ltd. Şti. firmasının kira taksit tutarlarını vadesinde ödememesinden dolayı yazılan ihtarlar sonunda, kiracı tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı tespit edildiğinden, sözleşmenin 11'inci maddesinde belirtilen "...taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi..." hükmüne göre sözleşmesi 06.11.2015 tarihinde feshedilmiş olup, sözleşmenin 10'uncu maddesine göre bu mektubun tebliğini müteakip 15 (on beş) gün içinde ticari alanın tahliye edilmesi, idareye tutanak karşılığında teslim edilmesi ve bu tahliye işleminin geciktirilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre işlem tesis edileceği hususu ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

10269/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5862                                                                     Karar Tarihi: 09/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2015 tarihli toplantısında; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) ulusal iletim şebekesi yatırım programı için alınmış olan 03/09/2015 tarihli ve 5762 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 09/09/2015 tarihli ve 29470 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 03/09/2015 tarihli ve 5762 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesindeki “293.647.000 TL” rakamı “238.608.000 TL” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

10266/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5861                                                                     Karar Tarihi: 09/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2015 tarihli toplantısında;

(1) Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1" tablosunun 2015 yılı itibariyle geçerli olmak üzere aşağıda yer aldığı şekliyle revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 

10267/1-1


 


 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı  (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli),  varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Başvuru Tarihi           : 16.11.2015

Son Başvuru Tarihi    : 30.11.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Alanında doçentlik unvanını almış olup, katarakt refraktif ve kornea cerrahisinde çalışmaları olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doçent

3

1

Uluslararası barış araştırmaları, sivil toplum faaliyetleri ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmaları olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Yardımcı Doçent

1

1

İktisat politikası anabilim dalında doktora yapmış olmak ve makro iktisat alanında çalışmaları olmak.

4

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Kavram yanılgıları ve öz yeterlik inançları üzerine çalışmaları olmak.

5

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tarih öğretiminde yeni yaklaşımlar ve araç-gereç kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

6

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Matematik eğitiminde doktora yapmış olup, matematiksel modelleme yeterlilikleri üzerine çalışmaları olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Osmanlı Devletinde  tarım, tarım kredileri, kredi teşkilatları konularında araştırmaları olmak

8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Mobbing, empati, öz etkililik konularında çalışmaları olmak.

10303/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat

Psikoloji

Profesör

1

Ruh sağlığı ve gelişimsel bozukluklar araştırma eğitiminde ve halk sağlığı eğitiminde deneyimli ve yeme bozukluğu, ağrı ve genetik konusunda çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

10258/1-1