14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kalkınma Bakanlığından:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca 1 adet Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgeleri) onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÜNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimi almış olmak,

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak,

- Siyasi Tarih alanında Doçentlik ünvanı almış olmak,

- AB ve Kıbrıs konularında alan tecrübesine sahip olmak,

- Türk Dış Politikası, Ortadoğu ve Akdeniz Politikaları, Kıbrıs Sorunu ve Çatışma Çözümü alanlarında yayınları bulunmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

10181/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5865                                                                     Karar Tarihi: 12/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2015 tarihli toplantısında; “Silivri Yer Altı Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları”na, 21. Madde’den sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddenin eklenmesine,

karar verilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2016-2017 Depolama yılı için;

Madde 3.2.1’de yer alan “Depolama Şirketi’nin kapasite rezervasyonuna ilişkin bilgileri İnternet Sitesi’nde ilanı” tarihi “15 Ocak gününe kadar" olarak,

Madde 3.3.1’de yer alan “Başvuru Sahipleri’nin kapasite için Depolama Şirketi’ne müracaatı” tarihi “29 Ocak gününe kadar” olarak,

Madde 3.4.3’de yer alan “Depolama Şirketi’nin Başvuru Sahipleri’ne kapasite rezervasyonlarını bildirme” tarihi “15 Şubat tarihi itibarı ile” olarak,

Madde 3.7.1’de yer alan “Atıl Kapasite’nin Depolama Şirketi tarafından ilanı” tarihi “29 Şubat tarihi itibarı ile” olarak

uygulanacaktır

10224/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Anabilim Dalı

Unvanı

Kontenjan

İşletme

İşletme

Doçent

1

10227/1-1


Adalet Bakanlığından:

Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/437 Esas 2012/165 Karar, 2010/630 Esas 2012/164 Karar, 2010/750 Esas 2012/60 Karar ve 2010/843 Esas 2012/184 Karar sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10168/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-171                                                   Toplantı Yeri

Karar tarihi ve No : 18.09.2015-3659                                                          MUĞLA

Muğla İli, Bodrum ilçesi, Turgutreis, Akyarlar ve Kızılcamandıra Mahallelerinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2013 tarih ve 1679 sayılı kararı ile tescilli I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarının irdelenmesine ilişkin, Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun 18.09.2014 gün ve 339 sayılı kararı, Genel Müdürlüğümüzün 18.11.2014 gün ve 221368, 05.02.2015 gün ve 23979, 29.06.2015 gün ve 126236 sayılı yazıları ile 01.06.2015 gün ve 106113 sayılı yazısı ve eki, ilgilisinin 17.09.2014 günlü dilekçesi, ilgilisinin 11.05.2015 günlü yazısı ve eki, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 29.04.2015 gün ve 15 sayılı raporu, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.07.2000 gün ve 73 ile 22.08.2002 gün ve 1692 sayılı kararları, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.06.2006 gün ve 2044, 21.02.2007 gün ve 2749, 20.09.2008 gün ve 4341 ile 13.11.2008 gün ve 4519 sayılı kararları, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.07.2015 gün ve 3505 sayılı kararı, Genel Müdürlüğümüz ile Müdürlüğümüz uzmanların 11.05.2015 günlü raporu, Kurulumuzun 03.07.2015 gün ve 3505 sayılı kararı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 18.08.2015 gün ve 255084 sayılı yazısı ile 31.08.2015 günlü Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Akyarlar ve Kızılcamandıra Mahallelerinde tespit edilen kalıntıların bulunduğu oren alanlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli 2 adet harita üzerinde gösterildiği şekilde I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke Kararındaki koruma kullanma koşullarının geçiş dönem yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

10169/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Soruşturma No: 2015/5564

7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli Ali PEKKEYİT'in adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

SR. NO

KARAR NO

SUÇUN NEVİ

KARAR TARİHİ

ADI SOYADI

CZ. MİKT.

1

2015/5564

2015/155

5237 S.K. 191/1 Md.

06.07.2015

Ali PEKKEYİT

1 Yıl Süre ile Denetimli Serbestlik

10060/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar; Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

VETERİNER FAKÜLTESİ

Zootekni ve Hayvan Besleme

Zootekni

Doçent

1

1

Veteriner Zootekni Anabilim Dalında Doktora yapmış ve REML-BLUP konusunda çalışıyor olmak.

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

Süt ineklerinde osteomalazi üzerine çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sistem Biyolojisi

Doçent

1

1

Balıklarda cinsiyet kontrolü üzerine çalışmış olmak.

Biyoloji

Zooloji

Doçent

1

1

Doçentliğini biyoloji alanında almış ve gastropoda taksonomisi alanında çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

1

1

Türkçenin Yabancı Dil olarak öğretiminde bildirme ve dilek kipleri konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Polimer Mühendisliği

Polimer Mühendisliği

Profesör

1

1

PDLC filmlerin elektro-optik özellikleri ve fotopolimerde moleküler yönlendirme tekniği konusunda çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri ABD/Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Profesör

1

1

Dindarlık konusunda çalışmış olmak.

10100/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlgililere duyurulur.

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

FEN FAKÜLTESİ

Fizikokimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kompozit aktüatörler, hidrojeller ve faz değişim malzemeleri konusunda yayınları olmak.

Anorganik Kimya

Doçent

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Orgonometalik komplekslerin sentezi ve heterojen kataliz ile hidrojen eldesi konularında yayınları olmak.

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Doçent

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üstel düzeltme yöntemleri ve Yazılım güvenirliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp

Profesör

1

Acil Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak. "Uluslararası düzeyde yapılan spor müsabakalarında tıbbi bakım konusunda deneyimli olmak ve sporcu yaralanmaları, hastalıkları konusunda yayını olmak.

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Tıbbi Patoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Pulmoner patoloji ile ilgili uluslararası yayınları ve deneyimi olmak.

Nükleer Tıp

Doçent

1

Nükleer Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak. Radyonüklid terapi-dozimetri alanında Avrupa Nükleer Tıp Derneği tarafından düzenlenmiş bir kursa katılmış ve sertifikaya sahip olmak.

10240/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Fikret Otyam Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (kısa adı Fikret Otyam Vakfı)

VAKFEDENLER: Ali Kılıç, Filiz Otyam, Elvan Naciye Zeynep Baransel, İrep Meliha Bilgiç, Özgen Acar, Rıza Küçükoğlu, Elif Ayşe Sipahioğlu, Gönül Genç.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul Anadolu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.10.2015 tarihli tashih şerhli kararı ile 10.09.2015 tarihli ve E: 2014/606 K: 2015/357 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sanatla ilgili alanlar ile gazetecilik ve fotoğrafçılık öncelikli olmak üzere; iyi eğitilmiş ve yüksek düzeyde beceriye sahip, küresel çapta nitelikli ve aktif insan gücünü yetiştirmek; bu amaçla her düzeyde eğitim, öğretim, müzecilik eğitimi yanında; meslek edindirici, rehabilte edici, yaşlılık sorunlarını giderici önlemler ve eğitimler için önemli işlevler üstlenmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.700 TL (EllibeşbinyediyüzTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Ali Kılıç, Elvan Naciye Zeynep Baransel, Rıza Küçükoğlu, Elif Ayşe Sipahioğlu, Gönül Genç.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10185/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bolu Yıldırım Bayezid Vakfı.

VAKFEDENLER: Harun BAKAN, Kadir ÖZTÜRK, Muammer KÜÇÜKSEYMAN, Murat ERDOĞDU, Nusret DEDE.

VAKFIN İKAMETGAHI: Bolu

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/10/2015 tarih ve E: 2015/161, K: 2015/357 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ortak mirasımız olan tarihimize, tarih bilincimize ve tarihi eserlerimize sahip çıkmak, ilim, irfan, kültür ve kadim vakıf medeniyetimize hizmet etmek, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak insan yetişmesine katkı sağlamak ve muhtaçlara yardım etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bolu Merkez Paşaköy Mahallesi, 921 ada, 9 parsel numaralı, 858 m2 yüzölçümlü arsa, 5.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Harun BAKAN, Kadir ÖZTÜRK, Muammer KÜÇÜKSEYMAN, Murat ERDOĞDU, Nusret DEDE.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tasfiyeden artan mal ve haklar, mütevelli heyetçe belirlenecek aynı gayeye hizmet eden Bolu Mimar Sinan Derneği veya bir başka vakıf ve kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10184/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bursa-İzmir Yolu 37.Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 06/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-19 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 30/09/2015 tarihli ve 37 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/1/1-1

—————

İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada:113 Parsel: 22) İnegöl / BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 02/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-21 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 01/10/2015 tarihli ve 38 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/2/1-1

—————

İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada:113 Parsel: 22) İnegöl / BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 02/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı 15.11.2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sonlandırılmıştır) sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’ne düzenlenen A-106560 ve A-106520 nolu faturalarda bayi lisans numarasının yer almaması ve Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-22 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 01/10/2015 tarihli ve 38 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/3/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının, alış ve satışlarının uyumsuz olduğunun, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin dağıtıcısı 15.11.2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sonlandırılmıştır) sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne düzenlenen A-106531, A-106508 A-106547 ve A-106541 nolu faturalarda bayi lisans numarasının yer almaması ve Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 05/10/2015 tarihli ve 41 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/4/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının, alış ve satışlarının uyumsuz olduğunun, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 05/10/2015 tarihli ve 41 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/5/1-1

—————

Bursa-İzmir Yolu 37.Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 23/01/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; 01.03.2012 tarih DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı (03.04.2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 08/10/2015 tarihli ve 53 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/6/1-1

—————

Bursa-İzmir Yolu 37.Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 23/01/2013 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri, TÜBİTAK MAM’ın B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-405-1433 sayılı Raporu ve TÜBİTAK MAM’ın 1320P08073001 ve 1320P08073002 sayılı Motorin Muayene Raporları birlikte değerlendirildiğinde; jet yakıtının temin edildiğinin ve satışa konu edildiğinin, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve bu şekilde satış yapıldığının ve otomasyon sistemi arızasına ilişkin bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-45 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 08/10/2015 tarihli ve 54 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/7/1-1

—————

17/09/2015 tarihli ve 29478 sayılı Resmi Gazete’de 8375/3/1-1 numara ile yayımlanan ilanen tebligat aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

15/11/2012 tarihli ve DAĞ/4122-1/31774 nolu dağıtıcısı lisansı alan ancak 19/12/2013 tarihinde lisansı sonlandırılan Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hakkında 28/04/2015 tarihli ve 5584/19 sayılı Kurul Kararı ile açılan soruşturma kapsamında tanzim edilen 289/17-3 sayılı Soruşturma Raporunda ilgili dağıtım şirketinin bayisi olarak faaliyet gösteren Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste otomasyon sisteminin alış, satış ve stok hareketlerinin göstermemesinin 5015 sayılı Kanunun yedinci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddelerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/8/1-1

—————

Kurul’un 20.08.2015 tarihli 5748-10 sayılı kararı ile, CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Emrah Yıldırım ile olan bayilik sözleşmesinin 24/11/2014 tarihinde fesholduğunu Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile mezkûr Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07/09/2015 tarih ve 12 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/9/1-1

—————

Kurul’un 30.07.2015 tarihli ve 5714/7sayılı Kararı ile; EO/436-1/514 sayılı lisans sahibi Else Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin, Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde, Ağustos 2014 döneminde oluşan 246,93 TL tutarındaki net borcunu vade tarihi olan 25.09.2014 tarihinde ve Eylül 2014 dönemimde oluşan 314,08 TL. tutarındaki net borcunu vade tarihi olan 24.10.2014 tarihinde yatırmayarak oluşan teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, 12.03.2015 tarihli ve 5514/3 sayılı Kurul Kararı gereği söz konusu kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, Else Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin;

- Ağustos 2014 dönemine ait 246,93 TL tutarındaki borcunu 25.09.2014 tarihinde ödemediğinden söz konusu borç tutarı 26.09.2014 tarihinde teminatından çekilerek kapatıldığı,

- Eylül 2014 dönemine ait 314.08 TL tutarındaki borcunu 24.10.2014 tarihinde ödemediğinden söz konusu borç tutarı 27.10.2014 tarihinde teminatından çekilerek kapatıldığı,

- 24.06.2014 tarihinde teminat tamamlama çağrısına düşen piyasa katılımcısı 31.12.2014 tarihinde teminatını bulundurması gereken seviyeye tamamlandığı,

anlaşıldığından, lisans sahibinin bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ihtarda bulunulmasına karar verilmiş olup, söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/10/1-1

—————

Kurulun 10.09.2015 tarihli ve 5784-27 sayılı Kararı ile;

Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 vergi mükellefiyeti sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A-2453/251-109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan tespite göre Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Merzifon İstanbul Karayolu 3.Km Sarıköy Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 26.07.2010 tarih ve BAY/939-82/28046 sayı sayılı lisans kapsamında faaliyet gösterdiği 2010 yılı içerisinde Ahmet İlhan Emre Petrol Ve Ticaret Limited Şirketi’ne değişik tarihlerde (16 kez) kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi ilgili olarak Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 2/b-3 bendi ve 4 üncü fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 57.232.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 57.232,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/11/1-1

—————

Kurul’un 14/07/2015 tarihli ve 5695/4 sayılı Kararı ile “Adnan Menderes Cad. Atagün İş Merkezi No: 1/406 Kat: 4 Adapazarı/SAKARYA” adresinde faaliyet gösteren 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş.’nin, yurtiçi ihrakiye teslimi amacıyla 29/11/2012 tarihinde TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmir Rafinerisi’nden temin ettiği ve sevkiyatını 35 TK 085 plaka sayılı tankerle gerçekleştirdiği 19.034 kg ÖTV’siz jet yakıtını amacına uygun şekilde ikmal etmediği ve ihrakiye dışı yollarla piyasaya sürdüğü, bu suretle sahip olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların dışında faaliyette bulunduğu ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet verdiği, bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları ile 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 52 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/12/1-1

—————

Kurul’un 04.06.2015 tarihli ve 5627-15 sayılı Kararı ile; “E-5 Karayolu, Darıyeri Hasanbey Köyü Kaynaşlı / Düzce” adresinde faaliyet gösteren, Kent Akar. Gaz ve Tarım End. Kim. Ürün. İnş. Taah. Ulus. Nak. Tur. Oto Kir. Hiz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 19 KC 754 plakalı tankerle lisanssız olarak LPG taşıma faaliyetinde bulunduğu, söz konusu fiilin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Kent Akar. Gaz ve Tarım End. Kim. Ürün. İnş. Taah. Ulus. Nak. Tur. Oto Kir. Hiz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 02.07.2015 tarihli ve DDB.216/16-3 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/13/1-1

—————

 “Van Muradiye Yolu Karahan Mevkii Muradiye / VAN” adresinde 11/03/2005 tarih ve BAY/453-208/02808 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ali ATAŞ – Karahan Petrol’ün işlettiği akaryakıt istasyonunda 19/02/2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda vaziyet planında olmakla birlikte otomasyon sisteminin kurulu olmadığı tank bulundurması nedeniyle Ali ATAŞ - Karahan Petrol’ün bağlı dağıtıcısı CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, söz konusu eylemin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 20/08/2015 tarihli ve 5748/9 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenen 01/09/2015 tarihli ve DDB.272/7-7 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/14/1-1

—————

Kurul’un 30/07/2015 tarih ve 5713/4 sayılı Kararı ile; 23/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30272 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 21/09/2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/30213 numaralı bayilik lisansı sahibi Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmali gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 13/08/2015 tarihli ve DDB.282/9-9 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/15/1-1

—————

Kurul’un 20/08/2015 tarihli ve 5748/21 sayılı Kararı ile Esadiye Köyü, Bursa Karayolu 8. Km. Kalınbacak Mevkii/YALOVA adresinde bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermek üzere 010.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31863 numaralı bayilik lisansı lisansı alan Mola Dinlenme Tesisleri Akaryakıt Nakliyat Kuyumculuk Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında 14.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29742 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yasemin Petrol Ürünleri Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne akaryakıt ikmali gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 08/09/2015 tarihli ve 13 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/16/1-1

—————

Kurul’un 23/07/2015 tarihli ve 5706-12 sayılı kararı ile, “Kurtuluş Mahallesi, Harici Sur Mevkii (Ada:306, Pafta: N.40.D.21, Parsel:14) Birecik/ ŞANLIURFA” adresinde 08/03/2012 tarihli ve BAY/939-82/30687 numaralı istasyonlu bayilik lisansı ile Damla Oil Akaryakıt Anonim Şirketi unvanlı dağıtıcının bayiliğini yapan Osman Aslan-Günışığı Petrol’e ait akaryakıt istasyonunda ihbar üzerine 23/04/2012 tarihinde yapılan denetim neticesinde, Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin lisansı Osman Aslan-Günışığı Petrol’e ait olan tesisi devraldığı 29/03/2012 tarihinden denetim tarihine kadar olan dönemde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu ve bu suretle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/08/2015 tarihli ve DDB. 425/5-5 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/17/1-1

—————

Kurul’un 09/07/2015 tarihli ve 5687/12 sayılı Kararı ile “Mücahitler Mahallesi 9. Cadde Mehmet Karagülle İş Merkezi Kat: 10 Daire: 93 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde 19/05/2010 tarih ve DAĞ/2559-7/27698 nolu akaryakıt dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet yürüten Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş.’nin, "Ulucak Beldesi İzmir Caddesi No: 4 Kemalpaşa/İZMİR” adresinde faaliyet göstermek üzere 28/07/2005 tarih ve BAY/529-122/13462 nolu bayilik lisansı kapsamında faaliyet yürüten Özulucak Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bayisi ile olan bayilik sözleşmesini 29/05/2012 tarihli noter onaylı ihtarnameyle tek taraflı olarak feshetmiş olmasına rağmen, aynı anda veya bu tarihten itibaren en geç bir ay içinde konu ile ilgili Kuruma bildirimde bulunması gerekirken bu bildirimi gecikmeli olarak 12/12/2012 tarihinde yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca adı geçen dağıtıcı lisansı sahibi tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 50 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/18/1-1

—————

Kurulun 10.09.2015 tarihli ve 5784-29 sayılı Kararı ile;

Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 vergi mükellefiyeti sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A- 453/251-109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan tespite göre Gülsan San. Sit. 38. Cad.No:13 Samsun adresinde faaliyet gösteren Yağsan Makine Sanayi Otomotiv Yağ ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti’nin 2010 yılı içerisinde Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.ne (Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.nin 14.07.2010 tarihli 7606 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere ile yeni ticaret unvanı Ahmet ilhan Emre Petrol ve Tic.Ltd. Şti. olarak değişmiştir.) değişik tarihlerde (2 kez) lisans alınmasını gerektiği halde faaliyeti lisans almadan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi ile ilgili olarak Yağsan Makine Sanayi Otomotiv Yağ ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 4. fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 57.232.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 57.232,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/19/1-1


 


 


 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5870                                                                     Karar Tarihi: 12/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca 06/02/2004 tarihli ve DAG/295-9/039 numaralı lisans sahibi Palen Enerji Doğal Gaz Dağıtım End. ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 27/02/2014 tarihli ve 4897 sayılı Kurul Kararı ile değişik 03/01/2013 tarihli ve 4228 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 03/01/2013 tarihli ve 4228 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı

2.609.724

2.100.000

2.100.000

2.100.000

Aşkale İçin İlave Yatırım Tavanı*

0

0

7.642.276

3.275.261

 

* Bu bedeller 2015 yılı başı fiyatlarıyladır.

Madde 2- 27/02/2014 tarihli ve 4897 sayılı Kurul Kararı ile değişik 03/01/2013 tarihli ve 4228 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Kasım ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4228 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/Sm3)

Tüm Tüketiciler

0,081357

 

Madde 3 - Bu Karar 16/11/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EK-1: Parametreler Tablosu

 

10254/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5868                                                                     Karar Tarihi: 12/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2015 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 06/07/2006 tarihli ve DAG/817-1/130 numaralı lisans sahibi Kargaz Kars Ardahan Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (KARSGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - KARSGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 16.186.880 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

2.320.620

2.220.670

2.220.670

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) KARSGAZ’ın perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Kasım ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/Sm3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,249774

Kademe 2

100.001 Sm3 ve üzeri

0,088459

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Kasım ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

 

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                     : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)            : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/Sm3),

fSKBj (i-1)         : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/Sm3),

Yi-ÜFE (i-2)   : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/Sm3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 16/11/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu

 

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5871                                                                     Karar Tarihi: 12/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2015 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 29/03/2007 tarihli ve DAG/1143-1/147 numaralı lisans sahibi AKSA Elazığ Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - AKSA Elazığ Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin tarife hesaplamalarına esas 2015 yılı başı Baz Varlık Tabanı 34.696.167 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

4.591.056

7.288.052

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) AKSA Elazığ Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Kasım ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/Sm3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,125524

Kademe 2

100.001 Sm3 ve üzeri

0,064059

 

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Kasım ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

İ                  : Tarifenin uygulanacağı ayı,

J                 : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)             : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/Sm3),

fSKBj (i-1)          : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/Sm3),

Yi-ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/Sm3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 16/11/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu

 

—————

                                                                                           Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/10/2015, 15/10/2015 ve 28/10/2015 tarihli Kararlarıyla

                                                                                                   Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Türü

Tesis Tipi / Proje

Adı

Süresi

1

Ey Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

08/10/2015 tarihli ve 5812-1 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

2

Tenera Enerji Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

08/10/2015 tarihli ve 5812-2 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

3

Vitus Commodities Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

08/10/2015 tarihli ve 5812-3 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

4

Çinkom Çinko Kurşun Metal ve Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Çinkom Kojenerasyon Tesisi

08/10/2015 tarihli ve 5812-6 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Goodyear Kocaeli Kojenerasyon Tesisi

08/10/2015 tarihli ve 5812-7 sayılı Kurul Kararı ile;

30/04/2003 tarihli ve EO/141-3/174 numaralı otoprodüktör lisansının 30/10/2015 tarihi itibariyle sona erdirilerek, eşzamanlı olarak yürürlüğe girmek üzere bahse konu üretim tesisi için 30/04/2018 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

6

Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Dilovası Çöp Biyogaz Santrali

08/10/2015 tarihli ve 5821-2 sayılı Kurul Kararı ile 29 (yirmidokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

7

Nov Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Sivas Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

15/10/2015 tarihli ve 5832-1 sayılı Kurul Kararı ile 13 (onüç) yıl 2 (iki) ay 23 (yirmiüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

Pakmil Enerji ve Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Pakmil Biyokütle Santrali

15/10/2015 tarihli ve 5832-3 sayılı Kurul Kararı ile 28 (yirmisekiz) yıl 1 (bir) ay 21 (yirmibir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

9

Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Solentegre GES

28/10/2015 tarihli ve 5843-13 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

10

Garet Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kırkağaç RES

28/10/2015 tarihli ve 5843-15 sayılı Kurul Kararı ile 05/01/2012 tarihli ve EÜ/3628-3/2203 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde 28/10/2015 tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) yıl 2 (iki) ay 7 (yedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

11

Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Greeneco JES

28/10/2015 tarihli ve 5843-22 sayılı Kurul Kararı 26 (yirmialtı) yıl 6 (altı) ay 22 (yirmiiki) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

10225/1/1-1

—————

                                                                                                                                               Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

                                                                                 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Ağrı Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

AĞRI I Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

05/07/2012 tarihli ve EÜ/3905-3/2372 numaralı

27/08/2015 tarihli ve 5751-4 sayılı Kurul Kararı ile 21/10/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2

Denizhan Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Mahmut Şevket Paşa-2 RES

11/11/2011 tarihli ve EÜ/3490-12/2136 numaralı

01/10/2015 tarihli ve 5803-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Mum Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Sarıtaş Reg. ve HES

21/04/2011 tarihli ve EÜ/3175-3/1911 numaralı

08/10/2015 tarihli ve 5812-16 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Samsun Tekkeköy Enerji Santralı

28/07/2011 tarihli ve EÜ/3338-61/2025 numaralı

15/10/2015 tarihli ve 5822-4 sayılı Kurul Kararı ile 31/10/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5

Babadağ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kırkağaç RES

05/01/2012 tarihli ve EÜ/3628-3/2203 numaralı

28/10/2015 tarihli ve 5843-15 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

10225/2/1-1

—————

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2015, 08/10/2015, 15/10/2015 ve 22/10/2015 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Atlas Petrokimya Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

01/10/2015 tarihli ve 5805-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/10/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Mky Madeni Yağ Kimyevi Maddeler İmalat Otomotiv Ürünleri Nakliye İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

01/10/2015 tarihli ve 5805-2 sayılı Kurul Kararı ile 01/10/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

3

ASTPET Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

08/10/2015 tarihli ve 5814-1 sayılı Kurul Kararı ile 08/10/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Garajoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

08/10/2015 tarihli ve 5814-2 sayılı Kurul Kararı ile 08/10/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

5

Mir Petrolcülük Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

08/10/2015 tarihli ve 5814-3 sayılı Kurul Kararı ile 08/10/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

6

Alkim Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

08/10/2015 tarihli ve 5814-4 sayılı Kurul Kararı ile 08/10/2015 tarihinden itibaren 10(on) yıl süreli

7

Opet Petrolcülük Anonim Şirketi (Güney Mahallesi Hamit Kaplan Sokak No: 10 Körfez/İZMİT adresinde kurulu)

Depolama Lisansı

15/10/2015 tarihli ve 5824-1 sayılı Kurul Kararı ile 15/10/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

8

Ağa Petrokimya Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

15/10/2015 tarihli ve 5824-2 sayılı Kurul Kararı ile 15/10/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

9

Erke Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

15/10/2015 tarihli ve 5824-3 sayılı Kurul Kararı ile 15/10/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

10

Fors İkizler Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

22/10/2015 tarihli ve 5837-1 sayılı Kurul Kararı ile 22/10/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

10225/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

17/01/2013 tarihli ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

01/10/2015 tarihli ve 5805-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

2

Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket), (02/07/2015 tarihli ve 8854 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan yeni Unvanı: Sur Oil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Elazığ Havalimanı/ELAZIĞ)

03/04/2014 tarihli ve DEP/4954-4/34021 numaralı

Depolama Lisansı

08/10/2015 tarihli ve 5814-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

3

Antoil Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Delta Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi tüzel kişiliği bünyesinde birleşmesi nedeniyle)

02/06/2010 tarihli ve DAĞ/2583-1/27788

Dağıtıcı Lisansı

08/10/2015 tarihli ve 5814-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Torpet Turizm İnşaat Madeni Yağ ve Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

09/05/2012 tarihli ve MYĞ/3823-1/30930 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

28/10/2015 tarihli ve 5845-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

10225/4/1-1


Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 50 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Bölüm

Adet

  1

İKTİSAT

15

  2

İŞLETME

9

  3

MALİYE

2

  4

KAMU YÖNETİMİ

3

  5

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2

  6

HUKUK

2

  7

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

2

  8

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

3

  9

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

11

10

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

1

 

TOPLAM

50

 

1 - Sınava Katılma Şartları:

Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olması,

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1980 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması gerekmektedir.

d) 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, KPSSP4 puan türünden;

 

İKTİSAT

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

300

aday

İŞLETME

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

180

aday

MALİYE

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

KAMU YÖNETİMİ

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

60

aday

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

HUKUK

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

60

aday

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

220

aday

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

70

ve üzeri puan alan ilk

20

aday

 

Yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 7 Aralık 2015 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

2 - İstenen Belgeler:

Sınava gireceklerin www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından;

a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,

b) Özgeçmişini,

c) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını

tarayarak sisteme yüklemeleri ve 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren 30 Kasım 2015 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - Yazılı Sınav:

Yazılı sınav 20 Aralık 2015 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 14 Aralık 2015 gününden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar 28 Aralık 2015 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

4 - Sözlü Sınav:

Sözlü sınav tarihi www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

5 - Değerlendirme ve Atama:

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Giriş Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav İrtibat Telefon Numaraları      :  0 (312) 294 69 16 - 294 69 17- 294 69 37 - 294 69 48

Bakanlık Internet Sayfası                 :  www.kalkinma.gov.tr

Bakanlık Adresi                               :  Necatibey Caddesi No: 110/A,  06100 Yücetepe/ANKARA

10078/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Adayların, başvurdukları ilgili akademik unvan için Üniversitemizin atama/yükseltme kriterlerini sağlamaları, doktoralarını Muhasebe alanında yapmış olmaları ve bu alanda uzmanlaşmış olmaları,

Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi derslerini lisans ve yüksek lisans seviyesinde İngilizce olarak verebilmeleri gerekmektedir.

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

Adayların eğitim ve araştırma konularında yüksek başarı göstermiş olmaları, dış ticaret yönetimi ya da yönetim ve organizasyon alanında uzmanlaşmış olup Uluslararası Satış ve Müzakere, İthalat Yönetimi gibi dersleri İngilizce olarak yürütebilecek olmaları beklenmektedir.

Ekonomi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Adayların eğitim ve araştırma konularında yüksek başarı göstermiş olmaları, mikroiktisat ya da makroiktisat alanında uzmanlaşmış olup, Kamu Maliyesi ve Politikası, Oyun Teorisi, Endüstriyel Organizasyonlar ya da Para ve Bankacılık, Türkiye İktisadı, Dünya İktisadı, İktisadi Düşünce Tarihi gibi dersleri İngilizce olarak yürütebilecek olmaları beklenmektedir.

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk Fakültesinden yeni mezun olmak veya çalışmak istediği ABD 'DA Yüksek Lisans ya da Doktora tez aşamasında olmak. Ders aşamasında olanlar kabul edilmeyecektir.

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yard. Doç. / Doç. / Prof.

1

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. / Doç. / Prof.

1

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yard. Doç. / Doç. / Prof.

1

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

İyi derecede İngilizce bilmek

Doktor

1

Doçent/Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent/Doçent

1

Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Doçent/Profesör

1

Yardımcı Doçent

1

Endodonti Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Pedodonti Anabilim Dalı

Doçent /Prof

1

Yardımcı Doçent

1

Doktor

1

Peridontoloji Anabilim Dalı

Doktor

1

Doktor/Yardımcı Doçent

1

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doçent veya Profesör

1

Ortodonti Anabilimdalı

Doktor

1

İyi derecede İngilizce bilmek.

Profesör

1

Kendi alanında en az 2 yıl yurtdışında çalışmış olmak, uluslararası kalite yönetimi alanında tecrübeye sahip olmak, en az 10 yıl idari görev tecrübesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisans üstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak. Bilgisayar ağları, Bilgisayar grafikleri veya Veritabanı Sistemleri alanlarından birinde çalışıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak. Lisansüstü çalışmalarında tez aşamasında olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisans üstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. İşaret işleme, Elektronik veya Gömülü sistemler alanlarından birinde çalışıyor olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Lisans eğitimini inşaat mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimlerini Yapı, Yapı Malzemesi veya Hidrolik alanlarında yapmış olmak.

Profesör veya Doçent

1

Lisans eğitimini inşaat mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimlerini Yapı, Yapı Malzemesi veya Hidrolik alanlarında yapmış olmak.

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Lisans Üstü eğitimini Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak,
Yapı bilimleri/bilgisi alanında uzmanlaşmış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak, Tercihen “İç Mimarlık” Alanında ders vermiş olmak

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak, Lisans üstü derecelerini endüstri mühendisliği veya yöneylem araştırması programlarından almış olmak. Tercihen üretim planlama, bilgisayar destekli üretim ve imalat usulleri konularında uzman olmak.

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Lisans eğitimini Makine Mühendisliği veya Malzeme/Metalurji Mühendisliğinde tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını Metalurji mühendisliği alanında almış ve polimer, inorganik malzemelerin üretim ve karakterizasyonları konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Radyoterapi

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyasyon Onkolojisi uzmanlığını almış olmak

Fizyoterapi

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olup Fizyoterapi alanında uzmanlığını almış olmak

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlığını almış olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç. Dr.

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, protetik diş tedavisi veya periodontoloji alanlarından birinden uzmanlığını almış olmak

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak

Odyometri

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını almış olmak

Anestezi

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak

 

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAN TABLOSU ( KASIM 2015)

Fakülte / Yüksekokul

BÖLÜM

Anabilim Dalı

Öğretim Elemanı

Alanı

Ek Açıklamalar

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Anestezi

Prof.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

3

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç, Yrd. Doç.

Genel Cerrahi

4

Genel Cerrahi

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

4

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

3

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Ortopedi ve Tramvatoloji

4

Ortopedi ve Tramvatoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi

3

Plastik Cerrahi

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Çocuk Cerrahisi

1

Çocuk Cerrahisi

Yrd.Doç.

Üroloji

3

Üroloji

Prof., Yrd. Doç.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

9

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Tıbbi Farmakoloji

1

Farmakoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

3

Fiziksel Tıp

Prof., Yrd. Doç.

Göğüs Hastalıkları

2

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

İç Hastalıkları

10

İç Hastalıkları

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Kardiyoloji

7

Kardiyoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Nükleer Tıp

1

Nükleer Tıp

Yrd.Doç.

Nöroloji

3

Nöroloji

Yrd.Doç.

Radyasyon Onkolojisi

2

Radyasyon Onkolojisi

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Radyoloji

4

Radyoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anatomi

1

Anatomi

Doç.

Biyokimya

1

Biyokimya

Yrd.Doç.

Fizyoloji

1

Fizyoloji

Yrd.Doç.

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

Mikrobiyoloji

Arş. Gör.

Histoloji ve Embriyoloji

1

Histoloji ve Embriyoloji

Arş. Gör.

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

Üniversitemize 74 Öğretim Elemanı (Arş. Gör. Yrd. Doç., Doç., Prof.) alınacaktır.

Öğretim Üyesi başvuruları, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlğü'ne posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.  Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.

* Araştırma Görevlilerinin lisansüstü çalışmalarında ders aşamasını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ (TÜRKÇE PROGRAM) KADRO İHTİYACI

Fakülte / Yüksekokul

BÖLÜM

Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Farmakoloji

1

Farmakoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anatomi

1

Anatomi

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Biyofizik

1

Biyofizik

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Tıbbi Biyokimya

2

Tıbbi Biyokimya

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Tıp Tarihi ve Etik

1

Tıp Tarihi ve Etik

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Histoloji ve Embriyoloji

1

Histoloji ve Embriyoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Fizyoloji

1

Fizyoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

Tıbbi Biyoloji

1

Tıbbi Biyoloji

Prof., Doç, Yrd. Doç.

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Fakültemizin bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları;

• Adayların, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sayfasında bulunan Atama-Terfi Kriterlerini sağlamaları ve belgelemeleri gerekir.

• Adayların, kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

• Fakültemizin her bölümünde, eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekir.

Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi

• İKBU Atama-Terfi Kriter Formu

• Yayın listesi

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapan adaylar, değerlendirme aşamasında, kendileri ve çalışmaları hakkında Fakülte kapsamında İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet edileceklerdir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26

34217 Bağcılar

İstanbul

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU BELGELERİ

- Başvuru Dilekçesi

- Yök Formatında Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- ALES Belgesi

- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

- Öğrenim Belgeleri (alınan tüm diplomalar* ve transkriptleri, öğrencilik durumunu gösteren güncel tarihli öğrenci belgesi ve transkripti)

*Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

- 2 adet fotoğraf

10226/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 01.18.81

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2015-163                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2015-5595                                             ADANA

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Karlık Mahallesi, 360 parselde tespit edilen mozaikli alanın tescil edilmesi ve mimarisi ile birlikte müzeye taşınması talebine ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.10.2015 gün ve 4154 sayılı yazısı, ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.10.2015 gün ve 2242 sayılı rapor, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.10.2015 gün ve 4156 yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.10.2015 gün ve 2245 sayılı raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Karlık Mahallesi, Üç Çam Mevkii 360-361 parselde Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan Mozaikli Alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, mozaiklerin müzeye taşınması talebinin uygun olduğuna, taşıma istemine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin (harita, görsel veri, proje vb.) uzman görüşüyle beraber Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1056-1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1056-2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1056-3.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1056-4.jpg

10056/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 01.18.44

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2015-163                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2015-5594                                             ADANA

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Karlık Mahallesi, 516 parselde bulunan, tescilli taşınmaz kültür varlığı mozaik döşemeli yapı kalıntısının da içinde bulunduğu arkeolojik alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.08.2015 gün ve 3394 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.08.2015 gün ve 160 sayılı rapor,  mozaik döşemenin mimarisiyle birlikte kaldırılmasına yönelik Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.09.2015 gün ve 3801 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.09.2015 gün ve 2005 sayılı rapor, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2015 gün ve 75721 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.08.2007 gün ve 3017 sayılı kararı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Karlık Mahallesi, 516 parselde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığı mozaik döşemeli yapı kalıntısının, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.08.2007 gün ve 3017 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine karşın sehven karar ekinde sit fişi hazırlanarak onaylandığının anlaşıldığına, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yeni sit önerisi doğrultusunda mozaik tabanlı yapı kalıntısının da içinde bulunduğu arkeolojik alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve sit fişinin uygun olduğuna, Müze Müdürlüğünce, mozaik döşemelerin içinde bulunduğu mimari ile birlikte kaldırılması istenildiğinin bildirilmesine karşın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2015 gün ve 75721 sayılı kazı ve sondaj izin belgesinde mimari öğelerden bahsedilmeyip sadece mozaiklerin kurtarma kazılarının yapılıp yerinden kaldırılmasına izin verilmesi nedeniyle bu aşamada 16.04.2015 gün ve 75721 sayılı kazı ve sondaj izni doğrultusunda güvenlik tehlikesi bulunan mozaiklerin, mülkiyet sorunlarının ilgili idarelerce çözümlenerek ve  taşıma esnasında zarar görmemelerine yönelik gerekli önlemler alınarak Yeni Adana Müzesi mozaik seksiyonunda sergilenmesi amacıyla taşınmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, uygulama sonucuna yönelik hazırlanacak dokümanların Kurulumuza iletilmesine, mozaikler taşınana kadar ilgili idarelerce alanda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına mozaiklerin içinde bulundukları mimarinin taşınması isteminin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşleri ile birlikte gelmesi halinde Kurulumuzda yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1055-1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1055-2.jpg

10055/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07.396

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2015-163                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2015-5597                                             ADANA

Adana ili, Kozan ilçesi, Tufanlı Mahallesi, 270 parselde bulunan mozaikli alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve arkeolojik alanda bulunan mozaik döşemenin mimarisiyle birlikte kaldırılmasına yönelik Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.09.2015 gün ve 3801 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.09.2015 gün ve 2005 sayılı rapor, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.10.2015 gün ve 4155 sayılı yazısı ve eki 15.10.2015 gün ve 2243 sayılı uzman raporu, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.10.2015 gün ve 4156 sayılı yazısı ve eki 15.10.2015 gün ve 2245 sayılı uzman raporu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2015 gün ve 68700 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi, Kurulumuzun 29.08.2013 gün ve 2704 sayılı, 28.03.2014 gün ve 3515 sayılı kararları, 13.10.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Kozan ilçesi, Tufanlı Mahallesi, 270 parselde bulunan mozaikli alanın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Müze Müdürlüğünce mozaik döşemelerin içinde bulunduğu mimari ile birlikte kaldırılması istenildiğinin bildirilmesine karşın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2015 gün ve 68700 sayılı kazı ve sondaj izin belgesinde mimari öğelerden bahsedilmeyip sadece mozaiklerin kurtarma kazılarının yapılarak kaldırılmasına izin verilmesi nedeniyle bu aşamada, 08.04.2015 gün ve 68700 sayılı kazı ve sondaj izni doğrultusunda, güvenlik tehlikesi bulunan mozaiklerin, mülkiyet sorunlarının ilgili idarelerce çözümlenerek ve taşıma esnasında zarar görmemelerine yönelik gerekli önlemler alınarak Yeni Adana Müzesi mozaik seksiyonunda sergilenmesi amacıyla taşınmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, uygulama sonucuna yönelik hazırlanacak dokümanların Kurulumuza iletilmesine, mozaikler taşınana kadar ilgili idarelerce alanda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına, mozaiklerin içinde bulundukları mimarinin taşınması isteminin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşleri ile birlikte gelmesi halinde Kurulumuzda yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1054-1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1054-2.jpg

10054/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.03.131

Toplantı Tarihi ve No    : 21.10.2015-161                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.10.2015-5558                                             ADANA

Mersin İli, Gülnar ilçesi, Köseçobanlı Mahallesi, Bardat Mevkii 134 ada, 9 parselde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ve parselde yapılmak istenen konut talebine ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.09.2015 gün ve 6072 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 14.08.2015 gün ve 2127 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Gülnar ilçesi, Köseçobanlı Mahallesi, Bardat Mevkii 134 ada, 9 parselde Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan Bardat Antik Yerleşim alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, parsel üzerinde yapılmak istenen konut talebine ilişkin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları belirlendikten sonra değerlendirme yapılabileceğine, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları belirlenmeden parsel üzerinde herhangi bir inşai ve fiziki uygulamaya gidilmemesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1053-1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1053-2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\1053-3.jpg

10053/1-1