13 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29531

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İnsan ve Hikmet Vakfı

VAKFEDENLER: Mikayil KURUOĞLU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2015 tarihli ve E:2015/118, K:2015/399 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Medeniyetimizin dayandığı temel değerler gözetilerek; milli ve manevi değerlerini, kültürünü, sanatını, tarihini, dilini, edebiyatını, mimarisini tanıtmak, bu konularda ilmi ve akademik çalışmalarda bulunmak, bunun için de vakfın imkanları ölçüsünde enstitü, araştırma merkezleri, öğrenci yurtları açarak nitelikli insan yetiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00- (ellibeşbin)TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Mikayil KURUOĞLU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyet kararıyla benzer faaliyet gösteren başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10141/1-1


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI DUYURUSU

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri ve adedi yazılı toplam 30 adet Avukat kadrosuna atama yapılması amacıyla Avukatlık Giriş Sınavı yapılacaktır.

 

MERKEZ TEŞKİLATI

UNVANI

SINIFI

ADET

Avukat

AH

2

 

TAŞRA TEŞKİLATI

İL

UNVANI

SINIFI

ADET

Ağrı

Avukat

AH

1

Ankara

Avukat

AH

1

Çanakkale

Avukat

AH

1

Diyarbakır

Avukat

AH

1

Edirne

Avukat

AH

1

Erzurum

Avukat

AH

2

Hatay

Avukat

AH

2

Mersin

Avukat

AH

1

İstanbul

Avukat

AH

5

Kayseri

Avukat

AH

2

Kırklareli

Avukat

AH

2

Konya

Avukat

AH

2

Kocaeli

Avukat

AH

1

Malatya

Avukat

AH

1

Kahramanmaraş

Avukat

AH

1

Tekirdağ

Avukat

AH

1

Trabzon

Avukat

AH

1

Şanlıurfa

Avukat

AH

1

Van

Avukat

AH

1

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere merkez teşkilatı ve iller itibarıyla ayrılan kontenjanın (5) beş katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar),

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 18-27 Kasım 2015

Başvurular, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden veya Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet adresinde ve Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili tercih edebilecektir. Birden fazla tercih yapan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; ayrı ayrı merkez ve il bazında kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, tercih ettikleri merkez teşkilatı veya il dikkate alınarak (KPSSP3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

SÖZLÜ SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav, 04-08 Ocak 2016 tarihlerinde, Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınavda, başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak merkez ve her il için ayrı ayrı nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE DİĞER HUSUSLAR

Sınav sonuçları, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda merkez ve iller itibariyle belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Genel Müdürlük internet sitesinde ve Genel Müdürlük hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sahte belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER VE ATANMA

Avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, merkez ve iller itibariyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4

Yenimahalle/ANKARA

Tlf: 0 312 422 08 26-27-29

10142/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Müzik Eğitimi

Profesör

1

Müzik Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme alanında çalışmalarının olması, Uluslararası İndeksli Dergide yayının bulunması.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

Tarih Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Kimya Eğitimi

Profesör

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış ve süreç aşamalı resimler ile kavram karikatürleriyle ilgili yayın yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

-

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Temel Bilimler

Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri

Profesör

1

Oral Biokimya konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri

Doçent

1

Oral Biyoloji ve Genetik konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

Balık patojen genom ve proteomu, akuatik toksikoloji ve biyouyum alanında yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Doçent

1

Bilgi ve Belge Yönetiminde Doçent unvanı almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Profesör

1

Heykel Sanatı ve Güncel Takı Tasarımları alanında çalışmalarının bulunması ve ders vermiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil

Tekstil

Profesör

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil Bölümlerinde tamamlamış olmak. Baskı tasarımı alanında ders veriyor olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak, ödemeler dengesi ve küresel politik iktisat alanında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

Hadis alanında Doçent unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İletişim Bilimleri

Profesör

1

Görsel kültür ve yeni medya alanlarında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Doçent

1

Türk sinemasında göç, bilimkurgu sineması ve küreselleşme alanlarında çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Örgütsel Davrannış

Profesör

1

İş yerinde Psikolojik Danışmanlık konusunda yayın yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

-

Profesör

1

Elektrik akımları ve darbeli elektrik alanları ile farklı mikroorganizmaların sterilizasyonları konularında bilimsel araştırmalar ile deneyimlere sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Profesör

1

Gaz yakıtlar ile faz değiştiren malzemelerin motorlara uygulanması ve motor çevrimlerinin termodinamik analizleri konularında uzman olmak ve  bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Profesör

1

Titanyum alaşımları, süper alaşımlar ve metalik biyomalzemelerin toz metalurjisi ile üretimi konusunda uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

-

Profesör

1

TOPSİS metodolojisi, güç tutuşur tekstiller, SF elektrospun nano lifler konusunda uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak,

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Endoskopik kafa tabanı cerrahisi, endoskopik hipofiz cerrahisi, beyin sapı implantı, koklear implant konularında cerrahi tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Tümör cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

Genetik Konusunda yurtdışı tecrübesi bulunmak.

Büyüme Hormonu Eksikliği, Laron, Piknodizostozis ve İnflamasyon konularında çalışmış olmak.
Moleküler Genetik ve Hücre kültüründe tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Klinik Beceri Laboratuvarı uygulamalarında ve tıp eğitiminde müfredat geliştirme alanlarında deneyimli olmak; epidemiyolojik, klinik ve niteliksel araştırma alanlarında deneyimli bir Aile Hekimliği Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

Fototerapi alanında yurtdışında sertifikalı eğitim almış olması ve bu alanda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış arştırmalarının olması.
Psoriasis alanında deneyimli olması, bu alanda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış araştırmalarının olması.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji Uzmanı olmak. Nefroloji-Epidemiyolojisi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Elektrodiagnostik Nöroloji konusunda yüksek lisans yapmış Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanı olmak. Klinik Nörofizyoloji, Nöromusküler Hastalıklar, İntraepidermal Sinir Lif Analizi ve Nöropatik ağrı konularında çalışmış olmak. Mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Elektrofizyoloji ve epileptoloji konusunda yüksek lisans yapmış olmak, epilepsi ve epilepsi cerrrahisi konusunda çalışıyor olmak, Avrupa Nöroloji Board sınavını almış olmak, uyku tıbbi hekimliği sertifikası bulunmak, Klinik Nörofizyoloji Yan Dal uzmanlığı bulunmak, Multiple skleroz konusunda çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Nükleer onkoloji ve radyasyon güvenliği konularında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Nefroloji; Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.

Avrupa Birliği Enstitüsü

-

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Türkiye-AB Siyasi İlişkileri, Türkiye'nin Demokratikleşmesi, Türkiye-AB Ekonomik İlişkileri ve Gümrük Birliği, AB'nin Genişleme Politikası, AB'nin Dış Ekonomik İlişkileri, Uluslararası Siyasal İktisat alanlarını kapsayacak çalışmalarının olması.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sermaye Piyasası

-

Doçent

1

Finans Doçenti olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Profesör

1

Spor Pazarlama, Spor İletişimi Pazarlaması, Spor Yönetimi ve/veya Sporda Sporsorluk alanlarında çalışmaları bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

Sualtında solunum ile ilgili çalışmaları bulunmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

Engelliler sporu, kas yorgunluğu ve elektromiyografik değerlendirme ile ilgili çalışmaları bulunmak.

10170/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA NO

FİRMA ADI

ADRESİ

BELGE NO VE FESİH TARİHİ

STANDART NUMARASI

FESİH SEBEBİ

1

HANİFİ KALAYCI

YENİ ATA SANAYİ 9. SOK. NO: 39 SİVAS

58-HYB-253

12.08.2015

TS 12510

TALİMATA AYKIRILIK

2

ER-CE OTOMOTİV TURİZM PETR. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

DİLEKLİ KÖYÜ MEVKİİ KOYULHİSAR-SİVAS/TÜRKİYE

58-HYB-248

03.09.2015

TS 11939

TS 12820

TS 12663

TALİMATA AYKIRILIK

3

FATİH SARIZ - ATLANTİS BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK TİCARET

ÜÇLER BEY MAH. GÖKMEDRESE CAD. KOCAGİL APT. ALTI NO: 41 SİVAS

58-HYB-159

23.10.2015

TS 12498

TS 12963

TS 12845

FİRMA İSTEĞİ

4

AKRON KİMYEVİ VE TIBBİ MALZEME TEMİZLİK İŞLERİ TRAFİK YANGIN GÜVENLİK VE ENERJİ SİSTEMLERİ GIDA TAAHHÜT TEKSTİL MAKİNA VE ELEKTRİK ELEK. DAY. TÜK. MAL. OTO. VE NAKL. EĞ. SAĞ. TUR. İNŞ. TAAH. VE İNŞ. MALZ. AKAR. VE LPG TES. TAR. HAY. VEOR. ÜR. KÖ. VEMAD. İTH. İHR. SANVE TİC. A.Ş.

DEMİRCİLERARDI M. C.BAYAR C. ÖZYALÇIN A NO: 3/D MERKEZ SİVAS

58-HYB-262 23.10.2015

TS 11827

FİRMA İSTEĞİ

5

MEHMET TUĞRUL GÜRSOY

EKİNLİ KÖYÜ MEVKİ ZARA SİVAS

58-HYB-50 06.11.2015

TS 11939

TS 12820

FİRMA İSTEĞİ

6

CİNPOLAT AKARYAKIT DİNLENME TESİSLERİ TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

SİVAS KAYSERİ KARAYOLU ÜZERİ - GEMEREK SİVAS

58-HYB-43 09.11.2015

TS 11939

TS 12820

FİRMA İSTEĞİ

7

AHMET TURAN KILIÇ - KILIÇ TİCARET

SİVAS-KAYSERİ YOLU ÜZERİ GÖZBAŞI MEVKİİ SANAYİ SİTESİ KARŞISI NO: 1 ŞARKIŞLA-SİVAS

58-HYB-16

09.11.2015

TS 11939

TS 12820

FİRMA İSTEĞİ

10070/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ