12 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29530

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


350 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


20 ADET ROTARY EVAPORATÖR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırıkkale İl Özel İdaresinden:


88 ODALI TERMAL OTEL İŞLETME KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


3.000 ADET (450.000 m2) SİLOBAG TORBALARI KORUYUCU ÖRTÜSÜ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süre

1

9 Kalem YSC Dolumu, Yedek Malzeme Alımı ve 1 Kalem Yangın Dolabı Periyodik Bakımı Alımı

154130

2015-2169

30.11.2015 -14.00

730 Gün

2

9 Kalem Sivil Savunma Teçhizat Alımı (1adet Kaldırma yastığı seti, 1 adet Göçük altı görüntülenme kamerası ve karof, 1 adet Dinleme canlı tespit cihazı, 1 adet Prt kitparatech manuel, 1 adet Makaralı kurtarma seti, 1 adet Sepet tipi sedye, 2 adet Kaşık faraş sedye 1 adet Çoklu gaz ölçme cihazı, 1 adet Çok amaçlı fırlatma tüfeği temini)

154131

2015-2170

30.11.2015-15.00

45 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 -  Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

10074/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Teşekkülün;

- Adresi                            :  Çoğulhan Mah. Mevkii Afşin/KAHRAMANMARAŞ

- Telefon ve Fax               :  0 344 524 22 82/0 344 524 22 80

- E-Posta Adresi               :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

 

Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

Motorin

900.000 Litre

2015/149758

TER-AEL-2015-0261

250,00 TL

16.12.2015

 

b) Teslim Yeri                  :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                  :  Açık İhale Usulü

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer             :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati              :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat:14.00

c) İhale Dokümanlarının

 Görülmesi ve Temini       :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4.1. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini;

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Tel: 0 344 524 22 82/2569) Çoğulhan Mahallesi Mevkii Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinden temin edilebilir.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

10046/1-1


350 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 350 adet tümleşik bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10082/1-1


20 ADET ROTARY EVAPORATÖR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 20 adet Rotary Evaporatör Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10083/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırıkkale İl Özel İdaresinden:

1 - İHALE KONUSU:

İlimiz Balışeyh İlçesi sınırlarında Beyobası Köyü Mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre 3 yıllık arama ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.

2 - İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1 - İlimiz Balışeyh İlçesi sınırlarında Beyobası Köyü Mevkiinde I31a3 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 2199,43 hektarlık doğal mineralli su arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

Ruhsat Sahası Koordinatları

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

562744

563671

559743

556850

Yukarı (X)

4411920

4408852

4405603

4409152

 

2.1.b) Muhammen Bedeli          : 38.005,00 TL

2.1.c) Geçici Teminatı                : 1.140,15 TL

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: Kırıkkale İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR31 000 1000 316 368 23942 5214 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer      :  Kırıkkale İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Binası İl Encümeni Toplantı Salonu.

                                                     Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi No:30/D PK:71200 Merkez/KIRIKKALE

3.3. İhalenin Tarih ve saati         :  25.11.2015 Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü                         :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer     :  Kırıkkale İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Binası İl Encümeni Toplantı Salonu.

                                                     Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 30/D PK: 71200 Merkez/ KIRIKKALE

3.6. Son Teklif verme saati        :  25.11.2015 günü saat: 14.00

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınan, okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırıkkale İl Özel İdaresinin hesabına peşin olarak ödenecektir.

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İrtibat: Şuayip BALCI (Ruhsat ve Denetim Müdürü)

Tel: 0 318 357 37 00 (Dahili:164)

10079/1-1


88 ODALI TERMAL OTEL İŞLETME KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                 :  88 ODALI TERMAL OTEL İŞLETME KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği                   :  İŞLETME İHALESİ

Muhammen Bedeli        :  50.000,00 TL/AY + KDV

İhale Süresi                   :  15 YIL

Geçici Teminat (%3)     :  270.000,00 TL

İhale Usulü                   :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ - ARTIRIM

Şartname Bedeli            :  500,00 TL

İhale Tarihi                    :  23.11.2015 Pazartesi günü

İhale Saati                     :  10:00

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 23.11.2015 Pazartesi günü ve Saat 10:00 da Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 23.11.2015 Pazartesi günü saat:10:00 da yapılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b) Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

d) Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

e) Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a) Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f) İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h) İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.

i) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

k) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

l) İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

m) İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3 - İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

İlan olunur.

10050/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                :  Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1    60300 Turhal-TOKAT

c) Telefon - Faks Numarası    :  3562751031/228 - 3562761156

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kayacık Mahallesi Yavşanlık Mevkii 1180 parsel 689.68 m2 arsanın (Bahçeli Ev ve Ahır) m2 si 55.00 TL, Pazar Mahallesi 197 ada 24 parsel 24.465 m2 çayır m2 si 10,00 TL, Pazar Mahallesi 197 ada 27 parsel 1.188 m2 bahçenin m2 si 10,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 70 ve 94 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 75 ve 85 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 76 ve 83 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 77 ve 82 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 78 ve 81 nolu işyerleri 220.000,00 TL, Celal Mahallesi Otobüs Terminali 9 nolu yazıhane ve eklentisi 200.000,00 TL, 10 nolu yazıhane ve eklentisi 200.000,00 TL, 11 nolu yazıhane ve eklentisi 200.000,00 TL, 15 nolu yazıhane ve eklentisi 200.000,00 TL, 16 nolu yazıhane ve eklentisi 200.000,00 muhammen bedel üzerinden Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

3 - a) İhalenin Yapılacağı Yer    :  Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve Saati                       :  26/11/2015 - 10:00

4 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

a) Özel Şahıslar;

- Kanuni ikametgâh

- İmza beyannamesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı)

- Tebligat Adres Beyanı

b) Tüzel Kişilikler

- Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

- Yetki belgesi

- İmza sirküsü

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik numaralı)

- Tebligat Adres Beyanı

- Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi

d) Belediyemizden borcu yoktur belgesi

e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

5 - Söz konusu taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4. bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

6 - Geçici teminat miktarı;

- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar Belediyeye yatırılacaktır.

7 - Taşınmazların ödeme planı 1 peşin (kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren sözleşme ile birlikte on beş gün (15) içerisinde) kalanı ise müteakip ayda başlayıp 4 ayda 4 eşit taksitler halinde alınacaktır.

Müşteri 2886 sayılı Kanunun 57'nci maddesinde belirtilen zorunlulukları (İhale bedeli, ihale giderler, vergi, resim ve harçlar) tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerince kesin teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.

8 - İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.

9 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11 - İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.

12 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9990/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/153052

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  2 kalem Lokomotif Muhtelif Malzemeleri (120 adet fren silindiri, 120 adet fren mekanizması arbo) teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/11/2015 - Saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/11/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10010/1-1


3.000 ADET (450.000 m2) SİLOBAG TORBALARI KORUYUCU ÖRTÜSÜ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 25/11/2015 günü saat 14.30’da “TMO Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No: 18   06420, Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname, TMO Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görülebilir, 50.- TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.

4 - Teklifler 25/11/2015 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No: 18   06420 Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamının dışındadır.

6 - İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir.

10071/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ Tablo: 1)

 

İli

İlçesi

Mahallesi Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Defterdarlık Hizmet Binası Alanı

Uygulanacak Olan Proje Bedeli

İzmir

Bayraklı

Salhane

9987

2

2.199,00

Arsa

Resmi Kurum alanı TAKS: 0,50, KAKS: 3,00

İmar planında hizmet binası tesis alanı olarak ayrılmış olan alan

Defterdalık hizmet binası KDV Hariç 7.781.356,80 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısım (M2)

Taşınmaz Rayiç Değeri

Geçici Teminat Tutarı (%30)

İhale Tarihi/ Saati 

İzmir

Çiğli

Büyükçiğli

22006

1

5.154,00

Arsa

Ayrık nizam 4 kat konut alanı TAKS: 0,40, KAKS: 1,60

Tamamı

9.019.500,00 TL

2.705.850,00 TL

17.12.2015

14:00

 

1 - Yukarıda Tablo 1- de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine  (dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesinde belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 8105,58 m2 kapalı inşaat alanlı yapılacak binanın 4. Sınıf C Grubu Yapı Sınıfında) Defterdarlık Hizmet Binası yapıldıktan sonra Tablo 2 de tapu kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmaz inşaatının tamamlanmasını ve teslimini müteakip yükleniciye devredilecektir.

2 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen taşınmazın bedeli olan 9.019.500 TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak proje bedeli arasındaki 1.238.143,20 TL farka verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 17.12. 2015 tarih ve saat 14:00'da İzmir Defterdarlığı 7.Kat Toplantı Salonunda toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 730 (yediyüzotuz) gündür.

4 - Geçici teminat bedeli 2.705.850,00 TL’dir. (İkimilyonyediyüzbeşbinsekizyüzelli TL)

5 - İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,

b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecektir.

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

d) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

f) Üzerinde ihale kalan müşteri taşınmaz dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi ile teknik şartnamesinde cinsi, muhteviyatı ve özellikleri belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 8.105,58 m2 kapalı inşaat alanlı 4. Sınıf C Grubu Yapıya uygun Uygulama Projesini hazırlayacaktır.

6 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Söz konusu taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 8.105,58 m2 kapalı inşaat alanlı KDV hariç 7.781.356,80TL maliyetli Defterdarlık Hizmet Binasına karşılık Çiğli İlçesi Büyükçiğli mahallesinde bulunan 22006 ada 1 parsel numarasında 5.154,00 m2 yüzölçümlü ve 9.019,500 TL tahmini bedelli olan taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 1.238.143,20TL farkı ihale neticesinde yapılacak artırımda meydana gelecek fark da ilave edilerek sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye nakden ödenecektir.

8 - İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mal KDV'den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca bu taşınmaz mal 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Bundan ayrı olarak sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

10 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.izmir.gov.tr ve  www.izmirdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

9733/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  ALADAĞ                                                                                                      İHALE TARİHİ  :  26.11.2015

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU                                                                                                             İHALE YERİ      :  KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

 

MİKTARI

PARTİ

ADEDİ

MUH. BEDL. (TL)

%3 TEMİNATI

(TL)

Ster

M3.DM3.

Demirciler 28 N.B.

İbreli Dikili Ağ

T.İrat

 

5.141,308

1

124,00

19.126,00

Sarıalan*

2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

 

15,000

1

380,00

172,00

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

 

120,000

5

350,00

1.264,00

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

 

60,000

3

300,00

543,00

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

 

800,000

25

260,00

6.265,00

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

 

895,000

27

230,00

6.202,00

Sultanköy

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

 

30,000

1

250,00

226,00

Sultanköy-Belkaraağaç*

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

 

70,000

3

220,00

465,00

Sultanköy-Belkaraağaç*

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom

Global

 

65,000

3

350,00

685,00

Sultanköy-Belkaraağaç*

2.S.NB.Kl.Kt.Gök.Tom

Global

 

115,000

3

330,00

1.141,00

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

 

1.224,487

28

310,00

11.412,00

Sultanköy

3.SUB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

 

80,000

2

230,00

554,00

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

 

2.795,000

69

260,00

21.870,00

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

 

2.285,000

66

210,00

14.456,00

Muhtelif

2.S.Çs.Mad.Direk

Global

 

260,000

10

200,00

1.570,00

Muhtelif

Çam Kağ.Od.

Global

 

1.135,000

51

160,00

5.499,00

Muhtelif

Göknar Kağ.Od.

Global

 

3.035,000

100

160,00

14.668,00

Çaydurt*

3.SUB.Kl.Kt. Çk Tom

İndirimli

 

15,485

1

260,00

121,00

Sultanköy

2.S.NB.Kl.Kt.Gök.Tom

İndirimli

 

58,103

1

290,00

506,00

Çaydurt*

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

İndirimli

 

50,644

1

270,00

411,00

Muhtelif

İb. Kab. Kağıtlık Odun

Global

1105

 

6

75,00

2.491,00

Ardıç

2.SNB.Çam Sırık

 

20

 

2

85,00

52,00

TOPLAM

1125

18.250,027

409

 

109.699,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odunlarının vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin %40'ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.

2 - İbreli ve yapraklı kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.

3 - Her türlü endüstriyel odun ve yakacak odunun vadeli olarak yapılacak açık artırmalı satışlarında, yıllık %7,2 vade faizi karşılığı 7 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. Vade süresi dolan teminat mektupları İşletme Müdürlüklerince 30 gün, Orman Bölge Müdürlüklerince 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatılabilecektir. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için, aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

4 - İbreli Dikili Ağaçlarda mal bedelinin %10'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık %0,6 vade faizi karşılığı 10 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

5 - İbreli dikili ağaç, endüstriyel odun ve yakacak odunun açık artırmalı yapılacak vadeli satışlarında 3 ayı geçmeyecek şekilde vade talep edilmesi halinde vade faizi uygulanmayacaktır.

6 - Dikili Satış İhalesine katılan isteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş olmaları şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenle r de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır. Dikili olarak emval alan alıcılar aldığı emvallerin sahibi ve emvallerin kesme, sürütme, yükleme, nakliyat vs. işlerin işverenidir. Bu işlerden dolayı S.G.K'nun ve İş Kanunu'nun ilgili hükümleri ile ilgili vergi mevzuatlarından dolayı doğacak yükümlülüklerden alıcı sorumludur. Alıcılar 5531 sayılı Kanunun getirdiği Orman Mühendisi çalıştırma yükümlülüğünü kabul ederler.

7 - Dikili Satış 6877/A Sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamimi ve Ek-5 nolu model özel şartnamedeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacaktır.

8 - Teminat olarak Teminat Mektubu vereceklerin Banka Teminat Mektubunun üzerine İşletme Müdürlüğünün adını ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık %1,2'dir.

9 - Açık arttırmalı satış 26/11/2015 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

10 - Teminatlar Saat 13.45'e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

11 - Satış Ek no: 8 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

12 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60 - 61      FAX: 0374 262 96 10

http://www.boluobm.ogm.gov.tr

10069/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                :  4065

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Beşiktaş

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  -

e) Ada No                                  :  25

f) Parsel No                               :  77

g) Yüzölçümü                            :  5.763,63 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

i) Halihazır                                 :  Boş

j) İmar Durumu                         :  Ticaret + Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Dikilitaş Mah. Yeşil Çimen Sok.

3) Muhammen Bedeli                :  109.508.970.-TL

4) Geçici Teminatı                     :  3.285.269,10 TL

5) İhale Tarihi ve Saati               :  02 Aralık 2015 - 13:00   Son teklif verme saati: 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer         :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü                            :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi                     :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir

                                                     Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli                    :  900.-TL              

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) ’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,

e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosloğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir. )

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (02 Aralık 2015) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34124 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10098/1-1