11 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29529

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor San. Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Akyuva Vakfı (AKVA)

VAKFEDENLER: Hüseyin Dinçel, Mahmut Asmalı

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/11/2015 tarihinde tashih edilen, 13/10/2015 tarihli ve E:2015/608, K:2015/858 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Memleket dâhilinde ve haricinde; ilmin yaygınlaştırılması, eğitim, bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmaların desteklenmesi, toplumsal adalet ve dayanışma örneği olarak korunmaya ihtiyacı olan çocukların, kimsesizlerin ve bakıma muhtaçların korunması, her yaştaki insana, özellikle eğitimin her kademesindeki öğrencilere eğitim, kültür, sağlık ve her türlü sosyal - kültürel hizmetlerin verilmesi, insanların ibadethane ihtiyaçlarının karşılanması, her türlü eğitim ve bakım kurumlarının yaptırılması ve amaca uygun faaliyetlerde bulunan kurum-kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi için her türlü çalışmayı, desteği vermek ve organizasyonları yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Dinçel, Mahmut Asmalı, Selçuk Kar, Adnan İnanç, Mustafa Palas

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9982/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 724.735,14.-TL. olan ikinci sınıf Aksaray İkinci Noterliği 01.01.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

  Keyfiyet Noterlik Kanununun 22. nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

10048/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği, Ankara Kırkyedinci Noterliği ve Bakırköy Onikinci Noterliği 01.01.2016 tarihinde, Bakırköy Yirmidördüncü Noterliği 06.01.2016 tarihinde, Ankara Yirmidördüncü Noterliği 08.01.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

  Keyfiyet Noterlik Kanununun 22. nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANKARA YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.942.147,82.-TL.

2

ANKARA KIRKYEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.689.517,68.-TL.

3

BAKIRKÖY ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.455.886,76.-TL.

4

BAKIRKÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

2.464.990,17.-TL.

5

BEYOĞLU OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

2.365.637,32.-TL.

10047/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli 43023 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10020/1-1

—————

Turgut Özal Mahallesi 43020 ve 42792 adaların kuzeyindeki park alanlarından yol geçişine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10019/1-1

—————

Yenimahalle 43831 ada ve 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10018/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 20.08.2015 gün ve 1195/2600 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.10.2015 gün ve 2332/5501 sayılı kararı ile onaylanan 84184/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10017/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Üroloji

Doçent

1

- Infertilite ve cinsel fonksiyon bozuklukları konusunda deneyimli olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

- El Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Acil Tıp

Doçent

1

- Acil Tıp uzmanı olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

- Erişkin Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu konusunda deneyimli Psikiyatri uzmanı olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Psikoloji

Profesör

1

- Sosyal psikoloji alanında doktora yapmış olmak, pozitif psikoloji ve kadın psikolojisi yan dallarında eğitim ve araştırma yapmış olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

- Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim alanında doktora yapmış olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

Doçent

2

- Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

Doçent

1

- Çocuk Hematolojisi yandal uzmanı olmak.

Doçent

1

- Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.

Doçent

2

- Medikal Onkoloji uzmanı olmak

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

10021/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE ANADOLU YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01.08.2014-30.09.2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

FİRMANIN UNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

TECHCOM BİLİŞİM PROJE VE SİSTEM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 13242/18.06.2014

34-HYB-14200

11/09/2015

FİRMA İSTEĞİ

SELÇUK KIZILDAŞ TEKNO ELEKTRONİK SAHIS

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12540/14.07.2011,

TS 12713/02.01.2014

34-HYB-14242

15.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

SAÇAR MAKİNA-SABRİ SAÇ

TS 12873/19.04.2002,

TS 12650/18.04.2000,

TS 12578/22.03.2011

34-HYB-3341

18.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

SHELL PETROL ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1009

19.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

HTS TEKNİK HİZMETLER SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12850/14.06.2012,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2013

34-HYB-13973

08.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

MAYAPAZ ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12859/17.04.2008

34-HYB-4073

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

HALİÇ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

TS 13573/26.09.2013

34-HYB-4908

25.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İKİZLER POLYESTER YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12988/18.04.2003,

TS 13072/23.11.2006

34-HYB-5132

21.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DAĞARCIK OPTİK CİHAZLAR TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 13165/08.11.2005

34-HYB-3343

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

UZAY KONFEKSİYON MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

TS 13273/13.11.2014

34-HYB-12471

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BÜYÜK ÇAMLICA PEYZAJ TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12867/24.04.2002

34-HYB-3909

09.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BÜYÜK ÇAMLICA PEYZAJ TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12868/24.04.2002

34-HYB-3908

09.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İKLİM MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-1377

08.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

EMK BİYOMEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-13380

08.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SİS TARIM HALK SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ VE ELEKTRİK MALZEMELRİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 8358/13.03.2013

34-HYB-5407

08.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MOBİLBİL ENDÜSTRİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12749/04.02.2010,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-12582

02.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KAYA TİCARET FATİH SULTAN KAYA

TS 11827/21.02.2013

34-HYB-13146

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ZİRVE DOĞALGAZ LPG ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

TS 12420/12.04.2004

34-HYB-13510

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEL PET PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM NAKLİYE İNŞ. LTD.ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

41-HYB-159

08.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

MEDEL ELEKTRONİK ELEKTRİK MAKİNA DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRETİMİ VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

KRT 119/26.11.2014

34-HYB-12675

08.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

KEMAL CAN METAL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-14057

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TEKNİK KLİMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-4967

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİOLİTEC TIBBİ CİHAZLAR SATIŞ VE PAZARLAMA LTD ŞTİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-13201

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

FRT SU ARITMA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12843/24.04.2007

34-HYB-13186

16.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇATALCA PETROL GIDA VE TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-5471

16.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KESKİN VİNÇ BAKIM SERVİSİ/ SENAİ KESKİN SAHIS

TS 12578/22.03.2011

34-HYB-13449

16.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

ENVİROCON ÇEVRE SAĞLIĞI DANIŞMANLIK VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8358/13.03.2013

34-HYB-4457

19.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

İNFOMET GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12540/14.07.2011

34-HYB-4971

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

OCAKLI OTOMOTİV OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

41-HYB-6491

02.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖZÜER TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ AHMET ÖZÜER VE ORTAKLARI KOLLEKTİF

TS 12487/31.01.2012

41-HYB-236

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SUAR TURİZM GIDA MEDİKAL TEMİZLİK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL FATİH ŞUBESİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-13137

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SUPERCOM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 13201/09.03.2010

34-HYB-13304

04.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

TS 12749/04.02.2010,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12540/14.07.2011

34-HYB-2912

09.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

FMF MEDİKAL TEKNİK HİZMETLER İNŞAAT DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-5370

08.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MİPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-3627

11.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALAKARSU DALGIÇ POMPA / OSMAN HAKLI SAHIS

TS 12873/19.04.2002

34-HYB-4925

21.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

OTTO BOCK MEDİKAL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13181/12.04.2011

34-HYB-4405

08.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖZKARTALLAR İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 13111/24.06.2010

34-HYB-1757

31.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

TUNÇ PETROL TURİZM İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1713

30.07.2015

FİRMA İSTEĞİ

UZEL BİLİŞİM AR-GE VE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-14113

06.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

ASAF PARK PEYZAJ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12868/24.04.2002,

TS 12867/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002

34-HYB-14459

06.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

TECPRO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

TS 12749/04.02.2010,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12845/29.03.2011

34-HYB-2595

02.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALTAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TS 8358/13.03.2013

34-HYB-13918

12.08.2015

YILLIK VİZESİ YAPILMADIĞI İÇİN

EFE TEKNİK RECAİ TOSUN

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-5205

02.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

BEST PETROL AKARYAKIT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-4386

17.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

İTS ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13229/07.12.2006

34-HYB-13993

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK/ SÜLEYMAN METLEK

TS 12134/13.11.2014,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-3314

09.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

GENTA MÜHENDİSLİK TEKNİK SERVİS PAZARLAMA TAAHHÜT İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12873/19.04.2002

34-HYB-2229

11.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖZ YÜCE TURİZM TAŞIMACILIK TEKSTİL GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12652/31.01.2012,

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-1677

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

FRİGOGLASS TURKEY SOĞUTMA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

TS 10079/19.01.2010

06-HYB-1467

11.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

ASTEKNİK HAVALANDIRMA KLİMA / ENVER ÖZDEMİR

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-13148

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEFA SOĞUTMA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ.

TS 12850/14.06.2012,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-13355

29.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÇİVİ YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13193/27.12.2012

34-HYB-4174

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MOZAİK YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 13149/14.06.2012

34-HYB-13500

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş

KRT 84/24.07.2002

34-HYB-2720

18.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

TED TIBBİ ENDÜSTRİYEL DEMİRBAŞ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-4722

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KC PETROL LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-12463

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ELEKTROMAKS ELEKTRONİK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13306/21.06.2007

06-HYB-2645

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜNALSAN POMPA VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12873/19.04.2002

34-HYB-4852

04.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAĞDAT SOĞUTMA SAHIS

TS 12850/14.06.2012,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-13806

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEÇKİN SOĞUTMA-KLİMA/İSMAİL ŞAHİN

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-13090

20.08.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KAYNARCA OTOMOTİV TURİZM NAKLİYAT VE GIDA TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-3821

19.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

ABC TIP SAĞLIK SPOR MALZEMELERİ TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12559/25.04.2003

34-HYB-3688

18.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

ARSPET 8 PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-12629

18.08.2015

FİRMA İSTEĞİ

10011/1-1


 


 


 


 


 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

SİVAS-MERKEZ TAVRA KAYNAKLARI KORUMA ALANI İLANI

1 - Sivas İli için Tavra Kaynakları'ndan İçme Kullanma ve Endüstri suyu temin edilmektedir.

2 - Tavra Kaynakları’nın, uzun yıllar (1976-2014) debi ölçüm sonuçları 0,6 m3/s-1,5 m3/s arasında değişmektedir.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen Sivas-Merkez Tavra Kaynakları’nın bulunduğu alan; 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’a istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda Sivas İli için içme suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4 - Ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma Alanı", "Birinci Derece Koruma Alanı" ve "İkinci Derece Koruma Alanı" 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre oluşturulmuştur.

5.                Sivas İli Merkez İlçe Tavra Kaynakları Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 50 m olarak belirtilen Sivas-Merkez-Tavra Kaynakları’nın bulunduğu bölge (mevcut yeraltı drenajı ve çevresi) "Mutlak Koruma Alanı" olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve kaynaklar merkez olmak üzere çevresi uyarı levhaları ile çevrilecektir.

2

Sivas İli içme suyu kaynağı olarak belirlenen Tavra Kaynakları "Mutlak Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilir.

3

Mutlak Koruma Alanı'nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen şartlı sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmez. Mevcut yapıların altyapı ve kanalizasyon işleri yapılarak yeraltı suyuna herhangi bir sızma olmadan koruma alanları dışına kadar çıkarılacaktır.

BİRİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı, Tavra Kaynakları' ndan(mevcut yeraltı drenajı merkezi) itibaren 437 m’lik alanı kapsar. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Birinci Derece Koruma Alanı'nda kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve yollar, demiryolları, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi, mezarlık alanları, madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması), endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

3

Sivas İli için içme suyu kaynağı olarak belirlenen Tavra Kaynakları "Birinci Derece Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açabilir.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. Bu saha dağlık ve dik bir topoğrafyaya sahip olup, bu sahada halen herhangi bir yerleşim birimi mevcut değildir.

5

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez.

6

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

7

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce yapılan şartlı sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

8

Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

9

Sivas-Merkez-Tavra Kaynakları’nın çıkış kotu 1443,69 m olarak tespit edilmiştir. Tavra Kaynakları Sivas Kenti’nin içme-kullanma suyu ihtiyacını karşıladığından Tavra Kaynakları ve civarının jeolojik ve hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek çıkış kotundan itibaren 1. Derece Koruma alanındaki en üst kot (1585 m) "Emniyetli İşletme Taban Kotu" olarak belirlenmiştir.

10

Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde ilan tarihinden önce İlgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir.

11

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan veya yapacak olan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almaları zaruridir. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

İKİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada sınırları belirlenen İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde; suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre vb. kullanımı yasaktır.

2

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

3

İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına/depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama tesislerine izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

İkinci Derece Koruma Alanındaki taş ocağı işletmeciliği yapan atölyeler en fazla "Emniyetli İşletme Taban Kotu" olarak kabul edilen 1. Derece Koruma Alanı dışında işletme yapabilirler. Emniyetli işletme taban kotundan daha aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına izin verilmez.

6

Emniyetli İşletme Taban Kotu'nun (1585 m) üzerinde (1. Derece Koruma alanı dışında) İkinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde faaliyette bulunacak kuruluşlar ile işletme hakkına sahip kuruluşlar, kapasite geliştirme, ek saha açma vs gibi gerekçeler nedeniyle başta DSİ Genel/Bölge Müdürlüğü olmak üzere, diğer kurumlardan da izin alacaktır.

7

İkinci Derece Koruma Alanında mevcut veya işletilmesi muhtemel taş ocağı, mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almaları zaruridir. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

8

İkinci Derece Koruma Alanı'nda; yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) yapılması yasaktır.

 

 

                               Sivas-Merkez-Tavra Kaynağı

                                         Kot: 1443.69 m

 

                     Mutlak Koruma Alanı'na Ait Koordinatlar

 

x(K)

y(D)

4409565

324650

4409372

324875

4408860

325690

4408579

326038

4409122

325540

 

Birinci Derece Koruma Alanına Ait Koordinatlar

 

x(k)

y(D)

4409855

324408

4409254

324380

4409893

325040

4408763

325135

4409431

325716

4408578

326067

4408347

325679

4408803

326411

 

İkinci Derece Koruma Alanına Ait Koordinatlar

 

x(k)

y(D)

4421329

328120

4420271

327260

4419086

328403

4417390

324015

4407338

318932

4406207

320566

4408567

329136

4412346

330678

 

 

9987/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Unvanı==========>>

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Birimi

Anabilim Dalı

Drc. Adet

Drc. Adet

Eğitim

Sınıf Eğitimi

 

1-1

Sınıf Öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ve yapılandırmacı öğretme konularında çalışmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1-1

Sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmenliği, şehir coğrafyası alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Nöroşirurji

 

1-1

Ulusal Nöroşirurji yeterlilik sınavı başarı belgesine sahibi olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1-1

Antikanser ilaçların over rezervi üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

 

1-l

Cinsel terapi konusunda eğitim almış olmak. Oral kontraseptiflerin overler üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

 

1-1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Kronik miyeloproliferatif hastalıklar konusunda çalışmaları olmak.

Radyoloji

 

1-1

Çocuk radyolojisi ve kardiyovasküler radyoloji konularında çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji

1-1

 

Organ nakli anestezisi konusunda deneyimli olmak.

Mimarlık

Restorasyon

 

1-1

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak, mimari restorasyon uygulamalarında çalışmış olmak.

Elazığ Org. San. Böl. Mad. MYO

Yapı Denetimi Pr.

 

1-1

Yapı Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Çimentosuz beton konusunda çalışmış olmak.

TOPLAM

1

9

 

10012/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1 - İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 27/11/2015 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO NO

KADRO UNVAN

DER.

BÖLÜM/ANA BİLİM DALI

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

105

Yardımcı Doçent

1

Klinik Bilimleri / Ortodonti

1

 

254

Yardımcı Doçent

3

Klinik Bilimleri / Ortodonti

1

 

Eğitim Fakültesi

893

Yardımcı Doçent

5

Özel Eğitim

1

İşitme engelli öğrencilerin matematik eğitimleri üzerine çalışmış olmak.

1159

Yardımcı Doçent

3

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

1

Eğitim yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve alanındaki araştırma gelenekleri ile ilgili çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

334

Yardımcı Doçent

1

Batı Dilleri ve Edebiyatları / İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

 

485

Yardımcı Doçent

4

Batı Dilleri ve Edebiyatları / İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

 

718

Doçent

2

Coğrafya / Türkiye Coğrafyası

1

İlçe coğrafyası, erozyon analizi ve CBS konularında çalışmış olmak.

1139

Yardımcı Doçent

3

Arkeoloji / Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

1

Kuzey-Orta Anadolu demir çağı seramikleri ve Urartu mimarisi alanında çalışmaları olmak.

1157

Yardımcı Doçent

3

Felsefe / Sistematik Felsefe

1

Sistematik felsefe ve mantık bilim dalında doktora yapmış olmak, 20. yüzyıl bilim felsefesi ve eğitim felsefesi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

227

Yardımcı Doçent

1

Sosyal Hizmet

1

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak, sosyal sorumluluk konusunda çalışması bulunmak.

İslami İlimler Fakültesi

783

Yardımcı Doçent

4

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri

1

Felsefe ve din bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.

819

Yardımcı Doçent

5

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri

1

Felsefe ve din bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.

1069

Yardımcı Doçent

3

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri

1

Hristiyan tarikatlarıyla ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

568

Doçent

2

Gıda Mühendisliği

1

Gıda hijyeni alanında doktora yapmış olmak ve süt ürünlerinde bakteriyel asit adaptasyonu konusunda çalışmaları olmak.

9732/1-1