9 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29527

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


1 ADET DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ VE 1 ADET EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI SATINALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TEŞEKKÜLÜMÜZCE 2016 YILI İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULACAK MUTAD BASKI İŞLERİ (BB, CLP, AFİŞ VE FÖY) İLE BRANDA AFİŞ, VAGON GİYDİRME VE KÖPRÜ ALINLIĞI BASKI, MONTAJ VE DEMONTAJ İŞLERİ TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Yer Silosundan, Pancar Yüzdürme Kanallarına Nakliye Hizmet Alımı İşi T.Ş.F A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/150248

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 / Erzincan

b) Telefon ve Faks numarası     :  0.446.223 95 00 (4 Hat)  0.446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi         :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Erzincan Şeker Fabrikası Yer Silosundan, Pancar Yüzdürme Kanallarına ± % 20 Toleranslı 35.000 Ton Pancar Nakliyesi.

b) Yapılacağı yer/yerleri            :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Sahası.

c) İşin süresi                              :  ± % 20 Toleranslı 100 (Yüz) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  20/11/2015 Cuma günü Saat 14:00

4 - İhale Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dökümü Fabrikamız Ticaret Serisinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 20/11/2015 Cuma Günü Saat 14:00’a kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İsteklikler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9870/1-1


PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ, GEMİ VE TEKNE HURDALARI İLE AHŞAP VE PLASTİK HURDASI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHTE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ (CUZN30) 150.000 KG. (± %20 TOLERANSLI)

MALZEMENİN (PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ) SATIŞ FİYATI; LONDRA METAL BORSASINDA (LME) DOLAR BAZINDA OLUŞAN BAKIR VE ÇİNKO SATIŞ FİYATLARININ ÖDEME GÜNÜNÜN BİR ÖNCESİ GÜNÜNDE Kİ KAPANIŞ KEŞ DEĞERİNDEN BELİRLENECEKTİR. ALICI FİRMA BU DEĞERLER ÜZERİNDEN MALZEMEYİ ALMAYI KABUL ETMİŞ OLACAKTIR. ALICI BUNA İTİRAZDA BULUNAMAZ.

ÖRNEK: İSTEKLİLER “MALZEMEYİ SATIŞ ŞARTNAMESİNE GÖRE, PARA YATIRMA GÜNÜNDE Kİ CU VE ZN’NUN LONDRA METAL BORSASINDA (LME) OLUŞAN BİR ÖNCEKİ KAPANIŞ KEŞ DEĞERİNİN %......SATIN ALMAYI KABUL VE TAAHHÜT EDİYORUM” ŞEKLİNDE TEKLİF VERECEKTİR.

SATIŞ ŞARTNAMESİNE GÖRE MALZEME BEDELİNİN YATIRILACAĞI TARİHİN BİR ÖNCEKİ GÜN LME CU VE ZN’NUN KAPANIŞ KEŞ DEĞERLERİ VE TCMB NIN O GÜNKÜ EFEKTİF SATIŞ DEĞERİ ESAS ALINARAK BU FİYAT TL. YE ÇEVRİLİR.

“MALZEME FİYATI TL/KG. = [0,70 LME CU + 0,30 LME ZN] X TCMB USD KURU

BU FİYAT İNTERNET SİTESİNDEN VEYA METAL BÜLTEN DERGİSİNDEN BELİRLENECEKTİR.

NOT: MALZEMEYE ARTIRMA YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İHALE TARİHİNİ TAKİP EDEN İKİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MÜRACAAT EDECEKLERDİR.

ARTIRMA ORANLARI;

YÜKSEK FİYATA YAKIN FİYAT VEREN İLK İKİ FİRMA EN AZ.............% 5 (YÜZDE BEŞ),

BUNLARIN DIŞINDA KALAN VE  TEKLIF VEREN FIRMALAR EN AZ.......%10 (YÜZDE ON),

TEMINATLARINI GERI ALMIŞ OLANLAR VE IHALEYE KATILMAMIŞ

OLANLAR DA TEMINAT TEVDII ETMEK KAYDIYLA ENAZ....................... % 15 (YÜZDE ONBEŞ),

ORANINDA ARTIRMA YAPABİLİRLER.

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ             İHALE YERİ

20 KASIM 2015                   14.00              MERKEZ/ANKARA

ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ, KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR.

İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR.

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :  0 312 384 10 65 - 0312 384 03 07 - 178 - 216

ALİAĞA HUR. MD.                  :  0 232 625 11 20/128 - 129 - 130

KIRIKKALE HUR. MD.             :  0 318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                 :  0 262 341 37 97/124 - 126

9878/1-1


1 ADET DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ VE 1 ADET EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI SATINALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Dijital Anjiyografi Sistemi ve Ekokardiyografi Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/152623

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Dijital Anjiyografi Sistemi ve 1 Adet Ekokardiyografi Cihazı Alımı

Dijital Anjiyografi Sistemi

1 adet

Ekokardiyografi Cihazı

1 adet

b) Teslim yeri                            :  CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

c) Teslim tarihi                           :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 120 (Yüzyirmi) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve Saati                       :  25.11.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir.

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte (Dijital Anjiyografi Sistemi) fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif (Ekokardiyografi Cihazı) sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25/11/2015 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9893/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZCE 2016 YILI İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULACAK MUTAD BASKI İŞLERİ (BB, CLP, AFİŞ VE FÖY) İLE BRANDA AFİŞ, VAGON GİYDİRME VE KÖPRÜ ALINLIĞI BASKI, MONTAJ VE DEMONTAJ İŞLERİ TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/149873

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4199 - Faks: 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr.

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Teşekkülümüzce 2016 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacak mutad baskı işleri (BB, CLP, Afiş ve Föy) ile branda afiş, vagon giydirme ve köprü alınlığı baskı, montaj ve demontaj işlerinin temini

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 01.12.2015 saat 14.30'a kadar, verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dâhil 50,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9860/1-1