8 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29526

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

2015 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

4 - Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 20 Kasım 2015 Cuma - 26 Kasım 2015 Perşembe saat 18:00’a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5 - Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (en geç 16 Kasım 2015 tarihi Pazartesi günü dahil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.

d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 16.11.2015 Pazartesi (dahil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 26 Kasım 2015 Perşembe tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar.

6 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

7 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8 - Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların 31 Aralık 2015 Perşembe tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

10 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0(312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Pk. 06100 Sıhhiye /ANKARA

İletişim: 0(312) 565 50 00

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0(312) 585 10 00

C) KURA TAKVİMİ

2015 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

09 Kasım 2015 Pazartesi

(Başvuru başlangıç tarihi)

16 Kasım 2015 Pazartesi

(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

20 Kasım 2015 Cuma saat:18:00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

30 Kasım 2015 Pazartesi

KURA TARİHİ

(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

31 Aralık 2015 Perşembe saat:18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

9853/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.10.2015        Karar No: 493

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak;

Karakuş-37 lokasyon sahası, havuzu ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Salkımbağı Köyündeki 464 no.lu parselin 17761,59 m2’lik ve 465 no.lu parselin 4491,14 m2’lik kısmının olmak üzere toplam 22.252,73 m2’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 22.07.2015 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ve 1/10000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Salkımbağı Köyündeki 464 no.lu parselin 17761,59 m2’lik ve 465 no.lu parselin 4491,14 m2’lik kısmının olmak üzere toplam 22.252,73 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Adıyaman

İlçesi    : Kahta

Köyü    : Salkımbağı Köyü

 

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

464

Mahmut KAYA (Mehmet Oğlu)

Mustafa KAYA (Mehmet Oğlu)

17761,59 m²

465

Nevzat ZENGİN (Mehmet Oğlu)

4491,14 m²

 

Genel Toplam:

22.252,73 m²

9882/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.11.2015    Karar No: 6904

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ADRESİ        :  Adıyaman-Kahta Karayolu 17.Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

● TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Cad. No.: 23 Söğütözü 06520 ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  11.06.2014

RUHSATIN:

● MAHİYETİ                     :  Arama ruhsatı

● YÜZÖLÇÜMÜ               :  5.430 hektar

● BÖLGESİ                        :  Kara

● KAPSADIĞI İL              :  Şırnak

● PAFTA NUMARASI     :  N48-c1, c4

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Şırnak ilinde 5.430 hektarlık N48-c1, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9883/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.11.2015    Karar No: 6903

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ADRESİ        :  Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza Kat: 10 34384, Okmeydanı Şişli/İSTANBUL

● TEBLİGAT ADRESİ      :  Kızkulesi Sok. No: 40 06700, Gaziosmanpaşa, Ankara

● MÜRACAAT TARİHİ   :  27.06.2014

RUHSATIN:

● MAHİYETİ                     :  Arama ruhsatı

● YÜZÖLÇÜMÜ               :  5.430 hektar

● BÖLGESİ                        :  Kara

● KAPSADIĞI İL              :  Şırnak

● PAFTA NUMARASI     :  N48-c1, c4

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin Şırnak ilinde 5.430 hektarlık N48-c1, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9384/1-1

—————

Yıldız Grup Enerji Petrol ve Doğal Gaz, Madencilik İnş. Taah. Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin Kırşehir, Aksaray ve Ankara illerinde sahip bulunduğu AR/YDZ/5088,5089,5090 hak sıra numaralı üç adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’nci ve 24/3’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 26.10.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9885/1-1

—————

Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş.’nin, Mardin ve Şırnak illerinde sahip bulunduğu AR/APS/5116 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’nci ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 26.10.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9886/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 06.04.2015 tarih ve 2015/56 sayılı ceza kararı

Volkan SUBAŞI - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Karakaya Şb. Eski Müdürü

Hakkınızda yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 02/02/2015 tarih ve 663.07/3 sayılı raporda;

Yöneticisi olduğunuz kurumda Maarif Müfettişlerince yapılan inceleme sırasında istenilen gerekli bilgi ve belgeleri vermediğiniz iddiaları sübut bulmuştur. Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi uyarınca "KINAMA" cezası ile cezalandırıldınız.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9921/1/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 03.08.2015 tarih ve 7730829 sayılı savunma kararı

Hasan ÖSKEN- Özel Etkin ve Farklı sistem Dil Kursu Eski Müdürü

Hakkınızda yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 10/07/2015 tarih ve 663.07/73,64,49 sayılı raporda;

1) 2014-2015 öğretim yılına ait ücret ilanının kurumca verilmediği,

2) Kurum tarafından 2014-2015 öğretim yılında 7,00 TL üzerinde kursiyerlerden ücret talep etmemeniz gerekirken, denetim kapsamına giren 19.11.2013-15.05.2015 tarihleri arasında kurumda 04.03.2014 başlama ve 05.06.2014 bitiş tarihli olarak açılan tek kurs döneminde kayıtlı kursiyerlerden kurum tarafından ilan edilen 7,00 TL ders saati kurs ücretinin üzerinde ücret aldığınız" iddiaları sübuta erdiğinden, Tevhiden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi uyarınca "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

Yukarıdaki iddialar sonucu savunmanızın alınması uygun görülmüştür. Tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9921/2/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 05.10.2015 gün ve 2015/131 tarihli ceza kararı

Kamil GÜNDÜZOĞLU- Özel Ankara Başarı Bilgisayar Kursu Eski Müdürü

"Üst makamlara bilgi vermeden, Özel Ankara Başarı Bilgisayar Kursu binasının 3.,4., ve 5. Katlarını Özel İstikrar Dershanesine kiraladığı"

İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da vermediğinizden 657 Sayılı DMK'nın 125/C-a maddesi gereğince TEVHİDEN 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9920/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 02.09.2015 tarih ve 8707552 sayılı savunma kararı

Mustafa Ali İNOĞLU- Özel Eymir Maltepe Dershanesi Bakanlıklar Şubesi (kapanmış) Müdürü

Hakkınızda yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 31.07.2015 gün ve 663.07/40-63 sayılı raporda;

"2014-2015 öğretim yılında, kurumda ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz" iddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-a maddesine göre "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

Yukarıdaki iddialar sonucu savunmanızın alınması uygun görülmüştür. Tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9922/1/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 15.09.2015 tarih ve 9242028 sayılı savunma kararı

Mehmet ARLI- Özel Selim Anafen Dershanesi (kapanmış) Müdürü

Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 01.09.2015 tarih ve 663.07/48;62 sayılı raporda;

-"Kurumun yerleşim planlarında yapılan kontenjanı etkilemeyen değişiklikler için ilgili mercie bilgi vermediğiniz".

İddiası sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir. Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 19.08.2015 tarih ve 663.07/28;47 sayılı raporda;

Yukarıdaki iddialar sonucu savunmanızın alınması uygun görülmüştür. Tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9922/2/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 07.08.2015 gün ve 2015/112 sayılı ceza kararı

Ertuğrul AKTAŞLIOĞLU - Özel Bil-San Dershanesi (kapanmış) Müdürü

Hakkınızda düzenlenen soruşturma raporunda;

1 - Kurumun amaçlarını gerçekleştirecek yeter sayıda branş öğretmeni görevlendirmelerini yapmadığınız,

2 - Bina kontenjanını etkileyen değişiklik yaptığınız,

Bu eyleminizin karşılığı olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-a maddesi gereğince tevhiden "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9922/3/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 10.09.2015 tarih ve 9032539 sayılı savunma kararı

Nuh KARİP- Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla Şubesi (kapanmış) Müdürü

Hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 19.08.2015 tarih ve 663.07/28;47 sayılı raporda;

1 - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla Şubesi Müdürlüğünün 21.08.2014 tarih ve 50 sayılı yazısı ile kurum binasının 1,5 ve 6. Katlarında yerleşim planında değişiklik yapılması istendiği, yeni yerleşim planında dershane olarak izinsiz kullanılmakta olan 2,3 ve 4. Katların yerleşim planları yazı ekinde sunulduğu halde bu katlara ilişkin yerleşim planı değişiklik talebinde bulunmadığı ve müracaatı kurucu temsilcisi yerine kendiniz yaptığınız'.

2 - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla Şubesi 2014-2015 öğretim yılında ücretsiz okuması gereken %3'lük orana göre 21 öğrenciye ait ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyer formları ile ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyer başvuruları değerlendirme formunu, (Değişik; RG-5/7/2014-29051 yayımlanan) MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ücretsiz veya burslu okuyacak öğrenci ve kursiyer başlığı altında 58/3 ve 59/3 maddelerinde belirtilen (Ek-7) ile (Ek-8) e göre komisyonda değerlendirilmesini sağlamadığınız'

İddiası sübuta erdiğinden, Tevhiden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

Yukarıdaki iddialar sonucu savunmanızın alınması uygun görülmüştür. Tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9922/4/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

5607 SAYILI KANUNUN 10. ve 13. İle 5237 SAYILI KANUNUN 54. MADDESİ GEREĞİNCE MÜSADERE KARARI

11/10/2008 günü saat 15:42'de İpsala Gümrük Sahasına gelen ve sürücülüğünü 230081 seri no'lu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaport hamili 23/02/1947 Lefkoşa doğumlu Tuncay Naneci'nin yaptığı X 216 EPP plakalı Iveco marka araçla ilgili İpsala Asliye Ceza Mahkemesi'nin 30/01/2015 tarihli 2014/22 sayılı kararında bahse konu aracın ülkemizde trafik tescil kaydının olmaması, suça konu eşyaların taşınmasında kullanılması, suça konu kaçak eşyaların değeri, aracın kasko değeri ve aracın suçun kullanılmasında zorunlu unsur olması da nazara alınarak X 216 EPP plakalı aracın MÜSADERESİNE karar verilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda gereğinin yapılabilmesini teminen söz konusu aracın Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hakkınızda işlem yapılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

9917/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Derya Fatma YALUǒa “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.09.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 18.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hayri ARSLAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.09.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 02.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdullah GÜNDOĞDU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 27.11.2014 gün ve 66 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.09.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 12.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali KOL’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.08.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 04.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

5 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Serkan SAYGI’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.09.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 19.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

6 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zeki KOPARAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 13.08.2014 gün ve 128 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.09.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 01.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

7 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurullah TEKCAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 01.10.2014 gün ve 2 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.10.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 01.04.2016 tarihinde son bulacaktır.

9948/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1973/236 Esas, 1974/244 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9913/1-1

—————

Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1968/632 Esas ve 1975/62 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9914/1-1

—————

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2009/33 Esas, 2011/99 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9915/1-1

—————

Ankara 24. İcra Müdürlüğünün 2003/5367 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9916/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ