6 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29524

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1259 ada, 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2014/1610 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 11.09.2015 tarihli ve E.2014/1610-K.2015/1280 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 27.10.2015 tarihli ve 29190 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9867/1-1

—————

03.10.2015 tarihli ve 29491 sayılı Resmi Gazete’ de yer alan 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “ 23.03.2015 tarih ve 29304 Resmi Gazete ” ifadesinin çıkarılarak “04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı Resmi Gazete” ifadesinin eklenmesi 27.10.2015 tarihli ve 29186 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9868/1/1-1

—————

03.10.2015 tarihli ve 29491 sayılı Resmi Gazete’ de yer alan Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ramazan SUNAR (Denetçi No: 7730; Oda Sicil No: 63301) ile ilgili ilanda sehven yazılan “ 23.03.2015 tarih ve 29304 Resmi Gazete ” ifadesinin çıkarılarak “10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete” ifadesinin eklenmesi 02.11.2015 tarihli ve 29272 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9868/2/1-1

—————

Çanakkale İli, Çan İlçesi, 24 pafta, 505 ada, 93 parsel üzerindeki 710249 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş. Ltd. Şti. tarafından, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2015/1470 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 06.10.2015 tarihli ve E.2015/1470 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 28.10.2015 tarihli ve 29204 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9869/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 03 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 03 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 09 Aralık 2015 Çarşamba gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 11 Aralık 2015 Cuma gününe kadar duyurulacaktır.

d) Oda TEMDEM kurulunun, 15 Aralık 2015 Salı günü Saat: 10.00 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve değerlendirme sınav sonuçları 17 Aralık 2015 Perşembe gününe kadar Oda internet sayfasında ilan edilecektir.

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 21 Aralık 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 23 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.      

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri                :  03 Ocak 2016 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati      :  09.30

c) Sınav süresi                  :  Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi      :  Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli            :  Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı          :  Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu                :  Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

9754/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İbrahim Dumankaya Vakfı

VAKFEDENLER: İbrahim DUMANKAYA, Ömer DUMANKAYA, Savaş DUMANKAYA, Ali DUMANKAYA, Orhan DUMANKAYA

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.08.2015 tarihli ve E:2014/394, K:2015/292 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Anaokulundan üniversiteye her seviyede eğitim öğretim müesseseleri kurmak. Okul, yurt, kütüphane ve kurs binaları inşa etmek ve idare etmek, aynı gaye doğrultusunda faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni yardımlarda bulunmak. Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımca olmak ve vakıf senedinde yazılı olan diğer hükümleri gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kartal Yukarı Mahalle, Kuyumcu Sokak 599 Ada 44 Parsel sayılı taşınmazın bodrum kat 1 nolu bağımsız bölümü ile aynı taşınmazın ½ paylı zemin kat 2 nolu bağımsız bölümü ile Kartal Yukarı Mahalle, Rahmanlar Mevki 1844 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazın 19/180 pay ile aynı taşınmazın 19/180 payı ile 50.000.00.TL. (EllibinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: İbrahim DUMANKAYA, Ömer DUMANKAYA, Savaş DUMANKAYA

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları gayece benzer bir vakfa veya kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9856/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 60251 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9847/1-1

—————

Yenimahalle Eski 44269 ada 1 parsel, yeni 63806 ada 1,5 parseller ve 63807 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9848/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına 12-13 Aralık 2015 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Ankara’da yapılacak yazılı, bu sınavda başarılı olanlara tarihi daha sonra bildirilecek sözlü sınavla, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan 10, eczacılık fakültesi ile mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan 5 olmak üzere toplam 15 Sağlık Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular 09 Kasım 2015 Pazartesi günü 09:30 başlayıp 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir. Sınava katılmak isteyen adayların Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları veya sınav başvuru formu, 3 adet fotoğraf ve KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin A4 boyutunda onaylı örneğini postayla Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içeren duyuru metnini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ve Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığından (Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 37 Kızılay - Çankaya ANKARA) adresinden temin edebileceklerdir.

II. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

ç) Adli sicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,

d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)  sonuçlarına göre, eczacılık fakültesi, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar için KPSS P8 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinin herhangi birinden mezun olanlar için KPSS P67 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan KPSS P8 ve KPSS P67 puanı sonuçlarına göre alınacak kişi sayısının yukarıda belirtilen puan türlerinin her biri için ayrı ayrı 10 katına kadar aday (KPSS P8 50 aday, KPSS P67 100 aday) söz konusu puan türlerindeki başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 23 Kasım 2015 tarihinden itibaren Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinde (www.thsk.gov.tr) ilan edilen “Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No:37 Kızılay/ANKARA adresine posta yoluyla veya hafta içi 09:30-17:30 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler;

1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilerek, başvuru sahibi tarafından açık ve eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ıslak imzalı Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu,

2) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Üç adet fotoğraf,

4) Yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda),

Yukarda sayılan belgelerin, 20 Kasım 2015 Cuma günü 17:30’a kadar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaşmayan, eksik belge ve bilgileri bulunan ve şartları taşımadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır.

Sınav başvurusu için müracaat edilecek yer:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 37 Kızılay - Çankaya/ANKARA Tel: 0 312-416 82 90

IV. SINAV KONULARI:

Yazılı Sınav; Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılı sınav, KPSS P8 puan türünden başvuracak adaylar için test, KPSS P67 puan türünden başvuracak adaylar için klasik sınav şeklinde yapılacaktır. Kompozisyon ve yabancı dil sınavları, her iki puan türünden başvuracak adaylar için ortak yapılacak olup yazılı sınav usulü uygulanacaktır.

A) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları:

a) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar).

B) İktisat: İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat), İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, Para, Banka, Kredi ve Konjonktür, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Giderleri, Bütçe.

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap.

B) Eczacılık Fakültesi, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya bölümlerinden mezun olan adayların yazılı sınav konuları:

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisine ilişkin konular.

C) Her İki Aday Grubu İçin

a) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

b) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden herhangi birisi.

V. SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Yazılı Sınav, KPSS P8 puan türünden başvuracak adaylar için 12 Aralık 2015 (Cumartesi) tarihinde 3 oturum, KPSS P67 puan türünden başvuracak adaylar için 12-13 Aralık 2015 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde 6 oturum şeklinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Adaylar, sınava Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport) kontrol edildikten sonra alınacaklardır. Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavında; her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan alınan notun 50’den ve konu gruplarının aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav başarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumunda yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözlü Sınav; Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak suretiyle alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacak sayıda aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, tarihi ve saati Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü sınavda aday;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ:

Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu en yüksek olandan başlayarak kadro sayısı kadar kişi tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notu eşitse yabancı dil notu, yabancı dil notu da eşitse KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olanlara yazılı tebligat yapılacak olup kazananların listesi ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ve kurum ilan panosundan ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 işgünü içinde Komisyona yapılır.

VII-DİĞER HUSUSLAR

Başvuru evraklarında zımba kullanılmayacak olup, fotoğraf yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.

Bizzat başvuracak adayların diploma veya bitirme belgelerinin fotokopisi, aslını görmek şartıyla Başkanlığımızca onaylanacaktır.

Sınava giren adayların yanlarında sadece sınava giriş belgeleri, kimlik kartları ile sınav salonuna girmesine izin verilir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on beş gün içerisinde yazılı olarak Kuruma başvurmak zorundadır.

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

9846/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            : Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 : 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Mergül Petrol Otomotiv Tarım Ürünleri Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TS 11939

33-HYB-223

03.09.2015

Firma İsteği

Çağtaş Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12255

33-HYB-9

05.10.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi

TS 4943

33-HYB-102

05.10.2015

Standard İptali

Opet Petrolcülük A.Ş.

TS 4943

33-HYB-101

05.10.2015

Standard İptali

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş. Mersin Adanalıoğlu Şubesi Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş. Mersin Adanalıoğlu Şubesi

TS 4943

33-HYB-188

05.10.2015

Standard İptali

Akpet Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi Mersin Şubesi

TS 4943

33-HYB-202

05.10.2015

Standard İptali

Hüseyin Taş – Lider Taş Ticaret

TS 11827

33-HYB-458

14.10.2015

Firma İsteği

İce Özel Sağlık Hizmetleri İlaç Medikal Ürünleri ve Turizm Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.

TS 12426

33-HYB-695

19.10.2015

Firma İsteği

Sarılar Otomotiv San. Tic. Tur. Sey. Ltd. Şti.

TS 11939

33-HYB-85

19.10.2015

Firma İsteği

Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Tp Petrol Mersin Şubesi

TS 12663

TS 12820

TS 11939

33-HYB-350

27.10.2015

Firma İsteği

9842/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLONNN_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLONNN_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\1.jpg


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine / Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgili geniş bilgi, Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. web sayfasında mevcuttur.

 

S. NO

FAKÜLTE

BÖLÜM

ABD

KADRO

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

 

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Protez Kapak Trombüsü ve Epidemiyolojik Atrial Fibrilasyonlarla ilgili konularda çalışmaları olup, Bu çalışmalarını SCI veya SCI EXPANDED Dergilerinde yayınlamış olmak.

9741/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aydın İli, Didim İlçesi, 565 ada, 18 parsel üzerindeki 543604 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Üç Mevsim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mestan Sinan AYTAÇ (Denetçi No: 11850, Oda Sicil No: 11154) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli ve E.2015/589-K.2015/1754 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mestan Sinan AYTAÇ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 27.10.2015 tarihli ve 29141 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9841/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 18735 ada, 10 parsel üzerindeki 861245 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 05.08.2015 tarihli ve E.2015/1544 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hane Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 26.10.2015 tarihli ve 28926 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9840/1-1