6 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29524

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


KONTEYNER VERİ MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR, HURDA MALZEMELER VE KARKAS LASTİKLERE AİT MÜBADELE İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğünden:


MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ KURULMAK SURETİYLE MEZBAHA TESİSİ YAPTIRILMASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILMASI VE UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİTACHİ EX 1200 HİDROLİK EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 5 KALEM TEL VE TELDEN MAMUL MALZEMELERİN TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


HASILAT PAYLAŞIMINA DAYALI ROTASYONLU HAT KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketinden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Radyasyonlu Bölge Su Soğutma Sistemi Kurulum Hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/150918

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 215 90 01 - 3116 - 2150478

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi                :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı, Radyasyonlu Bölge Su Soğutma Sistemi Kurulum Hizmeti

b) Malın teslim edilme/işin yapılma

    yeri veya yerleri                              :  Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

c) İşin süresi                                       :  180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi Beşevler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  17/11/2015 saat:14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.4. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe baş vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 17/11/2015 saat 14.00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9857/1/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Radyasyon Bacası Kurulum Hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/152039

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 212 60 40-3042- 2150478

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi                :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı, Radyasyon Bacası Kurulum Hizmeti

b) Malın teslim edilme/işin

    yapılma yeri veya yerleri                 :  Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

c) İşin süresi                                       :  180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi Beşevler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  17/11/2015 saat:15.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.4. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe baş vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 17.11.2015 saat 15.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9857/2/1-1


KONTEYNER VERİ MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü İhtiyacı olan Konteyner Veri Merkezi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 16/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesi uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9859/1-1


HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR, HURDA MALZEMELER VE KARKAS LASTİKLERE AİT MÜBADELE İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca HEK, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş taşıtların, hurda malzemelerin ve karkas lastiklerin mübadelesi yapılacaktır.

 

1 - İdarenin;

 

a) Adı

: Emniyet Genel Müdürlüğü

a) Adresi

: Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 312 462 39 54 – Fax : 0 312 462 39 56

c) Elektronik posta adresi

: ---

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

1- 82 adet muhtelif marka ve model taşıt 2- 24 kalem muhtelif hurda malzeme

3- 11.200 kg değişik ebatlarda karkas lastik

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)

Mübadelesi yapılacak HEK, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş taşıtların, hurda malzemelerin ve karkas lastiklerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

1-1 adet Skoda Superb Prestige marka 2.0 TDI 190 PS DSG 4x4 taşıt

2-2 adet Volkswagen Passat marka 2.0 TDI BMT 150 PS Comfortline Tiptronik taşıt

3-1 adet Çukurova marka CF 80PS dizel Forklift

Durumu ve özellikleri

Taşıtlar ve Forklift 2015 model, kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/ Malların Teslim Etme yeri;

Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaştırma Şube Müdürlüğüne (Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 Çankaya / ANKARA) adresine bir defada teslim edecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/ Malların Teslim Alma yeri;

Mübadele karşılığı verilecek mallar Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Fabrika Kademeler Şube Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok. No:7/B Yenimahalle/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

 

a) Yapılacağı yer

: Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya / ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 16/11/2015 günü saat: 14:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;

: 626.287,58-TL (Altı yüz yirmi altı bin iki yüz seksen yedi Türk lirası elli sekiz kuruş)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/ Malların Tahmini Bedeli;

: 641.937,49-TL (Altı yüz kırk bir bin dokuz yüz otuz yedi Türk lirası kırk dokuz kuruş)

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 19.258,13-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06450 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 16/11/2015 günü saat: 14:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06450 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK, Hurda Ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtlar, hurda malzemeler ve karkas lastikler Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Fabrika Kademeler Şube Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok. No:7/B Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9740/1-1


MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ KURULMAK SURETİYLE MEZBAHA TESİSİ YAPTIRILMASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Söke Belediyesi mülkiyetinde bulunan 485 Ada, 113 ve 115 parseldeki arsa üzerine uygulama projesine, Teknik Şartnamesine ve diğer dokümanlara uygun olarak, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2014 tarih ve 33 sayılı, Söke Belediye meclisinin 16.10.2015 tarih ve 2015/10-209 sayılı Meclis Kararlarına istinaden 29 (yirmidokuz) yıl süreyle işletilerek Söke Belediyesine devredilecek şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi kurulmak suretiyle Mezbaha Tesisi yaptırılması yapım işidir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün Konak Mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresinde Müdürlükte görevli memur Engin KARABIYIK’tan 100.00.-TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Söke Belediyesinin Konak mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye Başkanlık Odasında 17/11/2015 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Geçici teminat miktarı:

Geçici teminat, bu iş için ihalede teklif edilecek olan aylık kullanım bedelinin 29 yıllık toplam tutarının en az %3’ü olarak yatırılacaktır.

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) İhale dokümanı içinde örneği bulunan Tebligat için adres beyanı belgesi,

5.1.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.g) Vergi ve SGK Prim Borcu durumu bildirisi (kesinleşmiş vergi borcu ve SGK Prim borcu olmadığını ihale yılı itibarıyla belgelemesi)

5.1.h) İhale dokümanının satın aldığını gösterir belge,

5.1.ı) İdari Şartname ekinde yer alan örneğine uygun olarak düzenlenmiş Teklif Mektubu

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 17/11/2015 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Zeki YEŞİL’e verilebilecektir.

İlan olunur.

9850/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILMASI VE UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

Belediye Başkanlığımızca aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine idaremizce hazırlanan proje doğrultusunda inşaatın yaptırılması karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi işi.

İli                                                            :  Antalya

İlçesi                                                       :  Kepez

Mahalle                                                  :  Duacı-Göçerler

Mevkii                                                    :  Kepezbaşı

Niteliği                                                   :  Orman

Yüzölçümü                                             :  227.488 m²

Muhammen Bedel                                  :  14.396.492,80 TL

Geçici Teminat                                       :  431.894,78 TL TL

İhale Günü                                             :  26.11.2015

Dosyaların teslim edileceği saat              :  14.00

İhale Saati                                               :  14.10

Teklif Dosyası Teslim Edilecek Birim    :  Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi

İhalenin Yapılacağı Yer                          :  Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:4 adresinde bulunan Belediye Hizmet binamız içerisinde ihale servisi biriminde görülebilir ve doküman bedelinin veznemize yatırılması halinde satın alınabilir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için ihale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5. maddesi doğrultusunda en geç saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisine imza karşılığı teslim etmelidir.

Dış Zarf Aşağıdaki Belgeleri İçermelidir;

1 - İç Zarf (Örneğe göre doldurulmuş teklif mektubu içerecektir)

2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

3.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Şekli ve içeriği İhale Şartnamesinde belirlenen geçici teminat. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır)

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza beyannamesi.

6 - Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi. İş ortaklığı olarak teklif veren istekliler yeterlilik belgeleri kapsamında istenilen belgelerin tamamını ayrı ayrı sunmak zorundadırlar.

7 - İsteklinin ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı yada noter onaylı sureti

8 - İsteklinin ilan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair yazının aslı yada noter onaylı sureti

9 - İstekli tarafından idarece hazırlanan ihale dokümanının tamamı kaşe ve imzalanarak teklif dosyasına konulacaktır.

10 - Mevcut proje içerisinde bulunan ve alternatif turizm tesisi olması nedeni ile imalatı yapılacak dağ kızağı ile ilgili;

10.1. Dağ kızağı ile ilgili yaptırılmak istenen raylı düzenek ve hareketli ünitelerden oluşan eğlence tesisi; Avrupa Birliği Güvenlik Kriterleri uyarınca kabul gören güvenlik sertifikalı ürün olmak zorundadır.

10.2. Teklif dosyasında teklif edilen ürün ve sistemle ilgili üretici firma anlaşması ve proforma faturasını istekli sunmak zorundadır.

11 - İhale dokümanı satın alındığına dair alındı belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.

12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9739/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 11,73.- TL ile en çok 758.497,59.- TL arasında değişen; 11/11/2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00-TL en çok 75.850.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Süt tozu, Oyuncak, Makaron, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, V Kayışı, LCD Panel, Yapıştırıcı, Gaz Valfı, Hammadde, Cıvata, Kimyevi Madde, Süspansiyon Amortisörü, Spanzet Tır kayışı, Kömür tozu, Makine ve aksamları, Kumaş ve benzerleri, Şofben, Dedantör, Şönil, Ponpon, Menteşe, Polyester kumaş perde, Bağlantı Elemanları, Burç takozu, Havalı Cam, Tahta Palet, Poly Fabric (Kumaş) ve Konteyner vb.) 35 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 12/11/2015 günü saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9866/1-1


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİTACHİ EX 1200 HİDROLİK EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/149949

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 20 01 - Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüzde çalışmakta olan Hitachi Hx 1200 Hidrolik Ekskavatör yedekleri

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık ihale

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  24/11/2015 Salı günü saat 15:00

d) Dosya No                              :  242-KÇLİ/20150660

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 24/11/2015 Salı günü saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9823/1-1


İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

TKİ ELİ Müessesesi Çan Linyit işletmesi Müdürlüğüne ait iş yerlerinde işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmeti alımı işi Açık ihale Usulü (kapalı zarf) ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/150767

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                             :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık ihale

b) Yapılacağı yer                       :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                        :  17.11.2015 - SALI GÜNÜ SAAT 15:00

d) Dosya No                              :  2015-21/KÇLİ - İŞYERİ HEKİMİ

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 275041, Halk bankası Çan ŞbTRI3 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TRIO 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına doküman bedeli KDV dahil 100,00 TL (Posta ile: 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 17/11/2015, saat 15.00'a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9831/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 5 KALEM TEL VE TELDEN MAMUL MALZEMELERİN TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2015/148668

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0 372 259 47 94 - 84  Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1 - Ramble Teli 1 m²

2 - Ramble Teli 1,5 m²

3 - Baklava Örgülü Kafes Teli (30x30 )

4 - Köşebent çerçeveli ihata teli (2,5x2 mt)

5 - Köşebent çerçeveli ihata teli (1,5x2 mt)

5.000 M²

9.000 M²

11.000 M²

200 Adet

50 Adet

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Firmalar Tel ve Telden Mamul Malzemeleri 45 günde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  30.11.2015 Pazartesi saat: 15:00

c) Dosya No                                    :  1517053

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3. ……………..

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 30.11.2015 Pazartesi saat: 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

9845/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 309 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 21.850,00 M2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ VE MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İzmir

Torbalı

Ayrancılar

L18C.01A.1C-2D

309

1

21.850,00 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 Hmax=24.50 m

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - HALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 17/11/2015 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 17/11/2015 Salı günü saat 12.00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 6.992.000,00 TL’ dır. (KDV kanununun 17/4- r maddesince kdv vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 209.760,00 (iki yüz dokuz bin yedi yüz altmış TL)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin % 6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 17/11/2015 Salı günü saat 12:00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

İlan olunur.

9816/1-1


İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi İçme suyu isale hattına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Güneşli Mah. Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi içme suyu isale hattı altyapı inşaatı müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi                   : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/03/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2015 B.F. ile)   :  643.250,00-TL

f) Geçici teminatı                       :  45.027,50.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Güneşli Mah. Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                        :  20/11/2015 - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 14.00’a kadar, Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Güneşli Mah. Karabağ Cad. No:12 K:3 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Güneşli Mah. Karabağ Cad. No:12 K:3 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 350.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9761/2-2


HASILAT PAYLAŞIMINA DAYALI ROTASYONLU HAT KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketinden:

1 - İdare: Motaş Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma İnşaat ve Taahhüt Proje ve Müşavirlik Turizm Telekomünikasyon Tic. A.Ş.

Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. Motaş Garajı No:4/3 Yeşilyurt/MALATYA

Tlf : (422) 336 9501

2 - İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ki Dilek, Topsöğüt, Samanköy, Suluköy ve Şahnahan bölgelerinde ki ulaşım ihtiyacının 25 adet otobüs ile karşılanması amacıyla hasılat paylaşımına dayalı rotasyonlu hat kiralama işidir.

3 - İşin Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 8 yıldır.

4 - İhale Tarih ve Saati: 16/11/2015 Pazartesi günü saat: 14:00

5 - İhaleye Son Teklif Verme Tarih ve Saati: Tekliflerin en geç 16/11/2015 Pazartesi günü saat: 14:00’e kadar Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliği Yeşilyurt /Malatya adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhale Usulü: 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü“ ile ihale edilecektir.

7 - İhalenin yapılacağı adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. Motaş Garajı Toplantı Salonu No:4/3 Yeşilyurt/MALATYA

8 - İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliği Yeşilyurt /Malatya

9 - İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)

10 - Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı: Bu işin bir araç için 8 (Sekiz)  yıllık hat kira muhammen bedeli toplam 90.000,00-TL (Doksan bin Türk Lirası)’dır. Geçici teminat miktarı ise 2.700 TL (İkibinyediyüz Türk Lirası)’dır.

11 - Her istekli bu rotasyonlu hatlara 1 adet ile 25 adet otobüs’e kadar teklif vererek bu işi yapabilecektir.

12 - İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

A - Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi

B - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi; tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

C - Tüzel kişi olması halinde en az 3 (Üç) yıl toplu taşıma faaliyeti yürüttüğüne dair belge

D - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası veya Minübüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde, pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartını sağlaması yeterlidir.)

E - İmza Sirkülerini Vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan Sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlemiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir).

G - Bu şartnamenin 5.maddesine göre vereceği teminata ilişkin Geçici Teminat alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

H - İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi.  Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

I - İhaleyle ilgili şartnamenin alındığına dair makbuzu tekliflerine eklemeleri,

İ - Bu şartname esaslarına göre hazırlanacak teklif mektubu,

J - İhaleye giren ortaklığın ortaklarından herhangi birisinin ikinci bir ortaklık oluşturarak teklif vermesi halinde bu teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

K - İsteklilerce hazırlanacak standart formlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Hasılat Payı Kabul Taahhütnamesi

b) Hat Kira Bedeli Teklif Mektubu

c) Hat Kira Bedeli Kabul Taahhütnamesi

d) Ortak Girişim Beyannamesi

e) 10.madde taahhütnamesi (4734 sayılı kanun kapsamında)

10 - İhaleye Katılamayacak Olanlar:

A - İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

B - Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

C - Yukarıdaki yasaklara rağmen, ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, sözleşmesi fesih edilerek teminatı gelir kaydedilir.

İlan olunur.

9854/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:

Aşağıda listede belirtilen; Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım 10316 Ada, 1 parsel, 10317 ada 1 parsel, 10318 ada 1 parsel, 10322 ada 1 parsel, 10324 ada 1 parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli     : 46.412.800,00.-TL+KDV

Geçici teminat bedeli                                     :   1.392.384,00.-TL

2 - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 3. Kısım 10314 Ada, 1 parsel, 10315 ada 1 parsel, 10326 ada 1 parsel, 10427 ada 1 parsel, 10428 ada 1 parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli     : 53.926.600,00.-TL+KDV

Geçici teminat bedeli                                     :   1.617.798,00.-TL

3 - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 4. Kısım 10309 Ada 1 parsel, 10310 ada 1 parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli     : 38.666.600,00.-TL+KDV

Geçici teminat bedeli                                     :   1.159.998,00.-TL

1 - Birinci sıradaki 2. Kısım İhalesi 17.11.2015 tarihinde Salı günü saat 14:00’de, İkinci sıradaki 3. Kısım İhalesi 17.11.2015 tarihinde Salı günü saat 14:30 da, Üçüncü sıradaki 4. Kısım İhalesi 17.11.2015 tarihinde Salı günü saat 15:00 de Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Belediyemiz hizmet binası 1. katında bulunan DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar her bir ihale Şartnamesi ve ekleri için 5.000,00 (BeşBin) TL bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.

4 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 10.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 12:00 komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7 - İstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30’un altında (%30 dahil) teklif veremeyecektir. İdare lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir.

8 - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

9 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İşin bitirme süresi sözleşme tarihinden itibaren 20 (Yirmi) aydır.

12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

13 - Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2015 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

C) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi,

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler

İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50’ü kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)

6. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdari şartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin hazırlanması ve sunulması.

H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40’ını sağlaması şarttır.

İ) Yer Görme Belgesi

J) Şartname Alındı Makbuzu

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.

9861/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE -1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya ili, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, Sakarya Caddesi, Sebze Hali Sitesi No: 367 adresinde bulunan 29.843,88m² alanlı (ticari arsa) taşınmazın satış işidir.

İhale konusu alandaki taşınmazın İstekliye yer teslimi, 30/08/2017 tarihine kadar yapılacak olup. İdare, 30/08/2017 tarihinden sonra taşınmazın yer teslimini yapamazsa, idarenin  1 yıl süre uzatım hakkı vardır. (Not: İhaleyi alan istekli, bu konuda hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz)

MADDE -2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NERDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 2.500,00 TL (ikibinbeşyüztürklirası)karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhaleyle ilgili vergi, KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, sözleşme giderleri ve tapu devri ile ilgili giderler istekliye aittir.

MADDE -3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 19/11/2015 tarihinde saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 -A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhale konusu alandaki taşınmazın (ticari arsa) muhammen bedeli: 30.000.000,00TL+KDV (otuzmilyontürklirasıdır)

İhale bedelinin %25 peşin olarak sözleşme imza altına alınmadan önce tahsil edilecek, ihale bedelinin kalan kısmı taşınmazın (ticari arsa) yer teslim tarihine kadar 8 eşit taksitte ödenecektir.

Geçici teminat: 900.000,00 -TL (dokuzyüzbintürklirasıdır.

MADDE - 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler.

1 - İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi.

2 - Kanuni ikametgah adresini gösterir belgesi. (muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)

3 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.

4 - İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, yanında vekaletname.

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Vekaleten katılınıyorsa, noterce tasdikli vekaletname.

6 - Belediyede borcu olmadığına dair yazı.

MADDE - 6: TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

Teklif Zarfları 19/11/2015 Perşembe günü saat 13:00’e kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir, posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak teklifler, idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İlan olunur.

9849/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz mal satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile, Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar.

3 - Satışı yapılacak taşınmazın yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mal ile ilişkin ihale şartname ve ekleri 1.000,00 TL. (bin) bedel karşılığı Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şube Müdürlüğü'nden alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

6 - İstekliler ihale saatlerine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

7 - Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu bu taşınmaz malın satışı KDV'ye tabi değildir.

8 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

9 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

Bu taşınmaz malın satış bedeli üzerinden ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve giderler alıcı tarafından ödenecektir.

 

Sıra No

Mah. Köy

Ada

Parsel

Parsel Alan

Hisse

Oranı

İmar Durumu Cinsi

Geçici Teminat

(TL)

Tahmin Edilen Bedel

İhale Tarih ve Saati

1

Şifa Mahallesi

2240

11

10.602,00 m2

TAM

Ticaret + Turizm bodrum otopark Hmax= Serbest, emsal =5

810.000,00 TL

27.000.000,00 TL

19/11/2015-

Saat: 14:30

İlan olunur.

9738/1-1