4 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29522

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Van İpekyolu Belediye Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimine Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre avukat alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren otuz (30) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Avukat kadrosuna başvuracak adaylar;

• Sınav başvuru formu (www.ardahan.edu.tr.)

• Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Onaylı Örneği

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Üç adet vesikalık fotoğraf

• KPSS (B) sonuç belgesi

• Özgeçmiş

• Avukatlık Ruhsatnamesinin Onaylı Örneği;

Başvuru belgeleri Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Üniversite

Birim

Unvanı

Der.

Ad.

Açıklama

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü

Hukuk Müşavirliği

Avukat

7

1

9736/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 1.046.557,86.-TL. olan birinci sınıf Denizli Birinci Noterliği 24.12.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

9812/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi-Öğretim Gör.

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği*

1

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

İç Mimarlık (İngilizce)*

1

İç Mimarlık, Mimarlık

Yardımcı Doçent

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Alınacaktır.

9746/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Eğitim Vakfı (DTSO).

VAKFEDENLER: Ahmet Sayar, Kahraman Papatya, Mesut Çelik, Faruk Korkmaz, Halis Bilen, Hüseyin Bulut, Süleyman Yıldırhan.

VAKFIN İKAMETGAHI: Diyarbakır.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Diyarbakır 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/09/2015 tarihinde tavzih edilen 22/05/2015 tarih ve E:2015/135, K:2015/210 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim ve Bilimin her dalında kendisini geliştirmeye, yeteneklerini sergilemeye istekli gençlerimizin, özgürlükçü, çağdaş, yenilikçi bilim ve sanat anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip; her türlü ayrımcılığı reddeden aydın bireyler olarak yetiştirilmelerine katkı sunmak; Üniversite, eğitim ve öğretim kurumlarının her kademesi ile okul öncesi düzeyinde okullar açmak, eğitim araç ve bilgi teknolojilerine erişimini sağlamak, özellikle teknik ve mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere eğitim ve öğretim kurumları kurmak, odaya mensup sanayici ve iş adamlarının bilgi, deneyim ve iş yetenekleri ile ilimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Ahmet Sayar, Kahraman Papatya, Mesut Çelik, Faruk Korkmaz, Halis Bilen, Hüseyin Bulut, Süleyman Yıldırhan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Benzer amaçlı başka bir vakfa ya da kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9757/1-1


Van İpekyolu Belediye Başkanlığından:

VAN İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma İpekyolu Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” dâhilinde serbest, ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma konusu alan, Van ili, İpekyolu ilçesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer almakta ve tapunun 67/1 parsellerinde kayıtlı bulunmaktadır. Yarışma alanı 6.646 m2 büyüklüğündedir. Yarışma yeri tinyurl.com/ipekyoluyarismasi web adresinde (yeri hakkında bilgi vermek amacıyla) gösterilmiştir.

Yarışmanın konusu, bu alanda yer alacak İpekyolu Belediye Merkezi’nin tasarlanmasıdır.

Yarışmadan temel beklenti; nitelikli bir yerel yönetim binasının elde edilmesi ile sınırlı olmayıp, kentin gündelik hayatını zenginleştirecek, kentlilerin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu, demokratik ve katılımcı ortak yaşam alanlarının üretilmesidir. Dolayısı ile yarışmacılardan, kentin kolektif hafızasında yer tutacak, İpekyolu'nun daha kaliteli bir yapılı çevreye kavuşmasında daha sonra yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek çözümler beklenmektedir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Yarışmaya katılmak isteyenler “İpekyolu Bld. Şartname Bedeli” açıklaması ile 20TL’yi (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri idarenin iletişim bilgileri bölümünde verilen web adresinden dijital olarak indirilebilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılımlarda tüm müellif mimarların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı                                            :  4 Kasım 2015, Çarşamba

• Soru sormak için son tarih                            :  26 Kasım 2015, Perşembe

• Yanıtların ilanı                                               :  2 Aralık 2015, Çarşamba

• Projelerin son teslim tarihi                             :  1 Şubat 2016, Pazartesi

• Postayla proje gönderimi için son tarih         :  4 Şubat 2016, Perşembe

• Jüri çalışması başlangıcı                                :  6 Şubat 2016, Cumartesi

• Kolokyum ve ödül töreni                               :  13 Şubat 2016, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

• Hatip DİCLE, DTK Eş Başkanı

• Veysel KESER, İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı

• Ünsal KESER, Y. Mimar & Mimarlar Odası Van Şubesi Başkanı

• Kutbettin AKMAN, İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

• Ömer YILMAZ, Mimar& Yarışmayla Yap Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

• Devrim ÇİMEN, Dr. Mimar, (ODTÜ)

• Derya EKİM ÖZTEPE, Y. Mimar (İTÜ)

• Yeşim HATIRLI, Y. Mimar (ODTÜ)

• Özcan UYGUR, Y. Mimar (ODTÜ) (Jüri Başkanı)

• Erdal BALSAK, İnşaat Mühendisi (ODTÜ & GABB)

Yedek Jüri Üyeleri

• Fatih YAVUZ, Y. Mimar (ODTÜ)

• Nuran EVRAN YALÇIN, Mimar (DÜ)

• Mehmet Erhan AKKUŞ, İnşaat Mühendisi (HRÜ)

Raportörler

• Aslı UZUNKAYA, Y. Mimar

• Cihat ERSÖZ, Makine Mühendisi

Raportör Yardımcıları

• Emrullah ENGİN, Şehir Plancısı

• Önder ESATOĞLU, İnşaat Mühendisi

• Fadli KUTAT, Elektrik, Elektronik Mühendisi

• Serap BAŞ, Mimar

Ödüller

• 1.Ödül:                    25.000 TL

• 2.Ödül:                    20.000 TL

• 3. Ödül:                   15.000 TL

• 1. Mansiyon:           6.000 TL

• 2. Mansiyon:           6.000 TL

• 3. Mansiyon:           6.000 TL

• 4. Mansiyon:           6.000 TL

• 5. Mansiyon:           6.000 TL

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Yarışma şartnamesi www.ipekyolu.bel.tr internet adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Şartname bedeli 20 TL’dır. (Yirmi Türk Lirası)

Başvurular 29 Ocak 2016 günü, saat 17:00’de sona erecektir.

Yer Görme

Yer görme zorunlu değildir.

Birincilik Ödülü Kazanana Uygulama Projesinin Yapımı İşinin Verilme Biçimi

İdare, Mimarlık ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları dikkate alınacaktır

• Belediye Merkezi Yapısı: III-B

• Açık Alan Düzenlemesi: II-B

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.

Nihai proje bedelinin, idare ile birincilik ödülünü kazanan projenin müellif(ler)i arasında yapılacak görüşmeler sonunda belirleneceği öngörülmektedir.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Açık alan ücret hesabına esas olan alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır.

Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi-PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir.

İdarenin gerekli görmesi halinde Çevre altyapı (kirli su, temiz su, yağmur suyu, elektrik, aydınlatma tasarımı vb.), akustik danışmanlığı hizmetleri (PİD) ücreti takdiren belirlenerek, idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenir.

Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli takdiren belirlenir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

Yarışmayı Açan İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum          :  İpekyolu Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü            :  İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Adres                                      :  İpekyolu Caddesi, Stadyum Karşısı, Van

Telefon                                   :  0 432 444 71 60 / 217 00 81

E-posta                                   :  yarisma@ipekyolu.bel.tr

IBAN                                     :  TR28 0001 2009 3390 0007 0000 47

                                                  Halk Bankası Van Merkez Şubesi

9766/1-1


 


 


 


 


 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 04.11.2015

Başvuru Tarihi           : 04.11.2015

Son Başvuru Tarihi    : 18.11.2015

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanını almış olup, uyku hastalıkları üzerine çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanını almış olup, yeni doğan bilim dalında yan dal yapmış olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanını almış olup, Kırım Kongo hastalığı üzerine çalışmaları olmak.

4

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanını almış olup, omuz artroskopisi ve cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.

5

Tirebolu İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Profesör

1

1

Sinema-Televizyon sosyolojisi ile toplumsal cinsiyet ve kadın konularında çalışmaları olmak.

6

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Doçent

2

1

Kırgız dilinde doktorasını yapmış olup, ilgili alanda doçentlik unvanını almış olmak ve Kıpçak grubunda çalışmaları olmak.

7

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Doçent

2

1

Ağır metal iyonlarının tespiti için fluoresans moleküllerin kullanımı üzerine çalışmaları olmak.

8

Espiye Meslek Yüksekokulu

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü İş sağlığı ve Güvenliği Programı

Doçent

3

1

Nanogenotoksikoloji ve bazı lipid peroksidasyon ürünlerinin genotoksik etkileri üzerine çalışmaları olmak

9

Espiye Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Doçent

3

1

Antimikrobiyal aktivite ve antibiyotik direncinin moleküler mekanizması üzerine çalışmaları olmak.

9750/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Fakültelerinin ilgili bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince devamlı statüde 1 (bir) adet Profesör ve belirli süreli statüde 5 (beş) adet Yardımcı Doçent alınacaktır.

Başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, başvurdukları bilim dalını belirten bir dilekçe, ekinde öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, varsa yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, kongre ve konferans tebliğlerini, H faktörü değerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve eserlerini; Profesör adaylarının doçentlik belgelerinin onaylı suretini ve “Başlıca Araştırma Eseri”nin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya (Profesör adayları) ve 4 kopya (Yardımcı Doçent adayları) dosyayı vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

6) 0(332) 223 54 88 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

7) İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını supramoleküler nanofabrikasyon alanında yapmış olmak, supramoleküler kimya, yüzey kimyası, kimyasal sensörler, iletken polimerler ve kontrollü salınım konularında bilimsel çalışmaları bulunmak, yurtdışında doktora sonrası araştırmacı olarak en az bir yıl çalışmış olmak, sanayi kuruluşlarında çalışmış ve projeler gerçekleştirmiş olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Profesör

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doçentlik unvanı almış olmak, İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak, SES ve reklam medya erişim ölçümleri ve uygulamaları konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Turqulity konusunda çalışmış olmak, doktora çalışmasını Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümü ile ilgili yapmak. İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Uluslararası Finans ve Ekonomi

Yardımcı Doçent

1

Afet Lojistik Yönetimi ve Lojistik Planlaması üzerine çalışmış olmak. İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Kısa Vadeli Yabancı Yatırımların KOBİ Finansmanına Etkileri konusunda doktora yapmış olmak ve ekonomik kriz-KOBİ ilişkileri ile ilgili çalışmalar yürütmüş olmak, İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını yemeklik tane baklagiller ıslahı konusunda yapmış olmak. Yurtdışında araştırma tecrübesine sahip olmak. SCI kapsamında yer alan dergilerde bilimsel yayınları bulunmak. İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak. Araştırma sonuçlarının tarımsal yayım teşkilatlarına ve üreticilere ulaştırılmasını sağlamak için faaliyetlerde bulunmuş olmak.

9756/1-1