4 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29522

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜRBİN YAĞI ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


25 KALEM MUHTELİF MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


15 ADET 18.000 BTU/H DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA VE 15 ADET 24.000 BTU/H DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 1 (BİR) YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


ZEYİLNAME

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


HIŞIR POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


SEHPALI DELİCİ TABANCA (MARTOPERFARTÖR) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


5607 - 4458 SAYILI KANUNLAR UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYALAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


CER MÜDÜRLÜĞÜNDE LOKOMOTİFLERİN ATS SİSTEMİ İÇİN; 1- 50 ADET DTM-101 DOĞU TİP MAĞNET VE 2-20 ADET 24000 DTM-101 BAĞLANTI KAİDESİ ALIMI İŞİ (TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE) AÇIK İHALE USULÜ İLE 18/11/2015 TARİHİNDE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRBİN YAĞI ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Türbin Yağı alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/143065

1 - İdarenin;

a) Adres                                     :  EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası      :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi          :  afsinelbistanbtermik@gmail.com

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal alımı, Türbin Yağı, 98.000 kg (±%5)

b) Teslim edileceği yer               :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                        :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                         :  16/11/2015 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhale dökümanı                     :  (Dosya No : AEBS 2015/40)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 16/11/2015 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

9819/1-1


25 KALEM MUHTELİF MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı (Beylerbeyi) ihtiyacı olan ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Kışla Gazinosu Otel Binasında kullanılmak üzere 25 kalem muhtelif miktar tefrişat malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9818/1-1


15 ADET 18.000 BTU/H DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA VE 15 ADET 24.000 BTU/H DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı “15 adet 18.000 Btu/h duvar tipi split klima” ve “15 adet 24.000 Btu/h duvar tipi split klima” ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, (100.-TL) şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.11.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin teslim süreleri ile marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9772/1-1


ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen varlıklardan, İnebolu Limanı "işletme hakkının verilmesi", diğer varlıklar ise “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecek olup gruplara ilişkin ihaleler de son teklif verme tarihi 27.11.2015 Cuma günü saat 17:00'dir.

 

GRUP

İHALE KONUSU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

1

GRUP-1 VARLIKLAR

- Kastamonu İli, İnebolu İlçesinde bulunan İnebolu limanının 49 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi

- Atıl durumda bulunan Hopa Termik Santralının da bulunduğu taşınmazlar ve üzerindeki varlıklar

- Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Poyraz Mahallesi, 145 ada 96 parsel (460.530,59 m2) ve 97 parsel (488.713,07 m2)

- İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy mahallesi, 1382 ada 15 parselde 1/3 oranında hisse (946,67 m2)

- İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk mahallesi, 1016 parsel (6.022,00 m2)

2.000.000.-

5.000.-

2

GRUP-2 VARLIKLAR

- Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa mahallesi, 735 ada 1 parsel (664,00 m2)

- Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa mahallesi, 735 ada 2 parsel (671,00 m2)

- Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa mahallesi, 735 ada 3 parsel (702,00 m2)

- Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa mahallesi, 735 ada 5 parsel (610,00 m2)

- Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa mahallesi, 736 ada 11 parsel (544,00 m2)

- Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe mahallesi, 7930 ada 1 parsel (3.276,00 m2)

75.000.-

1.000.-

3

GRUP-3 VARLIKLAR

- Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos köyü, 2545 parsel (2.710,00 m2)

- Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih mahallesi, 25 ada 45 parsel (1.196,56 m2)

- Erzincan ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi, 2106 ada 3 parsel (555,03 m2)

- Gümüşhane ili, Merkez ilçesi, Yağmurdere köyü 114 ada 4 parsel (141,15 m2)

25.000.-

500.-

4

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38336 ada 27 parsel (25.999,52 m2)

10.000.-

200.-

5

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38336 ada 28 parsel (24.000,85 m2)

10.000.-

200.-

6

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38336 ada 29 parsel (28.352,31 m2)

10.000.-

200.-

7

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 11 parsel (12.504,01 m2)

10.000.-

200.-

8

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 12 parsel (19.003,78 m2)

10.000.-

200.-

9

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 13 parsel (20.377,04 m2)

10.000.-

200.-

10

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 14 parsel (66.369,27 m2)

10.000.-

200.-

11

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 15 parsel (33.155,92 m2)

10.000.-

200.-

12

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 16 parsel (33.221,42 m2)

10.000.-

200.-

13

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 17 parsel (10.127,21 m2)

10.000.-

200.-

14

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 20 parsel (53.413,73 m2)

10.000.-

200.-

15

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud mahallesi, 38337 ada 21 parsel (20.266,63 m2)

10.000.-

200.-

16

Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Asarağaç mahallesi, 286 ada 2 parselde 1258/2400 oranındaki hisse (570,67 m2)

25.000.-

500.-

17

Giresun ili, Merkez ilçesi, Gedikkaya mahallesi, 1596 ada 179 parselde 101/800 oranındaki hisse (58,06 m2)

2.500.-

200.-

18

Giresun ili, Merkez ilçesi, Nizamiye mahallesi, 1311 ada 248 parselde 7/30 oranındaki hisse (140,56 m2)

2.500.-

200.-

19

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1016 parselde (9.810,68 m2) kayıtlı taşınmaz ve üzerindeki varlıklar.

1.000.000.-

1.000.-

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla grup için de teklif verilebilir. Grup içindeki taşınmazların tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla grup için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - Yukarıdaki tabloda yer alan "Grup-1" ihalesine yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. Diğer grupların ihalelerine ise tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları ve gerçek kişiler katılabilir.

4 - Yukarıda yer alan "Grup-1" ihalesine katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması zorunlu olup Ortak Girişim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

5 - İhale konusu gruplar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, son teklif verme tarihi olan 27.11.2015 Cuma günü saat 17:00'ye kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T. Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla grup için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Varlık-Grup İsmi, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

7 - İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve son teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus son teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9 - İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı ve işletme hakkının verilmesi yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel: (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

9776/1-1


ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 1 (BİR) YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 (Bir) Yıllık Personel Taşıma Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 4.401,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27 Kasım 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 27 Kasım 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9809/1-1


ZEYİLNAME

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri tarafından duyurulan İhale zarflarının teslim tarihi 13.11.2015 saat 12:00, 2 nolu “teklif ve teminat mektubu” zarflarının açılma saati 14:00 olan “Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü’nün İhtiyacı Olan 3 adet Binek ve 1 adet 4x4 Çift Kabin Araç Kiralama Hizmet alımına ilişkin ilanın 1.Maddesi aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. İlgililere duyurulur.

Eski Hali: 1- Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek ve 1 adet 4x4 çift kabin arazı aracı kiralama hizmeti 37 ay (01.12.2015-31.12.2018) süre ile kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

Yeni Hali: 1- Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek ve 1 adet 4x4 çift kabin arazı aracı kiralama hizmeti 37 ay (29.12.2015-29.01.2019) süre ile kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

9810/1-1


HIŞIR POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, 5.000 kg (5 Ton) Hışır Poşet Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Hışır Poşetlerin numuneleri fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Teklifler en geç 12.11.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

9762/1-1


SEHPALI DELİCİ TABANCA (MARTOPERFARTÖR) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: SEHPALI DELİCİ TABANCA (MARTOPERFARTÖR) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/148568

Dosya no                                   :  1522549

1 - İdarenin                                :

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Sehpalı delici tabanca (martoperfartör): 2 kalem (77 adet)

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125   ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  23/11/2015 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. ATEX belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23/11/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9729/1-1


5607 - 4458 SAYILI KANUNLAR UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYALAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 147,05 TL. ile en çok 159.455,62 TL. arasında değişen; 16/11/2015 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15 TL, en çok 15.950 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muh. makaron, muh. cep telefonu ve aksamları, muh. boya, muh. elbise kabı alarmı, makine yağı, muh. araç parçası, muh. kol saati, plastik akaryakıt tankı, sıhhi tesisat, v.b. olarak satışa sunulan 53 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gümrük Kompleksi içerisinde bulunan Konferans Salonu Medya Mahlallesi Muhabbat Bulvarı No: 4 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki ihale salonunda 17/11/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adresimiz ile (0) (412) (257 43 79) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve eklerini 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9731/1-1


CER MÜDÜRLÜĞÜNDE LOKOMOTİFLERİN ATS SİSTEMİ İÇİN; 1- 50 ADET DTM-101 DOĞU TİP MAĞNET VE 2-20 ADET 24000 DTM-101 BAĞLANTI KAİDESİ ALIMI İŞİ (TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE) AÇIK İHALE USULÜ İLE 18/11/2015 TARİHİNDE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/144894

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası               :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                   :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi     :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 5. Bölge Cer Müdürlüğünde Lokomotiflerin ATS sistemi için; 1- 50 adet DTM-101 doğu tip mağnet ve 2- 20 adet 24000 DTM-101 bağlantı kaidesi alımı işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 18/11/2015 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 25,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - Kısmi teklif verilmeyecektir.

9641/1-1


İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi İçme suyu isale hattına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Güneşli Mah. Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi içme suyu isale hattı altyapı inşaatı müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi                   : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/03/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2015 B.F. ile)   :  643.250,00-TL

f) Geçici teminatı                       :  45.027,50.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Güneşli Mah. Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                        :  20/11/2015 - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 14.00’a kadar, Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Güneşli Mah. Karabağ Cad. No:12 K:3 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Güneşli Mah. Karabağ Cad. No:12 K:3 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 350.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9761/2-1