27 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29515

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÜVENLİK CCTV KAMERA SİSTEMİ ALIMI İŞİ (MONTAJ DAHİL) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

DHMİ Genel Müdürlüğü Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğünden:


GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 222 KALEM KİTAP, YAPRAK TEST VE DENEME SINAVI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


200 ADET CASİO IT-9000 MARKA/MODEL EL TERMİNALİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI IP TABANLI KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DESTEK KITALARI GURUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI 4 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK KAMERA (CCTV) SİSTEMİ VE EK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BÜTÜNLEŞİK SUNUCU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:


HURDA VE HEKE AYRILAN 9 (DOKUZ) KALEM MAL VE MALZEME SATILACAKTIR

Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:


KAPIKULE VAGON SERVİS ŞEFLİĞİNE VAGON ELEKTRİK BESLEME SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


200 KG AMONYUM TİYOSİYANAT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası işletme Müdürlüğünden:


DÜZELME İLANI

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÜVENLİK CCTV KAMERA SİSTEMİ ALIMI İŞİ (MONTAJ DAHİL) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

DHMİ Genel Müdürlüğü Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası                     :  2015/5

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Rize Cad. Ortahisar/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası             :  0 462 325 99 52 - 0 462 325 99 50

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : 

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Güvenlik CCTV Kamera Sistemi Alımı (Montaj Dahil)

b) Teslim yeri                                   :  Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Akçaabat/Mersin/ Üzümlü/Radar İstasyonu

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 takvim günü içerisinde teslimi yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Dış Hatlar Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  11.11.2015 Çarşamba Günü Saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

i) İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler teklif ettikleri cihazlar için  “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” nin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak,

Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Satınalma ve İkmal Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11.11.2015 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Satınalma ve İkmal Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9593/1-1


GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 222 KALEM KİTAP, YAPRAK TEST VE DENEME SINAVI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyacı 222 kalem Kitap, Yaprak Test ve Deneme Sınavının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına (Simya Yayınları) uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların numunelerinin teknik şartnamelerine uygunluğunun ihtiyaç sahibi Kuruluşça belirlenmesini müteakip, numunelerinin uygun olduğu tespit edilen firmaların, fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9491/1-1


200 ADET CASİO IT-9000 MARKA/MODEL EL TERMİNALİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı 200 Adet El Terminali teknik şartnamesine ve Casio It-9000 Marka/Modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesinin ve marka/modelinin uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9492/1-1


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI IP TABANLI KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen IP Tabanlı Kamera ve Güvenlik Sistemi, teknik şartnamesine ve markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, marka listesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9494/1-1


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DESTEK KITALARI GURUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI 4 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı 4 kalem malzeme, teknik özelliklerine ve markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MALZEME ADI

MARKA

BİRİM

MİKTAR

1

HDX-W18 BODY ONLY +ZOOM LENS+ASKI PROJEKSİYON CİHAZI

BARCO

ADET

2

2

AW-HE 130 PZT FULL HD KAMERA

PANASONIC

ADET

4

3

AW-RP50 KONTROL KUTUSU

PANASONIC

ADET

1

4

P24C16GB 24" 1920×1200 HD-SDI MONİTOR

PIXTRON

ADET

4

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik özellik, markalarına, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9495/1-1


BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK KAMERA (CCTV) SİSTEMİ VE EK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Güvenlik Kamera (CCTV) Sistemi ve Ek Malzemeleri, teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen markalarına/ modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, marka/modelleri, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen markalarına/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9496/1-1


BÜTÜNLEŞİK SUNUCU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı bütünleşik sunucu sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9497/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa):    afsın@.euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A - a) Dosya No                           :  2015/23

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  Santralimiz 1. 2. 3. ve 4. Üniteler Kazan Boru Patlaklarının Teknik Şartname Esaslarında Yapılması

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı işletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                             :  İşin Süresi 6 (Altı) Ay'dır.

e) İhale tarihi ve saati                    :  03/11/2015 - Saat: 14.00

f) Şartname bedeli                         :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

     yatırılacak yer                          :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb. TR170001000390377120435440 nolu hesaba

c) İhale tarihi ve saati                    :  03/11/2015 - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğalhan Kasabası P.K, Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14:00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

9400/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 150,00 TL ile en çok 859.876,00 TL arasında değişen; 03.11.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 85.988,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep çakmağı, saat, cep telefonu, kullanılmış elektronik eşya, çıkma oto parçası, ayakkabı, kumaş, jant, granit, kahve ve muhtelif eşyalar vb. 53 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 04.11.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9594/1-1


DÜZELTME İLANI

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünden:

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yığılca Orman işletme Müdürlüğü Hebeler Köyü Mevki 17 ada 9 parsel 48.415,12 m2 Arsa satışı ilanı yayınlanması karar verilmiştir. Ancak Kanunun 19 uncu maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilave yapılmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

1 - İdarenin

a) Adres                                                    :  Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Atatürk Mah. Atatürk Cad. No: 48/1 81950 Yığılca/DÜZCE

b) Telefon ve Faks                                    :  0 380 65140 28 / 0 380 65140 48

c) Elektronik Posta Adresi                        :  oguzhanyuce@ogm.gov.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayınlandığı

a) Kamu ihale Bültenin tarih ve sayısı:

b) Gazetenin adı ve tarihi                           :  15-10-2015 tarih ve 29503 sayılı Resmi Gazete

3 - Düzeltilen (Madde)                              :  İhale Şeklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince Kapalı Teklif (arttırma) usulü olan ihale şekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36'inci maddesi gergince Kapalı Teklif (arttırma) usulü şeklinde değiştirilmiştir.

9549/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

DUYURU

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1941 no.lu parseldeki 2.152,00 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 17-70 arası 54 adet bağımsız bölümlü meskenlerin bir bütün halinde

100.000

1.000

02/12/2015

2

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 21 no.lu parseldeki 243.718,00 m² yüzölçümlü, Sanayi ve Depolama Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı imarlı taşınmaz

1.200.000

1.000

02/12/2015

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37 - 211 22 91 Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

9607/1-1


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:

154 kV. TMİ/16.3-4 grup kapsamında Hatay, Ulucak, Bozyaka, Ilıca, Karabağlar İletim Trafo Merkezlerinin (bakım ve güvenlik hizmetleri hariç) 3 (üç) yıl süre ile işletilmesinin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2015/145280

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası             :  0 232 477 13 00 - 0 232 477 13 15

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  İhale konusu hizmet alımı, 154 kV. TMİ/16.3-4 grup kapsamında Hatay, Ulucak, Bozyaka, Ilıca, Karabağlar İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi işi

b) Yapılacağı Yer                             :  İhale konusu hizmet alımı, Hatay (İzmir), Ulucak (Menemen-İzmir), Bozyaka (İzmir), Ilıca (İzmir), Karabağlar (İzmir), trafo merkezlerinin bulunduğu İl, ilçe, belde vs.

c) İşin Süresi                                    :  İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                                :  İhale, 06/11/2015 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “ Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik santralı veya İletim Trafo Merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 54 (Ellidört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli; 375,00.-TL + KDV’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06/11/2015 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

DİĞER HUSUSLAR: Hizmet alımı yolu ile ihale edilecek olan trafo merkezlerinin içerisinde farklı bir grupta yer alıp sözleşme grubuna dahil edilen ve sözleşmesi ileri tarihlerde sona erecek olan trafo merkezleri sözleşmesinin bitimine müteakip ihale grubuna sonradan dahil edilecektir. (TMİ-13/3.4 grup Bozyaka, Ilıca, Karabağlar trafo merkezleri sözleşme bitim tarihi 01.12.2015; TMİ-13/3.2 grup Hatay trafo merkezi sözleşme bitim tarihi 30.09.2015; TMİ-13/3.3 grup Ulucak trafo merkezi sözleşme bitim tarihi 26.11.2015’dir)

9545/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

380 kV Atatürk Şalt Trafo Merkezinin Güvenlik ve Bakım Onarım Hariç İşletilmesi işi Hizmet Alım Yolu İle Yaptırılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/145737

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Eyüp Sultan Mah. B. Nakıpoğlu Cad. No:61 Fevzi Çakmak PK: 18 27001 Ş. Kamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası      :  0 342 329 28 28 – 0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi          :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  www.teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  380 kV Atatürk Şalt Trafo Merkezinin Güvenlik ve Bakım Onarım Hariç İşletilmesi Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                       :  380 kV Atatürk Şalt Trafo Merkezi/ŞANLIURFA

c) İşin süresi                              :  3 (Üç) Yıl

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  06.11.2015 – 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4 - MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

4.4.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.1.3. “İşletme Elemanları Puan tablosu” (Ek-8)

İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek-8)

4.4.2 İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.4.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzer iş olarak; İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı (posta ücreti alıcıya aittir) 110 Türk Lirası doküman bedelini Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesap yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. B.Nakıpoğlu Cad. No:61 Fevzi Çakmak PK: 18 27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9592/1-1


POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerin satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18 nci maddesinin (b) bendine göre “Açık Arttırma ve Eksiltme Usulü” yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin                                :  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

a) Adresi                                    :  Atatürk Bulvarı No:221, Kavaklıdere / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 – 468 53 00 / 1116 - 0312 – 427 36 98

c) Elektronik posta adresi          :  satinalma@tubitak.gov.tr

2 - İhale konusu işe ait bilgiler

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bilim ve Teknik Dergisi      : Aylık 35.000 adet

                                                  :  Meraklı Minik Dergisi         : Aylık 50.000 adet

                                                  :  Bilim Çocuk Dergisi            : Aylık 125.000 adet

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Atatürk Bulvarı No: 221, S.alma Müdürlüğü–Kavaklıdere/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  11/11/2015 - 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname.

4.3. İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenerek teklif zarfına konulacaktır.

4.4. Standart Formlar : (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere/ ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, Kavaklıdere/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Geçici teminat alınmayacaktır.

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9477/1-1


HURDA VE HEKE AYRILAN 9 (DOKUZ) KALEM MAL VE MALZEME SATILACAKTIR

Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:

Ankara Emniyet Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü tamamlamış hurda ve heke ayrılan 9 (dokuz) kalem mal ve malzemenin “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair 4645 Sayılı Kanuna bağlı olarak, 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında mübadele ihalesi yapılacaktır. Mübadeleye İlişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mübadeleye Kayıt Numarası        :  2015/2382

1 - İdarenin adresi                         :  Ankara Emniyet Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler - Y. Mahalle/ANKARA

                                                         Tel No: 0(312) 303 64 46

                                                         Faks No:0(312) 384 08 51

Elektronik Posta Adresi (varsa)    :  www.ankara.pol.tr.’dir.

2 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                           :  Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Konya Yolu Üzeri İskitler Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  06/11/2015 tarihi saat:14:00

3 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Ekonomik Ömrünü tamamlayarak hurda ve heke ayrılmış 44.000 Kg (tahmini) hurda plaka (alüminyum), 4.130 Kg (tahmini) Boş Kovan (Sarı), 34.000 Kg (tahmini) Oto yedek parçası, 30.000 Kg (tahmini) Hurda Demir Malzeme 7.000 Kg (tahmini) Elektronik Malzemeler (Bilgisayar, Fotokopi mak. Monitör, yazıcı fotoğraf makinesi, el feneri vb.), 3.000 Kg (tahmini) Yakıt Tankı, 400 Kg (tahmini) Yakıt Tankı, 5.907 Kg (tahmini) Yakıt Tankı, kazanı, Brülör, Hidrofor ve 404 adet Hek’e ayrılmış LCD Monitörlerden oluşan 9 (dokuz) kalem malzemedir. Özellikleri şartname ekinde yer almaktadır. Şartnameyi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonunda ücretsiz görebilirler.

4 - Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri:

Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;

a) Son model sıfır durumda (4) adet (HYUNDAI ACCENT BLUE BİZ 1.6 CRDI MANUEL)  tipi binek araç olacaktır. Araçların rengini idare belirleyecektir.

Araç Fabrika çıkışlı standart donanıma sahip olacaktır. (Aracın satışında araç için yapılan kampanyadan idare yararlanacaktır.)

b) Bilgisayar (1 Adet)

APPLE NB MACBOOK PRO MF839TU/A İ5 8G 128SSD 13 GÜMÜŞ BİLGİSAYAR (İşlemci 2.7 Ghz çift çekirdekli intel core İ5 İşlemci, Ekran 13.3" geniş ekran, Çözünürlük 2560x1600 (retina,) ön bellek 3MB paylaşımlı L3 önbellek, bellek 8 GB 1866 MHz LPDDR3 dahili bellek, Disk 128 GB SSD, Kamera 720p FaceTime HD kamera, Ağırlık 1,58 kg, intel form factor Notebook, portlar 1xkulaklık 2xUSB 3.01XHDMI, renk gümüş olacaktır.

c) Memur Çalışma Koltuğu (1 adet)

Oturum ve sırt yüzeyi en 45 kg m3 yoğunluğunda dökme süngerden oluşmaktadır. Kolçaklar metal iskelet üzeri olup poliüretan kaplıdır. Sabitlenen kişiye göre ayarlanabilen yaylı mekanizmadır. Amortisör ayak ve mekanizmaya konik geçmeli 360 derece döner, aşağı ve yukarı hareket eder gazlı amortisörden oluşmaktadır. Beşli yıldız ayak 38*1.2 mm şekillendirilmiş borudan imal edilmiş olup krom ile kaplıdır. Mekanizma aşağı yukarı hareket edebilen öne arkaya salıncaklı ve istenilen yerde sabitlenen kişiye göre ayarlanabilen tansiyon yaylı mekanizmadan oluşmaktadır. Yıldız ayak beş adet doksan derece kendi ekseninde dönebilen tekerleklere sahiptir. Renk idare tarafından belirlenecektir.

d) Laptop (2 adet)

(LENOVO Z5070 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (İşlemci 2 Ghz Turbo ile 3.1 intel core İ7 İşlemci, Ekran 15.6" geniş ekran, Çözünürlük 1920*1080 ön bellek 4MB paylaşımlı L3 önbellek, bellek 8 GB 1866 mhz LPDDR3 dahili bellek, Disk 1 TB+8 GB SSD)

e) Masaüstü Bilgisayar (2 adet)

(ASUS M52AD-TR001S MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (İşlemci 3.2 Ghz İntel Core İ5 İşlemci, Bellek 8 GB DDR3 Dahili bellek 1TB, Ekran Kartı AMD Radeon R7 240 2 GB, İşletim sistemi Windows 8.1)

f) Monitör (2) adet

(ASUS VX23GH MONİTÖR (Ekran boyutu 23", Çözünürlük 1920*1080 Tepki süresi 5Ms,Çalışma Frekans 60 Hz Güç Tüketimi 22 Watt)

g) Fileli Amir Koltuğunun (10) adet

(koltuğun yüksekliği 120/128 cm aralığında, derinlik 64 cm genişliği 67 cm ,oturma derinliği 47 cm oturma yüzey genişliği 48 cm'dir. Koltuğun oturuğında 5cm kalınlığında 32 dns kesme sert sünger kullanılmaktadır. Kolçaklar 1.sınıf plastik malzemeden enjeksiyon yöntemi ile hazırlanmalıdır. Amartüsör ayak ve mekanizmaya konik geçmeli 360 derece döner, aşağı ve yukarı hakeret eder gazlı amortüsörden oluşmaktadır. Beşli yıldız ayak 35*50 şekillendirilmiş borudan imal edilmiş olup aliminyum parlak polisajlı olmalıdır. Mekanizma 3 mm ve 2 mm dkp sactan imal edilmekte olup, arkaya sallanır sallanır salıncıklı ve 2 pozisyondan fazla kitlenebilir olmalıdır. Koltuğun sırt yaslanma kısmının bel ergonomi hizasına monte edilmiş, yukarı ve aşağı hareketli bel desteği bulunmalı)

5 - Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri

Ekonomik Ömrünü tamamlayarak hurda ve heke ayrılmış 44.000 Kg (tahmini) hurda plaka (alüminyum), 4.130 Kg (tahmini) Boş Kovan (Sarı), 34.000 Kg (tahmini) Oto yedek parçası, 30.000 Kg (tahmini) Hurda Demir Malzeme 7.000 Kg (tahmini) Elektronik Malzemeler (Bilgisayar, Fotokopi mak. Monitör, yazıcı fotoğraf makinesi, el feneri vb.), 3.000 Kg (tahmini) Yakıt Tankı, 400 Kg (tahmini) Yakıt Tankı, 5.907 Kg (tahmini) Yakıt Tankı, kazanı, Brülör, Hidrofor ve 404 adet Hek’e ayrılmış LCD Monitörlerden oluşan 9 (dokuz) kalem malzemedir. Özellikleri şartname ekinde yer almaktadır.

Verilecek malzemeler tahmini hesaplanmıştır. Yüklenici malzemelerin tartılmasına talep etmesi durumunda tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Tartılacak yeri ve kantarı idare belirleyecek olup tahmini bedelin üstünde çıkması durumunda tahmini bedel verilecektir.

6 - Tahmin edilen bedel

Bu mübadelede verilecek hurda ve hek mal ve malzemenin tahmini bedeli 225.943,73.-TL (İkiyüzyirmibeşbindokuzyüzkırküçTLyetmişüçkrş), Müdürlüğümüze mübadele karşılığında alınacak malın tahmini bedeli 225.943,30 TL (İkiyüzyirmibeşbindokuzyüzkırküçTLotuz Krş) olarak belirlenmiştir.

7 - Geçici teminat

Mübadeleye katılacaklar, hurda ve hek mal ve malzemenin tahmin edilen bedeli üzerinden %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 06/02/2016 olacaktır.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Masası adresine elden teslim edilecek ve zarfların alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır.

8 - Taşınır malların yerinde görülmesi

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00 - 16:30 saatleri arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliğinde Bağdat Caddesi No: 120 Ostim / ANKARA ve Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde ve Esat Polis Merkezi Amirliği Çankaya adreslerinde görülebilir.

9 - Mübadeleye katılabilme şartları

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Şartname Ekindeki Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı, Geçici Teminat Mektubu dışında geçici teminat verecekler Saymanlık ve Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzları,

c) Mübadele tarihinden önce alınmış Tebligat adresini gösterir belgeyi,

d) 1- Gerçek Kişiler Kimliklerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)ibraz edeceklerdir.

2 - Tüzel Kişiler, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sunacaklardır.

e) Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair.)

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini,

sunmaları zorunludur.

10 - Mübadele dokümanı (şartnamesi), idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, yatırıldığına dair makbuzun; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, İhale Masasına ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.

11 - Sözleşmesinin imzalanması

Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur:

11.1. İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili mevzuata göre mübadelenin açık artırma sonucunda idaremize alınacak malın bedeli üzerinden ödenmesi gereken her çeşit vergi, resim, harç, tellâliye, (noter) ve sair giderleri ve şartname ve sözleşmede geçen tüm masrafları yatırdıktan ve mübadelenin açık artırma sonucunda idaremize alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

11.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

11.3. Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez.

12 - Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez.

14 - İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9486/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170

34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın halihazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

Taşınmaz malın satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

İşin Adı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Gün ve Saati

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi sınırları içerisinde kalan mülkiyeti idaremize ait 933 ada 1 parsel nolu 14.966,17 m² taşınmaz.

6.839.539,70 TRY

205.186,19 TRY

13.11.2015

Pazartesi

Saat : 14:00

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi sınırları içerisinde kalan mülkiyeti idaremize ait 936 ada 1 parsel nolu 12.894,00 m² taşınmaz.

6.124.650,00 TRY

183.739,50 TRY

13.11.2015

Pazartesi

Saat : 14:30

 

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

9467/1-1


KAPIKULE VAGON SERVİS ŞEFLİĞİNE VAGON ELEKTRİK BESLEME SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/142378

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi               :  0216 337 82 14

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                            :  Kapıkule Vagon Servis Şefliğine 3x380 V AC giriş 1000-1500 - 3000 V AC - DC çıkış gerileme ayarlanabilen 100 kVA gücünde vagon elektrik besleme sistemi temini işi

3 - İhalenin Nerede Hangi

     Tarihte ve Saatte Yapılacağı        :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 06.11.2015 tarih Saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 06.11.2015 tarih ve Saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9339/1-1


200 KG AMONYUM TİYOSİYANAT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası işletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 200 Kg. Amonyum Tiyosiyanat A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 06 Kasım 2015 günü saat 14:30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

9406/1-1


DÜZELME İLANI

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

23.10.2015 tarihinde 9412/1-1 ilan nolu 29511 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımızın başlığı ‘E43000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN ELEKTRİKLİ DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR’ şeklinde yayınlanmış olup,

‘DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN 400 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR’

Şeklinde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9604/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Dolayoba

8706

27

2.411,12

Konut (K)

6.510.024,00-

(altımilyonbeşyüzonbin yirmidört TL.)

195.301,00-

(yüzdoksanbeşbinüçyüzbir TL.)

12.11.2015

Perşembe Saat:10.30

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (K) rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Taks: 0.40, Emsal:2.25 ve Maxh: Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planı Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30.50 m’dir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgah belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9465/1-1