26 Ekim 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29514

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddesi ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Doktora ve Doçentliğini Temel islam Bilimleri Tasavvuf Alanında almış olmak, Tasavvuf alanında eserler vermiş olmak

Prof. Dr.

2

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Doktora ve Doçentliğini Temel islam Bilimleri Tasavvuf Alanında almış olmak, Tasavvuf alanında eserler vermiş olmak

Doç. Dr.

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Eski Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamlamış olmak ve klasik Türk edebiyatı, dinî-tasavvufî-ahlakî edebiyat, Mevlâna ve eserlerine dair bildiri ve atıf alan makaleleri olmak

Prof. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarım, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14

Üsküdar - İSTANBUL

Tel: 0 216 400 22 22

9456/1-1


Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 adet.

- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

- KPSS Puanının Yılı: 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 05-06 Aralık 2015 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- 5-6 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2000 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

- Başvurular 27 Ekim 2015 Salı günü başlayıp 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

- Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

- 13 Kasım 2015 Cuma günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

VI - DEĞERLENDİRME:

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

- Giriş Sınavında başarılı olmak için:

a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

- En başarılı %5’in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler (www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir.

- Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

İlan olunur.

9355/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi bünyesine 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi Öğretim Gör.

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji (İngilizce)*

1

Sosyoloji, Sosyal Antropoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim**

1

Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları

Prof., Doç., Yrd. Doç.

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Alınacaktır.

** Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

9468/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı (Buldan Vakfı)

VAKFEDENLER: Meryem SALMAN

VAKFIN İKAMETGÂHI: Denizli

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Buldan Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2015 tarihli ve E: 2015/126 K: 2015/222 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kendilerine güvenen, üretken bireyler olmaları için; kadınları bilinçlendirmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, meslek sahibi olmaları ve yaptıkları işlerdeki bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere maddi destek sağlamak, burs vermek, yaşlı bireylere ilişkin toplumsal duyarlılığı arttırmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 - (ellibeşbin)TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Meryem SALMAN, Çiğdem NALBANT, Nilüfer TÜRKARSLAN, Öznur TUNCAY, Salih ATLAMAZ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Güney Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınma Vakfına (Güney Vakfı) devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9475/1-1


 


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğrenim dili zorunlu İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar ilgili Fakülte Dekanlığı’na şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Gemi Makineleri İşletme (GMİ) Programı

2

Öğretim Görevlisi

1. Gemi makineleri mühendisliği veya makine mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin ilgili lisans programlarından mezun olmak.

2. Tercihen gemi inşa veya makine mühendisliği alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak

3. Tercihen bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım programlarına hakim olmak.

1

Araştırma Görevlisi

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak,

Yüksek lisans/doktora öğrenimine devam ediyor olmak.

1

Araştırma Görevlisi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak,

Yüksek lisans/doktora öğrenimine devam ediyor olmak

 

Aranan Koşullar;

• İlgili alanda Yüksek Lisans derecesini gösterir diploma veya Lisans diplomasına sahip olup alanında en az beş yıl tecrübeli Öğretim Görevlisi/Eğitmen olduğunu gösterir tasdikli belge.

• ALES BAŞARI BELGESİ (Lisans Öğrenimini Bitirdiği alandan 70/100)

• YDS veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden asgari 60/100 puan almış olmak (Ana dili İngilizce olanlar ile Lisans veya Doktora Öğrenimini yurt içinde veya dışında öğrenim dili İngilizce olan bir programda tamamladığını belgeleyenler hariç

• Asgari 2 yıl süre ile üniversite kadrolarında çalışmış olmak.

Not: Doktoralı olmak veya İngilizce eğitim yapılan Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak tercih nedenidir.

Değerlendirme Koşulları:

• Bilim sınavı sonucunda 65 puanın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Yeri:

İlgili Yüksekokul Müdürlüğü

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

• Dilekçe, özgeçmiş, 1 fotoğraf, N. Cüzdan fotokopisi, aranılan koşullarda istenilen belgeler.

• Lisans Mezuniyet notunu gösterir tasdikli belge,

• Diploma veya onaylı sureti.

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

• Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”

Başvuru ve Sınav Takvimi:

 

İŞLEM

TARİH

Duyuru Başlama Tarihi

26.10.2015

Son Başvuru Tarihi

09.11.2015

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

12.11.2015

Giriş Sınavı Tarihi

16.11.2015

Sonuçların Açıklanma Tarihi

18.11.2015

 

Muafiyetler:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar: 0216 581 00 50, Faks: 0216 581 00 51 - Web: www.pirireis.edu.tr

Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak. No: 8, 34940 Tuzla / İSTANBUL

* Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9420/1/1-1

—————

Öğrenim dili zorunlu İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN*

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Üniversitelerin; Deniz Ulaştırma, Gemi Makineleri İşletme, Gemi İnşaatı, Deniz Bilimleri, Elektronik, Makine Mühendisliği vb. Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, benzer alanlar kapsamında yapmış olmak,

Deniz Ulaştırma alanında akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir.

1

Doç. Dr.

Üniversitelerin; Deniz Ulaştırma, Gemi Makineleri İşletme, Gemi İnşaatı, Deniz Bilimleri, Elektronik, Makine Mühendisliği vb. Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, yine benzer alanlarda veya İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler üzerine yapmış olmak,

Deniz Ulaştırma alanında akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Üniversitelerin; ilgili Mühendislik Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, Deniz İşletmeciliği/Bilimleri veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği alanında yapmış olmak,

Gemi Makineleri İşletme alanında akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği veya eşdeğer alanlarda lisans mezunu olmak; ilgili alanda doktora unvanına sahip olmak,

Gemi İnşa alanında akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Doç. Dr.

İlgili alanda Mühendislik lisans mezunu olmak. Elektrik (elektrik makineleri) veya Elektronik (güç elektroniği veya elektromanyetik dalgalar ve mikrodalga tekniği) veya Kontrol Mühendisliği veya Mekatronik sistemler ve Otomasyon veya Bilgisayar Mühendisliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlgili alanda akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

1

Yrd. Doç. Dr.

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak; Denizcilik İşletmeleri veya Denizcilik Tarihi Kültürü alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

SBE

İşletme (MBA) Türkçe Tezsiz

1

Prof. Dr.

Doçent unvanını Muhasebe ve Finansman alanında almış olmak,

Hakemli ve indeksli dergilerde Muhasebe kuramları ve problemleri konusunda bilimsel yayınlar yapmış olmak,

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Gemi İnşaatı Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını fizik mühendisliği alanında yapmış olmak, Polimer latekslerden film Oluşumu ve UVV/floresan teknikleri konusunda çalışmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Gemi Makineleri İşletme Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını fizik alanında yapmış olmak, Deneysel yüksek enerji fiziği alanında uluslararası projelerde en az beş yıl çalışmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş,

- Bir fotoğraf,

- Nüfus cüzdan sureti,

- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarınıda belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe,  yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne; duyurunun Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

* Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

** Üniversitemizin öğrenim dili (Lisans) zorunlu İngilizce olduğu için aşağıda belirtilen koşullardan birinin sağlandığını belgelemek gerekmektedir.

a) Lisans, Yüksek lisans veya Doktora öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede ya da yurtiçinde veya dışında öğrenim dili ingilizce olan bir üniversitede tamamlamış olmak.

b) YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan birinden asgari 80/100 veya eşdeğeri puan almış olmak. (DMYO İçin 70/100)

c) Türkçe dışındaki öğretim dilinin (ingilizce), öğretim üyesinin ana dili olması,

Genel Aranan Koşullar:

- Alanında üniversitelerde en az iki yıl ders vermiş olmak.

İLETİŞİM:

Tlf: (0216) 581 00 50, (0216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No: 8, 34940 Tuzla / İSTANBUL

İlan Tarihi: 26.10.2015

Son Başvuru Tarihi: 09.11.2015

DMYO için Özel Şartlar

Özel şartlar:

1. Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 sayılı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilen kriterleri haiz olmak

2. Yabancı Dil Sınavında en az 70 puan yeterliğine haiz olmak.

9420/2/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.09.2015-133                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.09.2015-3621                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00/34

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hinsor Köyü, Ören Mevkii’nde bulunan, tapunun 134 ada 28, 29 ve 41 nolu parsellerinde kayıtlı, Koruma Bölge Kurulunun 08.10.1997 tarih ve 1995 sayılı kararıyla tescil edilen Hinsor (Örençay) Höyüğü sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15.09.2015 tarih ve 3047 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hinsor Köyü, Ören Mevkii’nde bulunan, tapunun 134 ada 28, 29 ve 41 nolu parsellerinde kayıtlı, Koruma Bölge Kurulu’nun 08.10.1997 tarih ve 1995 sayılı kararıyla tescil edilen Hinsor (Örençay) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 -Sayısallaştırma sonucu sit alanı sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin bırakılmasına, daha önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması gerektiğine,

 -Hinsor (Örençay) Höyüğü koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9381-201.jpg

9381/20/1-1