23 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29511

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf (6 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3 - Yayın Listesi

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı Program

Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Kolo - Proktoloji alanında deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Kök hücre üretimi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kroner arter hastalığı ve hipertansiyonda genetik [alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

9410/1-1


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz taşra teşkilatına 380 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların başvuruları 24 Ekim 2015 - 6 Kasım 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 02-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

2 - BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP111 ve KPSSP 113 puan türleri itibariyle 75 ve üzeri puan almış olmak.

ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

d) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

Giriş sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSSP 111 ve KPSSP 113 puan türleri üzerinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 16 Kasım 2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

a) Başvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden 24 Ekim 2015 - 6 Kasım 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerde yanlışlık olması durumunda adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ç) Aday başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.

d) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

e) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

f) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

4 - BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu.

(Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu eksiksiz ve tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.)

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca onaylanacak örneği.

c) Lisans düzeyinde denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ya da başvuru sırasında aslını ibraz etmek kaydıyla başvuru sırasında Kurumumuzca onaylanacak örneği.

(İstenilen belgelerin aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından aslı ibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir.)

İstenilen belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile gönderen veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında şahsen teslim eden aday başvurusunu tamamlamış olacaktır. Başvurunun son günü saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.

5 - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

a) Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

b) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

c) Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

ç) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

6 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

7 - ATAMA

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralaması esas alınarak ve Yönetmelikte istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla yapacakları tercihlerine göre, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

İlan edilen bir bölüm için ayrılan kadroların doldurulamaması halinde; diğer bölümdeki yedek adaylardan ihtiyaç duyulan bölümlere atama yapılabilecektir. Örneğin hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olanlar için istenilen kadro doldurulamadığı takdirde matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden mezun olan adaylar arasında aktarma yapılabilecektir.

Tablo1-Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; Alınacak Bölümleri, Kadro Sayısını, KPSS Puan Türünü ve Taban Puanları Gösterir Tablo

 

SIRA NO

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ADEDİ

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

1

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

190

KPSS P113

75

2

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

190

KPSS P111

75

TOPLAM

380

 

9321/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Kad. Der.

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.Böl./İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Tüp bebek sertifikasına sahip olmak

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler Böl./Anatomi

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Böl./Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı Siyasi Düşünce Tarihi üzerinde çalışmaları olmak.

Coğrafya Böl./Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

 

9157/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No : 5826-1                                                               Karar Tarihi : 15/10/2015

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2015 tarihli toplantısında; Shell&Turcas Petrol A.Ş.’nin; DEP/1718-6/24922 sayılı depolama lisansı kapsamında Deniz Mahallesi P.K. 45 Derince - KOCAELİ adresinde faaliyette bulunan Derince Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin;

1 - Günlük depolama hizmeti bedelleri için,

 

Depolanacak Petrol

Ölçü Birimi

Depolama Hizmeti Bedeli 

Benzin Türleri

M3

0,52 TL

Motorin Türleri

M3

0,56 TL

 

2 - Hizmet başına alınacak teslim alma/teslim etme hizmeti bedelleri için,

 

Hizmet Verilecek Petrol

Ölçü Birimi

Teslim Alma/Teslim Etme Hizmeti Bedeli

Benzin Türleri

M3

15,50 TL

Motorin Türleri

M3

17 TL

 

3 - Hizmet başına alınacak teslim alma/teslim etme hizmeti bedellerinde benzin ve motorin türleri için 360.000 m3’ten fazla olan miktarlar için %80 indirim uygulanacak

şeklinde tadil edilmesine, karar verilmiştir.

9396/1/1-1

—————

KURUL  KARARI

Karar No : 5826-2                                                               Karar Tarihi : 15/10/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2015 tarihli toplantısında; Opet Petrolcülük A.Ş.’nin; PİL/1458-1/23613 sayılı iletim lisansı kapsamında Opet Petrolcülük A.Ş. Tesisat Md. Tütünçiftlik Mevkii Körfez-KOCAELİ adresinde faaliyette bulunan İzmit Boru Hatları Tesisine ilişkin iletim tarifesinin;

1 - İletim hizmet bedeli

 

İletilecek Petrol

Ölçü Birimi

İletim Hizmeti Bedeli

Havacılık Yakıtı Türleri

M3

0,50 TL

 

şeklinde tadil edilmesine, karar vermiştir.

9396/2/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5826-3                                                               Karar Tarihi : 15/10/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2015 tarihli toplantısında; Opet Petrolcülük A.Ş.’nin; DEP/476-159/10879 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Körfez Terminali Funda Sk. No:76 Tütünçiftlik Körfez-İZMİT adresinde faaliyette bulunan Körfez Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin;

1 - Hizmet başına alınacak teslim alma hizmeti bedelleri için,

 

Hizmet Verilecek Petrol

Ölçü Birimi

Teslim Alma/Teslim Etme Hizmeti Bedeli

Benzin Türleri

M3

15 TL

Motorin Türleri

M3

15 TL

Havacılık Yakıtı Türleri

M3

14 TL

 

şeklinde tadil edilmesine, karar vermiştir.

9396/3/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5825-4                                                                 Karar Tarihi: 15/10/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2015 tarihli toplantısında, CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satış hizmeti yatırım planının aşağıdaki şekilde revize edilmesine, karar verilmiştir.

 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına İlişkin Veriler

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.

Perakende Satış Hizmeti Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması Hesaplaması

2011

2012

2013

2014

2015

Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamaları

4.223.081

4.223.081

3.223.081

3.223.081

10.534.708

9397/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, 344 ada, 72 parsel üzerindeki 883787 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 137 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 17.09.2015 tarih ve E.2015/1243 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 19.10.2015 tarih ve 28341 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9403/1/1-1

—————

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, 1304 ada, 24 parsel üzerindeki 945568 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1890 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 11.09.2015 tarih ve E. 2015/976 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 19.10.2015 tarih ve 28342 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9403/2/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. Batman ilinde ARİ/TPO/K/M46-a2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 07.07.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

9350/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 gün ve 677 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar ilçesi Kösrelik Kızığı Bahçelievler Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9401/1-1


 


 


 


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden :

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş)  ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı Alanı

Unvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Artroskopi ve spor cerrahisi konusunda deneyimi ve patellofemoral eklem ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

ERCP ve özafagus kanserleri konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

1

Kranio - fasiyal cerrahi konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Pulmoner patoloji ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

2

1

Probleme dayalı öğrenim ve eğitici eğitimi konularında deneyimli olmak, toksikolojide oksidatif stres konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

1

Beyin ölümü sintigrafisi konusunda deneyimli ve bu konuda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Kordon kanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak, tiroid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Refrakter reflü hastalarında impedans konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, kıkırdak hasarlanmaları ve glikokortikoid direnci konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

2

Tiyol - Disülfid homeostazisi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Spor ve Uluslararası İlişkiler konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

4

1

Hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak, hemşirelikte simülasyon eğitimi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Bilişsel Bilimler anabilim dalında yapmış olmak. Çocuklarda bellek gelişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

1

Üniversite Kütüphanelerinde çalışanların performans değerlendirmeleri ve  işyerinde yıldırma (mobbing) ile ilgili algı ve görüşlerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol

Doçent

1

1

Esnek eklem ve esnek koldan oluşan bir manipülatörün dinamik analizi konusunda çalışmış olmak.

9404/1-1