22 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29510

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

T.C. Merkez Bankasından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır…. Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1961 dosya no’lu KARADAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1133 dosya no’lu GAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 875 dosya no’lu KÖRFEZ-ADA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 758 dosya no’lu YENİ FORM Yapı Denetim Ltd. Şti.,661 dosya no’lu GRAFİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 498 dosya no’lu PARK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 08.10.2015 tarih ve 27233 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

9373/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 08.10.2015 tarih ve 27234 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1981 dosya no’lu CESA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1532 dosya no’lu BALIKESİR GÜL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1698 dosya no’lu NİLSU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 257 dosya no’lu SAĞLAM Yapı Denetim A.Ş.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1568 dosya no’lu TAKİP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 285 dosya no’lu BURKON Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9373/2/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kadir Yener Eğitim Kültür Hizmet ve Kalkınma Vakfı

VAKFEDENLER: Kadir YENER, Muhammed Can YENER, Fadime YENER, Mahmut Caner YENER, Gülşah HIRACA, Güllü ÇOLAK, Aziz YENER

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.10.2015 tarihli kesinleşme şerhli, 09.07.2015 tarihli ve E:2013/435, K:2015/286 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin, Ekonomik, Sosyal, Kültürel, yapısının gelişmesine, iyileştirilmesine, hizmet etmek, eğitim, kültürel hizmetlerinin, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi sürecine katkıda bulunmak amacındadır. Eğitim ve Öğretim müesseselerine yardımcı olmak, bu çerçeve içerisinde kişiye, topluma eğitim, öğretim, kültür, sanat, sağlık ve sporla ilgili konularda hizmet vermeyi sağlamak ve devam ettirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Yalova Çınarcık Mahallesi 246 ada, 5 parsel nolu, 355.52 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli, kat irtifakı kurulu taşınmazda zemin kat 9 bağımsız bölüm nolu 80/2020 arsa paylı mesken nitelikli taşınmaz, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 9090 ada, 11 parsel nolu, arsa nitelikli taşınmazın ½ hissesi ile 100.000.00.TL. (YüzbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Kadir YENER, Fadime YENER, Mahmut Caner YENER, Gülşah HIRACA, Güllü ÇOLAK, Aziz YENER

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfı, Kızılay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi hayır hizmetlerine katkı sağlayan vakıf dernek veya kamu kurumlarına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9320/1-1

—————

VAKFIN ADI: Eski Eserleri Koruma Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Adnan Yaman

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/09/2015 tarihinde kesinleşen, 30/07/2015 tarihli ve E:2015/193, K:2015/343 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İstanbul Eyüp İlçesindekiler öncelikli olmak üzere ecdadımızdan intikal eden tarihi eserlerimizin korunmasını ve ihyasını temin ederek yeni nesillere ulaştırmak ve senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 355 ada, 28 parselde kayıtlı 213 m2 yüzölçümlü bahçeli ahşap ev nitelikli gayrimenkul, 10.000-TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9319/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, yayın listelerini, Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Profesör kadrosuna başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrolarına başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dillerini belirten dilekçelerine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Belgesi) varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek Jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır.

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

Hareket ve Antrenman Bilimleri üzerine doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Kıbrıs Meselesi konusunda doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

2

1

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

-

Yardımcı Doçent

4

1

Fazıl Boyner Sağlık Y.O

Beslenme ve Diyetetik

-

Yardımcı Doçent

3

1

PAH’ların insanlar üzerindeki metabolik atıklarının tespiti üzerine doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

-

Yardımcı Doçent

3

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

3

1

 

Not: 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’nin 27 ve 28. sayfalarında yayımlanan ilanımız geçersizdir.

9244/1-1


 


 


 


 


T.C. Merkez Bankasından:

9363/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN KODU

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk  Nöroloji Uzmanı Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1003

Fen Fakültesi

Botanik

Profesör

1

1

Bitki Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Alanlarında Çalışmaları Bulunmak.

1004

Edebiyat Fakültesi

Kore Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Kore Dili Eğitimi Alanında Çalışmış Olmak.

1005

Halil Bayraktar Sağlık MYO

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Profesör

1

1

Halk Sağlığı Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1006

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

-

1007

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Malzeme Bilimi Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Polimer ve Simülasyon Konularında Çalışmalar Yapmak.

9338/1-1


Türk Standartları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

BELGE NO

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

BELGE KONUSU

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

1

AK-SET NAKLİYE MADENCİLİK VE TURİZM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

42-HYB-1298

TS 12047

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

2

ALTUNER SOĞUTMA VESTEL YETKİLİ SERVİSİ-ABDULLAH ALTUNER

42-HYB-550

TS 12850 - TS 10079 - TS 12355

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

3

ANIZ TARIM ENDÜSTRİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-61

TS 12531 - TS 12534

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

4

AR OKSİJEN SINAİ VE TIBBİ GAZLARI MAKİNA GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-1039

TS 13071

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

5

AYHANDEMİR ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI KALIP OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ.

42-HYB-852

TS 12859

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

6

BELDİBİ SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

42-HYB-1454

TS 12820

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

7

CİHAN ÖZDEMİR - ÖZDEMİR PETROL

42-HYB-1127

TS 11939

01.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

8

ÇAVUŞOĞLU NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

42-HYB-1461

TS 11939

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

9

DENİZ TARIM-YUSUF DENİZ

42-HYB-1480

TS 13399

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

10

DERSAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

42-HYB-717

TS 12690

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

11

DURMUŞ KÜLCÜ - ÖZEN İŞ OTO TAMİRHANESİ

42-HYB-56

TS 12047

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

12

FALEZ MOBİLYA MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

42-HYB-264

TS 12487-TS 12558

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

13

HAYRETTİN TOPTAŞ SAHIS

42-HYB-1445

TS 12821

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

14

HPS HİDROLİK PNÖMATİK MAKİNE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-1464

TS 12820-TS 11939

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

15

İDRİS KILIÇ - REFREF ASANSÖR

42-HYB-1282

TS 12255

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

16

İFA STRATEJİK ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK ENERJİ VE YAPI İŞLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-1460

TS 13243

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

17

KADİR GÜVEN - ÖZGÜVEN PASLANMAZ-

42-HYB-858

TS 12887

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

18

KENAN ÖZCAN - KENMAKS TARIM MAKİNALARI SANAYİ TİCARET

42-HYB-1004

TS 12600

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

19

KEPİR İNŞAAT MALZEMELERİ BESİCİLİK VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

42-HYB-685

TS 12558

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

20

KOM DEĞİRMEN MAKİNALARI OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-1160

TS 12533

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

21

MEHMET ÖZCAN - GM AR-GE YAZILIM VE TEKNOLOJİ-

42-HYB-1485

TS 12498

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

22

MEHMET SOYASLAN - GÜRSES ELEKTRONİK

42-HYB-91

TS 10079-TS 10956

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

23

MERAM ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ TİCARET

42-HYB-1158

TS 13573

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

24

MURAT KARA - GÜRBÜZ TARIM ESNAF

42-HYB-1465

TS 12531 - TS 12534

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

25

MUSTAFA GÜÇLÜ MOBİLYA DEKORASYON VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-953

TS 12487

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

26

NUMAN TEKNİK BÜRO MAKİNALARI MALZEMELERİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-1455

TS 12125

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

27

ÖZ TELEFONCULAR SAÇ DEMİR ÜRÜNLERİ NAKLİYAT VE TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

42-HYB-693

TS 12534-TS 12533

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

28

ÖZCAN ÇINAR-ÇINAR PETROL SAHIS

42-HYB-1477

TS 12663-TS 11939

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

29

ÖZOLGUN ELEKTRİK İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MURAT KARACA S.R.

42-HYB-994

TS 1281-TS 12831

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

30

SEİSO ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

42-HYB-956

TS 13381

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

31

SERHAN CENGİZ - CENGİZ PETROL

42-HYB-1511

TS 12820-TS 11939

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

32

SE-YA NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.-

42-HYB-1520

TS 12663-TS 11939

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

33

TORUN TURİZM NAKLİYAT VE SİLAH SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-1342

TS 12427

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

34

YALÇINHAN TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK PETROL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-252

TS 12524-TS 12257

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

35

YAŞAR EROL - KONEKOL GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISITMA SİSTEMLERİ

42-HYB-748

TS 12690

30.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

36

YAŞAR TRABZON - TEKSÖN

42-HYB-1145

TS 11827

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

37

YIL-TEL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-31

TS 12749-TS 12739

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

38

ZİYA KOÇAK BÜRO-MOBİLYA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

42-HYB-783

TS 12487

28.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

9278/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ