20 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29508

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


8 ADET SİNEMA SALONU KİRAYA VERİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


DATEM TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜNE ALTERNATİF AKIM ALAN ÖLÇÜM CİHAZI İLE PROBLARI VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


BÖREK HAMURU YUFKA AÇMA MAKİNASI ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


10.000 ADET S 49’LUK CEBİRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


200.000 ADET W - HM TİPİ RAY ALTI PLASTİK SELET SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


232 KALEM DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


BANT MAKARALARI VE TAMBURU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TARIM ARAZİLERİ SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8 ADET SİNEMA SALONU KİRAYA VERİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

NO: 74/1

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi içinde bulunan 8 adet Sinema salonu 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi uyarınca 8 yıllığına kiraya verilecektir. İhale Kadıköy Belediye Encümenince, Kadıköy Belediye Binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 03.11.2015 Salı günü saat 14.00’da yapılacaktır.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 03.11.2015 tarihinden bir gün öncesi 02.11.2015 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ

AYLIK MUH. BED

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

8 adet Sinema Salonu

195.000,00TL+KDV

561.600,00TL

1.000,00TL

 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)

b) Nüfus Sureti, (Onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki d ve e maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı) Katılımcıların bu işi yaptıklarına dair herhangi bir Kamu Kurumundan aldıkları belge.

i) Ülke genelinde Bu ihale öncesinde 2000 koltuklu sinema salonları işlettiklerini gösterir belge (Herhangi bir Kamu kuruluşundan alınması gerekmektedir.)

J) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9269/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Satışa Konu Taşınmazlar

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 854 Ada, 58 Parseldeki 971,46 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz

30.000.-

50.-

01/12/2015

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, 6806 Ada, 1 Parseldeki 7.874 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz

150.000.-

50.-

01/12/2015

Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 158 Ada, 12 Parseldeki 8.109,19 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz (Üzerindeki Binalarla Birlikte)

150.000.-

50.-

01/12/2015

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhalelere katılabilmek için her taşınmaz için İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş / ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3 - İhale Dokümanı bedeli, İdarenin;

- T.Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

Hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; teklif sahibinin ismi ile taşınmaza ait bilgiler yer alacaktır. (Ortak Girişim Grubu üyelerinden sadece birinin ihale dokümanı alması ve dekontta, sadece bir üyenin adının olması yeterlidir.)

4 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

7 - Ayrıca; (312) / 585 83 30 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihalelere ilişkin bilgi alınabilir.

9315/1-1


DATEM TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜNE ALTERNATİF AKIM ALAN ÖLÇÜM CİHAZI İLE PROBLARI VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/139794

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu mal veya

     hizmetin adı ve süresi           :  DATEM TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜNE ALTERNATİF AKIM ALAN ÖLÇÜM CİHAZI İLE PROBLARI VE AKSESUARLARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati                :  11/11/2015 Çarşamba günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres      :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 11/11/2015 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9195/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - İlçemiz Gedelek Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 776 ada 33 parsel sayılı 7.442,49 m2’lik gayr-i menkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 04/11/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkul;

 

Mahalle

Ada

Parsel

Miktarı (m2)

Tahm. Bed.

% 3 Geçici Tem.

Garanti Tem.

Gedelek

776

33

7.442,49 m2

2.232.600,00 TL

66.978,00 TL

100.000,00 TL

 

4 - Gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir.

5 - Muhammen bedele KDV dahildir.

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde 2.000,00 TL bedelin mukabilinde temin edilir.

9210/1-1


BÖREK HAMURU YUFKA AÇMA MAKİNASI ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 1 (Bir) adet Börek Hamuru Yufka Açma Makinası, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 26.10.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74

9263/1-1


10.000 ADET S 49’LUK CEBİRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2015/138942

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı

     ve miktarı                              :  10.000 Adet S 49’Luk Cebire alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/11/2015 günü saat 14:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9201/1-1


200.000 ADET W - HM TİPİ RAY ALTI PLASTİK SELET SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2015/138865

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120    Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı

     ve miktarı                              :  200.000 Adet W - HM Tipi Ray altı Plastik Selet alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/11/2015 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9202/1-1


TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan toplam 763 kalemden oluşan Deklase Malzemenin mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler

Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait satılacak deklase malzemelerin ayrıntılı listesi web sitemiz www.etimaden.gov.tr adresinden görülebilir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri

a) Adı                                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.  No: 1/A Keçiören/ ANKARA

c) İlgili kişinin adı/ soyadı/ unvanı   :  Ahmet Aykut KILIÇ-Ekipman ve Malzeme Yön. Birim Sorumlusu

d)Telefon Numarası                         :  0 312 294 20 00/27 30

e) Faks Numarası                             :  0 312 294 20 89

f) Elektronik Posta Adresi               :  akilic@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/ saati

    (İhale tarihi/saati)                         :  06/11/2015 Cuma Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan (Ek-1) örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

4.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini (Ek-2),

4.6. Satış ihalesi yapılacak malzemeler için teklif edilen fiyatın % 10’u oranındaki ihale tarihinden itibaren en az 6 aylık süreli banka teminat mektubunu (Ek-3) veya nakit olarak sunulacak ise Genel Müdürlük muhasebe birimine veya Teşekküle ait TC Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şb. ANKARA. nezdindeki TR080001001745377122455001 İBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim (Ek-4) beyannamesini,

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; “763 KALEM DEKLASE MALZEMENİN SATIŞI” ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA” ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5 - Şartnamenin Temin Yeri

Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim Koordinasyon Dai. Bşk.’lığı (19. Kat 1905 Nolu oda)

b) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka / Seyitgazi/ESKİŞEHİR

c) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr

6 - Diğer

6.1. Toplam 763 kalemden oluşan Deklase Malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

9247/1-1


232 KALEM DEKLASE MALZEME SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne ait toplam 232 Kalemden Oluşan 5 Grup Deklase Malzeme, Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/KÜTAHYA

c) Telefon Numarası                        :  0 274 461 3400

d) Faks Numarası                            :  0 274 461 3403

e) Elektronik Posta Adresi               :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı/

    elektronik posta adresi                 :  Mustafa Yasin COŞKUN - Satınalma İşlemleri Sorumlusu 0274 461 34 00/6171/mycoskun@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati         :  05/11/2015 (Perşembe) - 14.00

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.6. Deklase Malzeme Görme Belgesini,

3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az % 3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu,

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “Toplam 232 Kalemden Oluşan 5 Grup Deklase Malzemenin Satışı” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4 - Şartnamelerin Temin Yeri;

Deklase malzemelerin satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi 43700 Emet/KÜTAHYA

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5 - Diğer;

5.1. Deklase Malzemelerin tamamına veya her bir grup için teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan deklase malzemelerin muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp deklase malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler;

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SATILACAK DEKLASE MALZEMELERİN LİSTESİ

 

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

MUHAMMEN BEDEL

1

BELAZ İŞ KAMYONU 7540-A YEDEKLERİ

59 (Ad.)

23.130,00

2

BELAZ İŞ KAMYONU 75483 YEDEKLERİ

97 (Ad.)

72.771,50

3

CAT LODER 980 C YEDEKLERİ

39 (Ad.)

8.972,50

4

MUHTELİF İŞ MAKİNASI VE TAŞITLARA AİT FİLTRELER

26 (Ad.)

5.643,00

5

MUHTELİF İŞ MAKİNASI VE TAŞITLARA AİT LASTİKLER

11 (Ad.)

6.965,00

GENEL TOPLAM

117.482,00

9283/1-1


BANT MAKARALARI VE TAMBURU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Bant makaraları ve tamburu temini alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/139202

Dosya no                                   :  1521091

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İHALE KONUSU MALIN :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bant makaraları ve tamburu (12 kalem)

b) Teslim yeri                            :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60-90 takvim günü.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  02.11.2015 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 02.11.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9279/1-1


TARIM ARAZİLERİ SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait bazı tarım arazileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin “e” fıkrası gereği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine göre 03 Kasım 2015 tarihi Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Zarf Usulü” ile satışı suretiyle ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeleri, hazırlayacakları ihale teklif zarfını en geç 03 Kasım 2015 tarihi saat 12:00’ye kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tabloda tespit edilerek belirtilmiştir.

 

S.

NO

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

1 DEKAR

MUHAMMEN BEDELİ

TOPLAM MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI

01

BEYLİKLİ

1943 PARSEL

41.380,00 M2

TARLA

13.000,00.-TL. +

%18 KDV

537.940,00.-TL +

%18 KDV

19.045,00 TL

02

K. DAMLARI

2629 PARSEL

15.300,00 M2

TARLA

8.000,00.-TL. +

%18 KDV

122.400,00.-TL +

% 18 KDV

  4.335,00 TL

03

K. DAMLARI

2500 PARSEL

15.750,00 M2

TARLA

8.000,00.-TL. +

%18 KDV

126.000,00.-TL +

% 18 KDV

  4.465,00 TL

04

K. DAMLARI

2525 PARSEL

13.550,00 M2

TARLA

8.000,00.-TL. +

%18 KDV

108.400,00.-TL +

% 18 KDV

  3.840,00 TL

05

K. DAMLARI

2477 PARSEL

37.700,00 M2

TARLA

8.000,00.-TL. +

%18 KDV

301.600,00.-TL +

% 18 KDV

10.680,00 TL

06

K. DAMLARI

2288 PARSEL

40.400,00 M2

TARLA

9.000,00.-TL. +

%18 KDV

363.600,00.-TL +

% 18 KDV

12.875,00 TL

07

KÖSEALİ

1300 PARSEL

19.100,00 M2

TARLA

5.000,00.-TL. +

%18 KDV

95.500,00.-TL +

% 18 KDV

3.385,00 TL

 

3 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

1 - Nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)

3 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu bulunmaması gerekir. 6552 Sayılı Yasa kapsamında borcunu yapılandırmış ve düzenli ödeyenlerin bu durumu belgelendirmesi halinde ihaleye iştirak edebilirler.

4 - Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

5 - Şartnamenin alındığına dair makbuz.

6 - Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7 - Katılımcıya ait imza sirküsü.

8 - Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

İsteklinin bir şirket olması halinde;

1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2015 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

2 - Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3 - Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,

4 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre satışı yapılacak taşınmazlara dair geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00.-TL. bedel karşılığında temin edilebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

9167/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 30.10.2015                                                        Saati: 13.30                                                            İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 13:30

 

S.

No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Sayı.

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

1

Çapaklı

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

4

2.031

 

1561,876

49

260,00

12.223,00

2

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

 

 

 

80,000

3

250,00

603,00

3

Merkez

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

 

 

 

115,000

4

220,00

763,00

4

Çapaklı

2.SUB K.K.Çk.Tom

6

18

 

13,670

1

280,00

115,00

5

Merkez

2.SUB İn.Kt.Çş.Tom.

6

648

 

889,231

21

310,00

8.285,00

6

Merkez

2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom.

 

 

 

220,000

6

350,00

2.316,00

7

Merkez

2 SUB K.K Gök. Tom.

6

246

 

159,429

5

320,00

1.533,00

8

Çapaklı

2 SUB K.K Gök. Tom.

6

106

 

65,918

1

330,00

653,00

9

Çapaklı

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

6

74

 

180,357

7

300,00

1.629,00

10

Merkez

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

6

2.081

 

1299,534

26

270,00

10.542,00

11

Merkez

3 SUB İn.Kt.Gök. Tom

6

1.790

 

781,623

26

230,00

5.414,00

12

Cemaller

2.SUB.K.K.Çs.Tomruk

6

 

 

90,000

3

380,00

1.029,00

13

Cemaller

3 SUB İn.Kt.Çs Tom

6

 

 

120,000

4

240,00

868,00

14

Çapaklı

3 SUB Kl.Kt.Çk Tom

 

 

 

20,000

1

290,00

175,00

15

Merkez

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

4

2.324

 

1120,731

33

210,00

7.087,00

16

Cemaller

2.S.Çs. Mad.Dir

 

 

 

150,000

5

200,00

905,00

17

Merkez

Çs Kağıtlık Odun

2-3

3.089

 

1981,492

63

160,00

9.567,00

TOPLAM

12407

0

8848,861

258

 

63.707,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz Merkez, Cemaller ve Çapaklı satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 258 Parti Orman Emvali 2886 Sayılı D.İ.K.'ca Açık Artırmalı olarak satılacaktır.

2 - Açık Artırmalı Satış 30.10.2015 CUMA günü saat 13:30 de Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Geçici Teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılır.

3 - İbreli ve Yapraklı Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odununun % 40'u İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu, Sırık ve Yakacak Odunun % 30' u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 7 ay vadeli olmak üzere Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu karşılığı satılacaktır. Her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlar alıcıya aittir.

4 - Teminatlar 13.00'e kadar İşletme Müdürlüğümüz Muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış Ek No: 1 nolu Model Özel Şartnamedeki Şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Belgesini, Kapasite belgelerini ve vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

6 - Satışların % 6 Kati teminata çevrilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme cezası alınarak 15 gün ek süre verilecektir.

7 - VADELİ SATIŞLARDA BİR DEFADA SATIŞ YAPTIRILMAYACAK İSE HER PARTİ İÇİN AYRI AYRI MEKTUP ALINACAK, ANCAK; SATIŞIN AYNI GÜN YAPILMASI HALİNDE TEK MEKTUP KABUL EDİLECEK VE FAX İLE KESİNLİKLE SATIŞ YAPILMAYACAKTIR.

8 - Global ihaleye çıkarılan partiler ihale öncesinde tamamlanmaya çalışılacak, tamamlanamayanlar komisyonumuzca bir tutanak ile ihaleden çıkarılacaktır. Global olarak ihaleye çıkan partiler +%60 -%60 olabilir.

TEL: 0 374 311 60 11-114           FAX: 0 374 311 66 72

SAYMANLIK TEL                     : 0 374 311 68 73

ZİRAAT BANKASI İBAN NO  : TR300001000055108907545001

Satış Öncesi Bilgi Cetveli Orman Genel Müdürlüğü Web sayfası (www.ogm.gov.tr) İhaleler ve www.yavuzbilisim.net linkinde ayrıca civar İşletmelerin ilan tahtalarında görülebilir.

9272/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5,00 TL. ile en çok 162.500,00TL. arasında değişen; 26/10/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL. en çok 16.250,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen ahşap elbise dolabı, ev aksesuarları, tablet, dvd oynatıcı, batarya, şarj cihazı, bebek arabası, cep telefon kılıfı, gözlük çerçevesi, motor, laptop, kumaş, televizyon, cep telefonu, saat vs. cinsi 32 (otuz iki) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 27/10/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9258/1-1