19 Ekim 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29507

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Profesör

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçent

1

 

 

Not: İlanımızın detayına   http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

9208/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 429 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 1907 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Göksu Mahallesi, imarın 46469 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 19/10/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyrulur.

9213/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, yayın listelerini, Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Profesör kadrosuna başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrolarına başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dillerini belirten dilekçelerine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Belgesi) varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek Jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır.

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

Hareket ve Antrenman Bilimleri üzerine doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Kıbrıs Meselesi konusunda doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

2

1

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

-

Yardımcı Doçent

4

1

Fazıl Boyner Sağlık Y.O

Beslenme ve Diyetetik

-

Yardımcı Doçent

3

1

PAH’ların insanlar üzerindeki metabolik atıklarının tespiti üzerine doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

-

Yardımcı Doçent

3

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

3

1

9244/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

İlan olunur.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

BİRİMİ: DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

S.

No

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

1

Biyomühendislik

Profesör

1

1

İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine sahip olmak. Gıda mikrobiyolojisinde bakteri, virüs ve parazitler konusunda çalışmaları olmak.

2

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Doçent

2

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini ve doçentlik unvanını çevre Mühendisliği alanında almış olmak. Atık suların elektrokimyasal işlemlerle arıtımı ve arıtım maliyet analizleri konularında çalışmaları olmak.

3

Kimya

Kimya

Doçent

1

1

İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine sahip olmak. Korozyon inhibisyonun kuantum kimyasal yöntemlerle incelenmesi konularında çalışmaları olmak..

4

Kimya

Kimya

Yardımcı Doçent

2

1

İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine sahip olmak. Hesaplamalı kimya alanında doktora derecesine sahip, optoelektronik malzemelerin tasarım ve modellemesi konusunda çalışmaları olmak.

5

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

4

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini şehir ve bölge planlama alanından almış olmak. Kentsel planlama ve yenilenebilir enerji ilişkisi ile bölgesel ekonomi alanında çalışmaları olmak.

BİRİMİ: İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

6

Psikoloji

Psikoloji

Doçent

1

1

Mobil telefon ve teknoloji bağımlılığı konularında çalışma yapmış olmak.

BİRİMİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ

7

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Doçent

1

1

Halkla İlişkiler ve propaganda konularında çalışmış olmak.

BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ

8

Orman

Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Doçent

2

1

Orman amenajmanı alanında doktora yapmış olmak, ormancılıkta büyüme modelleri ve CBS uygulamaları konularında çalışmış olmak.

Not: Profesör ve Doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.

9220/1-1