18 Ekim 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29506

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

İlimiz Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uz. Dr. Hülya KIMIL, As.Dr. Gözde ŞAHİN hakkında İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 11/05/2015 tarih ve 2015/104 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar müşteki Halim YAPA'ya tebligat adresinde bulunamamış olduğundan tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9212/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.10.2015         Karar No: 6900

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ve

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Çankaya Cad. No: 26/3 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  24.12.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      : Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                : 32.765 hektar

• BÖLGESİ                         : Kara

• KAPSADIĞI İL               : İstanbul

• PAFTA NUMARASI      : AR/ATL/K/F20-c2, c3, c4

KARAR:

Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

9205/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TPI/5126 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1 ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 09.10.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

9204/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.08.2015-157                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2015-2461                                       SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Hacımusa beldesinde bulunan ahşap binaların tescil edilmesi talebini ileten Zonguldak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 17.07.2012 tarih ve M.67.0.İÖİ.0.13.00.00-310.99-6164 sayılı yazısı sonrası Kurulumuzun aldığı 27.06.2014 tarih ve 1711 sayı, 21.08.2014 tarih ve 1798 sayı ve 28.01.2015 tarih ve 2043 sayılı kararları ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.08.2015 tarih ve 832 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Hacımusa beldesinde bulunan kurulumuzun 28.01.2015 tarih ve 2043 sayılı kararlarıyla, tipolojik olarak benzer özellikler gösteren fakat strüktürel ve onarılabilirlik kriterleri anlamında nitelikli “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösteren taşınmazlardan,

Cebeciler Mahallesi 239 ada, 6 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 260 ada, 48 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 214 ada, 7 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 240 ada, 1 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi,276 ada, 5 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 212 ada, 28 ve 29 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 276 ada, 10 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 276 ada, 15 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 260 ada, 16 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 214 ada, 8 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 212 ada, 31 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 213 ada, 3 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 215 ada, 34 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 260 ada, 2 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 213 ada, 14 parselde kayıtlı,

Hacımusa Mahallesi, 120 ada, 2 parselde kayıtlı,

Merkez Mahallesi, 118 ada, 2 parselde kayıtlı,

Cebeciler Mahallesi, 198 ada, 91 parselde kayıtlı,

Merkez Mahallesi, 121 ada, 44 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 210 ada, 2 ve 3 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 19 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 203 ada, 223 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 203 ada, 214 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 235 ada, 11 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 203 ada, 109 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 5 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 38 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 9 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 28 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 208 ada, 72 parselde kayıtlı,

Herkeme Mahallesi, 208 ada, 24 parselde kayıtlı,

31 adet taşınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), taşınmazların grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmazlara ilişkin hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu taşınmazların koruma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 ve 1/2000 ölçekli haritalarda koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9214-4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9214-2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9214-1.jpg

9214/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 02/10/2015-142                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02/10/2015-1755                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Mahallesi sınırları içerisinde alt yapı çalışmaları sırasında arkeolojik buluntuların bulunduğu Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kurul Müdürlüğü'ne gelen telefon ihbarı üzerine Müdürlük uzmanlarınca yerinde inceleme sonucu hazırlanan 16.09.2015 tarihli rapor, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Kurulumuzca yerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Mahallesi sınırlarında yer alan günümüz yerleşmesinin yoğun olarak bulunduğu doğal tepenin bazı kesimlerinde tek tabaka halinde kültür katmanının olduğu, ancak bu katmanın büyük ölçüde evler altında kalarak tahrip edildiği, mevcut katmanın mahallenin sokaklarında ve ev avlulularında korunduğu tespit edildiğinden,

Söz konusu alanın ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde 2863 Sayılı Yasa kapsamında "Yaslıca Yerleşmesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: Yaslıca yerleşimi III. Derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi yapılanma koşullarının Kurulumuz Şehir Plancısı üyesinin katılacağı toplantıda belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9178_Sayfa_1.jpg

9178/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 02/10/2015-142                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02/10/2015-1756                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Büyükördek Mahallesi sınırlarında yeralan, Büyükördek I. Derece Arkeolojik Sit Alanının tesciline ilişkin alınan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.08.2009/908 sayılı kararında Merkez olarak belirtilen ifadenin Büyükşehir Yasası'ndan sonra Karaköprü olarak düzeltilmesi, koruma kullanma koşullarının belirlenmesi ve sayısallaştırılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli koordinatlı harita ve tescil fişine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 17.09.2015 tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Büyükördek Mahallesinde yeralan, Büyükördek I. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin:

• Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.08.2009/908 sayılı kararında yer alan 'Merkez' ifadesinin 'Karaköprü ilçesi' olarak düzeltilmesine,

• Sayısallaştırılarak yeniden hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle tescilinin devamına ve yeniden hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Büyükördek Mahallesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları'nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9177_Sayfa_2.jpg

9177/1-1