18 Ekim 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29506

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ, HIZ İHLALİ SİSTEMİ VE MÜŞTEMİLATININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Amasya İli Merzifon Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mahalle / Köy

Ada

Parsel

Arsa

Yüzölçümü

(M²)

Niteliği

İmar

Durumu

Muhammen

Bedel

(TL.)

Geçici

Teminat

(TL.)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İzmit

Mehmet Ali Paşa

4846

1

2.709,00

Arsa

Kreş Yeri

4.400.000,00

132.000,00

04.11.2015

10:30

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve muhdesatlarla birlikte, karşısında belirtilen tarih ve saatte Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat 1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36. ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: Teklif mektubu (imzalı), geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), adres beyanı, Nüfus kayıt örneği, Noter tasdikli imza beyannamesi, ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak), Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi, vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: Teklif mektubu (imzalı ve kaşeli), Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, adres beyanı, mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak), Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi, vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

9159/1-1


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ, HIZ İHLALİ SİSTEMİ VE MÜŞTEMİLATININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Amasya İli Merzifon Belediye Başkanlığından:

 

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli

İhale Süresi

Geçici Teminat

% 3

İhale Usulü

Şartname

Bedeli

İhale Tarihi

ve Saati

Merzifon Belediyesi Mücavir alan sınırları

“GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile TEDES Sistemi kurulumu

7.165.787,50 TL

KDV HARİÇ

5 YIL

214.973,63 TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULܔ

500,00 TL

30/10/2015 Saat 14.00

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Tasarruf Hakkı Belediyemize ait T.C. Merzifon Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, TEDES Komisyon Raporunda belirtilen 22 noktada hız ihlali sistemi, 2 Adet Kırmızı ışık ihlal sistemi ve 19 noktada 15 sabit ve 4 hareketli kamera sistemleri ve müştemilatının kurulumunun “GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile gerçekleştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi ve 5 yıl süre ile işletilmesi işi”; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesine “KAPALI TEKLİF USULÜ,” ile ihale edilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde adresinde incelenebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği veznelerine yatırılabilir.

İhale 30/10/2015 Cuma günü saat 14:00’de yapılacaktır.

İhale Merzifon Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi

d) İmza sirküleri,

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

ii. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) veya (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannameleri,

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

h) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

i) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

j) Yeterlilik için aşağıdaki iş deneyim belgelerinden en az 1’ini sağlamak koşuluyla, ihaleye teklif verebilmek için, isteklilerden istenen iş deneyim belgeleri şunlardır:

i. İsteklinin teklif ettiği cihazlar için yurtiçinde veya yurtdışında üç şehirde en az 2 adet hız ihlali ile 5 noktada sabit ve hareketli kamera sistemleri (TEDES) kurulumu işi yapmış olma belgesi,

ii. İsteklinin teklif ettiği hız ihlalleri ile sabit ve hareketli kamera cihazından (TEDES) yurtiçi veya yurtdışında üç şehirde son 10 yıl içerisinde en az 3 adet kurmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (Cihaz tedarikçisi ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir.)

iii. İsteklinin teklif ettiği hız ihlal cihazları, daha önce yurtiçinde kurulumu yapılmamış ise yurtdışında son 5 yıl içerisinde en az 5 şehirde kurulumunun yapıldığı ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair, cihaz üreticisi tarafından ihaleye katılacak olan istekliye veya doğrudan isteklinin Türkiye distribütörüne verilmiş (ihale tarihi itibari ile son 1 yıl içerisinde alınmış) belge.

iv. İstekliler ISO 27001 Bilgi güvenliği sertifikalarını ihale dosyalarında sunacaklardır.

v. İstekliler ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikalarını ihale dosyasında sunacaklardır.

k) Geçici teminata ait belge.

l) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

m) Teklif ettiği ürünlere ait yetkili satıcı veya üretici olduğuna dair belge.

n) İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

o) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,

2 - "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),

3 - Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4 - İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5 - İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Merzifon Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf; 30/10/2015 Cuma günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Merzifon Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu İhale Komisyon Başkanlığına dilekçe ile teslim edilecektir.

İlan olunur.

9249/1-1