17 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29505

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Deniz Kuvvetleri Komutanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deniz Kuvvetleri Komutanlığından:

Onüçüncü Geleneksel "Deniz ve İnsan" Konulu Resim Yarışması Sonuçları 2015

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Her İki yılda bir düzenlenen resim yarışmalarından onüçüncüsü sonuçlanmış, ödül alan ve sergilenmek üzere seçilen eserler Belirlenmiştir.

15'nci Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural BAYAZIT. Sanat Eleştirmeni Abdülkadir GÜNYAZ, Prof. Aydın AYAN, Prof. Ergin İNAN, Prof. Devrim ERBİL'den oluşan seçici kurul ile Prof. Tomur ATAGÖK ve Dz. Albay İlyas GÜLTAŞ'dan oluşan danışman kurul üyeleri 02 Ekim 2015 günü yaptığı değerlendirme sonucu yarışmaya katılan 123 adet eserden 36 tanesinin sergilenmesini uygun görmüştür. Bu eserler arasından seçilen üç eserin her biri 12 bin TL. para ödülü ile ödüllendirilmiştir. Sayın Selim BÜYÜKGÜNER'e Bahriye Ressamı ünvanı verilmiştir.

Ödül Alan Sanatçılar ve Eserlerin İsimleri

Sayın Selim BÜYÜKGÜNER Arınma

Sayın Mustafa ÖZBAKIR Yolculuklar

Sayın Hatice Seher ÜNAL Şehir Planı 1

Seçici kurul tarafından belirlenen 36 adet eser, 06 Kasım - 20 Kasım 2015 tarihleri arasında Deniz Müzesi Komutanlığı / Beşiktaş İSTANBUL'da sergilenecektir. Sergi açılışı ve ödül töreni, eserleri sergilenecek sanatçılara e-posta ile bildirilecek ve bu sanatçılar sergi açılışına davet edilecektir.

Deniz Müzesi Komutanlığı

Tel: +90 212 327 43 45-46 (1230)

Fax: +90 212 236 68 93

9239/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Doçent

Halk Sağlığı

1

1

İş Sağlığı ve Endüstriyel Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İd. Birimler Binası Yozgat.

Tel: 03542421085

9193/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 10 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - SINAV TARİHİ VE YERİ:

1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 28-29 Kasım 2015 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 12 Kasım 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar. 

1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

2 - BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP5 veya KPSSP51 puan türlerinin birisinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2.4. 01.01.2015 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.

3 - SINAV BAŞVURUSU:

3.1. Başvurular 23 Ekim-05 Kasım 2015 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.

3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.

3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4 - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:

- MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,

- KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,

- ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

- MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.

5 - DEĞERLENDİRME:

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 40 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.

5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.

5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.

6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

7 - DİĞER HUSUSLAR:

7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.

7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

İlan olunur.

9124/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/09/2015 ve 10/09/2015 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Socar Turkey LNG Satış A.Ş.

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

03/09/2015 tarihli ve 5764-2 sayılı Kurul Kararı ile 03/09/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

Fidan Gaz Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (iletim ve dağıtım)

10/09/2015 tarihli ve 5777-1 sayılı Kurul Kararı ile 10/09/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra

No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Akpet Gaz Anonim Şirketi

10/02/2005 tarih ve CNG/434-24/073 numaralı

Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

03/09/2015 tarihli ve 5764-5 sayılı Kurul Kararı ile 03/09/2015 tarihi itibariyle

sona erdirilmiştir.

2

Akpet Gaz Anonim Şirketi

31/08/2006 tarihli ve CNG/903-1/136 numaralı

Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

03/09/2015 tarihli ve 5764-6 sayılı Kurul Kararı ile 03/09/2015 tarihi itibariyle

sona erdirilmiştir.

3

Akpet Gaz Anonim Şirketi

03/02/2006 tarihli ve CNG/644-16/114 numaralı

Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

03/09/2015 tarihli ve 5764-7 sayılı Kurul Kararı ile 03/09/2015 tarihi itibariyle

sona erdirilmiştir.

9187/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/09/2015, 10/09/2015 ve 17/09/2015 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Türü

Tesis Tipi / Proje Adı

Süresi

1

Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

03/09/2015 tarihli ve 5763-4 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

2

Arıkan Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Arıkan Üretim Tesisi

03/09/2015 tarihli ve 5763-5 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

2M Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Trabzon Rize Çöp Gazı Santrali

03/09/2015 tarihli ve 5763-10 sayılı Kurul Kararı ile 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Sincik Rüzgar Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Sincik RES

10/09/2015 tarihli ve 5776-16 sayılı Kurul Kararı ile eskisinin devamı mahiyetinde 44 (kıkdört) yıl 2 (iki) ay 22 (gün) süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Fethiye HES

17/09/2015 tarihli ve 5787-1 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Karakurt Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Kale Regülatörü ve HES

17/09/2015 tarihli ve 5787-12 sayılı Kurul Kararı ile eskisinin devamı mahiyetinde 44 (kırkdört) yıl, 2 (iki) ay, 22 (yirmiiki) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Proen Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Büyük Regülatörü ve HES

10/04/2008 tarihli ve EÜ/1565-4/1136 numaralı

03/09/2015 tarihli ve 5763-17 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Gazipaşa Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Aksu Regülatörü ve Şahmallar HES

02/10/2003 tarihli ve EÜ/216-3/358 numaralı

03/09/2015 tarihli ve

5773 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Rer Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Bafra Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

20/03/2013 tarihli ve EÜ/4315-5/02578 numaralı

03/09/2015 tarihli ve 5774 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Ahs Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Hasanabdal HES

01/12/2011 tarih ve EÜ/3519-34/2161 numaralı

10/09/2015 tarihli ve 5776-11 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Tektuğ Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Sincik RES

02/12/2010 tarihli ve

EÜ/2899-50/1747 numaralı

10/09/2015 tarihli ve 5776-16 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Zorlu Enerji Kayseri OSB Santrali

07/09/2004 tarihli ve EÜ/364-9/476 numaralı

10/09/2015 tarihli ve 5776-26 sayılı Kurul Kararı ile 01/10/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

7

Entek Elektrik Üretimi A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğal gaz yakıtlı ve termik-kojenerasyon tipindeki

27/10/2013 tarihli ve EÜ/223-4/368 numaralı

17/09/2015 tarihli ve 5787-7 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

8

Eser Enerji Elektrik Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

26/01/2011 tarihli ve ETS/3053-3/1797 numaralı

17/09/2015 tarihli ve 5787-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9

Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

31/08/2006 tarihli ve ETS/ 902-1/707 numaralı

17/09/2015 tarihli ve 5787-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

10

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat A.Ş.

Üretim Lisansı

Kale Regülatörü ve HES

08/12/2010 tarihli ve EÜ/2905-1/1748 numaralı

17/09/2015 tarihli ve 5787-12 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

                                          Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişiler:

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Polat-2 RES

17/11/2011 tarihli ve EÜ/3498-1/2143 numaralı

17/09/2015 tarihli ve 5787-37 sayılı Kurul Kararı ile;

yapmış olduğu itirazın kabul edilerek, Polat-2 RES projesine ilişkin 14/07/2015 tarih ve 5691-19 sayılı Kurul Kararının iptal edilmesi nedeniyle, söz konusu lisans yürürlüktedir.

9187/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/09/2015 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir:

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Akpet Gaz A.Ş

LPG Depolama Lisansı

17/09/2015 tarihli ve 5790-2 sayılı Kurul Kararı ile 17/09/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Akım-Tek Enerji Elektrik Üretim Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

17/09/2015 tarihli ve 5790-3 sayılı Kurul Kararı ile 17/09/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans

        Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Ayrancı Petrol Taşımacılık Kerestecilik ve Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.

20/06/2013 tarihli ve

LPG-DAĞ/4461-3/13972 numaralı

LPG Dağıtıcı Lisansı

03/09/2015 tarihli ve 5766-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Aygaz Anonim Şirketi

14/09/2006 tarihli ve LPG-DPO/919-2/05658 numaralı

LPG Depolama Lisansı

10/09/2015 tarihli ve 5780 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9187/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/09/2015 ve 10/09/2015  tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Serazat Petrol Tarım Ürünleri ve Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

03/09/2015 tarihli ve 5765-1 sayılı Kurul Kararı ile 03/09/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

03/09/2015 tarihli ve 5765-2 sayılı Kurul Kararı ile 03/09/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

3

OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi

İletim Lisansı

03/09/2015 tarihli ve 5765-3 sayılı Kurul Kararı ile 03/09/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Ayt Petrol Ürünleri Hafriyat Nakliyat Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

10/09/2015 tarihli ve 5778-1 sayılı Kurul Kararı ile 10/09/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                            lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Alfa Petrol ve Kimyevi Ürünleri Depoculuk Ticaret Anonim Şirketi

28/05/2014 tarih ve DEP/5032-2/34294  numaralı

Depolama Lisansı

10/09/2015 tarihli ve 5778-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

2

Asya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

11/05/2010 tarihli ve DAĞ/2559-6/27697 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

10/09/2015 tarihli ve 5778-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

3

Trilub Kimya İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

14/07/2006 tarih ve MYĞ/826-14/18128 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

17/09/2015 tarihli ve 5789-1  sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

4

Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

02/06/2005 tarihli ve MYĞ/491-48/11536 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

17/09/2015 tarihli ve 5789-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

5

Emirler Madeni Yağ Sanayi İmalat İthalat İhracat Limited Şirketi

17/01/2013 tarihli ve MYĞ/4241-3/32058 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

17/09/2015 tarihli ve 5789-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

9187/4/1-1