14 Ekim 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29502

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 ADET TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OSMANELİ TM 154 KV AKIM VE GERİLİM TRAFOLARININ MONTAJLI OLARAK TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDE TLE (TREN KONUMU BELİRLEME) SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME (MONTAJI DAHİL) TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


800.000 KG ZİNC FREE SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


İLİMİZ BEKDİK MAHALLESİ, TAPUNUN 20 K 3 PAFTA, 3115 ADA, 2 PARSELDE BULUNAN 7000 M² ARSA (AKARYAKIT - LPG SATIŞ VE BAKIM İSTASYONU RUHSATLI) SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


GAZALTI KAYNAK MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TUZLA KULESİ PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANININ DÜZELTME İLANI

Tuzla Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


400 GR. BERGAMOTLU ALTINBAŞ ÇAY TENEKE KUTUSU VE DOLUMU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ARSALAR SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


İŞLETME VE ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2245

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Sarıyer

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  1613

f) Parsel No                            :  7

g) Yüzölçümü                         :  880,60 m2

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

i) Halihazır                              :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Var

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Tarabya Mah. Önceler (Feza) Sokak

3 - Muhammen Bedeli            :  2.641.800.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  79.254.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  21 Ekim 2015 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/ İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul'da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı halinde söz konusu belgeler idare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)'daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirkülerini vermesi,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9110/1-1


1 ADET TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon Birimi ihtiyacı 1 Adet Taramalı Elektron Mikroskobu, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/10/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9098/1-1


OSMANELİ TM 154 KV AKIM VE GERİLİM TRAFOLARININ MONTAJLI OLARAK TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/133908

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                      :  Osmaneli TM 154 kV akım ve gerilim trafolarının montajlı olarak temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03.11.2015 tarih saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 03.11.2015 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8901/1-1


SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDE TLE (TREN KONUMU BELİRLEME) SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME (MONTAJI DAHİL) TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/133914

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                      :  1. Bölge Müdürlüğü mıntıkası sinyalizasyon sistemlerinde TLE (Tren Konumu Belirleme) sistemlerinin yenilenmesi için 3 kalem malzeme (montajı dahil) temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03.11.2015 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 03.11.2015 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8902/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 27,43 TL ile en çok 471.728,60 TL arasında değişen; 20.10.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,74 TL, en çok 47.173,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Fotokopi Makinası, El Kamerası, Mutfak Tüpü, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, batarya, Hortum, Pompa, Santifiruj, Hafıza Kartı, Cep Telefon Ekranı vb. 58 grup eşya, açık artırma suretiyle, Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu İstiklal Mahallesi Koçyiğit Sokak No: 29 Vilayet Arkası Battalgazi/MALATYA adresinde 21.10.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (422)326 25 20 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9063/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 15,64.- TL ile en çok 479.896,56.- TL arasında değişen; 19/10/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00- TL en çok 47.990.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Florasan, Kurbağacık, Rulman, Akvaryum lambası, Güneş Gözlüğü, Soğuk rulo Sac, Abajur, Ampül, Süt tozu, Oyuncak, Makaron, Kol Saati, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Havalı matkap, V kayışı, Güç kaynağı, LCD panel, Yapıştırıcı, Kırpıntı Kumaş, Kalıp Ayırıcı, Fotokopi makinası, Boru bağlantı parçaları, Flanş, Metal raf, Metal Kasa, Döner koltuk, Masa, Etajer, Cam, Mini Buzdolabı, Şönil, Ponpon, Direksiyon mafsalları ve parçaları, Gaz valfı, Ahşap kapak, Dişli ve Redüktör yağı, Süspansiyon, Şaft, Somun, Vernik, Ön yapıştırıcı, Menteşe, Hammadde, Havlu, Cıvata, Kimyevi madde, Polyester kumaş perde, Düğme pil, Yapı malzemesi, Demir kaldırma parçası, Bağlantı Elemanları, Burç takozu, Havalı Cam, Tahta Palet, Elektronik Sigara ve Aparatları vb.) 65 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 20/10/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9065/1-1


800.000 KG ZİNC FREE SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2015/136075

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4469-4199- Faks: 311 53 05

c) Web Adresi                                        :  www. malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  800.000 kg Zinc Free SAE 40 dizel motor yağı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 11/11/2015 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9093/1-1


İLİMİZ BEKDİK MAHALLESİ, TAPUNUN 20 K 3 PAFTA, 3115 ADA, 2 PARSELDE BULUNAN 7000 M² ARSA (AKARYAKIT - LPG SATIŞ VE BAKIM İSTASYONU RUHSATLI) SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka tapunun 20 K 3 pafta, 3115 ada, 2 parselde bulunan 7000 m² arsa, Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu olarak gözüken taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 28 Ekim 2015 Çarşamba günü Saat: 14:00’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgah sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

- Tahmini bedeli: 4.900.000,00 TL’dir.

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

6 - Teklifler ihale günü Saat: 13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

7 - İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 KDV’yi aşağıda belirlenen günde 6 eşit taksitte ödeyecek olup;

1 inci taksit: İhale onayını takip eden 30 gün içerisinde, 2 inci taksit: ihale onayını takip eden 60 gün içerisinde, 3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 90 gün içerisinde, 4 üncü taksit: ihale onayını takip eden 120 gün içerisinde, 5 inci taksit: ihale onayını takip eden 150 gün içerisinde, 6 ıncı taksit: ihale onayını takip eden 180 gün içerisinde ödeyecektir.

8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

9 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

9029/1-1


GAZALTI KAYNAK MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Gazaltı kaynak makinası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/133421

Dosya no                                   :  1521538

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Gazaltı kaynak makinası (1 kalem-4 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  22.10.2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 22.10.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9070/1-1


TUZLA KULESİ PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANININ DÜZELTME İLANI

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Cami Mahallesinde, mülkiyeti belediyemize ait 7906 parsel sayılı ve 2132,56 m² yüzölçümlü taşınmaza; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 30 (Otuz) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile Tuzla Kulesi yapım işi ihalesidir.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 22.10.2015 Perşembe günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 10.000- (Onbin) TL. bedel ödenerek alınabilecektir.

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır. Her türlü Proje Maliyeti (Mimari+Statik+Elektrik+Makine) ile tüm detay ruhsat ve uygulamaya dair projelerin maliyeti yükleniciye ait olacaktır.

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Tuzla Kulesinin ilk yıl için işletme bedeli olan 75.000,00- (Yetmişbeşbin) TL + KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 30 (otuz) yıllık toplam işletme bedeli olan 3.555.000,00 – (Üçmilyonbeşyüzellibeşbin) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin %30’u olan 22.500,00- (Yirmiikibinbeşyüz-TürkLirası) TL.’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)

C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe göre hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

H. Şartnamenin 21.1 maddesinde tanımlanan ilk yıl işletme bedeline tekabül eden Muhammen bedelin bu şartnamenin 12.maddesinde yazılı % 30 geçici teminat,

İ. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

J. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",

K. Şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

L. Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen iş deneyimi ve yeterliliğe sahip olduğuna dair belge.

M. Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şirket kurma taahhütnamesi.

N. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ:

A. İsteklilerin tek başlarına göreve talip olmaları durumunda ihale tarihinden itibaren Son on yıl içinde; Çevre ve Şehircilik 2015 yılı birim fiyatları ile en az 10.000.000- (Onmilyon) TL.'lik bina inşaatlarını yapmış veya devam eden bir işin %70'inin gerçekleştirilmiş olması koşuluyla yukarıda belirtilen meblağları sağladığına ilişkin belge ibraz etmeleri,

 B. İsteklilerce, göreve ortak girişim oluşturarak talip olunması durumunda Pilot Ortağın tek başına veya ortak girişimi oluşturan firmaların (pilot ortakla birlikte) ihale tarihinden itibaren Son on yıl içinde; Çevre ve Şehircilik 2015 yılı birim fiyatları en az 8.000.000-(Sekizmilyon) TL.'lik bina inşaatlarını yapmış veya devam eden bir işin %70'inin gerçekleştirilmiş olması koşuluyla yukarıda belirtilen meblağları sağladığına ilişkin belge ibraz etmeleri,

C. İsteklinin 2014 yılına ait yılsonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

Bu belgelerde;

a - Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye veya kısa dönem (Bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranının (Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0.50 olması )hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hak ediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b - Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0.10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c - Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75'ten küçük olması, yeterlilik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

D. İhalede yeterlik alabilmek için 4. Maddedeki fonksiyonları içeren öneri avan projesi, bu projenin 9. Maddede belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmelerinin ve hesaplamalarının bulunduğu raporlar ile yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içerisinde Tuzla Belediye Başkanlığına hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak 15/10/2015 (NOT: BU TARİH, İHALE GÜNÜNDEN EN AZ 5 GÜN ÖNCE OLMALIDIR) günü mesai saati sonuna kadar Tuzla Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL adresine teslim edilmesi gerekir.

9 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g Maddesi uyarınca 50nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;

10 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usülle yapılır.

11 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

12 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 30(otuz) yıllık toplam işletme bedeli olan 3,555,000.00 – (Üçmilyonbeşyüzellibeşbin) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 - İŞLETME BEDELİNE İLİŞKİN ESASLAR:

 

Dönem/Yıllar

Yıllık İşletme Bedeli

Toplam Süre (Yıl)

Toplam İşletme Bedeli

Yıllık Hesap Değerleri

1. ve 3. yıllar arası

75,000.00 TL+KDV

3

225,000.00 TL+KDV

0.021097047

4. yıl ila 10.yıl arası (10. Yıl dahil)

90,000.00 TL+KDV

7

630,000.00 TL+KDV

0.025316456

10.yıl-30. Yıl arası (30. Yıl dahil)

135,000.00 TL+KDV

20

2,700,000.00 TL+KDV

0.037974684

 

TOPLAM

30 YIL

3,555,000.00 TL+KDV

 

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 30 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Herdönem içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış “ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir.

Ayrıca kullanma izni konusu Tuzla Kulesi Proje alanı üzerinde inşa edilen tesislerin tamamının işletilmesinden elde edilen toplam yıllık cirodan %1 (yüzdebir) oranında pay yüklenici tarafından Belediye’ye verilecektir.

9077/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                                         : ALADAĞ        İHALE TARİHİ     : 26.10.2015

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   : BOLU                            İHALE YERİ      : KARACASU

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odunlarının vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.

2 - İbreli ve yapraklı kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.

3 - Her türlü endüstriyel odun ve yakacak odunun vadeli olarak yapılacak açık artırmalı satışlarında, yıllık %7,2 vade faizi karşılığı 7 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. Vade süresi dolan teminat mektupları İşletme Müdürlüklerince 30 gün, Orman Bölge Müdürlüklerince 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatılabilecektir. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için, aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

4 - Endüstriyel odun ve yakacak odunun açık artırmalı yapılacak vadeli satışlarında 3 ayı geçmeyecek şekilde vade talep edilmesi halinde vade faizi uygulanmayacaktır.

5 - Açık arttırmalı satış 26/10/2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

6 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7 - Satış Ek no: 8 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

8 - İstif numarası "Ş" ile başlayan emvaller harici, tüm emvallerimiz FSC %100 sertifikalıdır.

9 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60-61    FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr.

9068/1-1


400 GR. BERGAMOTLU ALTINBAŞ ÇAY TENEKE KUTUSU VE DOLUMU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 187.500 Adet 400 gr. Bergamotlu Altınbaş Çay Teneke Kutusu ve Dolumu Hizmeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından(RİZE) 70,00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.10.2015 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8833/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

SIRA

NO

TAPULAMA

ADA NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

BELEDİYE

HİSSESİ

ENCÜMEN SATIŞ

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

SAATİ

1

YEŞİLBAYIR

1850

15

500

TAM

150.000,00 TL.

4.500,00 TL.

27.10.2015

14:00

2

YEŞİLBAYIR

1850

16

500

TAM

150.000,00 TL.

4.500,00 TL.

27.10.2015

14:30

3

YEŞİLBAYIR

2088

8

45000

TAM

14.940.000,00 TL.

448.200,00 TL.

27.10.2015

15:00

4

YEŞİLBAYIR

2088

9

45000

TAM

14.940.000,00 TL.

448.200,00 TL.

27.10.2015

15:30

5

YEŞİLBAYIR

2088

10

40000

TAM

13.240.000,00 TL.

397.200,00 TL.

27.10.2015

16:00

6

YEŞİLBAYIR

2088

12

40000

TAM

13.240.000,00 TL.

397.200,00 TL.

27.10.2015

16:30

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeşilbayır Tapulamasına kayıtlı 2088 ada 8, 9, 10, 12 nolu parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 1850 ada 15, 16 nolu parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3- Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İhale bedeli Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İlan Olunur.

Döşemealtı ANTALYA Tel: (0 242) 4213055 – 4213053

9069/1-1


İŞLETME VE ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu ve Hektarı belirtilen İR.10/0009 nolu (1) bir adet işletme ruhsatı ve AR.10/0135, AR.10/0162, AR.10/0167, AR.10/0168, AR.10/0178, AR.10/0183, ARA.10.00.2013.JEO.13  nolu (7) yedi adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR)  aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisin de Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) görülebilir. İhaleye katılanların almak zorunda olduğu ihale doküman bedeli ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1 - T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2 - Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4 - Tebligat için adres beyanı

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

b) Tüzel kişiler için:

1 - Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4 - Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 - Tebligat için adres beyanı

7 - Oda kayıt belgesi

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

ALTIEYLÜL

KARAKAYA

İŞLETME RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

İR.10/0009

923.5

66.401,77 ¨

1.993,00 ¨

04/11/2015

14:00

2

BANDIRMA

EDİNCİK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

AR.10/0135

69.88

26.963,48 ¨

809,00 ¨

04/11/2015

14:05

3

ERDEK

HAMAMLI

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

AR.10/0162

1766.15

31.747,60 ¨

953,00 ¨

04/11/2015

14:10

4

ERDEK

NARLI

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

AR.10/0167

4952.15

89.017,86 ¨

2.671,00 ¨

04/11/2015

14:15

5

BANDIRMA

YENİ YENİCE

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

AR.10/0168

4717.62

84.802,05 ¨

2.545,00 ¨

04/11/2015

14:20

6

GÖNEN

ULUKIR

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

AR.10/0178

1719.1

30.901,85 ¨

928,00 ¨

04/11/2015

14:25

7

SUSURLUK

TÜTÜNLÜK-EKİNLİK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

AR.10/0183

1600

28.760,96 ¨

863,00 ¨

04/11/2015

14:30

8

GÖNEN

ARMUTLU

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su)

ARA.10.00.

2013.JEO.13

4679.57

84.118,07 ¨

2.524,00 ¨

04/11/2015

14:35

İlan olunur.

9034/1-1